Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học có đáp án

e03be6c6c70983a563ecb6351e557d18
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-25 13:34:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 704 | Lượt Download: 21 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GD&ĐT VĨNH PHÚC KTCL THPT QUỐC 2015 2016 MÔN: SINH Thời gian bài: phút; không thời gian giao sinh:..........................................................................SBD:.................... phát biểu hoán sau: hoán bằng 50%. định hoán người dùng phép phân tích. giao mang hoán luôn hoặc bằng 25%. hoán bằng tổng giao mang hoán Trong phát biểu trên, phát biểu không đúng Trong trúc nhiễm sinh nhân thực, trúc đoạn chứa nuclêôtit quấn quanh phân prôtêin histon được bản. nuclêôxôm. crômatit. nhiễm sắc. loài thực vật, định trội hoàn toàn alen định vàng. thuần chủng lưỡng lưỡng vàng được bằng cônsixin, giao phấn ngẫu nhiên nhau được thiết giao lưỡng bội, năng sống tinh loại giao ngang nhau, phát triển bình thường hiệu việc chất biến 60%. kiểu hình 60%. 91%. 75%. 45%. Quần trạng thái bằng truyền? 0,81AA 0,18Aa 0,01aa. 0,01Aa 0,18aa 0,81AA. 0,81Aa 0,18aa 0,01AA. 0,81 0,01aa 0,18AA Trong nghiệm chứa loại nuclêôtit tương loại nuclêôtit này, người tổng phân nhân tạo. Tính theo thuyết, suất xuất hiện trên phân nhân Dưới phương pháp giống bằng công nghệ dụng phương pháp: Phương pháp=Ứng dụng=1. Nuôi phấn lưỡng hóa.=k. giống khác loài.=2. truyền phôi động vật.=m. lưỡng kiểu đồng gen.=3. sinh dưỡng thực vật.=n. nhiều kiểu giống nhau.=Trong ghép giữa phương pháp giống dụng đây, đúng? 1-m, 2-k, 3-n. 1-k, 2-m, 3-n. 1-m, 2-n, 3-k. 1-n, 2-k, 3-m. khuẩn .coli chủng biến sau: Chủng biến trúc phân prôtêin tổng chức năng. Chủng biến trúc phân prôtêin tổng chức năng. Chủng biến trúc nhưng không thay chức năng prôtêin. Chủng biến điều phân prôtêin tổng chức năng. Chủng biến điều năng phiên Chủng biến vùng khởi động opêron vùng chức năng. trường đường lactôzơ chủng khuẩn trúc không phiên Thành phần nhiễm sinh nhân thực prôtêin loại histon. prôtêin không phải loại histon. prôtêin loại histon. prôtêin không phải loại histon. 4343 849Doc24.vn không phải thường biến? xanh xanh rau. loài lạnh đông lông trắng, lông thưa chuyển sang vàng hoặc xám. chuyển trường xuống trường nước thêm hình dài. theo trường. loài thực vật, biết định tính trạng, trội hoàn toàn. Pt/c khác nhau tính trạng tương phản được toàn cao, phấn, được 2000 cây, trong thấp, vàng. Biết diễn biến sinh phấn sinh noãn trong giảm phân giống nhau. hoán 20%. 16%. 40%. ruồi giấm, tính trạng alen định. trắng giao phối (P), được toàn ruồi giao phối nhau được kiểu hình trắng, trong ruồi giấm trắng toàn đực. Theo truyết, trong tổng ruồi giấm được ruồi kiểu chiếm 75%. 25%. 50%. 100%. loài động vật, định tính trạng, trội hoàn toàn. trên nhiễm thường, phân lập. Pt/c tính trạng tương phản nhau được Tiếp giao phối ngẫu nhiên nhau được giao phối ngẫu nhiên, kiểu giao phối nhiêu? Biết không biến Loại axit nuclêic tham quan ribôxôm ADN. tARN. mARN. rARN. biết công đoạn được tiến hành trong chọn giống sau: Chọn mong muốn. dòng thuần chủng kiểu khác nhau. dòng thuần chủng nhau. dòng thuần chủng kiểu mong muốn. Việc giống thuần trên nguồn biến được thực hiện theo trình: →(4). (4). (3). (1). sinh nhân thực, trúc