Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cài đặt PHP trên Linux/Unix

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 07:38:07

Nếu bạn muốn cài đặt PHP trên Linux hoặc bất kỳ phiên bản Unix nào, thì dưới đây là danh sách điều kiện cần:

 1. PHP source tại: http://www.php.net/downloads.php
 2. Phiên bản mới nhất Apache tại: http://httpd.apache.org/download.cgi
 3. Một Database hỗ trợ PHP, ví dụ: MySQL, Oracle, …
 4. Bất kỳ phần mềm nào khác được hỗ trợ mà PHP phải kết nối tới, ví dụ: Mail Server, BCMath package, JDK, …
 5. Một ANSI C compiler.
 6. Bạn có thể tải GNU từ: http://www.gnu.org/software/make

Dưới đây là các bước để cài đặt Apache và PHP5 trên Linux hoặc Unix. Nếu phiên bản PHP hoặc Apache là khác nhau, thì bạn nên kiểm tra cẩn thận.

 1. Sau khi đã unzip Apache source, trừ khi bạn có lý do nào khác, nếu không thì vị trí chuẩn là /usr/local.
gunzip -c apache_1.3.x.tar.gz
tar -xvf apache_1.3.x.tar
 1. Xây dựng Apache Server như sau:
cd apache_1.3.x
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-so
make
make install
 1. Sau khi unzip PHP source, trừ khi bạn có lý do khác, nếu không thì vị trí chuẩn là /usr/local.
gunzip -c php-5.x.tar.gz
tar -xvf php-5.x.tar
cd php-5.x
 1. Định cấu hình và xây dựng PHP, giả sử bạn đang sử dụng MySQL Database.
./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs \
      --with-mysql=/usr/bin/mysql
make
make install
 1. Cài đặt php.ini file. Chỉnh sửa file này để lấy các chỉ thị định cấu hình:
cd ../../php-5.x
cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
 1. Nói cho Apache Server nơi bạn muốn đặt các file và extension bạn muốn để nhận diện PHP file. Một đuôi .php là chuẩn, nhưng bạn có thể sử dụng .html, .phtml, hoặc bất cứ gì bạn muốn.Tới các file định cấu hình HTTP của bạn (/usr/local/apache/conf hoặc bất cứ path nào của bạn).Mở httpd.conf với một Text Editor.Tìm kiếm từ DocumentRoot (sẽ xuất hiện hai lần) và thay đổi cả hai path cho thư mục bạn muốn phục vụ các file (trong trường hợp này, /home/httpd). Chúng tôi đề nghị một Home Directory thay vì /usr/local/apache/htdocs theo mặc định, bởi vì nó an toàn hơn, nhưng nó không phải là một Home Directory. Bạn sẽ giữ tất cả PHP file trong thư mục này.
 2. Tới các file định cấu hình HTTP của bạn (/usr/local/apache/conf hoặc bất cứ path nào của bạn).
 3. Mở httpd.conf với một Text Editor.
 4. Tìm kiếm từ DocumentRoot (sẽ xuất hiện hai lần) và thay đổi cả hai path cho thư mục bạn muốn phục vụ các file (trong trường hợp này, /home/httpd). Chúng tôi đề nghị một Home Directory thay vì /usr/local/apache/htdocs theo mặc định, bởi vì nó an toàn hơn, nhưng nó không phải là một Home Directory. Bạn sẽ giữ tất cả PHP file trong thư mục này.
 5. Thêm ít nhất một lần chỉ thị PHP extension, như dưới đây trong dòng đầu tiên của code theo sau. Trong dòng hai, chúng ta cũng thêm một Handler thứ hai cho tất cả HTML file được parse như là PHP.
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .html
 1. Khởi động lại Server. Mỗi khi bạn thay đổi cấu hình HTTP hoặc php.ini file, bạn phải dừng và khởi động Server lại lần nữa.
cd ../bin
./apachectl start
 1. Thiết lập Permission của Root Directory thành world-executable. PHP file thực sự trong thư mục này nên chỉ là world-executable (644). Nếu cần thiết, thay thế /home/httpd với Document Root như dưới đây.
chmod 755 /home/httpd/html/php
 1. Mở một Text Editor. Gõ <?php phpinfo(); ?>. Lưu file này trong Document Root như là info.php trong Web Server của bạn.
 2. Khởi động bất kỳ trình duyệt web nào và duyệt file này. Bạn phải luôn luôn sử dụng một HTTP Request (http://www.testdomain.com/info.php hoặc http://localhost/info.php hoặc http://127.0.0.1/info.php) thay vì một filename (/home/httpd/info.php) để file được parse một cách chính xác.

Bạn nên quan sát một bảng thông tin dài về thông báo cài đặt PHP của bạn.

Lượt xem: 136