Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Các dạng bài tập đồ thị toán 12

ded335413e93dabf278c3d19f2df1d39
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-20 17:21:54 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 267 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TH HÀM SỒ ỐA KI TH CHUNGẾ Ứ1. nh hình hàm 3: ậ3 2y ax bx cx d= +a>0 a<0' 0=y có hainghi phânệbi hayệ/0D >y' 0=y có hainghi képệhay /0D =y' 0=y vônghi hayệ/0D >y2. th hàm trùng ph ng: ươ4 2= +y ax bx c+) hàm: ạ()3 2' 2= +y ax bx ax 20' 02 0=é= Ûê+ =ëxyax b+) hàm có tr ị0ìí<î hàm có và ti uố ể- ế00<ìí>îab hàm có và ti uố ể+) hàm có tr ị0³ab- ế00>ìí³îab hàm có ti và không có ạ- ế00<ìí£îab hàm có và không có ti uố ểa>0 a<0' 0=y có 3nghi phânệbi hay ệ0ab<' 0=y có đúng1 nghi hayệ0³ab3. th hàm ố+=+ax bycx d+) xác nh: ị\\ì ü= -í ýî þdD Rc+) hàm: ạ()2-=+ad bcycx d- ế0- >ad bc hàm ng bi trên ng kho ng xác nh. th góc ph và ư4.- ế0- ad bc0- D. Hàm có giá tr ng ằ2- .x- -2 +¥'y +¥- 3Câu 19. Cho hàm ố()y x= xác nh, liên trên ụ()();1 1;- +¥ và có ng bi thiên :.ả ế1+-1- -yy'x- +.kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ ịA. Hàm ngh ch bi trên ế()1;+¥ B. Hàm có giá tr ti ng ằ1 .C. Hàm có giá tr nh nh ng ằ1 D. Hàm có đúng tr .ố ịCâu 20. Cho hàm ố( )y x= xác nh, liên trên và có ng bi thiên..ả ếKh ng nh nào sau đây là sai ?A. (0;1)M là đi ti hàm .ượ ốB. 01x=- là đi hàm .ượ ốC. 1) 2f± là giá tr nh hàm .ượ ốD. (1) 2f= là giá tr hàm .ượ ốCâu 21. Cho hàm ố()y x= liên trên đo ạ2; ,é ù-ê úë có ng bi thiên nh hình :.ả ẽ.Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ ịA. Giá tr ti hàm là ố0 B. Hàm đi ể1x= .C. Hàm ti đi ể1x= D. Giá tr hàm là ố5 .Câu 22. Cho hàm ố( )y x= có ng bi thiên nh hình Kh ng nh nào sau đây là kh ng nhả ịsai ?A. Hàm ngh ch bi trên ¡. B. Hàm ti ạ1.x=C. Hàm không có tr .ố D. lim lim .x xy y®- ®+¥=+¥ =- ¥Câu 23. Cho hàm ố()f liên trên kho ng xác nh và có ng bi thiên nh sau:.ụ ư.Xét các nh sau:.ệ ề1. Ph ng trình ươ()f m= có nghi khi và ch khi ỉ2m³ .2. hàm là -3.ự ố3. ti hàm là 2.ự ố4. ng th ng ườ ẳ2x=- là ti ng th .ệ ị5. th hàm có ng ti ngang.ồ ườ ậS nh đúng là:ố ềA. B.1 C.4 D.3 .Câu 24. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh hình bên. Khi đó các giá tr ủm đểph ng trình ươ()1f m= có ba nghi th làệ ựA. ()3; 5mÎ B. ()4; 6mÎ C. ()(); 5;mÎ +¥ D. []4; 6mÎ