Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 - 2017 Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 - 2017

b9de9475e5a6e2f0e62f630c3af23a81
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào ngày 2018-01-17 04:04:51 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1265 | Lượt Download: 31 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 NĂM HỌC

2016 – 2017

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC: 2016 - 2017

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi có: 01 trang

Câu 1 (8,0 điểm)

h଄i ch ng ch଄ có nh ng iề ng଄t ng଄m i ଄ n n

hRi tt ଄i n ng n 綸tr଄nh ଄th 篘 ng଄ngh\ 綸 an ic篘atr଄ i chmh n cmn ngnh଄ n

i綸hRi tr n 綸cCâu 2 (12,0 điểm)

଄n ề h଄ n ng tRc

gng c 篘 a tRchn h଄cntn Đ଄nh hi R chm rng:

R i tRc hnh r଄i ଄m n trmng ch଄ng tat Rnh Rng ri ng 綸h ngam ginh 䁠 ai 綸綸綸

i ng nói c 篘 a n ngh

hinh th n଄m ề଄i th 篘nh tr ng

hRogn 綸 t 綸 trang 1Roi n tr n଄

gn଄ R mi r଄i ଄m t h nno hR

h n t 篘 ch଄ ଄ rR Rnh Rng ri ng଄ tRcĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

Câu 1 (8,0 điểm)

଄ 綸 ngền 綸 tr଄ i c

th n 綸 inh th n଄ 綸h ng g 䁠 óoc ଄ tRan iti n 綸଄Rng tRng 綸 an ioc t tnghic 篘 a଄nc h଄c inh h଄i tr଄ i th m h n

an tr଄ng nh t ଄ h଄i có 篘綸綸

଄ng n 綸 g 篘 c 綸 RiR

h଄m ch ch 篘଄m綸 n i n th c 綸 hi଄m cRch ttcc 篘 a cR nh n: có th ng t଄nh hm଄n tm଄n 綸 ch଄

có th ngt h 篘 a c 綸 nh n଄m

Điề

óc篘a n ề綸t଄nh i

n଄ ề ଄i n ra 綸 i oc i n 綸 t ngra 綸 t ó th hi nhRi ề ଄inn ề綸 n ềi t 綸 cRchcncn 綸篘綸 c 篘 a th hi n trmng ଄iRnh giR 綸AR Y u c u vR năn 綸 :

i t cRch ଄

tng 綸 tt ଄i n nghmn R h i 綸綸 ng ଄i ଄ tRch t ch 綸

i t଄i ଄ cótcttan it ho cRc tham tRc nghm n: gi଄i th 篘 ch

ch綸

ngi ti n tri t

n 綸綸綸綸nt hoc 綸c thn ề ଄m th c t c coc nh nginh 綸଄nhng଄nn: cóhii 綸i t h n t 篘 ch ଄n

n ch ng tii t t th c t

nc c଄ nit1R Giải thích,

ác đ nh đRoc v n đ c n n 綸 h luận

h n n଄ chm: 綸 0iongn ề綸BR Y u c u v

n i un 綸

h ngiề :ng଄t ng଄m ଄ nh ngnh ng h଄nh

綸綸綸綸ngi nói ng଄t 綸 nh ng cch଄ thRi cngh\a t 篘 ch c c nh :angm ଄ng 綸ng i n 綸h n ngoi 綸tRn篘 ng 綸chiề ch ng 綸 c ng n ng 綸綸綸

th 篘 ng:଄ t଄nh c଄

i n n଄trmng c cng:n 綸 Ri 綸 g ón gi a ngR goi ra chm

gi ta thi ch଄ng ta

ng ngh\ nh ngcRch i

th 篘 ng 綸 nh ng th c ra có nhiềngii ngi綸ề cRch th hi n t଄nhhi n c 篘 a t଄nhiề ng଄t ng଄m i ଄ i

hi n t଄nhth 篘 ngth 篘 ng 綸綸綸2R Bàn luậnv vn đ : h n n଄ chm: R 綸i 0 o

h ng

଄ ta thiề ng଄tng଄mn綸 i chm ng i ta c଄ giRch଄i 䁠 ng 綸 th 篘 chi th଄

hi 綸

hi n ta có thniềang 綸

h 綸 nhh଄c 綸ói

tt綸綸綸篘o:綸 chiềchan ti h n 綸 i tRn

香綸綸綸綸chang଄m th଄

ta thi hngn ngoi 綸 ng i n h 篘 chc 篘 a th c 綸

ng 綸綸綸綸 nh

篘 ng c 篘綸

a n耀綸綸綸

羘 ଄o

hi n c 篘 a t଄nhng cmi ó ଄ ihi ón nh n nh ngth 篘 ngiề ng଄tn ch ng 綸 h nt 篘 ch 綸綸綸綸綸綸綸綸 o

