Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: loigiaihay vào ngày 2017-01-11 11:30:57
Nội dung
Doc24.vnB thi và đáp án gi môn Ti ng Anh 6ộ ớĐ 1ề ốI. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)1. a. tter b. rrot c. pple d. cabb ge2. a. hungr b. c. health d. thirst y3. a. ch st b. c. lift d. d4. a. nger b. c. th d. ght II. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)1. My mother wants_______ orange. any, some, a, an 2. How many_______ does he need? (egg, an egg, egges, eggs) 3. She _______ an apple now. eat, eats, eating, is eating)4. ________color is your hair? (What, How, Which, Where)5. She needs_______of beef. (200 grams, tube, dozen, bottle of) 6.How ________beef do you need? much, are, many, is) 7.What would you like _______ breakfast? for, to, when, of) 8. ______I help you? (Do, Does, Can, Have)III Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms) 1.He isn’t hungry. He is ………… 5. He isn’t short. He is ………2. He isn’t fat. He is ……………. 6. He isn’t weak. He is……………3. He isn’t heavy. He is ………… 7. His teeth aren’t black. They’re………….4. He isn’t hot. He is ………… 8. His hair isn’t long. It is……………..IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms) Salegirl Can help you?Doc24.vnLan Yes. I’d like some chicken, please.Salegirl How much do you want?Lan kilo, please.Salegirl Is there anything else?Lan Yes, need some oranges.Salegirl How many do you want?Lan dozen, please.Questions: 1.Where is Lan? ………………………………………………. 2.What does she want? ………………………………………………. 3. How much chicken does she want? ……………………………………………… 4.How many oranges does she want? ……………………………………………….V. Match the column with column (2ms ).1­……2­……3­……4­……5­……6­……7­……A1. bottle of2. packet of3. bar of4. kilo of5. can of6. tube of7. box of8. 200grams of Ba. toothpaste b. peasc. soapd. beefe. cooking oilf. riceg. chocolatesh. tea.Doc24.vn8­……VI. Answer about you (1m) 1.How do you feel? ………………………………… 2.What would you like? ………………………………… Doc24.vnĐÁP ÁN KI TRA GI IIỀ ỲMôn: Ti ng Anh 6ếĐ IỀI. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)1. 2. 3. 4. dII. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)1. an 2. eggs 3. is eating 4. What5. 20 grams 6. much 7. for 8. Can III Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)1. full 2. thin 3. light 4. cold5. tall 6. strong 7. white 8. shortIV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms)1.She’s at the store.2.She wants some chicken and some oranges.3.She wants kilo.4.She wants dozen.V. Match the column with column (2ms ).1. 2. 3. 4. f5. 6. 7. 8. dVI. Answer about you (1m)1. I’m/ feel ……..Doc24.vn2. I’d like…………..Đ 2ề ốI/ Đc đo văn sau tr các câu (2.5ms):ọ My name is Nam. I’m twelve years old. There are four people in my family. We are in the living room now. There is table, couch, television, bookshelf and there are two armchairs, three stools in the living room.Questions:1. What’s his name ?..............................................................................................................................2. How old is he ?..............................................................................................................................3. How many people are there in Nam’s family ?...............................................................................................................................4. How many televisions are there in the living room ?..................................................................................................................................5. Are there three armchairs in the living room ?II.Khoanh tròn đáp án đúng nh đi vào ch tr ngấ (2.5ms):1. Those are.....................a/ bookshelf b/ bookshelves c/ bookshelfs2. .................... does your father do He’s an engineer.a/ What b/ How c/ Who3. This is my sister. ....................... name is Lien.a/ My b/ His c/ Her4. ........................... My brother.a/ What is that. b/ Who is that c/ Is that your brotherDoc24.vn5. Our family live ....................132 Nguyen Du Ha Noi. a/ in b/ on c/ at III.N câu thích câu thích (2.5ms):ố iố a. How are you ?b.where do you live ?c.How old are you ?d.who is that ?e.What does he do? a­­>b­­>c­­>d­­>e­­> 1.That is Lan.2.I am fine,thanks.3.He is teacher.4.I live on Nguyen Trai street.5.I am fifteen years old.IV/ Đt câu cho các câu tr sau(2.5ms):ặ ờ1. They’re chairs............................................................................................................................2. This is Lan............................................................................................................................3. am eleven years old............................................................................................................................4. It’s an armchair...........................................................................................................................5. He is student..........................................................................................................................Doc24.vn**The end**Doc24.vn ĐÁP ÁN Môn:Ti ng Anh 6ếNăm c: 2012­2013ọI/ 0.5mark sentences 2.5 marks ).1. His name is Nam.2. He is twelve. 3. There are four people in his family.4. There is one. 5.No, there aren’tII/ 0.5mark sentences 2.5 marks ). 1b 2a 3c 4b 5cIII/ 0.5mark sentences 2.5 marks ). a.2 b.4 c.5 d.1 e.3IV/ 0.5mark sentences 2.5 marks ).1. What are these those ?2. Who is this ?3. How old are you ?4. what is this that /5. What does he do ?Doc24.vnĐ 3ề ốI. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m) 1. a. ch st b. c. d. lift 2. a. nger b. ght c. th d. 3. a. rrot b. tter c. cabb ge d. pple 4. a. b. hungr c. health d. thirst yII. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)1. How ________beef do you need? much, many, are, is) 2. She needs_______of beef. (200 grams, tube, dozen, bottle of)3. How many_______ does he need? (egg, an egg, eggs, egges) 4.My mother wants_______ orange. some, any, a, an 5. She _______ an apple now. eat, eats, eating, is eating) 6.What would you like _______ breakfast? for, when, to, of)7.______I help you? (Do, Can, Have, Does)8. ________color is your hair? (How, Which, What, Where) III Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)1. He isn’t short. He is ………… 5. He isn’t hungry. He is ………2. He isn’t fat. He is ……………. 6.He isn’t hot. He is……………3. He isn’t heavy. He is ………… 7. His teeth aren’t black. They’re………….4. He isn’t weak. He is ………… 8. His hair isn’t long. It is……………..IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms) Salegirl Can help you?Lan Yes. I’d like some chicken, please.Doc24.vnSalegirl How much do you want?Lan kilo, please.Salegirl Is there anything else?Lan Yes, need some oranges.Salegirl How many do you want?Lan dozen, please.Questions: 1.Where is Lan? ………………………………………………. 2.What does she want? ………………………………………………. 3. How much chicken does she want? ……………………………………………… 4.How many oranges does she want? ……………………………………………….Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.