Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Các hàm về phân bố trong Excel

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-30 03:46:16

Mục lục
* * * * *

1. Hàm LOGNORMIDIST

 1. Chức năng:  là hàm trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít tích lũy của một giá trị x cụ thể, trong đó ln(x) thường được phân bố với trung bình tham số và độ lệch chuẩn. Hàm này thường được ứng dụng vào quá tình phân tích những dữ liệu đã được biến đổi theo lô-ga-rit.
 2. Cú pháp: LOGNORMDIST(x,mean,standard_dev)
 3. Cách dùng:

- x :là giá trị để đánh giá hàm.

- mean: là trung bình của ln(x).

- standard_dev : là độ lệch chuẩn của ln(x).

      4. Ví dụ: Giá trị để đánh giá hàm là 10, Trung bình của ln(x) là 4 và Độ lệch chuẩn của ln(x) là 1:

Chú ý:

 1. Nếu tồn tại số không phải là đối số thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!.
 2. Nếu x, hoặc độ lệch chuẩn <1 thì hàm trả về lỗi #NUM!.

 2. Hàm EXPONDIST

 1. Chức năng: trả về kết quả phân bố hàm mũ. Hàm này được ứng dụng chủ yếu để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện
 2. Cú Pháp: EXPONDIST(x,lambda,cumulative)
 3. Cách dùng:

- x :là giá trị của hàm.

- lambda: là giá trị tham số

- cumulative: giá trị lô-gic cho biết cung cấp kiểu hàm mũ nào.

       4. Ví dụ: Cho các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel, với  giá trị của hàm là 0.5, Giá trị của tham số là 12 và hai giá trị logic là TRUE và FALSE

Với giá trị logic là TRUE

Với giá trị logic là FALSE:

3. Hàm HYPGEOMDIST

 1. Chức năng: Hàm trả về phân bố siêu bội. Ta thường sử dụng hàm HYPGEOMDIST này cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn, trong đó mỗi quan sát có thể là thành công hoặc thất bại và trong đó mỗi tập con có kích thước đã biết được chọn với khả năng như nhau.
 2. Cú Pháp: HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop)
 3. Cách dùng:

- Sample_s: số lần thành công trong mẫu.

- Number_sample: kích thước của mẫu.

- Population_s: số lần thành công trong tập hợp.

- Number_pop:  kích thước của tập hợp.

     4. Ví dụ: Cho các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm HYPGEOMDIST. Ở ví dụ này ta tính toán với: Số lần thành công trong mẫu là 5, Kích thước mẫu là 7, Số lần thành công trong tập hợp là 15 và Kích thước tập hợp là 20:

Lưu ý:

 1. Tất cả đối số bị cắt thành số nguyên.
 2. Tồn tại đối số không phải là số, hàm trả về lỗi #VALUE!.
 3. Nếu sample_s, number_sample, population_s, number_population <1, hàm trả về lỗi #NUM!.
 4. Nếu number_sample > number_population, population_s > number_population, hàm trả về lỗi #NUM!.

Chúc các bạn thành công !

Lượt xem: 212