Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)

Gửi bởi: administrator vào ngày 2018-06-01 19:07:12
Nội dung
VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễTR NG THPT CHUYÊN NGUY NƯỜ ỄHUỆ THI TH VÀO 10 1Ề ẦNĂM 2017 2018ỌMÔN: NG VĂNỮTh gian làm bài: 120 phútờB THI TH VÀO 10 MÔN NG VĂN NĂM 2017 2018Ộ ỌĐ 1Ề ỐPh (5ầ ,0 đi m): đo th sau và tr các câu i:ể ỏB Hoàng ta ng gi tr iế ờChung bát đũa nghĩa là gia đình yấVõng chông chênh ng xe ch yắ ườ ạL đi, đi tr xanh thêm.ạ ờKhông có kính, xe không có đènồKhông có mui xe, thùng xe có c,ướXe ch vì mi Nam phía tr cẫ ướCh trong xe có trái tim.ỉ ộ(Trích Ng văn 9, t, NXB. Giáo c, 2014).ữ ụ1. Đo th trên trong tác ph nào? Gi thi ng tác gi và hoànạ ảc nh sáng tác tác ph mả y.ấ2. Tìm hình nh trong đo th trên và nêu tác ng hình nh đó.ộ ụ3. sao nói hình nh nh ng chi xe không kính là sáng đáo Ph mạ ạTi nế Du t?ậ4. vi nh ph ch nh ng ng lính trong bài th trên và nh ngừ ườ ữhi bi xã thân, em hãy trình bày suy nghĩ (kho ng trang gi thi) vể ềlòng dũng m.ảVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễPh II (5ầ ,0 đi m)ểD đây là đo trích trong truy ng ướ Chi ngà ượ (Nguy Quang Sáng):ễĐ lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi tay ng i, anh Sáu aế ườ ưm nhìn con, th nó ng trong góc nhà.ắ ứCh anh cũng mu ôm con, hôn con, nh ng hình nh cũng nó gi lên bắ ỏch y, nên anh ch ng nhìn nó. Anh nhìn đôi trìu bu u. Tôi th yạ ấđôi mênh mông con bé ng xôn xao.ắ ỗ- Thôi! Ba đi nghe con! Anh Sáu khe khẽ nói.Chúng tôi, ng anh, ng con bé ng yên đó thôi. Nh ng th tọ ườ ưở ậl lùng, lúc y, tình cha con nh ng trong ng nó, trong lúc không aiạ ường thì nó ng kêu thét lên:ờ ỗ- Ba...a...a...ba!Ti ng kêu nó nh ti ng xé, xé im ng và xé ru gan ng i, nghe th tế ườ ậxót xa. Đó là ti ng “ba” mà nó đè nén trong bao nhiêu năm nay, ti ng “ba” nh vế ỡtung ra đáy lòng nó, nó kêu ch xô i, nhanh nh con sóc, nó ch yừ ạthót lên và dang tay ôm ch baặ nó.(Trích Ng văn 9, t, NXB Giáo c, 2014).ữ ụ1. Trong truy ng Chi ngàế ượ nh ng tình hu ng nào đã sâu và mữ ảđ ng tình cha con ông Sáu và béộ Thu?2. Ch ra tr ti trong đo trích trên và chuy chúng thành nh ng nỉ ẫgián ti p.ế3. Vi đo văn kho ng 12 câu theo cách lu di ch làm rõ tình chaế ảcon sâu ng, ng ông Sáu và bé Thu trong nh chia tay, trong đó có sặ ửd ng ki câu ph nh mang nghĩa kh ng nh và phép liên (g ch iụ ướcâu ph nh mang nghĩa kh ng nh và các ng ng trong phép p)ủ ượ ặVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễĐáp án thi th vào 10 môn Ng vănề ữPh IầCâu 1. Bài th “Bài th ti xe không kính”ơ (0,25đ)- Tác gi Ph Ti Du sinh năm 1941, năm 1964 gia nh quân i, ho ng trênả