h ngh ngh଄i ଄c n଄m nh ng iề ng଄t ng଄m c 篘 ng ଄

nnh t h 綸 nghi h c 綸 th ch 篘 nh ngiề ca

h ng

th 篘 ng 綸iềt

ch n th଄nh 綸mngcó thhii nghi଄n c 篘 a t଄nh

ng 綸綸綸 c 篘

hó chm 綸 nh ng nó 綸 i t hRt thi n ta c଄ thn nh nghiề

th 篘 ng 綸iề t t chm ta 綸綸綸綸

ó c 篘 ng ch 篘 nhi଄ hi n c 篘 ath 篘 ng th t 綸

n ch ng 綸 h n t 篘 ch 綸

篘 o nhh c 綸h tnghih 綸thRic ng r ni nói

ng t଄ng chm cmn cRi 綸 chm h଄c tr 䁠 c 香綸

篘 a cha

c 篘 acth綸綸綸綸 nh

ng th ngh ngnói th t c 篘 a綸 n耀綸綸綸綸綸綸綸綸 o

rmng th c t

nh ngiề ca

cc ccó nh ng ng଄t ng଄m h ng

ng 綸ng h ng ଄ng hmng h଄ ଄nth 篘 ng nhgi଄n ề t଄nhn ch ng 綸h n t 篘 ch 綸綸綸綸綸綸綸綸 on 篘綸 nch଄ng ta có cRi nh଄nhi n i n 綸篘 n綸 n ch଄ i t ón nh n t଄nhng଄t ng଄m th଄ nhiề hi ta 綸 R

th 篘 ng gi଄ i 綸綸綸th 篘 ng 綸nnnhiềth 篘 ng 綸n i t

t hRt tth 篘 ng th ng a nh ngh଄i nh n nh ng

th 篘 ng th c 綸 c 篘 ng nhn ch ng 綸h n t 篘 ch 綸綸綸綸綸綸綸綸 oR Bài hRc nhận th c và hànhhđn n

n଄綸 chm:

:

綸 0i

n nh n th cth 篘 ng ଄ cót hRt t଄ng n ề t଄nhth 篘 ng: h ngn tr଄ng c଄ nh ng iề

ng ngh 綸 tr

ch n th଄nh 綸 nnh ngiềoh଄i ch଄ ng଄t ng଄mi ଄ n n

h ng ng଄t ng଄m 綸 n h ng଄ c n thi tiềgi଄ ta hm଄n thin h 篘 n଄n th n ଄nh 綸綸綸

i t tr n tr଄ng nh ng t଄nh

ng

óth 篘 ng ch n th଄nh ଄ ଄n th n nh noc t଄i ng ianh 綸綸綸

th c଄ h଄nh ng co th଄n th n ଄nh 綸i n h଄n th noCâu 2 (12,0 điểm)

AR Y u c u vR năn 綸th 篘 ng n chm ଄i ng i ଄ chm ch 篘 nhoitra n ng篘 nn h଄c 綸h଄ n ng c଄ tho th 篘綸

\ n ng t 綸 mh 篘inh có th

th ngn h଄c 綸䁠 i hRi th inh

篘 h଄i hc i t ଄i nghm n

c଄ nh nh଄irR hn ch t ch 綸綸 c n cRc Rng 綸i n 綸 t trmng Rng 羘 ng t t cch n Rc 綸BR Y u c u vi n th c:

ng c n 綸 t oci

mi r଄i ଄m t篘 ng thin 綸 nh ngiề t t 香 trmng t

nh Rng ri ng: ଄ nh ng

ch n thi n

i nc篘a ghai nh 綸 t h綸ng th

mnhn h଄c: th c t଄nh tt i綸

tRch n cmn ngng

i綸iề t t 香 nh tng cmn ng i nh ng

羘 Đ1 綸 0iiề綸綸綸i tRc hn Đ଄nh hi R h ngh

綸 nh 綸 c 篘 a tRc

hanh ng଄ tr th଄nh Rnh Rng c 篘 a t h noc h ci noc g i giềi ଄c 綸h n ngt t 香 nh tiềam gi nh 䁠 ai: h ng1 綸 Ri଄i oh ng

th 篘 ch\oing Rng 綸

th c t଄nh nh ngh n: ଄଄ ch c n ng giRmch c n ng c଄

oc 綸1 綸 0ihóa c 篘 a nh଄c 綸

ohRiRt ề tRc h:m଄n c଄nh ra i c 篘 a଄i th 篘 : ohi chi

n tranh

篘 nh gno triccng:Đề t଄i ଄i th 篘hai thRc ề t଄i ề

c c

篘 nh trmng th i଄nh 綸 agingiih n th hi noc t tnh Rng ri ng t଄i th 篘nh tr ng:ng 綸

c 篘 a ng ing 綸଄ Rnh tr ng ଄ ng i

ng ch 篘 ề c 篘 a tRchng th 篘 ch ng t଄nh ngh\a 綸h ng thh 綸 i t tr n tr଄ng giR trm c 篘Ra ht th଄c 綸 nging n i ti thai h଄nh t ong ngh th t tr ng t

篘 nhR gói th଄i 綸hRc nha 綸nh ng଄ tr଄nh ଄ th m nh ng cRch綸 có 綸

篘綸n in ଄nng i n th c篘 綸 c綸 m i:

R1 綸 0i଄nh ଄nh ng tr ng g n

hn

rR綸 nh ng篘c trmng 䁠 ng i ngth 篘 nhRh ng t଄ gnn ề m tman c 篘 a ccn n có nh ng

oh nghm଄nh h cgi a nh ng

ng 綸i thna nh ngiiR h 綸 ngi ng଄hm଄n tm଄nóa 綸 ch篘 c c 篘 a ng଄h ng tha 綸綸綸綸

n th 篘 ch ng 綸gi tr଄n 香 n ngh\a t଄nh ihn綸 i nh଄n 綸 i R h 綸綸綸ng ch篘綸h 篘 h଄ngoc thith 篘 a:gR c 篘 a nhm ng hi n 綸 inh

