Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 1

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 10:52:33 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINHẮTR NG THPT LÝ THÁI TƯỜ THI TH KÌ THI THPT QU GIA NĂM 2015Ề ẦMôn: ch 12ị Th gian làm bài: 180 phút (không th gian giao )ờ Ngày thi: tháng 11 năm 2015=====================Câu 1: (3,0 đi m)ểVì sao các ng minh (Liên Xô, Anh) ch ngh qu cướ ốt Ianta (2-1945)? Nêu và nh xét nh ng quy nh quan tr ng ngh này.ế ịCâu 2: (2,0 đi m)ểNêu nh ng bi hi xu th toàn hóa sau th XX và phânữ ỉtích tác ng nó các đang phát tri n.ộ ướ ểCâu 3: (3,0 đi m)ểXác nh th gian tìm ra con ng Nguy Ái Qu c.ị ườ ướ ốPhân tích nh ng tác ng vi kh ng nh con ng iữ ườ ướ ớc Ng i.ủ ườCâu 4: (2,0 đi m)ểHãy đánh giá vai trò Vi Nam Cách ng thanh niên cáchủ ớm ng Vi Nam trong nh ng năm 1925 1929.ạ ữ------------------- T-------------------Ế(Đ thi 01 trang)ề ồH và tên thí sinh :....................................................... báoọ ốdanh .............................H và tên, ch ký: Giám thọ ị1:........................................................................................H và tên, ch ký:ọ Giám thị2:........................................................................................S GD ĐT NINHẮTR NG THPT LÝ THÁI TƯỜ NG CH MƯỚ ẤĐ THI TH KÌ THI THPT QU GIA NĂM 2015Ề ẦMôn: ch 12ị ớH NG CH M, BI ĐI MƯỚ ỂYêu chung: ầ- Trình bày rõ ràng, di loát. ng dung, tuỳ theo trình bàyễ ộvà di cho đi đa. ố- Giám kh ch theo ng sinh có th có nh ng cách di khácả ướ ạnhau nh ng làm rõ dung yêu u, giám kh cho đi đa.ư ốCâu iỏ Đáp án Đi mểCâu Vì sao các ng minh (Liên Xô, Anh) ch nghướ ịqu Ianta (2-1945)? Nêu và nh xét nh ng quy nh quanố ịtr ng ngh này.ọ 3.00a. Vì sao…- năm 1945, chi tranh TG II… t, nhi quan tr ng tầ ặra các ng minh là: Nhanh chóng đánh CN phát xít; tớ ướ ổch th gi sau CT; phân chia thành qu gi các th ng tr n.ứ ướ 0.5- ngày 4-11/2/1945, HN qu di ra Ianta (Liên Xô)… Anh,ừ ạMĩ, Liên Xô gi quy các trên.ể 0.25b. Nh ng quy nh…ữ ị- Các th ng nh vi tiêu di phát xít và quân phi Nh t…ướ 0.25- Thành ch Liên qu nh duy trì hoàn bình và an ninhậ ằTG 0.25- Th thu vi đóng quân các nh gi giáp quân phát xítỏ ướ ảvà phân chia ph vi nh ng châu Âu và châu Á.ạ ưở 0.25+ châu Âu: quân Liên Xô chi đóng mi đông c; đôngỞ ướ ứBéc lin và các Đông Âu; quân Mĩ, Anh và Pháp chi đóngướ ếmi tây c, tây Béc lin và các Tây Âu. Vùng đông Âuề ướ ướthu ph vi nh ng Liên Xô, vùng Tây Âu thu ph vi nhộ ưở ảh ng Mĩ. Áo và Ph Lan là nh ng trung p.