trình sau: Phân mạch kép. Phân tARN. Phân prôtêin. trình dịch Phân mARN. Phân mạch đơn. Nguyên sung ngược lại) trong trúc trình (4). (4). (5). (6). Lan, biết định tính trạng, trội hoàn toàn, phân lập. thuần chủng khác nhau tính trạng tương phản, theo thuyết kiểu kiểu hình. kiểu kiểu hình. kiểu kiểu hình. kiểu kiểu hình. bước trong phương pháp phân tích Menđen gồm: thuyết giải thích chứng minh thuyết. dòng thuần khác nhau hoặc tính trạng phân tích F1,F2,F3. dòng thuần chủng từng tính trạng. dụng toán suất phân tích lai. Trình bước Menđen tiến hành nghiên được luật truyền 2→3→ 3→4. 3→2→ phép (P): ♀AaBbDd ♂AaBbDd. Biết rằng: sinh tinh nhiễm mang không phân trong giảm phân nhiễm khác phân bình thường, giảm phân bình thường, sinh tinh khác giảm phân bình thường; sinh trứng nhiễm mang không phân trong giảm phân nhiễm khác phân bình thường, giảm phân bình thường; sinh trứng nhiễm mang không phân trong giảm phân nhiễm khác phân bình thường, giảm phân bìnhDoc24.vn thường, sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao sống năng tinh ngang nhau. loại kiểu biến được 108. 204. điều hoạt động được Jaccôp Mônô phát hiện 1961 tượng khuẩn đường ruột (E.coli). khuẩn Bacteria. Phagơ. khuẩn lam. nhận định năng biểu hiện kiểu hình sau: đồng lặn. trên nhiễm thường hợp. trên vùng không tương đồng nhiễm giới tính giới giao. trên nhiễm giới tính giới đồng giao thuộc hợp. bội. thuộc nhiễm. Trong nhận định trên, nhận định đúng 1,4,5. 1,2,5. 1,2,4. 1,3,5. biết tính trạng trên nhiễm tương theo kiểu sung. kiểu alen biểu hiện kiểu hình kiểu kiểu hình trắng. quần đang trạng thái bằng truyền 0,4, 0,5. kiểu hình quần trắng. trắng. đỏ%: trắng. trắng. loài động vật, biết định tính trạng trội hoàn toàn. Trong trình giảm phân giao hoán giới nhau. Phép được kiểu hình tính trạng nhận định loại kiểu loại kiểu hình. kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng chiếm 30%. kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng chiếm 16,5%. Kiểu chiếm 34%. Trong kiểu hình mang tính trạng trội, thuần chủng chiếm 8/99. Trong nhận định trên, nhận định đúng? Trong điều kiện nhất định, trạng thái bằng truyền quần giao phối trạng thái trong alen kiểu được định được định lượng được định alen kiểu biến Vùng thúc trúc chức năng định trình axit amin trong phân prôtêin. mang thông axit amin. mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên mang hiệu thúc trình phiên biết định tính trạng, phân lập. Phép phân kiểu AaBb AaBb. Aabb AAbb. Aabb aaBb. AaBb Aabb. Chuyển định tổng hoocmôn insulin người khuẩn. truyền khuẩn tổng được hoocmôn insulin truyền tính tính hiệu. tính trưng. tính biến. tính thoái hóa. loài thực vật, biết định tính trạng, trội hoàn toàn, phân lập. Theo thuyết, phép AaBbDd Aabbdd mang kiểu hình tính trạng chiếm abAB abABDoc24.vn loài động vật, trong kiểu AabbDd. tham giảm phân bình thường giao trong giao giao abDEg chiếm hoán bào. bào. bào. bào. 1669 liên hiđrô, biến thành alen chứa nguyên phân liên tiếp lần, trường cung 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin. luận sau: Dạng biến biến thay bằng Tổng liên hiđrô 1669 liên kết. nuclêôtit từng loại 282; 368. Tổng nuclêôtit 1300 nuclêôtit. Trong luận trên, nhiêu luận đúng? Biết trình nguyên phân diễn bình thường. Trong trình tổng prôtêin, pôliribôxôm axit amin nhau thành