綸ng cmn ngi Rghngoa ଄i th 篘R ଄gigth c t଄nh trmng 䁠 ng ngi ଄c nhiề iề th

Ri ah n n଄

chm 綸 0ng tr ng trmng hai h th 篘

h n t 篘 ch h଄nh ଄nhtr ng c 篘 a

ni ch଄ng ta ề th ih 綸綸綸a ଄igi 綸Rnh th c nh ng c଄଄c trmng tr 篘 m香

綸 綸 nh ttrmngn ềt i th 篘綸 g ni଄ nit th i 篘 nh chin c 篘 a nh଄ th R

篘 Rnh th c nh ng଄ nit 篘 ch଄綸 nii nh ngRn tr଄ng nh ng iề thi ng i ng 香 綸 trmng R h 綸綸綸

h 綸 tr

h n t 篘 ch cRch th 篘 綸 R綸oR篘 ng c଄

篘 ng ti଄nh篘 ng thci i ni ch 篘 nh଄n th nnh଄n nh n rR nh ngth c t଄nh ଄ hingh\a 綸 th ch

篘 ng綸ohm଄nhaithRnh thi n 綸 ioc th c t଄nh trmng tngh\a 綸 thRi ng th 篘଄nh 綸i i nhnc଄ 綸 th ch 篘ng t଄nh

t଄nh篘n綸

綸 c綸 m 綸綸綸羘imt ଄nh c 篘 a nh଄ th 篘 trmng

h n t 篘 ch cRi gi

th 篘

c cio

i nh: gn

ccngg篘 ng th i ଄ i n hrmng c c

gn ềnt ra trmng ଄i th 篘 ଄m 綸 0i

i :଄n th nng hi n 綸 i 篘 ng th i 綸

nhmngi ଄ng 綸gR 綸 cmn ngi có nhiề tm tman 綸n r n 綸綸綸 ni nhi th篘 iR h 綸thch 篘 ng nhanh 綸 ng g綸th 篘 i c଄nh ng g଄ th n th

t଄nh ଄ c଄ h

n ch ng

i nh

nga trt 綸hRih ngc ang i n ra ngamnhanhc଄

଄nh 綸o

଄ h n t 篘 ch଄n th n 綸 r଄t ଄i

ra h଄c

綸i ingc 綸 th th 篘 a 綸i n c 篘 ag

଄ngn c 篘 a i n 綸h ngRt 綸 i giRm oc 綸 ch c n ng c଄ hóa t1 綸 0in Đ଄nh hi:

h n cmn ngmnh ch c n ng

i ଄ ch c n ngan trmng nh t c 篘 a n h଄c 綸綸綸n ềoh ngmnh giR trm c 篘

଄iath 篘nh tr ng: có t 篘 nh giRm

oc 綸 có綸 nh଄ th c t଄nh tch n ngi ଄c 羘 iề n଄ ଄n n giR trm nh n n c 篘 a tRch

:

ề ଄i 綸i h n t 篘 chi nh ng hi

h ng hng ଄m tr଄ng tn 綸h ng rR

RiRh଄m chn ii ଄ith 篘 th m i th ng thn ề :଄ nh Rng ri ng ti ta h ng

綸 th଄ chmh଄i inh hm 綸 t 綸 cco

n cthRnatRc h

i綸 h ng cóc 篘 a c଄ c綸଄m ଄i ଄ c 篘 a h଄c

inh 綸ng

篘綸ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 (NĂM HỌC 2016 - 2017)

Môn: N 綸 ữ vănh 9

i gian: 1 0

Câu 1 (,0 điểm)

Đ଄c m 綸 n th 篘 ଄

a tr଄ i cRc c hRi

“ g଄ ng଄

ht tr i ih଄toni:a tr n ngt tr i trmng ng r t R 綸tg଄ ng଄ 䁠 ng ng i i trmng th 篘 ng nh

o t tr଄ng hmang ଄篘 i ch 篘羘

n a n 綸綸綸”

“ i ng ng Rc”a/t” ଄ t “hma” trmng h th 篘 trn଄ ngh\a chi n h 篘 ngooc 羘 ng th m ngh\a g c ha ngh\a chn଄n th଄ ch n th m h 篘 ng th c n଄m଄/ XRc mnh cRci n hR ngh th t t t trmng m 綸 n th 篘

n tr

଄ h n t 篘 ch giR trm th \

i t th଄nh m 綸 nno

c 篘 a nó trmng綸 ch c଄ ଄c c 篘 ଄

a i th 篘綸

Câu 2 (6,0 điểm)

: rmng ଄i th 篘 “ R 羘 an nhm nhR” hanh ଄i i t:

“a଄cmn chi hóta଄t c଄nh hma

଄m h 䁠 a caa nh

R t n t tramn羘 a n nhm nhRRtng 綸 ng chm

羘 ଄ t i haii

篘i羘 ଄hi tóc 綸 c”

r଄nh ଄ c଄ nh n c 篘 a

: R t

Câu (10,0 điểm)

