Các đề luyện thi - địa lí 12 - đề số 5

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-12-06 11:04:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

và tên:ọL p:ớ LUY ỆTh gian làm bài 45 phútờMã 222ề1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40A B C D Câu 1: sau mùa đông, gió mùa đông ta có tính ch tử ướ ấA. nh khô. B. nh m. C. nóng m.ẩ D. nh m, có phùn.ạ ưCâu 2: Cho ng li u: ng a, ng và cân ng đi mả ượ ượ ểĐ đi mị ngượm a(mm)ư ng cượ ốh i(mm)ơ Cân ng (mm)ằ ẩHà iộ 1667 989 678Huế 2868 1000 1868TP Chí Minhồ 1931 1686 245Nh xét nào sau đây ch chính xácư ng a, ng và cân ng aề ượ ượ ủ1 đi mố ểA. ng các n. ượ B. Càng vào phía Nam ng càng tăng.ượ ơC. Cân ng luôn ng. ươ D. ng tăng vào Nam.ượ ắCâu 3: vào Atlat lý VN trang 9, nào sau đây không đúng ?A. Vào mùa đông, khu phía có nhi th p.ự ấB. Khu Nam Trung có ng kém.ự ượ ưC. Vào mùa đông, gió đông làm cho mi nhi u.ắ ềD. Trung Tây là nh ng khu ch nh ng gió Tây khô nóng.ộ ưở ủCâu 4: “Gió mùa Đông Nam” ng ng vào mùa làở ạA. gió mùa Tây Nam áp hút vào. B. Tín phong bán u.ắ ầC. gió bi n. D. gió n. ơCâu 5: Khu Tây Nam không có đi nào sau đây?ặ ểA. nhiên thu cho sx nông nghi p.ự B. can thi các th bên ngoài.ự ựC. Ngu tài nguyên giàu có.ồ D. trí lý mang tính chi c.ị ượCâu 6: feralit chua là doấA. hình thành vùng núi.ở B. có hi di Feự ủ2 O3 và Al2 O3 .C. trôi các bad tan.ị D. quá trình phong hóa di ra ng nh.ễ ườ ạCâu 7: nh quan thiên nhiên tiêu bi cho ph lãnh th phía làả ắA. ng nhi gió mùa.ừ B. ng nhi gió mùa ng lá mùa đông .ừ ụC. ng nhi gió mùa lá ng th ng xanh.ừ ườ D. ng nhi gió mùa.ừ ẩCâu 8: ngoài vào Mĩ La tinh gi nh trong th kỳ 1985-2004 là doố ướ ờA. tình hình chính tr không nh.ị B. chính sách thu hút không phù p.ầ Trang /4 Mã thi 222ềC. thiên tai ra nhi u, kinh suy thoái.ả D. chi tranh, xung c, tôn giáo.ế ộCâu 9: Vào mùa khu ch nh ng khô nóng ta là:ạ ưở ướA. Đông Nam B. ng ng ộC. ven bi Trung và ph Tây c. D. Tây Nguyên.Câu 10: Nguyên nhân sâu xa Tây Nam và Trung tr thành nh tranh nh ngể ưởc nhi ng qu làủ ườ ốA. ngu có tr ng n, có trí lý- chính tr quan tr ng.ồ ượ ọB. có nhi khoáng quan tr ng nh t, ng, vàng, kim lo hi m…ề ếC. có nhi tôn giáo n.ề D. có văn minh lâu i.ề ờCâu 11: Quá trình feralit ta di ra nh ướ ởA. vùng núi th trên đát axit.ồ B. vùng núi cao nhi u.ư ềC. trên các cao nguyên đá ba dan. D. vùng trung du khô n.ồ ạCâu 12: sinh thái tiêu bi vùng bi ta làệ ướA. ng ng n.ừ B. ng trên các o.ừ C. ng trên phèn.ừ D. các san hô.ạCâu 13: Ngu tài nguyên có các trong khu Trung đó làồ ướ ựA. ng, t.ầ B. khí nhiên, than đá.ầ ựC. than đá, ng, Uranium.ồ D. t, ng, mu kim lo hi m.ắ ếCâu 14: Nguyên nhân làm cho thiên nhiên ta khác các khác có cùng vĩ đướ ướ ộlà do taướA. giáp bi Đông bi dài.ớ B. trung tâm Đông Nam Á.ở ầC. trong khu nhi gió mùa .