Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cài đặt PHP trên Windows với Apache

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 07:40:48

Để cài đặt Apache với PHP 5 trên Windows, bạn theo các bước sau:

  1. Tải Apache Server từ www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32. Bạn muốn phiên bản ổn định với no_src.msi extension. Kích đúp chuột để cài đặt. C:\Program Files là một vị trí phổ biến. Installer sẽ cũng hỏi bạn có hay không muốn chạy Apache như là một Service hoặc từ command line hoặc DOS prompt. Chúng tôi đề nghị bạn không cài đặt như là Service, vì điều này có thể gây ra những vấn đề với khởi động.
  2. Extract cái PHP Binary archive bởi sử dụng tiện ích unzip. C:\PHP là một vị trí phổ biến.
  3. Sao chép một số .dll file từ PHP directory tới thư mục hệ thống của bạn (thường là C:\Windows). Bạn cần php5ts.dll cho mọi trường hợp. Bạn cũng sẽ có thể cần sao chép file tương ứng với Web Server Module: C:\PHP\Sapi\php5apache.dll tới thư mục Apache Module. Nó là có thể nếu bạn cũng sẽ cần những cái khác từ các thư mục dll phụ, nhưng bắt đầu với hai trường hợp đã đề cập trên và thêm một số khác nếu bạn cần chúng.
  4. Sao chép php.ini-dist hoặc php.ini-recommended (thường là cái sau) tới thư mục Windows của bạn, và đổi tên nó php.ini. Mở file này trong một Text Editor (ví dụ: Notepad). Chỉnh sửa file này để lấy chỉ thị định cấu hình. Chúng tôi đề nghị người dùng mới thiết lập Error Reporting thành E_ALL trên thiết bị của bạn tại bước này.
  5. Nói cho Apache Server nơi bạn muốn đặt các file và extension bạn muốn để nhận diện PHP file. Một đuôi .php là chuẩn, nhưng bạn có thể sử dụng .html, .phtml, hoặc bất cứ gì bạn muốn. Tới các file cấu hình HTTP của bạn (C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf hay bất kỳ path nào khác của bạn), và mở httpd.conf với một Text Editor. Tìm kiếm từ DocumentRoot (sẽ xuất hiện hai lần) và thay đổi cả hai path cho thư mục bạn muốn phục vụ các file (theo mặc định là C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs). Thêm ít nhất một lần chỉ thị PHP extension như dưới đây trong dòng đầu tiên của code sau:
LoadModule php5_module modules/php5apache.dll
AddType application/x-httpd-php .php .phtml
  1. Bạn cũng có thể thêm dòng sau:
AddModule mod_php5.c
  1. Dừng và khởi động lại WWW Service. Tới Start menu → Settings → Control Panel → Services. Kéo danh sách xuống IIS Admin Service. Chọn nó và nhấn Stop. Sau khi nó dừng, chọn World Wide Web Publishing Service và nhấn Start. Dừng và khởi động lại service từ bên trong Inernet Service Manager sẽ là chưa đủ. Vì đây là Windows, bạn cũng có thể muốn reboot.
  2. Mở một Text Editor. Gõ <?php phpinfo(); ?>. Lưu file này trong Document Root dạng info.php của Web Server.
  3. Khởi động bất kỳ trình duyệt Web nào và duyệt file này. Bạn phải luôn luôn sử dụng một HTTP Request (http://www.testdomain.com/info.php hoặc http://localhost/info.php hoặc http://127.0.0.1/info.php) thay vì một filename (/home/httpd/info.php) để file được parse một cách chính xác.

Bạn nên quan sát một bảng thông tin dài về thông báo cài đặt PHP của bạn.

Lượt xem: 157