chuỗi pôlipeptit. tăng hiệu suất tổng prôtêin. tiểu phần tiểu phần thành ribôxôm hoàn chỉnh. giúp ribôxôm dịch chuyển trên mARN. trắng thuần chủng nhau, được toàn giao phấn nhau được 56,25% 43,75% trắng. giao phấn từng trắng được con. nhận định phân kiểu hình từng phép sau: trắng. trắng. trắng. trắng. trắng. Trong nhận định trên, nhiêu nhận định đúng? Trong trường định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn. thuần chủng, khác nhau tính trạng tương phản. nhận định điểm khác biệt giữa luật phân luật liên hoàn toàn sau: kiểu hình kiểu hình kiểu kiểu hình tính trạng lượng biến Trong nhận định trên, nhận định đúng (1), (4). (1), (2), (4). (3). (4). Lan, alen định vàng trội hoàn toàn alen định xanh. vàng phấn được phân kiểu hình vàng: xanh. giao phấn ngẫu nhiên kiểu hình vàng: xanh. 77,5% vàng: 22,5% xanh. vàng: xanh. vàng: xanh. trên giới tính định chân không alen tương trên Trong quần bằng truyền người được chân trong mái. trong những chân trên 400. 480. 640. 560. đoạn phân mang thông trúc phân prôtêin. mang thông truyền loài. chứa codon axit amin. mang thông chuỗi polipeptit phân ARN. Trong hướng sau: EGegDoc24.vn alen không Quần phân thành dòng thuần. alen biến dạng kiểu gen. Thành phần kiểu biến alen hướng được biểu hiện. Thành phần kiểu không Những hướng xuất hiện trong quần phấn (2); (3); (5); (6). (1); (4); (6); (7). (1); (3); (5); (7). (2); (3); (5); (7). Bằng chứng không được bằng chứng sinh phân sống được bào. loài sinh được loại nuclêôtit. truyền loài sinh điểm giống nhau. Prôtêin loài sinh được khoảng loại axit amin. quần thực (Io) trúc truyền: Quần (Io) phấn được quần (I3). alen quần (I3) lượt Phát biểu đúng lai? biểu hiện tăng biểu hiện nhất giảm thấp thuộc trạng thái đồng nhiều khác nhau. thấp không thuộc trạng thái nhiều khác nhau. Bằng thuật chia phôi động thành nhiều phôi phôi cung khác cùng loài nhiều kiểu giống nhau. thuật được nhân tính. bào. truyền phôi. thuật gen. truyền sinh nhân thực, trong điều kiện không biến những phát biểu sau: nhân nhiều điểm trong phân nhiều bản. Trong trình dịch giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit phân mARN. Trong trình nhân ADN, giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit trên mạch đơn. Trong trình phiên giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit trên mạch vùng hóa. Trong trình nhân ADN, bản, enzim ligaza động mạch được tổng hợp. Trong phát biểu trên, nhiêu phát biểu không đúng? Phương pháp không được sinh biến gen? bằng tính. biến trong gen. thêm loài khác gen. Loại hoặc hoạt trong gen. chua, định trội hoàn toàn alen định vàng. chua phấn được Trong chua suất chọn được ngẫu nhiên quả, trong kiểu kiểu đồng những sau: Cánh cánh trùng. ngực cánh dơi. Mang mang tôm. trước người. ABAB AbaB ABaB abab 5ABP 45ABP 55ABP 55ABP 94Doc24.vn Những quan tương đồng (4). (4). (2). (3). Trong quần người biến sau: máu. Hồng hình liềm. Bạch tạng. Claiphentơ. Dính ngón đông. Tơcnơ. Đao. màu. Những biến lệch (1), (4), (8). (4), (7), (8). (2), (3), (9). (4), (5), (6). bệnh phêninkêto niệu phát biểu đây: Bệnh phêninkêto niệu bệnh loạn chuyển biến gen. Bệnh phêninkêto niệu enzim không chuyển được pheninalanin thành tirôzin. Người bệnh phải kiêng hoàn toàn pheninalanin. Pheninalanin đọng trong máu, chuyển thần kinh, bệnh nhân thiểu năng trí. Trong phát biểu trên, phát biểu đúng Biết rằng định tính trạng trên không cùng trong nhóm liên kết; bệnh alen trội trên thường định, kiểu biểu hiện người không người chồng III10 III11 sinh được người không bệnh không đầu, suất người kiểu tính trạng nhiêu? Biết rằng người II8, kiểu tính trạng trên. 26,48%. 