X 篘 ngo n

଄nh 綸 hR0tề m 綸 n th 篘

n trng

ng t ongtrmng

i綸

綸i igt

gn

nt ଄i n ng n 綸଄ é Đ଄n trmng tr

i篘 ng i ngn ngi cmn gRi a香綸oc g綸i 香 c篘aĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

Câu 1 (,0 điểm)

a/oc 羘 ng th m ngh\a ch n th m h 篘 ng th c n o 0 綸t”羘 ng th m ngh\a g c0 綸 i

/o 綸羘 a n 0 綸iing0綸 ia ngoi ccỹ c 篘 ai n hR ngh th tio綸o 綸 tr଄ng hma

0綸0綸 i綸1 綸 ion Rnh Rng 綸 niề i 綸 h 綸h଄c

nh 綸 ct tr i:ngoth 篘 ng 䁠

綸 ng tn 篘 nh i綸t 篘 nh hi n t଄nh

Rctrmng h th 篘 : Ẩno 0 綸oi nhi chm n t c i t naith 篘 th c 篘 ah th 篘 o0 綸 ii ch n t 篘 ch oc giR trm th

a ngoi Rco 綸 “hma”

toRc mnh oc i n hR ngh th t ti

Rc h଄nh ଄nhn o: R t tric c 篘 a ng in i t aiio

i 香 綸綸 có

ngh\ac 羘 ng tmn c 篘 aRc0綸 ioCâu 2: (7,0 điểm)

1R Y u c u

a/ V R năn 綸i :t cRch ଄

綸 t tri ch଄ 綸 oh ng c଄i n nghmnn h଄c 綸 o t c ଄i ଄ ch t ch 綸綸i ni ch 篘 nh t଄

羘綸ng t綸 t c 綸b/ V i n th c:

*tr଄nh ଄ nh n th c c 篘 a ଄nh ề଄c inh có thnh ng h th ng 篘 綸 ଄ n ch ng

nnoc cRchn óng gó chm

oc ch nth c r 耀 nRnh i t c 篘 a nh଄ th hanh

篘 h଄i

i c 篘 a nh଄ th 篘

t chrn th଄nh nh ng c 篘 ng rt hichm c ci c଄ c cn ଄ ng có ngh\a c 篘 a଄n th n

ng c 篘 a ti th

ng th଄ 綸 篘଄ch

綸 篘綸

th

ch଄

oh ngh଄i ho 篘綸ng ଄ c ng hi n chmi n h thRi

mnh thRicRch hRc nhaa:ohRt ଄ng ng ଄ c ng hi n

ngn ề th m nhiềi c 篘 a tRc gi଄ 綸

trmng hi n t 綸 i଄ c଄ t篘 ng ai 綸h n trmng gi i tr 篘 hi

n na :hhRn thRingng tho 綸ng ଄ng n:ng t t 香 h 篘 n 綸t n綸ng h଄i c ng hi n 綸ó ଄an ning 香 ଄/ Biểu điểm

:

- 7 điểm:

ĐRng t t cRctr n 綸cn ch t ch 綸綸 có nhiề ha 綸 có thcót଄i i nhR ề i n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸

- 5 - 6 điểm

: ĐRng hR cRctr n 綸cn ch t ch 綸綸 có ti ề i n 綸t綸ch 篘 nht଄ 綸

- 4 điểm

:Ring t 篘 ng i cRcRtr n 綸cnhiề

n c 䁠 n 篘 ng c 篘h ng

綸綸i ề i n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸

1 - 2 điểm

: 䁠 n nhiề h 綸 nề \ n ng ଄i n th c ch a

଄i 綸଄m 綸 có nhiềi ềi n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸

oc g଄ hm c i t 綸 cề 綸0 điểm

: oh ng ଄

Câu10 綸 0iX 篘 ngo no: R t

trmng

i綸0t଄nh 綸 hRng t ong

t綸i ign଄ é Đ଄n trmng tr

ni篘 ng i ngn ngi cmn gRi a香綸 oc g綸i 香 c篘ag1/ Y u c u:

a/ V R năn 綸 :

Đề ଄i

nccht ho cRcnt

ting t ong 綸 gihóa th n ଄m nh n ti c଄ 綸 nghmn ଄ cRc h଄nh th c

t଄ 綸n綸chong ng n ngi thm 綸 i 綸

c thm 綸 i 綸

c thm 綸 i n i t 綸

଄i i t ଄଄m coc a h n 綸 tr଄nh

଄ rR r଄ng 綸綸 ch 綸 c 綸 ch t 羘

ch 綸綸

ng t綸 t c଄ng 綸i n 綸 t trmng Rng଄ gi଄

b/ V i n th c: n nói

i

–଄oc nh ngng ch 篘 nh ଄ cc g

:c 篘 a Đ଄nic ing଄i ng i i tng tr଄ng nahihinh n 綸 chi ଄n th n 綸

c g ng thatranh chm c cngth 篘 c 篘଄nh

a ng଄

oc tha

綸ic篘a R h 綸c mRn 綸

篘 h 綸thith c than ଄i綸hRt ham mng

ra cRi ch t c 篘 a 香綸n nh n gi :t c 篘 a Đ଄ni ho n篘 nghi Đ଄n R 0 ta

n i man c 篘 a 香綸th香 ଄nh 綸mng 香 tha thchm i

h 綸 nh c 篘香

a an nia:g gi a é Đ଄n ଄ 篘t trmng nh ng ng

hic଄ 綸ng t t 香 h 篘 ni t 綸a nghi c 篘 a cha଄ n i

na

iền gra n i଄i ng ingta chm

anht 篘hn篘 ng: h 篘 ngi t h 篘 nề cmn

chngnn có th có th綸 mng nh cmn i thaii c 篘 a cmn଄ ch ng hin h 綸 nhh଄c c 篘 a ngi ho n 綸

cRc nh nt hRctr n n hn ଄ tmRt n t tngc 篘 a ng i i t 綸

2/ Biểu điểm

:

- 9 - 10 điểm

: ĐRng t t cRc

n 綸 có thch7 - 8 điểm

: ĐRtr n 綸଄i i t Rng t 綸 m

଄綸rRcoc ch 篘 ề ct ଄i i nhR ề i n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸

篘 cRc cng hRtr n 綸 c ଄n

篘 ଄ rRoc ch 篘 ề cn綸ch篘 t i ề i n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸

- 5 - 6 điểm:

ĐRng c 篘 ଄n cRctr n 綸 tr଄nh

଄ có h n h 綸 n ch 綸 c h䁠綸ncti ề i n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸

ng t 篘 ng i cRc- 4 điểm

: ĐRcc଄ 綸 nghmn c 䁠 n nh 綸 th綸綸 nhiề

1 - 2 điểm

: hatr n 綸i ct ho cRcit଄ 綸ii ề i n 綸 t 綸 ch 篘 nh t଄ 綸c 綸 n i tr ir綸c綸

c nhiề଄mt଄ i n 綸t綸

i ch 篘 nh t଄oc g଄ hm c i t 綸 cề 綸0 điểm

: oh ng ଄

* LRu :ý

1綸

htngn chc inh hm 綸 thic n tr଄ng ଄ tinh t

i n ଄ gi଄ng i

hch଄ nngn ch綸 ng itn ong hni

ngng c 篘଄n ang t 篘 nhmnh h ng 綸 giRh଄m c n

n chtrRnhRnh giR ଄i ଄ c 篘 a h଄cinh

ri ng 綸h綸 i n ଄ hochm it cRch RhRt hi n 綸

tr n tr଄ng nh ngóc଄i cónh n cRc cRch tr଄nh ଄ hRc nha 綸 c଄ h ng có trmng

綸 có c th଄i ଄ 0 綸 0i

c 篘 a tm଄n綸it hoc 綸

篘 n0綸 iĐỀ SỐ

Ò R R &ĐĨRIAĐỀI ỌI

RÔ :RIỎIĂR ỌRỮ Ăh i gian ଄01 – 017଄i: 1 0 h଄tCâu 1 (2,0 điểm)

XRc mnh ଄ h n t 篘 ch tRc

ong c 篘 a nh ngi n hR t t có trmng m 綸 n th 篘 a :

h଄ n ng n h ng 綸“Đ ng chi

Rnh c 䁠 n gióa th ng ଄a଄ng 綸Rió n ng ti ng hRt chói chang 綸

mng anhi hRi ingang ch n tr i”

r 篘 ch i“ ng hRt 羘 a g t” – gnoCâu 2 (6,0 điểm)

rmng tr

tn ng nhi c R ct ଄ng h ngnhi n Ri n i

i c 羘 ng c 篘 a On 綸

ri 綸 nh t t ଄ ngh 耀 m t଄ngng n a 綸଄m c tng g 綸 ch i i nc 篘 ng ngi 綸଄a i…t ng chi c R c 䁠 n 綸 intrc

綸chicat t i” 綸綸 i hi଄ngi Rc \ nói 綸 cR thmRt “ hRi ng hinha nh ng tha

nghm ci c 篘 a Rin i 綸 hRi tngn Rhi n଄m chic R c i c 羘 ng rong n t th଄ ch ng 綸“chi c R c i c 羘 ng n c 䁠 n”଄ chm Ri n i t th

h … R n ch tth଄nh “th t ଄t cmn ét ng଄ n଄m ó 綸 oc 綸 mnh a篘଄” c 篘 a nh t t 綸

t ଄i n nghmn th hi nngh\ ềng c 篘 a cmn ngi 綸Câu (12,0 điểm)

ó

chi n chm r ng: “ ଄nh t ଄ tnam gi c 篘 ng nh ng t\nh t 綸 i” 綸

a hai tr 篘 chm 綸 n ଄

“ nh ng଄gg

tr 綸 ng trmng th 篘n

o 綸 hRRng tRn” ଄ “oiềi n tr n 綸g ng篘 ch” rn oiềngĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

IR HƯỚNG DẪN CHUNG:

