Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cách sử dụng từ other và another

2fbe2e3c79c3a4a0c33b4146640967d1
Gửi bởi: nguyenkhang vào ngày 2017-08-27 20:22:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 376 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

nói ng là: other danh nhi u, another ề+ She likes the other house more danh ít, the other (danh ít or nhi u). đáp án có the nên ta ph ảdùng other. Có ba tr ng ra: "other"( danh đm đc nhi u, danh không đm đc ườ ượ ượmang nghĩa nh ng cái khác, thêm chút a..) ho "another"( danh đm đc ít) ượ ốho "the other"( danh đm đc, nhi ít). Và không có tr ng "the ượ ườ ợanother" vì "another" là vi không theo qui c( thay vì vi là "a other", st.)ộ Do you have another color? "D ch:ị có màu khác không?ạo other danh đm đc nhi u, danh không đm đc mang nghĩa: nh ng cái ượ ượ ữkhác, chút a… Ví other pencils some moreộ ụanother danh đm đc ít mang nghĩa: cái khác, ng khác… Ví ượ ườ ụanother pencilV danh đm đc another danh ít cái a) Ex: the pen cây bút ượ ữthe other ít cái cu cùng còn i) Ex: the other pen cái bút cu cùng) other ốs nhi (thêm nhi cái a) Ex: other pens thêm vài cây bút a) the other ốnhi (nh ng cái còn i) Ex: the other pens (t nh ng cây bút còn i) danh ừkhông đm đc other không đm đc (thêm nhi u) Ex: other water thêm nhi ượ ượ ền c) the other không đm đc cái còn i) Ex: the other water ph ướ ượ ướcòn i) hi theo cách các th hi nh nhé. Chúc các ti ng anh ếvui vẻ