34,39%. 33,10%. 15,04%. phát hiện định tính trạng trên nhiễm thường; trên nhiễm giới tính trong chất, người dùng phương pháp đây? thuận nghịch. phấn thực vật. Giao phối huyết động vật. phân tích. truyền sinh nhận định sau: Bảng truyền sinh điểm riêng biệt trưng sinh truyền được điểm định theo từng nuclêôtit không nhau. Trên mARN, truyền được theo chiều truyền tính hiệu, loài khác nhau riêng truyền. truyền tính biến, hoặc axit amin. truyền tham axit amin. truyền tính thoái hóa, nhiều khác nhau cùng định loại axit amin UGG. Trong nhận định trên, nhiêu nhận định không đúng Trong trường định tính trạng trội hoàn toàn, giới tính. Phép lai: loại kiểu gen, loại kiểu hình. loại kiểu gen, loại kiểu hình. loại kiểu gen, loại kiểu hình. loại kiểu gen, loại kiểu hình. bDDoc24.vn ----------------------------------------------- ------------------- ------------------- sinh không được dụng liệu. Giám không giải thích thêm VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT KHẢO CHẤT LƯỢNG HỌC: 2015 2016 MÔN: SINH Thời gian bài: phút; trắc nghiệm) (Thí sinh không được dụng liệu) sinh:....................................................... danh: ..........................Doc24.vn Hiện tượng hoán phân điểm chung tăng xuất hiện biến hợp. cùng trên tương đồng. phân ngẫu nhiên xuất hiện biến hợp. Điểm khác nhau giữa Nguồn NST. Hình dạng NST. lượng NST. Kích thước NST. biến chiều giảm 10,2Angstron liên hiđrô. đồng thời nhân liên tiếp nuclêôtit loại trường cung biến giảm A=T= G=X=7 A=T= G=X= A=T= G=X= A=T= G=X= quần người trạng thái bằng truyền, nhóm 25%, 24%, 39%, 12%. alen quần lượt 0.3, 0.2, 0.5. 0.2, 0.5, 0.3. 0.3, 0.5. 0.1, 0.4, 0.5. cùng loài giao phấn nhau được trong nguyên phân bình thường liên tiếp tổng nhiễm trạng thái chưa nhân đôi. biết trình giảm phân dùng không biến không trao chéo 1024 loại giao lượng nhiễm trong được trong trình nguyên phân người bệnh được định trên giới tính không alen tương trên bệnh lục, không biểu hiện bệnh. trai lòng bệnh lục. suất sinh bệnh 75%. 12,5%. 50%. trên nhiễm giới tính được hiệu XAXa. Trong trình giảm phân hình thành giao nhiễm phân bình thường trong giảm phân giảm phân không phân loại giao trên XAXa, XAXa, XaXa, XAXA, XAXa, XAXA, XaXa, nghiên hoạt động Opêron chủng coli biến, người thấy rằng chủng khuẩn xuất enzym phân giải lactozơ ngay trường hoặc không lactozơ. thuyết được giải thích trên biến điều hòa; biến vùng promoter; biến vùng hành biến trúc operon Lac. Những năng III. III. III, chua tính trạng trội tính trạng vàng. Người chua phấn được vàng. luận sai? chua loại giao ngang nhau kiểu 1:2:1 chua thuần chủng chua không thuần chủng người, bệnh lục) biến trên nhiễm giới tính nên(Xm), trội tương định bình thường. chồng sinh được trai bình thường màu. Kiểu chồng XMXm XMXM XmY. XMXM XMXm XmY. loài thực vật: định thân cao, định thân thấp; định định trắng; định tròn, định dài. thân cao, tròn phấn, gồm: thân cao, dài; thân cao, trắng, dài; câyDoc24.vn thân cao, tròn; thân cao, trắng, tròn; thân thấp, tròn; thân thấp, trắng, tròn. Biết không biến, kiểu thuần chủng khác nhau tính trạng tương phản đồng tính biểu hiện tính trạng tiếp phấn, được kiểu hình tính trạng truyền lập. liên không hoàn toàn. liên hoàn toàn. tương gen. biểu hiện kiểu hình trong trường nào? đồng lặn. trên nhiễm thường hợp. trên vùng không tương đồng nhiễm giới tính giới giao. trên nhiễm giới tính giới đồng giao thuộc hợp. bội. thuộc nhiễm. phương đúng 1,3,5. 