RiRh଄m ch\Rnh giRn h଄c ଄ \ n ng i n 綸 t 綸

ngn chRcnhi n th c

篘綸 ch 篘t cRchR h i 綸i n th cn trmng ଄i ଄ c 篘 a h଄c

inh 綸 trRnhRiR

ng c 篘 ଄n 綸

có t 篘 nhmnh h ng 綸ch଄ n nh ng n iong inh hm 綸 t 綸 ong nhiềc it cRch hoĐc

篘綸i t hchm ih଄m nn h 篘 ch nh ngng Rng t 綸 m 綸଄i i t có tcoc rR r଄ng 綸଄i i t c n cón ch t ch 綸綸n ch ng tht hoc 綸h ng଄icR nhiề cRc m 綸 ii 羘 ng t綸 ch 篘 nh t଄

c 綸

i t ଄ n i t t i ngh\a th଄ h ng chmRnai

hc篘a ic 綸th m thang i0c1: 綸 0i: 綸 0icc: 1 綸 0ii

o 綸 chm篘 n 0 綸綸

IIR HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

N i un 綸 c n đạtCâu

1ĐiểmXRc mnh ଄ h n t 篘 ch tRcong c 篘 a cRci n hR t t

t଄oc cRc i n hR t tẨn o chnR: mng anh

ch଄ g଄i tnchm 0 綸 i0綸i hRii hRi i0綸ngang ch n tr ioc cRc i n hR t t଄ h ng ch଄ ra co th 綸oh n t 篘 ch tRcong:h n t 篘 ch co th hRc i n hR t t tr nt hoi cRchc t 篘 i tn r c r 綸 i cRchnh଄ th 篘R h c h଄a

rmng0綸

0綸i c଄ giRc: i ng hRt chói changĐ଄m trt t t : mng anhng hRtngang 綸i hRi iiong trmng m 綸 n th 篘 :och଄ n ng cRnh c 䁠 n gió gió n ng tih n hóa: Đ ng chiói綸0c tranh ềng t i ch 篘 nh 綸

ong nhiề h଄nh ଄nh香ong nhiềng t0綸c Rm 綸羘 a଄ng i th 綸c tranh ó có thi n nhi n r ngn 綸hmRng 綸 t 綸 có niề i 綸 0 綸綸 c an 綸 h ng ac 篘 a ng i am ng 綸

hi n nhi n ଄ cmn ng i h 䁠 a

ngc tranh R th hi ntri nhaóc cmn ng i am 0 綸t篘 tro 綸n am ngang tni r n r଄ng c 篘 a ngi n ngoc niền0綸羘 a i th 綸c o綸0i t ଄i nghm n R h i

ỹ năn 綸 i:1RY u c u v

tocc 篘 aề ra 綸 綸 mccoc rR r଄ng 綸n ଄n nghm n R h i cón trmng Rng 綸 có c଄଄c ଄ gi଄ng i0綸ocn ch t ch 綸綸iri ng 綸r଄nh ଄ ଄ng ch 篘 nht଄ ଄ ng hR 綸

2R Y u c u vi n th c: r n c 篘 n

hi c R c i c 羘 ngh଄nh

綸 t ong nh n

R h i 綸 thinh

篘c n Rth c଄i nét ề nh ntoc n ing tRc ht Ri n i ଄ hii t ề i nng cRc c 篘 : ଄n at Ri n i:m଄n c଄nh ng: gh 耀 m

h 綸 nh t t 綸

r 綸 ng thRi tinh th n:

t h t nghmci 綸 ngngn chi thRt Rng t 綸 m଄ chi n th ng

n ềghm c

Đtr଄ngnh t t 綸 ghm chn綸 1綸0h଄ngham

ng c 篘 a ଄nh 綸

t଄nh

ng 綸cc羘icn ề:

ng ଄ n ngt h綸 nh 綸綸h ng chmc tinh th nc hó h n 綸 ththRchtri ଄trmng Ri n i 綸ng R tr i

଄n0綸n 綸 c an 綸 tin tng ଄m c cch t cam 香 ଄ c n thi t: iRm c 篘 a cmn ngi

tr c tr 綸nh ng cRra nh ng h଄nh

trmng c cc chmng…

cng t 篘 ch c c ot篘 hm଄i0 綸 7

n nh ngng gi଄ cmn ng i g t hRi th଄nhc ng 綸

hi0綸0綸7

nghm c 綸 chRn n଄n 綸

ith t 綸 i m

綸 ଄i ng ingan… hin cmn ng i thng ganh cmi th ng 綸 th 篘 ng h 綸 i 綸0綸ghm cng cóoc tici nh coc h ng ch଄篘 chia 綸 t଄nh

th 篘 ng c 篘 a c ngng 綸i

cng ଄ r଄t ra :଄i h଄cai tr 䁠 an tr଄ng c 篘 a nghmcth c଄c䁠na ଄m n i c cR nh nng 綸i t cRch r 耀 n n ଄0綸tr଄ ch 篘綸 tinh th綸

n nh 綸綸

th ng

th 篘 ng 綸 c଄i t

cng chm nh ng ngi篘 ng nh ng ti଄ ti thngniềtinc ci 綸 nghm0 綸anh 綸g 篘 ng tiichm nghm cng綸 nh 綸 ଄0綸hRn nh ng 篘 h 耀 n nhRt

綸 c綸nh oc…hi t ଄i nghm n1 綸0n h଄cAR Y u c u vR năn 綸 :

Đ଄଄m t1綸0n ଄n nghm n có

t cRch gic 綸h th ng cRccoc rR r଄ng 綸 ho

篘t ch c

n ch t ch 綸 i n 綸 t tri ch଄ 綸綸 ch 綸 c ch i t rR r଄ng 綸 c n th nh ng

h଄i hng nh ng hii t ềi 羘 ng tc 篘 …଄ncn h଄c 綸 ing 綸\ n ng t 綸 mn ଄n ଄ h଄ n ng ଄ tR thRi 綸 ch i篘n c 篘 a଄nh