ộtuy ng Tr ng và tr thành trong nh ng ng tiêu bi thế ườ ườ ươ ếh các nhà th tr th ch ng Mĩ c. Th ông có gi ng đi sôi i, tr trung,ệ ướ ẻt trung th hi hình nh th tr trong cu kháng chi ch ng Mĩậ (0,5đ)- Sáng tác năm 1969 lúc cu kháng chi ch ng qu Mĩ đang di ra vô cùng ácộ ễli tệ (0,25đ)Câu 2. Hình nh tr xanh ho trái timả (0,25đ)- Nêu tác ng hình nh làm tăng hình, cho đi tácượ ềgi mu th hi nả (0,75đ)Câu Hình nh nh ng chi xe không kính đáo vì:ả ộ- Đó là nh ng chi xe có th trên tuy ng Tr ng trong th kì ch ng Mĩ vàữ ườ ườ ốđã đi vào th Ph Ti Du cũng th c, không chút thi hóa.ơ (0,5đ)- Hình nh nói lên cái kh li chi tranh làm chân dung tinhả ậth ng lính; th hi phong cách th Ph Ti Du t: nh nétầ ườ ớngang tàng, tinh ngh ch, yêu thích cái lị (0,5đ)Câu sinh ph nh ng yêu :ọ (2,0đ)- dung: vi nh lòng dũng nh ng ng lính lái xe trong bàiộ ườth bày nh ng suy nghĩ lòng dũng m: Th nào là dũng m? Nh ng bi uơ ượ ểhi lòng dũng trong cu ng? Vì sao có th kh ng nh đây là ph ch tệ ấcao quý con ng i? Em rèn luy nh th nào tr thành ng dũngủ ườ ườ m?ảVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Hình th c: văn ngh lu n, có th các ph ng th bi khác, di nứ ươ ễđ sinh ng, dài theo quy nh…ạ ị* ý: khuy khích sinh có suy nghĩ riêng, tuy nhiên ph lí gi lí, thuy tư ếph cụPh IIầCâu 1- Hai cha con nhau sau tám năm xa cách nh ng bé Thu không nh ra cha, lúcặ ếbé nh ra cha và bi tình th thi thì ông Sáu ph raậ đi. (0,25đ)- khu căn ông Sáu tình yêu th ng và mong nh con vào vi làmỞ ươ ệchi ngà ng con nh ng ch trao thì ông đã hi sinh.ế ượ (0,25đ)Câu 2- sinh ch đúng tr ti pọ (0,5đ)- Chuy thành gián ti yêu uể (0,5đ)Câu 3* Đo văn di chạ ị- Ph đo yêu uầ (0,25đ)- Ph thân đo kho ng 12 câu ch ng và lí làm rõ: tìnhầ ểc cha con sâu ng, ng ông Sáu và bé Thu trong nh chia tayả ả+ Tình hu ng éo le: ông Sáu ph vào chi tr ng sau ba ngày phép, lúc này bé Thuố ườm nh ra baớ (0,25đ)+ Tình yêu th ng mãnh li bé Thu dành cho ba th hi các chi ti nh ti ng iươ ọba, ch hành ng dành cho ba…ử (1,0đ)+ Tình yêu th ng con sâu ông Sáu bi qua nh ng chi ti tươ ếdi tâm tr ng, ch bi là ánh nhìn ông dành cho con… nh ng mễ ảnh trên, kh ng nh thành công tác gi trong vi tình hu ng, miêu tậ ảtâm lí nhân nh làm tình cha con sâu ng và cao trong nh ng éo leậ ộc chi tranh.