1,2,4. 1,2,5. 1,4,5. Trong công nghệ thực phương pháp được dòng thuần Nuôi bào. Nuôi Nuôi phấn xôma. loài thực vật, định trội hoàn toàn định vàng; định ngọt trội hoàn toàn định chua. Biết rằng không phát sinh biến giảm phân bình thường giao năng tinh. kiểu AAaaBBBb phấn. Theo thuyết, phân kiểu hình 105:35:3:1. 35:1. 35:35:1:1. 3:3:1:1. loài thực nhiễm Trên nhiễm thể, alen. biến, trong loài xuất hiện dạng tương nhiễm thể. Theo thuyết, nhiêu loại kiểu đang xét? 1620. 324. 100. 1024. dung: Tính trạng alen định, trong hoàn toàn Tính trạng (A,a B,b) định, trong nhau. Tính trạng (A,a B,b) định, trong alen trội nhau trong hình thành tính trạng. Tính trạng alen định, trong không hoàn toàn Tính trạng kích thước cánh alen định. dung thuộc kiểu tương giữa không alen 3,4, Alen trội hoàn toàn alen trên nhiễm thường. Thực hiện phép giữa nhiễm kiểu Tính theo thuyết, phân kiểu hình nhiêu? Biết rằng, nhiễm giao n+1, nhưng giao sống tham tinh. trội lặn. trội lặn. trội lặn. trội lặn. nhiêu nhận định đúng, dịch sinh nhân thực? Axit amin trong trình dịch mêtiônin. phân mARN tổng được nhiều chuỗi pôlipeptit cùng loại. ribôxôm tiếp trình dịch dừng lại. dịch ribôxôm dịch chuyển trên phân mARN theo chiều nghiên dòng nhân thực kháng thuốc trong phòng nghiệm người tiến hành thực nghiệm loại nhân dung nhân cảm. thực nghiệm được dòng năng kháng thuốc. Điều chứng BdAabD AdBbaD ADBbad ABDdabDoc24.vn tính kháng thuốc được truyền nhiễm tính kháng thuốc được truyền nhiễm thường. tính kháng thuốc được truyền nhiễm tính kháng thuốc được truyền ngoài nhiễm thể. quần khởi 100% (Aa). phối chiếm 51,5625%. quần khởi phấn? nhiêu phương dưới đúng hoán hoán bằng 50%. định hoán người dùng phép phân tích. giao mang hoán luôn hoặc bằng 25%. hoán bằng tổng giao mạng hoán loài thực vật, alen trội phân năng tổng enzim tương enzim enzim enzim enzim enzim tham đường chuyển sau: Chất không Chất không Chất không Chất không vàng đồng thời vàng quan thấy hồng, không vàng trắng. alen biến tương không năng tổng enzim. trên. kiểu hình hồng biến thay nuclêôtit bằng nuclêôtit khác nhưng trình axit amin không thay đổi, nguyên nhân truyền tính biến. truyền tính hiệu. truyền truyền tính thoái hoá. loài thực vật, giao phấn giữa thuần chủng trắng được toàn phấn kiểu hình trắng. Cách không định được kiểu phấn. phân tích chua nhiêu loại nhiễm khác nhau nhất chứa 600A, 900G, alen chứa 450A, 1050G. chứa 240A, 960G; alen chứa 720A, 480G. liên hoàn toàn. giảm phân bình thường, người thấy loại giao chứa 1320A, 1380G. Kiểu giao hoặc biết trình giảm phân không biến nhưng hoán 20%. Theo thuyết, loại giao được trình giảm phân kiểu nhiêu? 20%. 30%. 10%. kiểu trong phép AAaa (4n) AAaa (4n) 3/36 34/36 18/36 33/36 khắc phục hiện tượng truyền người thường tiến hành thay trúc tương đồng thay cách trên Aenzim_ Benzim_ Denzim_ Eenzim_ 25627 12881 12827 25681 aBAb