ưở ướ 0.25+ châu Á: ngh ch nh nh ng đi ki Liên Xô thamỞ ểchi ch ng Nh n; gi nguyên hi tr ng Mông Khôi ph cế ụquy Nga trong cu chi tranh Nga Nh nămề ướ ậ1904; tr cho Liên Xô mi Nam Xakhalin; Liên Xô chi oả ảthu qu Curin.ộ 0.25+ Quân Mĩ chi đóng Nh n; bán Tri Tiên…; Trungộ ềQu c…; Các vùng còn châu (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á)…ố ủthu ph vi nh ng ph ng Tâyộ ưở ươ 0.25c. Nh xétậ- ngh th ch là phân chia ph vi nh ng gi Mĩ vàộ ưở ữLiên Xô. ng th là phân chia khu đóng quân và khu nhồ ảh ng gi các th ng tr n, có liên quan hoà bình, an ninh vàưở ướ ớtr th gi sauậ 0.25- Toàn nh ng quy nh ngh Ianta cùng nh ng th thu nộ ậsau đó ng qu Mĩ, Anh, Liên Xô đã tr thanh khuôn kh aủ ườ ủtr th gi ng thi trong nh ng năm 1945-ậ ướ ượ ữ1947, th ng là tr Ianta. Theo đó, th gi cườ ượ ượchia thành hai phe do siêu ng Mĩ và Liên Xô ng phe.ườ 0.25- phân chia này đã tình tr ng Đông Tây và cu cừ ộchi tranh nh trong nhi th ti theoế 0.25Câu Nêu nh ng bi hi xu th toàn hóa sau th XX vàữ ỉphân tích tác ng nó các đang phát tri n.ộ ướ 2.00a. Nh ng bi hi nữ ệ- phát tri nhanh chóng quan th ng qu th hi nự ươ ện kinh các trên th gi có quan ch ch và phề ướ ụthu nhau, tính qu hóa kinh th gi tăngộ 0.25- phát tri và tác ng to các công ti xuyên qu giaự 0.25- sáp nh và nh các công ti thành nh ng đoàn n, nh làự ấnh ng công ti khoa kĩ thu t, nh tăng ng kh năng nhữ ườ ạtranh trên th tr ng trong và ngoài c.ị ườ ướ 0.25- ra các ch liên kinh th ng i, tài chính qu cự ươ ốt và khu nh IMF, WB,WTO, EU, NAFTA, ASEAN, APEC,ế ưASEM… 0.25b. Tác ng…ộ- Tác ng tích c: Thúc nh và nhanh phát tri và xã iộ ộhóa ng xu t, tăng tr ng cao, góp ph nủ ượ ưở ầchuy bi kinh đòi ph ti hành cách sâu ng để ểnâng cao nh tranh và hi qu kinh …ứ 0.5- Tác ng tiêu c: Làm tr tr ng thêm công xã i, đào hộ ốngăn cách giàu nghèo trong ng và gi các c; làm cho iừ ướ ướ ọm ho ng và ng con ng kém an toàn, ho nguyặ ườ ạc đánh dân và xâm ph ch cácơ ủqu gia…ố 0.5Câu Xác nh th gian tìm ra con ng aị ườ ướ ủNguy Ái Qu c. Phân tích nh ng tác ng vi kh ngễ ẳđ nh con ng Ng i.ị ườ ướ ườa. th gian…ố ờ- Sau nhi năm bôn ba, tr nghi m, tìm ki m, tháng 7/1920, Nguy nề ễÁi Qu th th nh nh ng lu ng đố ươ ềdân và thu Lênin. Lu ng giúp Ng tìm th conộ ươ ườ ấđ ng đúng cho dân ta “Mu và gi iườ ướ ướ ảphóng dân không có con ng nào khác con ng cách ng vôộ ườ ườ ạs n”…ả 0.5- Tháng 12/1920, ng xã Pháp, Nguy Ái Qu cạ ốb phi tán thành Qu ng và tham gia sáng ng ngỏ ộs Pháp…ả 0.25b. Phân tích nh ng …ữ ố- th bi ng đã giúp Nguy Ái Qu nghiên líế ứluân và kh sát th ti tìm ki m, xác nh con ng uả ườ ứn đúng n…ướ 0.25+ Cu XIX, TK XX, CNTB chuy