Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 có đáp án

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-09-08 09:06:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 324 | Lượt Download: 21 | File size: 0.139776 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
LỚP 4
Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh tổng sau:

Câu 2: (2 điểm)
Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì
được số có 3 chữ số giống nhau?
Câu 3: (2 điểm) Tìm các phân số lớn hơn

và khác với số tự nhiên , biết rằng

nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay
đổi ?
Câu 4: (2 điểm) Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua
7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và
một quyển vở?
Câu 5: (2 điểm) Một gia đình có 2 người con và một thửa đất hình chữ nhật có
chiều rộng 20m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Nay chia thửa đất đó thành hai
hình chữ nhật nhỏ có tỉ số diện tích là

để cho người con thứ hai phần nhỏ hơn

và người con cả phần lớn hơn. Hỏi có mấy cách chia? Theo em nên chia theo
cách nào? Tại sao?

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN CHẤM
TUYỂN CHỌN HSG LỚP 4

Câu 1: (2 điểm)

Nhân cả 2 vế với 3 ta có:

(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 2: (2 điểm)
Các số có 3 chữ số giống nhau là:
111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.
Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại
Vì số: 555 - 543 < ***
Còn lại ta có:
666 - 543 = 123
777 - 543 = 234
888 - 543 = 345
999 - 543 = 456
Vậy ta có 4 số là:
123; 234; 345; 456.
Đáp số: 123; 234; 345; 456.

(0,5 điểm)
( 0,5 điểm )

(0,5 điểm)

( 0,5 điểm )

Câu 3: (2 điểm)
Gọi phân số đó là

(0,25 điểm)

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Ta có:
Mặt khác

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)

( Tính chất cơ bản của phân số )

(0,25 điểm)

Do đó
2 phân số có mẫu số bằng nhau suy ra: a + 2 = a × 2
a =2

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)

Ta phải tìm b để

(0,25 điểm)
Vậy b = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Nên ta có các phân số sau:
(0,25 điểm)
Loại bỏ các phân số tự nhiên :
(0,25 điểm)

Vậy các phân số cần tìm là:

Câu 4: (2 điểm)
Giả sử Linh mua gấp đôi số hàng và phải trả gấp đôi tiền tức là: 8 tập giấy + 6
quyển vở và hết 10800 đồng. Dương mua 7 tập giấy + 6 quyển vở và hết 9900
đồng.
( 0,5 điểm )
Như vậy hai người mua chênh lệch nhau 1 tập giấy với số tiền là:
10800 - 9900 = 900 ( đồng )
( 0,5 điểm )
900 đồng chính là tiền một tập giấy
Giá tiền mua 6 quyển vở là:
9900 - ( 900 x 7 ) = 3600 ( đồng)
( 0,5 điểm )
Giá tiền 1 quyển vở là:
3600 : 6 = 600 ( đồng )
( 0,5 điểm )
Đáp số: 900 đồng; 600 đồng

Câu 5:

A

B

M

N

(2 điểm )

A

M

B

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

D

C
D

N

(1)

C

(2)

Quan sát hình 1 và hình 2 phần đất hình chữ nhật đều có chung 1 cạnh ( chiều
dài ở hình 1; chiều rộng ở hình 2) nên ta chỉ cần chia cạnh kia thành 2 phần có tỉ
số

là được.

(0,25 điểm)

Như vậy hình chữ nhật ABNM có chiều rộng là:
20 : ( 2 + 3 ) × 2 = 8 ( m )
(0,5 điểm)
ở hình 2 chiều rộng AM là :
20 × 2 : ( 2 + 3 ) × 2 = 16 (m )
(0,5 điểm )
Vậy cách chia đẹp nhất là chia như hình 2 vì 2 phần đất đều cân đối để xây nhà.
Đáp số: Chia chiều dài thành 2 phần tỉ số là

(0,5 điểm)
(Hình vẽ 0,25 điểm

ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN
LỚP 4
Câu 1: Tính nhẩm các phép tính sau bằng cách hợp lí.
a) 63000 - 49000
b) 81000 - 45000
Câu 2: Tìm x:

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 3: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết xen chữ số 0 vào giữa 2 chữ số của
số đó thì ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm.
Câu 4: Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn
lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Câu 5: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được
số dư là số dư lớn nhất.

