Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bội chung nhỏ nhất

61386532646337646637303536616263636631663532383732306262663361313263633561323334376665623836383662643162616633396331383962363433
Gửi bởi: tranhaquynhnhunhu vào 08:41 AM ngày 7-09-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1139 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

149. Tìm BCNN của:a) 60 và 280; b) 84 và 108; c) 13 và 15.Bài giải:a) Ta có 60 5; 280 .7. BCNN (60, 280) 840.b) Ta có 84 7; 108 3. BCNN (84, 108) 756.c) ĐS: BCNN (13, 15) 195.150. Tìm BCNN của:a) 10, 12, 15; b) 8, 9, 11; c) 24, 40, 168.Bài giải:a) 10 5, 12 3, 15 5. BCNN (10, 12, 15) 60;b) BCNN (8, 9, 11) 11 792;c) Ta có 24 3, 40 5, 168 7.BCNN (24, 40, 168) 840.151. Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3,... cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số cònlại:a) 30 và 150; b) 40, 28, 140; c) 100, 120, 200.Bài giải:a) BCNN (30, 150) 150 vì 150 chia hết cho 30;b) 140 280.Vì 280 chia hết cho cả 40 và 28 và 140 nên 280 BCNN (40, 28, 140).c) 200 không chia hết cho 120; 200 400 cũng không chia hết cho 120, nhưng 200 600 chia hết cho cả 100 và 120 nên BCNN (100, 120, 200) 600.152. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0, biết rằng 15 và 18.Bài giải:Số tự nhiên nhỏ nhất khác chia hết cho cả 15 và 18, chính là BCNN (15, 18).ĐS: 90.153. Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.Bài giải:BCNN (30, 45) 90. Do đó các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 là 0,90, 180, 270, 360, 450.154. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.Bài giải:Vì khi học sinh lớp 6C xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng đều đủ hàng có nghĩa là số học sinh ấy là bội chung của 2, 3, 4, 8.BCNN(2, 3, 4, 8) 24. Mỗi bội của 24 cũng là một bội chung của 2, 3, 4, 8. Vì số học sinh của lớp 6C trong khoảng 35 đến 60 nên ta phải chọn bội của 24 thỏa mãn điều kiện này. Đó là 24 48.Vậy lớp 6C có 48 học sinh.155. Cho bảng:a 150 28 50b 20 15 50ƯCLN (a, b) BCNN (a, b) 12 ƯCLN(a, b) BCNN (a, b) 24 24 a) Điền vào các trống của bảng.b) So sánh tích ƯCLN (a, b) BCNN (a, b) với tích b.Bài giải:a 150 28 50b 20 15 50ƯCLN (a, b) 10 50BCNN (a, b) 12 300 420 50ƯCLN(a, b) BCNN (a, b) 24 3000 420 2500a b156. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:x 12, 21, 28 và 150 300.Bài giải:Theo đầu bài là một bội chung của 12, 21, 28, thỏa mãn điều kiện 150 300. Ta có BCNN (12, 21, 28) 84. Do đó bội chung thỏa mãn điều kiện đã cho là 84 168.Vậy 168.157. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?Bài giải:Số ngày để việc trực nhật của An lặp lại là một bội của 10, của Bách là một bội của 12. Do đó khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cùng trực nhật đến những lần cùng trực nhật sau là những bội chung của 10 và 12. Vì thế khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cùng trực nhật đến những lần cùng trực nhật thứ hai là BCNN (10, 12).Ta có: 10 5; 12 => BCNN (10, 12) 60.Vậy ít nhất 60 ngày sau hai bạn mới lại cùng trực nhật158. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội phải trồng cây, mỗi công nhân đội II phải trồng cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.Bài giải:Số cây mỗi đội phải trồng là bội chung của và 9. BCNN (8, 9) 72. Số câymỗi đội phải trồng là bội của 72. Vì 72 144 thỏa mãn điều kiện 100 144 200 nên số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.