ằ D. có lãnh th p, tr dài trên nhi vĩ .ổ ộCâu 15: Nh nh không đúng đi trí khu Tây Nam làề ựA. Ti giáp châu c.ế B. Ti giáp a.ế ịC. trên con ng a.ằ ườ D. Án ng ng giao thông ườ ộD ng sang Tây ngươ ươCâu 16: Bi hi thiên nhiên nhi gió mùa ta qua ng sông ngòi làể ướ ướA. có nhi sông n.ề B. ch th th ng.ế ướ ườC. ng n, c.ắ D. nhi và giàu phù sa.ề ướCâu 17: nh quan tiêu bi cho thiên nhiên nhi gió mùa ta làả ướA. ng trên feralit.ừ B. ng nhi đã bi ng.ừ ạC. sinh thái ng nhi gió mùa phát tri trên feralit .ệ ấD. ng nhi lá ng th ng xanh.ừ ườCâu 18: Ngu FDI vào Mĩ La tinh chi trên 50% là các cồ ướA. Hoa Kỳ và Tây Âu. B. Tây Âu và Nh n.ậ ảC. Hoa Kỳ và Canada. D. Hoa Kỳ và Tây Ban Nha .Câu 19: vào Atlat lý VN trang 9, nào sau đây đúng nh tấ ?A. Mi có nhi cao, trung vào mùa .ề ạB. Mi có biên nhi nh trung vào mùa .ề ạC. Tây Nguyên, Nam có biên nhi năm n, trung vào mùa .ộ ạD. Duyên mi Trung có nhi cao, vào mùa thu- đông.ả ưCâu 20: Hi nay di tích ng ng ta thu là doệ ướ ẹA. nhi môi tr ng c.ễ ườ ướ B. bi khí toàn u.ế ầC. chuy đích ng và cháy ng.ể D. tri ng.ề ườCâu 21: vào Atlat lý VN trang 9, nào sau đây đúng nh t?ự ấA. Mi có biên nhi năm n, trung vào mùa .ề ạB. Mi có nhi cao, trung vào mùa .ề ạC. Tây Nguyên, Nam có biên nhi năm n, trung vào mùa .ộ ạD. Duyên mi Trung có nhi cao, vào mùa đông.ả ưCâu 22: bi đang đe nhi đo bi Trang /4 Mã thi 222ềA. bi Nam .ờ B. bi nh .ờ ộC. bi Trung .ờ D. bi Đông Nam .ờ ộCâu 23: đi nào sau đây không đúng khu Trung Á?ớ ựA. Giàu tài nguyên thiên nhiên nh là khí t, ti năng th đi n.ấ ớB. Ti thu nhi giá tr văn hóa ph ng Đông và ph ng Tây.ế ượ ươ ươC. Đi ki nhi thu cho xu nông nghi p, nh là chăn th gia súc.ề ảD. Thành ph dân đa ng có dân th p, ph theo i.ầ ồCâu 24: Nh xét đúng nh tài nguyên khoáng Mĩ La tinh làậ ủA. Kim lo đen, kim lo quý và nhiên li u.ạ B. Kim lo đen, kim lo màu, .ạ ỏC. Kim lo màu, t, kim lo hi m, ph tphat.ạ D. Kim lo đen, kim lo mày, kim lo ạhi m.ếCâu 25: Nh xét đúng nh th tr ng tài nguyên Châu Phiậ ủA. Khoáng phong phú, ng nhi nh ng ch khai thác.ả ượB. Khoáng nhi u, ng và ng xích di tích ng n.ả ớC. Tr ng vàng, kim ng, ph phát nh ng ch khai thác.ữ ượ ươ ượD. Khoáng và ng là nh ng tài nguyên đang khai thác nh.ả ạCâu 26: Ph lãnh th Châu Phi có nh quanầ ảA. hoang c, bán hoang và nhi khô.ạ B. hoang c, bán hoang và ạxavan.C. ng xích o, ng nhi và nhi khô.ừ D. ng xích o, nhi ớkhô và xavan.Câu 27: vào Atlat lý VN trang 10, nào sau đây không đúng ?A. Sông Đà ng có ng kém.ằ ượB. Sông Mê Công có ng và thay mùa rõ t.ư ượ ệC. Sông ng có ng vào các tháng 6,7, 8, 9, 10.ồ ượ ớD. Sông Mê công có ng và đi hòa trong năm.ư ượ ềCâu 28: Nh xét đúng nh khu La tinh làậ ỹA. kinh còn ph thu vào bên ngoài, chênh ch giàu nghèo ướ ấl n.