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN CHẤM
TUYỂN CHỌN HSG LỚP 4
MÔN TOÁN
1) Áp dụng cùng thêm số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị như nhau.
a63000 - 49000
= (63000 + 1000) - (49000 + 1000)
=
64000
50000
=
14000
b81000 - 45000
= (81000 + 5000) - (45000 + 5000)
= 86000
- 50000
=
36000
2) Tìm x:
a- 1200: 24 - (17 - x) = 36
50 - (17- x) = 36
17 - x = 50 - 36
17 - x = 14
x = 17 - 14
x=3
b- 9 x (x + 5) = 729
x + 5 = 729 : 9
x + 5 = 81
x = 81 - 5
x
= 76
3) Gọi số phải tìm là:
; khi viết xem chữ số 0 và giữa 2 chữ số của số đó
ta được số mới là:
Phân tích cấu tạo số ta có.
Theo đầu bài ta có:
=7x
. Phân tích cấu tạo số ta có.
a x 100 + b = 7 x ( 10 x a + b)
a x 100 + b = 70 x a + 7 x b
Cùng bớt đi b + 70 x a ở 2 vế ta có:
30 x a = 6 x b
hay
5 x a = b (1)
Vì a; b là các chữ số a ≠ 0; a ≤ 9; b ≤ 9
nên từ ( 1) ta có a = 1; b = 5
Số phải tìm là: 15
Đáp số 15

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
4) Theo đầu bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ ta thấy 3 lần số cây 4A trồng là:
120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)
Vậy lớp 4A trồng được là;
102 : 3 = 34 ( cây)
Số cây lớp 4B trồng được là:
34 + 5 = 39 ( cây)
Số cây lớp 4C trồng được là:
39 + 8 = 47 ( cây)
Đáp số:
4A: 34 ( cây)
4B: 39 ( cây)
4C: 47 ( cây)
5)
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674
vì:
675 - 1 = 674
Số phải tìm là:
1 x 675 + 674 = 1349
Đáp số: 1349

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút
Bài 1:
a/ Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự từ lớn đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số

sao cho mẫu số là số có 2 chữ số.

Bài 2: Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.
a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.
b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là
số thứ bao nhiêu của dãy số trên?
Bài 3: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ
bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất
gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?
Bài 4: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26
tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần?
Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó đợc mở
thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rỡi và do đó diện
tích tăng thêm 280m2.
Tính chiều rộng và diện tích khu ưvờn sau khi mở thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 4
Môn: Toán

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Thời gian: 90 phút
Bài 1:( 2 điểm)
a)Vì

0,5 điểm

Nên các phân số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
0,25 điểm
b)Ta có

0,25 điểm
;

;

;
Vậy có 5 phân số bằng phân số

0,5 điểm
mà mẫu số có 2 chữ số đó là:
0,5 điểm

Bài 2:( 2 điểm)
a/ Dãy số đã cho gồm số số hạng là:
( 98- 14 ) + 2 + 1 = 43 ( số)

0,25 điểm

Tổng của dãy số đã cho là:
0,5 điểm
b/ Trung bình cộng của dãy số trên là: 2408: 43 = 56

0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cộng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm
Ta có quy luật của dãy là: Mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai bằng nhân với số
thứ tự rồi cộng với 12.
0,25 điểm
Vậy số 64 là số hạng thứ ( 64-12): 2 = 26
0,5 điểm
Bài 3:( 2 điểm)
Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.
Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

0.25đ

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ nhất gấp 3
lần số cam rổ thứ hai.

20 quả

Ta có sơ đồ:

4 quả

Số cam ở rổ thứ nhất:
Số cam ở rổ thứ hai:

0, 5đ

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:
Số cam ở rổ thứ nhất là:

0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

0,25đ

Số cam rổ thứ hai là:

0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả)

0,25đ

Đáp số: 6 quả

02,5đ

10 quả
Bài 4: ( 2 điểm)
Vì tuần có 7 ngày nên hai thứ 5 của tuần liên tiếp không thể là ngày chẵn .
Hay giữa ba thứ 5 là ngày chẵn có hai thứ năm là ngày lẻ.

0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn cuối cùng trong tháng cách thứ năm chẵn đầu tiên là:
7 x 4 = 28 ( ngày)

0, 5đ

Vì một tháng chỉ có nhiều nhất 31 ngày nên thứ 5 và là ngày chẵn đầu tiên
phải là mồng 2, ngày chẵn thứ 3 trong tháng là :
2 + 28 = 30

0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng đó vào chủ nhật.

0,5 điểm

Bài 5:
Gọi chiều rộng hình chữ nhật đó là a.
Sau khi mở thêm thì chiều rộng là
Vậy chiều rộng đã tăng thêm:
Chiều rộng đã tăng thêm số mét là :

0,5đ
=

0,5đ

3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
280 : 35 = 8 ( m)
Suy ra:

0,5đ
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:
8 × 2 = 16 (m )

0,75đ

Diện tích của khu vườn sau khi mở thêm là:
( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2)
Đáp số: 16 m; 840 m2

0,75đ
0,5đ