ó th଄i th m nhiề cRch hRc nha nh ngRc Rng 綸h଄i có thRic଄i 綸h଄i có 篘綸 ଄ c nt଄c 綸h 羘 ho i ch nch n th଄nh nghic 綸mc Rhi綸

BR Y u c u vi n th c:

nh ng c n ଄có thhai thRcn ề th m nhiề hng 綸 11 綸 0rR cRc c 篘 : ଄n aIR N u v n đ :

rn oiềa 綸 Rc h

n cam 香

h଄m g

tnt Rng tRc n ch 篘 ng i th ng ch଄ th hi n t

଄ c 䁠 nh ng

tr n nhiềtr 綸 ng nh n t 綸ócmnh t଄in ng nght c 篘 a n h଄c i t0綸n am c 篘 a ch 篘 ngh\a nh n

th tc thc 篘 ahih 篘 ng i n 綸 c i t ଄ ଄t hR t଄ c଄nh 綸 t଄

0綸t

t綸଄nh

ntr 綸 ng nh n tng trmngchm r ng:t chiềni ng 䁠 i ଄t g଄i tRc h綸 ଄n ềnn cón ề n଄ 綸 có i ni noIIR Giải quy t v n đ

1R Giải thíchi ý

n:

nng ଄i nh ngi m tr 篘

h ng ng ng c 篘 a t th trmngthat th\nh t 綸 ଄

i chRcmnhan h0綸h ng hm c r t 篘 t

tn篘i綸n mch 綸ch羘 ଄nhtr 綸 ng nh n t trmng th 篘 gt ଄tn i n 綸h ng t\nh t 綸 ichmnh 綸 t tr 綸 ng thRi t

hi th i gian଄tc 篘 ng n cót th it i n 綸଄nhn thait trmngantr 綸 ng cmn nging th i tng th m th i gian 綸h ng giann0綸n cóco th 綸 t h ng gian citr 綸 ng cmn ngin଄ c଄nh ng 綸2R Ch n 綸 minh

a 綸଄nh t trmng th 篘g

gnr t tinh tt trmngnnnnh ng t\nh t 綸 i 綸ng chhi t଄ c଄nh thin nhi n 綸h଄ th 篘 n nh଄n c଄nh 0 綸ng th m th i gian ଄ ttr 綸 ng nh n t 綸 ଄nh ଄n g n ó 綸 h 䁠 an 綸t଄nhnn nhi n trmng m 綸 n tr 篘଄nh

ng c 篘 a c଄nh thi

ch ng଄c tranh thi n nhi n trmngm 綸 n th 篘 ଄ c଄nh ng଄

0綸7ncn t 篘 iRng 綸 trmng tr 篘 mh綸

i 綸tinhi 篘 ଄ tr଄n

଄nhn thc nh ngc h଄i h 䁠 a n tincng h଄nh篘 trmng cRch c଄nh n c 篘 a thi nh n 綸଄t i 綸 tng tinh t 綸 nghth t n o 綸଄m ng 綸綸綸n th 篘଄ h n t 篘 cho

R c

chiềci m 綸 n tr 篘nch଄ c଄nh thi n nhi n ng଄ề 綸 i có tha଄nh n

nh

nh଄ng 綸1綸0

i th m th i gianm nh ng

ang cRi thanh 綸 cRi

଄ tc଄nh

tr 綸 ng:nhhitr 綸 ng cmn ngi 綸଄ th m t

଄i chn nh ngnang 綸 ngng ề r t nh 香

ngn… aong tinh t 綸 hém ém nh ng ti cR goi h଄nh 綸 goi c଄ n th 篘଄ h n t 篘 cho 綸

n nhi n trmng m 綸 n tr 篘

oiềch

ng c 篘 a c଄nh thing ng篘 ch :0綸7

n nhi

m 綸 n th 篘 ଄ c଄nh

thi n trR ci 篘 香 hmang 篘綸

綸 nh 綸 mng

綸 篘綸 nhng 綸

ron ngo 綸 oth 篘 c i m 綸 n tr 篘nch଄ c଄nh thi n nhi n trR c篘 ch nh ng R có

nhi nni nh ng c଄nhnh 綸 at ngR th hi n hR inh

t co tha 綸anngc tranh thi nngn綸଄inng: h଄nh ଄nhn o 綸 ct଄ t act

cang଄n n c 綸

n i cR 綸

綸cmn th ền 綸

cRnh hma 綸綸óng gióo h th ng tch ng ngocthanh t t\nh綸cRnhchiề hcng th m 䁠 ng t tr 綸 ng cmn ngi 綸g 䁠 i଄tnnc篘agiR goi t଄ 綸

goi c଄Rc 綸 r 綸anh anh 綸tha

thmRng 綸綸ong c 篘 a t tr 綸 ng cmn ngi trmng hai m 綸 n tr 篘 ch 綸n

nh ng ch଄ tinh tt଄nh hi h c h଄a t

r篘 chn ề Rt ngRt 綸

a g n 綸 n଄ia 綸綸綸

n th

o 篘଄ h n t 篘 cho 綸 1 綸 0goi c଄gg ngtr ng 綸

n଄i 綸

c n cRt 綸oi h ngo 綸t ng goi h଄nhn: h଄nh ଄nh ccn oiềhi t଄ c଄nh thin nhi ntr 綸 ng cmn ngi 綸n có଄ c 䁠 ntr t଄itr 綸 ng c 篘 a nh nt trmngng th m th i gian 綸 h ng giann0綸଄ c଄nhng 綸