ớB. kinh các ph thu vào ngoài, chênh ch giàu ướ ướ ệnghèo còn ít.C. kinh ph thu vào ngoài, chênh ch giàu nghèo gi ướ ướ ảm nh.ạD. kinh các ph thu vào ngoài, chênh ch giàu ướ ướ ệnghèo n.ấ ớCâu 29: vào Atlat lý VN trang 9, nh xét nào sau đây không đúng ?A. Bão nh ng ta tháng tháng 12, ch vào Nam.ả ưở ướ ắB. tháng tháng 10, bão có ng nh nh t.ừ ườ ấC. tháng tháng 10, bão có su dày nh t.ừ ấD. Mi Trung là khu ch nh ng bão nhi nh t.ề ưở ấCâu 30: vào ng li sau, nh xét nào sau đây không đúng ?Đ đi mị Nhi TB thángệ ộ1( 0C) Nhi TBệ ộtháng 7( 0C) Nhi TBệ ộnăm( 0C)L ng nạ 13,3 27,0 21,2Hà iộ 16,4 28,9 23,5Huế 19,7 29,4 25,1Đà ngẵ 21,3 29,1 25,7 Trang /4 Mã thi 222ềQuy Nh nơ 23,0 29,7 26,8TPH Chí Minhồ 25,8 27,1 27,1A. Vào mùa Đông, nhi các ph ng phía th .ề ươ ấB. Biên nhi năm ta và tăng vào Nam.ộ ướ ắC. Các ph ng phía Nam có nhi cao, biên nhi th p.ị ươ ấD. Nhi TB ta cao và tăng vào Nam.ệ ướ ắCâu 31: Mĩ La tinh có đi ki thu phát tri nề ểA. cây ng th c, cây ăn qu nhi i, chăn nuôi gia súc nh .ươ ỏB. cây ng th c, cây công nghi nhi i, chăn nuôi gia súc nh .ươ ỏC. cây công nghi p, cây ăn qu nhi i, chăn nuôi gia súc.ệ ớD. cây công nghi p, cây ng th c, chăn nuôi gia súc.ệ ươ ạCâu 32: vào Atlat lý VN trang 10, sông có di tích trên lãnh th taự ướl nh là:ớ ấA. sông Mê Công. B. sông ng.ồ C. sông ng Nai.ồ D. sông Mã.Câu 33: Không ph iả là nguyên nhân làm cho tình hình kinh nhi Mĩ La tinh nế ướ ầđây ng thi n?ừ ướ ượ ệA. Phát tri giáo c, qu hóa ngành kinh .ể B. trung ng ộmáy nhà c, cách kinh .ướ ếC. cách ru ng t.ả D. Th hi công nghi hóa, tăng ng ườbuôn bán ngoài.ớ ướCâu 34: vào Atlat lý VN trang 11, feralit trên đá vôi phân ch ởA. Tây Nguyên. B. Tây c.ắ C. Trung .ộ D. Đông Nam .ộCâu 35: văn ch ng bi Đông là bi thu vùng gió mùa làế ộA. mu cao 30%ộ ơ0 B. nhi bi cao 23ệ ướ 0C.C. th tri nh.ủ D. các ven .ả ờCâu 36: nào không ph iả là qu các cu cách ng ru ng không tri uệ ầh các Mĩ La tinh ?ế ướA. Dân nghèo không có ru ng kéo ra thành ph tìm vi làm.ộ ệB. Hi ng đô th hóa phát.ệ ượ ựC. Các ch trang tr gi ph canh tác.ủ ấD. Tài nguyên và ng suy gi nghiêm tr ng.ấ ọCâu 37: Thiên nhiên tr ng cho ph lãnh th phía làặ ắA. nhi gió mùa.ệ B. nhi gió mùa, có mùa đông nh.ệ ạC. nhi gió mùa nhi u.ệ D. nhi gió mùa, có mùa đông nh kéo dài.ệ ạCâu 38: Ngu tài nguyên khoáng có nghĩa quan tr ng nh bi Đông ta làồ ướA. sa khoáng. B. khí.ầ C. ti tan. D. mu i.ốCâu 39: Tình hình kinh các Mĩ La tinh ng đã thi n, bi hi rõế ướ ướ ượ ệnh làấA. th tr ng ng.ị ườ ượ B. đô th hóa gi nhanh.ố ảC. thu hút nhi FDI.ề D. xu kh tăng nhanh.ấ ẩCâu 40: Qu gia có tr ng nh khu Tây Nam làố ượ ựA. I-ran. B. I-r c.ắ C. -r p-xê-út.Ả D. Cô-oét.----------- ----------Ế Trang /4 Mã thi 222ề222 dapan1 11 21 31 C2 12 22 32 B3 13 23 33 C4 14 24 34 B5 15 25 35 D6 16 26 36 D7 17 27 37 B8 18 28 38 B9 19 29 39 D10 20 30 40 Trang /4 Mã thi 222ề