Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Các phép toán về số hữu tỉ lớp 7

e5873f5a5ac908506a54624c5f4da750
Gửi bởi: 419533908569122 vào ngày 2018-08-02 20:24:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 388 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÁC PHÉP TÍNH TỀ Ỉ1. ng 1: Th hi phép tínhạ ệBài 1. Th hi phép tính:ự ệa) 13 b) 75 21-+ c) 58 6-+ d) 15 112 4-- Bài 2. Th hi phép tính:ự ệa) 1212 3-æ ö- -ç ÷è b) 11,75 29 18-æ ö- -ç ÷è c) 16 10æ ö- +ç ÷è d) 16 10æ ö- +ç ÷è Bài 3. Th hi phép tính:ự ệa) 31,25. 38æ ö-ç ÷è b) 17.34 4- c) 20 4.41 5- d) 21.7 2- Bài 4. Th hi phép tính:ự ệa) 3:2 4- b) 44 25 5æ ö-ç ÷è c) 31,8:4æ ö-ç ÷è d) 17 4:15 Bài 5. Th hi phép tínhự (Tính nhanh có th ):ế ểa) 724 8é ù-æ ö- -ç ÷ê úè øë b) 17 10é ùæ ö- -ç ÷ê úè øë ûc)1 72 71 35 18æ ö- -ç ÷è d) 33 64 2æ ö- +ç ÷è øe) 13 5: :2 14 21 7æ ö- +ç ÷è g) 1: :9 7æ ö- -ç ÷è øBài 6. Th hi phép tínhự ệa) 34.3 4æ ö- +ç ÷è b) 5.11 73 6æ ö- -ç ÷è c) 13 3. .9 11 18 11æ ö- -ç ÷è d) 16 3. .3 11 11- -æ ö+ç ÷è ø2. ng 2: Tìm xạBài 1. Tìm bi t:ếa) 3x15 10-- b) 1x15 10- c) 5x8 12-- =Bài 2. Tìm x, bi t:ếa) 131128154251311x b)315231x c) 1037532x d) 534173x e) 32311321x Bài 3. Tìm x, bi t:ế a) 32521211x b) 0712xx c) 52:4143x Bài 4. Tìm x, bi t:ế a) 25,1x b) 02143x c)15,275,3154xBài 5. Tìm x, bi t:ế a) (x 1)( 2) 0; b) (x 2) 32