Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cách làm các dạng đề thường gặp- Cô Thu Trang

fce4fc989d8c109ef79d6d6d08089661
Gửi bởi: Lê Mỹ vào ngày 2017-11-26 23:01:08 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 10TiÕt 1. MÖnh ®Ò chøa biÕn 2. MÖnh ®Ò chøa biÕn. MÖnh ®Ò chøa biÕn“ chia hÕt cho 3” ch kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng sai cña c©u. VËy víi mçi gi¸ trÞ cña thuéc tËp sè nguyªn th× c©u nµy cho ta mét mÖnh ®Ò. VD: Víi îc mÖnh ®Ò “4 chia hÕt cho 3” (sai) Víi 15 îc mÖnh ®Ò “15 chia hÕt cho 3” (®óng)- TÝnh ®óng sai tuú thuéc vµo gi¸ trÞ cô thÓ cña biÕn.VD: Cho mÖnh ®Ò chøa biÕn P(x): x2” víi lµ sè thùc. Khi ®ã ®óng hay sai?- P(2): lµ mÖnh ®Ò sai- lµ mÖnh ®Ò ®óng 1>2 4   1P2 3V. KÝ hiÖu V. KÝ hiÖu  vµ vµ *VÝ dô 1. C©u “B×nh ph ¬ng cña mäi sè thùc ®Òu lín h¬n hoÆc b»ng 0” lµ mét mÖnh ®Ò. R: hay 0, R.KÝ hiÖu: ®äc lµ “víi mäi”.*VÝ dô 2. C©u Cã mét sè nguyªn nhá h¬n 0” lµ mét mÖnh ®Ò. Cã thÓ viÕt: Z: 0KÝ hiÖu: ®äc lµ “cã mét” (tån t¹i mét) hay “cã Ýt nhÊt mét” (tån t¹i Ýt nhÊt mét).*VÝ dô 3. Nam nãi “Cã mét sè tù nhiªn mµ 2n 1”. Minh ph¶n b¸c “Kh«ng ®óng. Víi mäi sè tù nhiªn n, ®Òu cã 2n 1”Nh vËy, phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò:P: N: 2n 1” lµ mÖnh ®Ò P: N: 2n 1” 4Vi. mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò Vi. mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò cã chøa kÝ hiÖu cã chøa kÝ hiÖu  vµ vµ M§1: Cho mÖnh ®Ò chøa biÕn P(x), víi X. MÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò X, P(x)” lµ X, ”M§ 2: Cho mÖnh ®Ò chøa biÕn P(x), víi X. MÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò X, P(x)” lµ X, ”P(x)P(x) 5- Lµ mÖnh ®Ò §óng nÕu cã x0 ®Ó P(x0) ®óng Sai nÕu víi bÊt k× x0 X, P(x) lµ mÖnh ®Ò sai (kh«ng cã x0 nµo ®Ó P(x0) ®óng).•- “ X, P(x)”; “ X: P(x)”•- “ N, 2n chia hÕt cho n” ®óng v× víi th× P(3): 23 chia hÕt cho 3•- R, P(x)” lµ mÖnh ®Ò sai v× víi bÊt k× x0 ta ®Òu cã (x0 1)2 0.