sang CNĐQ, nhi mâuố ềthu ra: Mâu thu gi các ĐQ các ĐQ nẫ ướ ướ ẫt CTTG1, mâu thu gi ĐQ các dân thu a, sớ ựphát tri phong trào gi phóng dân c; mâu thu gi TS và VSể ữd phát tri PTCN và CM xã i. Trong quá trình tìmẫ ộđ ng c, ng nh ng kh sát th chính các tườ ướ ướ ưb (Anh, Mĩ, Pháp trông nh ng năm 1911-1917), Nguy Ái Qu đãả ốnh th ch CNTB và đó không ch con ngậ ượ ườCMTS… 0.25+ CM tháng Nga thành công (1917) là cu cách ng vô n,ườ ảđ ng th là CM gi phóng dân đã ra con ng gi phóng dânồ ườ ảt cho các dân áp c, vì th NAQ tin ng và đi theo conộ ưởđ ng CM tháng i…ườ ườ 0.25+ Tháng 3/1919, Qu ng (Qu 3) thành p, cácố ượ ậĐ ng ng ra i: ĐCS Pháp (1920), ĐCS Trung Qu (1921)…ả 0.25- Xu phát yêu gi phóng dân c:ấ ộ+ Các phong trào yêu c, tranh nhân dân ta ch ng TD Phápướ ốtheo nhi con ng khác nhau nh ng th i… th aề ườ ủphong trào yêu cu TK XIX theo ng phong ki và sướ ưở ựth phong trào yêu TK XX theo khuynh ng DCTSấ ướ ướkhông th th ng i…ể 0.25+ Cách ng Vi Nam đang có kh ng ho ng ng uạ ườ ứn c…, ra yêu thi là tìm ra con ng cướ ườ ướm i…ớ 0.25- ch quan: ủ+ Do trí tu và nhãn quan chính tr bén NAQ... Ng khâmệ ườph tinh th yêu ông cha, Phan Châu, Phan Châuụ ướ ộTrinh, Hoàng Hoa Thám nh ng không tán thành con ng cư ườ ước các ti i…ủ 0.25+ Trong quá trình tìm ng c, NAQ đã nghiên líườ ướ ứlu và kh sát th ti nhi qu gia trên th gi i, rút ra nhi uậ ềk lu n: CMTS là cách ng ch i… Ng tìm th conế ườ ấđ ng trong Lu ng Lênin, đó đã quy nhườ ướ ươ ịl ch con ng cho dân ta theo khuynh ng vôự ườ ướ ướs n…ả 0.5Câu Hãy đánh giá vai trò Vi Nam Cách ng thanh niên iủ ớcách ng Vi Nam trong nh ng năm 1925 1929.ạ 2.00- VNCMTN đã truy bá lí lu cách ng gi phóng dân vộ ềVi Nam, ng gi quy tình tr ng kh ng ho ng ng iệ ướ ườ ốc th XX…ứ ướ 0.5- Góp ph chu ng chính tr cho ra ng ng nầ ưở ảVi Nam; có nh ng tr ti ch Tân Vi t, nh là vệ ưở ềđ ng gi phóng dân theo khuynh ng vô n…ườ ướ 0.5- Ho ng VNCM TN làm cho GCCN ngày càng giác ng ,ạ ộphong trào công nhân ngày càng phát tri n, chuy sang tranh tể ựgiác; khuynh ng vô ngày càng chi th trong phong trào dânướ ết Vi Nam…ộ 0.5- VNCMTN là ch ti thân, chu tộ ướ ổch cho ra ng ng Vi Nam.ứ 0.5-------------------- --------------------ế(Đáp án 03 trang)ồS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT YÊN CƯỜ KH SÁT CH NG KH 12 ƯỢ ỐNĂM 2015- 2016ỌĐ THI MÔN: CH SỀ ỬTh gian làm bài: 150 phút, không th gian phát đờ ềCâu (3 đi m)ểHãy phân tích: đi ki ch thành ph lãnh o, ng tham gia, ph ngề ượ ươpháp và hình th tranh phong trào gi phóng dân Đông Nam sau Chi nứ ếtranh th gi th hai.