Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Các lỗi Trường Gặp

f2dc56ba56aabd4d6ea7f4dc3c9f469f
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-11-06 10:34:17 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 106 | Lượt Download: 0 | File size: 0.096661 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BẢNG LỖI THƯỜNG GẶP, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH
HIỆN TƯỢNG

NGUYÊN NHÂN

BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Xuất hiện lỗi không tìm thấy kiểu hoặc namespace tương ứng của đối Khai báo thiếu không gian Khai báo đầy đủ không gian tên:
tượng (DataTable, SqlDataAdapter)
tên của đối tượng
System.Data
System.Data.SqlClient

Các chức năng trên form Sanpham không được thực hiện thành công

Không sử dụng phương Thực hiện gọi phương thức Fill
thức Fill
sau khi khởi tạo SqlDataAdapter

- 19 -