Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bộ đề thi thử thpt môn vật lý năm 2015 tỉnh đồng tháp

63fb5bba916df60faaade4973480fe71
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-04 21:24:56 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1037 | Lượt Download: 11 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

HĐBM – TỔ BỘ MÔN VẬT LÝ HỘI ĐỒNG BỘ MÔN ĐỒNG THÁP TỔ BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 1 GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: VẬT LÝ, khối A - A1 Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu 1 đến câu 50) Câu 1: Đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử: Điện trở thuần R, cuộn dây, tụ điện có điện dung C.Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X thì thấy hệ số công suất của mạch là 2 , 2 tăng dần tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất tăng.Hai phần tử của đoạn mạch X là: A.R và cuộn dây không thuần cảm.B.R và L.C.L và C.D.R và C.Câu 2: Li độ và tốc độ của một vật động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức 103 x 2 105 v 2 .Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s.Lấy π2 = 10.Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là A.50π 3 cm/s.B.0 cm/s.C.100π cm/s.D.50π cm/s.Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.B.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.C.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.D.Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.Câu 4: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng A.khác nhau về chu kỳ của sóng âm.B.khác nhau về đồ thị dao động âm.C.khác nhau về tần số.D.khác nhau về tần số và biên độ các họa âm.Câu 5: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1/ (H), tụ điện có điện dung C thay đổi được, R là một điện trở thuần.Đặt hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có f = 50Hz.Giá trị C để mạch tiêu thụ công suất cực đại là A.5.10-3/ (F) .B.2.10-3/ (F).C.10-3/2 (F).D.10-3/ (F).Câu 6: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt (N) thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.Tần số dao động riêng của hệ khi đó là A.10 Hz.B.5π Hz.C.10π Hz.D.5 Hz.Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,9 s và biên độ 4 cm trên trục Ox với O là vị trí cân bằng.Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí 3 cm đến vị trí cân bằng A.6,9601 s.B.0,1215 s.C.5,9315 s.D.0,1035 s.Câu 8: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 phôtôn.Bức xạ do nguồn phát ra là bức xạ A.hồng ngoại.B.màu đỏ.C.tử ngoại.D.màu tím.Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở hai phía vân trung tâm là 8,4mm.Khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1,2m.Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là A.0,40μm.B.0,60μm.C.0,50μm.D.0,72μm.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 1/84 HĐBM – TỔ BỘ MÔN VẬT LÝ GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I 208 4 0 – Câu 10: Xét phản ứng: 232 90 Th → 82 Pb + x 2 He + y 1 β .Chất phóng xạ Th có chu kỳ bán rã là T.Sau thời gian t = 2T thì tỷ số số hạt và số nguyên tử Th còn lại là: A.3.B.12.C.18.