ế ứCâu (2.5 đi m)ểTrình bày phát tri kinh Nh sau Chi tranh th gi thự ứhai nh ng năm 70 th XX. Lý gi nguyên nhân phát tri kinhế ềt Nh n?ế ảCâu (3 đi m)ểTrình bày ra các ch ng Vi Nam năm 1929. Vì sao ph iự ảth ng nh các ch ng này i? Vai trò Nguy Ái Qu ngh pố ợnh các ch ng thành ng ng Vi Nam năm 1930.ấ ầCâu (1.5 đi m)ểTrình bày nh ng ho ng chính giai dân Vi Nam nămữ ừ1919 năm 1930.ế-------------- --------------ếThí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêm.ượ ảH và tên thí sinh:……….……….….……………. báo danh:……………ọ ốS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT YÊNƯỜL CẠ NG CH MƯỚ ẤĐ KSCL KH 12 NĂM 2014- 2015Ề ỌMôn: ch sị (H ng ch có 04 trang)ướ ấCâu dung trình bàyộ ĐiểmCâu 1(3 đi m)ể Hãy phân tích: đi ki ch thành ph lãnh o, ng ượtham gia, ph ng pháp và hình th tranh phong trào gi iươ ảphóng dân Đông Nam sau Chi tranh th gi th haiộ .a. Đi ki ch sề 1đ- Sau CTTG II, các châu là trung mâu thu nướ ẫc th ..... Mâu thu dân c, mâu thu giai củ ứcăng th ng.ẳ 0.25đ- Giai và giai vô ngày càng nh. Giaiấ ạc vô phát tri ng, tr ng thành ch tấ ượ ưở ấl ng, xu hi hàng lo các ng ng n...ượ ảGiai dân không ng ng nh...ấ 0.25đ- CTTG II thúc th ch nghĩa phát xít quânế ủphi t, các qu có nhi thu Đông Nam Áệ ướ ởcũng suy chi tranh, nh th ngế ốXHCN cùng phong trào ng qu có tác ng vũớ ổm nh cho phát tri phong trào gi phóng dân ởĐNA. 0.25đ- ĐNA tr thành sôi ng nh trong chi tranh nh, iở ơđ quy li nh gi hai ng qu ......ố ượ ếNh y, ĐNA có nh ng đi ki khách quan và ch quanư ủthu cho phát tri phong trào gi phóng dân c.ậ 0.25đb. Thành ph lãnh oầ :- do giai vô lãnh o, bi nó làộ ướ ủĐ ng ng đã đi th ng nh VN, Lào...ả ư- Nhi do giai dân lãnh nh In-đô-nê-ề ướ ưxi-a, Phi-líp-pin, Mã Lai... giành đấ ộkhác nhau... 0.75đc. ng tham gia:ự ượ- ng tham gia là đông qu chúng nhân dân m:ự ượ ồnông dân, trí th c, công nhân, ti n, phong ki nứ ảhóa, dân c...ư ộ- Là nh ng thu a, kinh ch là nông nghi p,ữ ướ ệcông nghi còn non tr nên nông dân là ng đông o,ệ ượ ảcòn công nhân ch đóng vai trò quan tr ng.ỉ 0.5đd. Ph ng pháp và hình th tranh:ươ ấ- Di ra nhi hình th c, tùy vào đi ki ch sễ ướ ửt ng và tác ng ch quan, khách quan. Tuy nhiên cóừ ướ ủhai ph ng pháp và hình th tranh ch là cươ ựvà không c.ạ ự- Hình th cách ng ng hai hìnhứ ượ ướth c: chính tr và vũ trang và haiứ ảhình th đó, nh Vi Nam, Cam-pu-chia...ứ ệ- Hình th tranh hòa bình, ít máu, sau cònứ ậph tranh p, ch ng các th dânả ướ ựtrên lĩnh kinh chính tr ngo giao...ự 0.75đCâu (2.5 đi m)ể Trình bày phát tri kinh Nh sau Chi nự ếtranh th gi th hai nh ng năm 70 th XX. Lýế ỉgi nguyên nhân phát tri kinh Nh n?