Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Các sơ đồ phản ứng và điều chế ôn thi đại học môn hóa

32666164323732353731613434353662646538333332616562656630393263643265613934366334656535393938343231336463646438323366356237633237
Gửi bởi: Blog Hóa Học vào 10:06 AM ngày 7-05-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 283 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

‰ Caùch
ch trình baøy:
™ Vieát laïi sô ñoà cuï theå
Caàn nhôù:
- Moãi muõi teân : 1 phaûn öùng
ng

- Moãi kyù hieäu chöa bieát : 1chaát ho

™ Vieát caùc phaûm öùng

™Caùc ví duï
Caâu I:
CO2

NH3 to,xt,P A

+H2O

A1

+HCl A ↑
2
+NaOH

A3↑

Bieát A chöùa C,H,O,N coù: mC:mH:mO:mN=3:1
vaø MA<Mbenzen
Gôïi yù
-Töø gôïi yù cuûa A , ta deã daøng suy ñöôïc A: ureâ
-Sô ñoà vieát laïi:
CO2

NH3 to,xt,P

(NH2)2CO

+HC
+H2O

(NH4)2CO3

+NaO

Caâu II:
Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ño
A+HCl → B+D+E
B+O2 → P+H2O
B+P→D+?
E+Cl2 → G
G + NaOH → I + J
o
t
I → H+K
o
t
H+CO → M+L

M+HCl → G+……...
Bieát A laø quaëng trong ñoù coù
46,67% Fe, coøn laïi laø S

™Gôïi yù:
FeS2+ 2HCl → H2S + S + FeCl2
H2S+O2 → SO2+H2O

H2S + SO2 → S + H2O
FeCl2+Cl2 → FeCl3
FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl
o
t
2Fe(OH)3 → Fe2O3+3H2O
o
t
Fe O +CO → Fe O +
2

3

3

4

Fe3O4+HCl → FeCl3+…H2O + Cl2↑

‰Caâu III:
Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau
FeS2+H2SO4(l) → X + Y + Z
o
t
X + O2 → A
A + Y → X + H2O
Z + Cl2 → D + P
B+KOH → E + F
to
E →I+J
o
t
E+H → L + ?
2

L+HCl → D+……...

™Gôïi yù:
FeS2+H2SO4(l) → S + H2S + FeSO
o
t
S + O2 → SO2
SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O
3FeSO4 + 3 Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4
2
Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3 + 3
o
t
2Fe(OH) → Fe O + 3H O
3

2

3

2

o
t
3Fe2O3+ H2 →2Fe3O4 + H2O

Fe3O4+8HCl →2FeCl3+ FeCl2 + 4H

‰ Caâu IV:
Hoaøn thaønh sô ñoà :
+H2 SO4 (l)

X

Khí A
Khí B

+H2O

ddB

+HCl

F + G + H2O

D
to

+Na
t

E

Bieát khí A duøng naïp cho bình chöõa löûa

™ Giaûi gôïi yù:
+H2 SO4 (l)

(NH4)2CO3

CO2
NH3

+H2O

ddNH3

+HCl

+

N2 + O2 + H2O

to

NH4NO3

+HN

‰Caâu V:
Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau
Fe

+A

+ddNa2CO3

FeCl3
+B

FeCl2

D↓

to

E

+F

FeCl3

Bieát moãi muõi teân moät phaûn öùng

F

Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy
đủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.