nng c 篘 a ttr 綸 ng cmn ng i trmng m 綸 n tr 篘଄nh

ch ng଄0綸7n:

tr 綸 ng nh n t có

n 綸hi n nhi n ng଄

ngi ni th m th i gian 綸h ng gian ng଄n t 篘 i香 綸 h i羘anngi 綸䁠 ngh n綸 h i 綸 tha thit

i c 篘 ng nn c 綸 i t 篘 i 綸 h 綸

h଄c

nh綸 h଄m h ng

thi n nhi n 綸 c c

h nghing 綸h i tan 綸

c଄nht

n nh 綸 t n 綸tr 綸 ng cmn ngi tr1綸0nnng h ng 綸amn i ti c 綸 n

n綸hiit 篘i綸

n r଄ng

r

綸 nh n nhm a h th ng

଄ nh ng h଄nh ଄nhn o 綸m Rnh inhét଄nh ina nh ng tanh篘Rc: oh nganh t 綸 ng t 綸 t 篘 nh t

ng଄t hR t଄ c଄nh ngo଄ t଄ 綸 th 篘 th n 綸 thanh thanh 綸 namR nh :nam h n t 篘 ch n ch ngo 綸

nng c 篘 a t tr 綸 ng cmn ngi trmng oiềtr 綸 ng cmn ngi có

t 篘hi 綸n ng

hRchi i nng trmng t

trc 篘 a ଄nh n 篘 itt 綸଄ng nhR atc綸tt ic篘acct ngh th tiit଄ ti

綸i n ci n t 篘 chi綸 ng 綸 c hRi t t 綸 cRc tc thRi goi t଄ goi c଄綸綸綸 otrmng nh ngt଄ góRng tRc ran tr଄ng ଄

h n thn oiềhi n tn n th଄nh c ngtề ngh th t c 篘 a 0 綸 7䁠 ng nh n 綸 m c 篘 a nh଄ th 篘 trmng綸 ó th i n h 綸r ngn ềoIII 綸 o t th଄c n ề

oh ng1綸0n綸r i c଄ng aR Đánh 綸hái

iá quát

: ଄i n ng t଄ c଄nh 綸 t଄ t଄nhgc 篘na

tRc hề ngc thm 綸 i n i t 綸଄t hR t଄ c଄nh ngo t଄nh 綸ng ng n ngh଄nh ଄nhn o

R gi଄n i nh଄nh

綸 i i c଄nh ng c 篘 a ch 篘 nh

଄ nin香綸t ଄ng 綸

m o綸

hRi h 羘 ngề t 篘 ng ai mtnh n䁠 hi ttr 綸 ng c଄ng thhi n ró t଄nh 綸h n t 篘 ch n ch ngtr 綸 ng綸 ଄ng 綸0 綸 7i ch 篘 nh n niề

i଄ m ng 綸ót a hi ngh\ ề chan

th n oiềhii 綸h଄ oiềngch଄ng oitti hR rR r t 綸 ti n篘 ch :g ng0綸th t c 篘 a tRch

mnh 綸 i nh ng giR trm n ing 綸 ngh

óc 綸m th c 篘 agn ଄n n t c 綸n଄ nh ng óng gó c 篘 a thi nh n trmngĐỀ SỐ 4

Ò R RIO Ụ

ĐOAÀ ĐÀO ẠOoỲIÙRĐỀ CHÍNH THỨCIRIỎI ỚUỆĂR ỌRÔ :RỮ Ă01 – 017(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian

giao đề)

Câu 1 (8,0 điểm):

hm n ଄n

Đi u 綸 ì là quan trRn 綸 ?

hn ଄ ra t 綸 i t trng tr ng h଄c 綸hgiRm gi 篘 cam t t gitr ng 綸

tr n ó cóttn ଄i ଄ t ct t gihRii h଄cinh:

Rccó thg଄ h ng଄଄ h 䁠 ng h଄cang n c

Đó ଄

httr଄ i:n綸tgiRm nh n ét:

tr଄ i h ng ai 綸 h ngRc

଄ thtó ngi thh ng ai nh n ran:

ng ch଄ tn nh ngnhR nh t c 篘 a ng i hRc ଄ich t t t 香 c 篘 a h଄ 綸 h଄i

ohi Rnh giRh

cRcngtr ng ଄R ch଄ tr଄ng଄m t଄ ta có th i t n ó nh ngntt cmn ng i 綸 th mngi c ha଄ hR nh଄n ra t gin i nh ngtr ngi nh ng଄ng 綸 chiề có 篘 ch chmi 綸

Theo nguồn Internet

oRi t ଄i n tr଄nh ଄ngh\ c 篘 aahi ଄c c chn tr n 綸Câu 2 (12,0 điểm)

rmng n ଄n“Tiếng nói văn nghệ”

綸gn Đ଄nh thi có i t: “Nghệ thuật không đứngngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta,

ta tự phải bước lên đường ấy”.

an “ ଄n ng 綸 a a” c 篘 agn h଄nh mng 綸 hR ଄Rng tRi n tr n
2020-09-25 17:33:54