ả ả1. phát tri kinh Nh :ự ả- Th trong CTTG II, Nh thu a,ấ ịđ quân Mĩ chi đóng theo ch đấ ướ ộquân qu n. Kinh Nh chi tranh tàn phá ng :ả ề34% máy móc, 25% công trình, 80% tàu bi n... i,ể ạs xu công nghi năm 1946 ch ng so cả ứtr chi tranh.ướ ế- 1945-1950, kinh Nh phát tri ch ch vàừ ạph thu ch ch vào kinh Mĩ. Nh ng sau nhụ ờchi tranh Tri Tiên (5-1950), công nghi Nh phátế ậtri nh mé lên nh nh ng hàng quân sể ực Mĩ.ủ- nh ng năm 60 tr đi, khi Mĩ ti hành chi tranhừ ếxâm Vi Nam, kinh Nh có thêm iượ ộđ phát tri “th kì” đu tể ượ ướ ượcác Tây Âu, lên ng hàng th hai th gi iướ ươ ớsau Mĩ.- nh ng năm 70 tr đi, Nh tr thành trongừ ộba trung tâm kinh tài chính thé gi i, trế ữvàng và ngo Nh đã xa Mĩ. Hàng hóa aạ ượ ủNh đó có nh tranh và có kh thậ ịtr ng th gi i.ườ ớ- Nh y, chi i, nh ng sau vài ba th pư ướ ậniên, Nh đã lên thành siêu ng kinhậ ươ ườt nhi ng đó là “th kì Nh n”.ế ườ 0.25đ0.25đ0.25đ0.5đ0.25đ2. Nguyên nhân phát tri kinh Nh nẫ ả- Nh ng nh ng ngu bên ngoài ểphát tri nh ngu vi tr Mĩ, các cu chi ếtranh Tri Tiên, Vi Nam...ở ệ- Nh n, con ng coi là quý nh t, là ườ ượ ấnhân quy nh hàng u.ố ầ- Vai trò lãnh o, qu lí có hi qu Nhà c.ạ ướ- Các công ti có nhìn xa trông ng qu lí t, có ốti và nh tranh cao.ề ạ- Bi ng nh ng thành khoa thu ậđ tăng năng su t, giá thành, năng cao ch ng nể ượ ảph m.ẩ- Chi phí cho qu phòng th p, biên ch nhà ướ ọnh nên có đi ki trung phát tri kinh .ẹ ế- Nh ng cách dân ch sau chi tranh đã đi ki nữ ệcho kinh Nh phát tri n.ế ể- Truy th ng ng lên xây ng ườ ươ ấn giàu nh trong nh ng hoàn nh khó ướ ứkhăn nhân dân Nh n.ủ 1đM ỗ2 0.25đCâu 3(3 đi m)ể Trình bày ra các ch ng Vi Nam nămự ệ1929. Vì sao ph th ng nh các ch ng này i? Vai tròả ạc Nguy Ái Qu ngh nh các ch ng nủ ảđ thành ng ng Vi Nam năm 1930.ể ầ1. ra các ch ng năm 1929ự ả- ra Đông ng ng ngự ươ ả+ cu 1928-đ 1929, phát tri phong trào côngừ ủnhân và phong trào tranh nhân dân đòi ph thànhấ ảl chính ng giai vô n. Cu tháng 3-1929, chiậ ốb ng tiên thành Hà i. Chi mộ ượ ởcu ng thành ng ng thay th choộ ếH Vi Nam cách ng thanh niên.ộ ạ+ th nh VNCMTN... Tháng 6-1929,ạ ộĐông ng ng ng thành thông qua Tuyênươ ượ ậngôn, ti ng ch c.ế ứ- ra ANCSĐự ủĐông ng ng ng ra đã thúc ra aươ ủhai ch còn i. Tháng 8-1929, các cán tiên ti trongổ ếT ng và kì Nam Kỳ VNCMTN cùng quy nhổ ịl ANCSĐ. báo là quan ngôn lu ng.ơ ảTháng 11-1929, ANCSĐ thông qua ng iọ ườ ốchính tr và BCHTW ng.ị ả- ra DDCSLĐự ủTháng 9-1929, nh ng ng giác ng trong Tân Vi CMĐữ ườ ệtuyên Đông ng ng liên đoàn chính th thành p.ố ươ ậCh trong vòng ch tháng đã có ba ch ng nỉ ầl ra ta.ượ ướ 0.5đ0.25đ0.25đ