ủ (1,0đ)* Có ng phép (g ch i)ử ướ (0,25đ)* Có câu ph nh mang nghĩa kh ng nh (g ch i) ý: đo văn quá dàiủ ướ ạVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễho quá ng tr 0.5 đi mặ 2Ề ỐTR NG THPT CHUYÊN NGUY HUƯỜ ỆKỲ THI TH VÀO 10 CHUYÊN ỚNăm 2017ọ 2018Đ THI MÔN NG VĂNỀ ỮDành cho thí sinh chuyên VănệTh gian 150 phút (Không th gian giao )ờ ềCâu (8 ,0 đi m) ểTrong bài Chu hành trang vào th i, tác gi Vũ Khoan kh ng nh “…có lẩ ẽs chu thân con ng là quan tr ng nh t”. ườ ấ(Ng văn T2, NXB GD 2016, tr 27). ữVi bài văn (có dài kho ng trang gi thi) trình bày suy nghĩ em đế ềtrên. Câu (12 ,0 đi m) ểCó ki cho ng: tác ph văn chân chính ph là khám phá mế ẻv dung. ộGi thích ng ki trên và phân tích hai tác ph ng chí Chính vàả ữBài th ti xe không kính Ph Ti Du làm sáng ỏVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễTR NG THPT CHUYÊN NGUY HUƯỜ ỆKỲ THI TH VÀO 10 CHUYÊNỬ ỚNăm 2017 2018ọĐÁP ÁN CH MÔN NG VĂN,Ấ CHUYÊNỆCâu (8 ,0 mể sinh có th trình bày theo nhi cách, tuy nhiên các yêu uọ ượ ầchính sau: 1. Gi thích câu nói: ả- Th i: là nhóm ch th XXI, th khoa công ngh iế ộnh toàn u… ầ- dung câu nói: kh ng nh vai trò quy nh con ng phát tri nộ ườ ểc xã i.ủ ộ2. Bàn lu n:ậ Th chu thân con ng là quan tr ng nh vì: ườ ấ+ nay, con ng luôn là ng phát tri ch ườ ử+ Trong th nh ng nh: ta đi vào công nghi hóa, hi iế ướ ạhóa; nh ngày càng sâu vào kinh th gi i; bi là kinh trí th cộ ứđ báo là khuynh ng ch o…thì vai trò con ng càng quan tr ng.ượ ướ ườ ọ+ con ng không coi tr ng, chúng ta không th cế ườ ượ ượnh ng i, làm ch nh ng ti khoa kĩ thu th i, khôngữ ượ ớcó kh năng sáng và thích ng cao…thì chúng ta u. ậ3. Nêu suy nghĩ và ph ng ng cho thân:ươ ướ chu con ng ph th hi ng nh ng hành ng th nh coiự ườ ượ ưtr ng giáo đào o, chính sách ng nhân tài… ụ- Trong mái nhà chung th gi i, ng Vi Nam (trong đó có sinh, th hế ườ ệVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễt ng lai c) ph có th ph chi lĩnh nh ng nhươ ướ ỉcao tri th và khoa công ngh đó chính là trong nh ng hành trang quanủ ữtr ng, đóng góp nhi cho trong th ượ ướ ớ(L ý: sinh ph ch ng trong th ng ch ng minh). ứBi đi mể 1: 1đ; 2: 5đ, 3: 2đ Câu (12 ,0 mể Có th tri khai bài vi theo nh ng cách khác nhau song ph đápể ảng nh ng chính sau đây: ượ ữ1. Gi thích ng n. ọÝ ki bàn hai khía nh:ế ạ- Yêu tác ph chân chính (ph có nh ng phám phá, phát hi vầ ềcu ng) ố- Kh năng sáng đi không th thi ng ngh sĩ trong quá trình sáng tác.ề ườ ệ2. Phân tích hai bà th làm sáng ỏa. riêng hình ng ng lính ượ ườ- Bài th “Đ ng chí” Chính th hi hình nh ng lính xu thân nôngơ ườ ừdân vào th kỳ cu kháng chi ch ng Pháp gũi, gi cờ ộm c. Nét là tình ng chí, ng thiêng liêng, cao và ng gi aạ ữnh ng năm tháng thi th n, gian kh Chính tình ng chí là nh tinh th nữ ầgiúp qua nh ng khó khăn hoàn thành nhi ượ ụ- Bài th “Ti xe không kính” Ph Ti Du th hi ng lính lái xeơ ườtrong cu kháng chi ch ng tr trung, sôi i, lãng và ngangộ ạtàng. Đây là th nh ng ng lính có n, có lĩnh chi u, có tâm mế ườ ồnh m, có tính cách riêng mang ch “lính”đáng yêu. vì mi Nam ru tạ ộth trái tim yêu cháy ng… ướ ỏb. Lí gi khác nhau ự- khác nhau tr hình ng ng lính kh trong nh ngự ướ ượ ườ ượ ữhoàn nh khác nhau: “Đ ng chí” sáng tác vào năm 1948, nh ng năm th iả ờkì kháng chi ch ng Pháp gian kh khi tác gi Chính chi trong chi chế ịVi c; còn Bài th ti xe không kính sáng tác năm 1969, trong cu khángệ ộVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễchi ch ng Mĩ kh li t, khi tác gi Ph Ti Du tham gia at ng tuy nế ếđ ng Tr ng n... ườ ườ ơ- khác nhau còn do tâm và kh năng sáng riêng nhà th ơc. Đánh giá chung Vi nh ng ng lính, các nhà th nói chính mình và nh ng ng ng iế ườ ườ ộc mình. Vì th hình ng ng chân th và sinh ng. ượ ườ ộ- Kh ng nh: ch có sáng thì ng ngh sĩ đem ng cho tác ph vàẳ ườ ẩnh ng đi cho văn ch ngữ ươ (Thí sinh phân tích nh ng ch ng thầ ểt hai bài th và có nh ng lu n, đánh giá làm sáng nh ng trên) ềBi đi ể- 1: 2đ, 2a: 6đ, 2b: 2đ, 2c 2đ Tuỳ theo bài làm thí sinh các th cô giám kh xác nh đi choứ ểphù p. Đi tính 0,5. ớVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễĐ 3Ề ỐPh I: c- hi (4ầ ,0 đi m)ểĐ đo th sau và tr câu iọ ỏ"Ta làm con chim hótTa làm cành hoaộTa nh vào hoà caậM tr xao xuy n.ộ ếM mùa xuân nho nhộ ỏL ng dâng cho iặ ờDù là tu hai iổ ươDù là khi tóc c".ạ (Ng văn 9, 2)ữ ậCâu 1: (0,5 đi m) Đo th trên trích tác ph nào? Tác gi đo th trên làạ ượ ơai? Câu :(0,5 đi m) Ch ra các đi và láy trong kh th trên ơCâu 3: (1 đi m) Các hình nh “con chim”, “m cành hoa”, “m tr m” có nh ng ữđ đi gì gi ng nhau?ặ PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐTUYÊN QUANG THI TH TUY SINH VÀO 10Ể ỚTHPTNăm 2017 2018ọMôn thi: Ng vănữTh gian làm bài: 120 phútờ(Không th gian giao nh )ể ềĐ này có 01 trangềVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễCâu (2 ,0 đi m):ể ng li trên, hãy vi đo văn ng kho ng 200 ngừ ốc thanh niên trong trong th ngày nay.ủ ạPh 2: (6ầ ,0 đi m)ểSuy nghĩ em nhân Vũ ng trong “Chuy ng con gái Nam ng” ươ ườ ươc Nguy .ủ ữS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTUYÊN QUANGPHÒNG GD&ĐT TP TUYÊN QUANG ĐÁP ÁN THI TUY SINH VÀO 10Ề ỚNăm 2017- 2018ọMÔN THI: NG VĂNỮTh gian làm bài: 120 phútờPh (4,0 đi m)ầ ểCâu Đáp án Đi mể1(0,5 đ) Đo th trên trích tác ph m: Mùa xuân nho nh ượ ỏ- Tác gi ;Thanh 0,250,252(0,5 đ) láy trong đo th trên: nho nh xao xuy n. ế- Đi “ta”, “m t”, “dù”.ệ 0,250,253(1 ,0 đ) Các hình nh con chim, cành hoa, tr có nh ng cả ặđi gi ng nhau:ể ố- Là nh ng hình nh bình khiêm nh ng thiên nhiên, cu ngữ ườ ốmang ni vui, cho cách nhiên. ự- Là nh ng hình nh mang nguy chân thành, tha thi nhà ướ ủth ng hi nh ng gì p, dù nh bé, cho cu iơ ượ ờchung. 0,50,5