Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2016 - 2017

75f9673be5a61e799e7bae22f21f77bf
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-05-13 12:02:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 311 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐ 1ềPhòng GD&ĐT Hòn ĐtấTr ng THCS Bình Giangườ KI TRA KÌ IIỂ ỌNăm c: 2016 2017ọMôn: Sinh Kh i: 6ọ ốTh gian 45 phút (không giao đ)ờ ềCâu 1: (2.0 đi m)ểa. th lai là gì? Cho bi di truy hi ng trên?Ư ượb. Trong ch gi ng, ng ta dùng hai ph ng pháp th ph bu và giao ph iọ ườ ươ ốg nh đích gì?ầ ụCâu 2: (2.0 đi m)ểÁnh sáng có nh ng đng nh th nào? Cho ví minh a.ả ưở ọCâu 3: (2.5 đi m)ểa. Th nào là qu th sinh t? Qu th sinh có nh ng đc tr ng nào?ế ảb. Qu xã sinh khác qu th sinh nh th nào?ầ ếCâu 4: 1.5 đi m)ểEm hãy nêu các tác nhân gây nhi không khí và các bi pháp ch nhi mễ ễkhông khí.Câu 5: (2 .0 đi m)ểa. ng lí tài nguyên ng có nh ng nh th nào các tài nguyên khácử ưở ớ(nh tài nguyên đt và c)?ư ướb. sinh làm gì góp ph thiên nhiên?ọ ệDoc24.vnĐáp án thi kì môn Sinh 6ề ớCâu dungộ Đi mể1 a. Khái ni th lai:ệ ế­ th lai là hi ng th lai FƯ ượ ể1 có ng cao n, sinhứ ơtr ng nhanh n, phát tri nh n, ch ng ch n, cácưở ơtính tr ng năng su cao trung bình gi ho tạ ượtr hai .ộ ẹ* di truy th lai:ơ ế­ Tính tr ng ng do nhi gen tr quy đnh.ạ ượ ị­ Các gen tr ng thái ch bi hi tính tr ng tr cóặ ộl i.ợb. đích khi dùng ph ng pháp th ph bu và giaoụ ươ ộph trong ch gi ng:ố ố­ ng và duy trì tính tr ng mong mu n.ể ố­ dòng thu n.ạ ầ­ Thu cho ki tra đánh giá ki gen ng dòng.ậ ừ­ Phát hi các gen lo ra kh qu th .ệ 0.5 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể2 nh ng ánh sáng đng t:ưở ậ­ nh ng đi ng, ho đng đng t.Ả ưở ậ­ Vd: Trâu ho đng vào ban ngày, cáo ho đng vào ban đêm.ạ ộ­ đi ki cho đng nh bi các t.ạ ậ­ Vd: Ong nh ánh sáng tìm hoa.ờ ậ­ Đnh ng di chuy trong không gian.ị ướ ể­ Vd: Hi ng chim di .ệ ượ ư­ nh ng kh năng sinh tr ng và sinh đng t.Ả ưở ưở ậ­ Vd: Cá chép sinh khi có ánh sáng.ả 0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mểDoc24.vn3 a. Khái ni m: Qu th sinh bao nh ng cá th cùng loài,ệ ểcùng ng trong không gian nh đnh, th đi nh tố ấđnh và có kh năng sinh thành nh ng th i.ị ớ* Nh ng đc tr ng qu th :ữ ể­ gi tính.ỉ ớ­ Thành ph nhóm tu i.ầ ổ­ qu th .ậ ểb. khác nhau: ựQu xã sinh tầ Qu th sinh tầ ậ­ nhi qu th .ồ ể­ đa ng cao.ộ ạ­ quan gi các qu nố ầth là quan khác loài chể ủy là quan dinh ng.ế ưỡ nhi cá th cùng loài.ồ ể­ đa ng th p.ộ ấ­ quan gi các cá thố ểlà quan cùng loài ch uệ ếlà quan sinh và diệ ảtruy n.ề 0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.5 đi mể0.5 đi mể0.5 đi mể4 Các tác nhân gây nhi không khí:ễ­ Các khí th đc cho th sinh t: CO; COả ậ2 SO2 NO2 ...b do quá trình đt cháy nhiên li các ho đng: giao thôngụ ộv i, xu công nghi p, đun sinh ho t...ậ ạ* Bi phápệ ch :ạ ế­ Xây ng công viên cây xanh, tr ng cây.ự ồ­ ng nhi năng ng không sinh ra khí th (năngử ượ ảl ng gió, tr i).ượ ờ­ đt các thi khí cho các nhà máy.ắ ọ­ Giáo nâng cao th cho ng nhi và cáchụ ườ ễphòng ch ng.ố 0.5 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể5 a. Vai trò ngu tài nguyên ng các tài nguyên khác:ủ ớ­ Gi đt, ch ng xói mòn đt.ữ 0.25 đi mểDoc24.vn­ Góp ph ch ng t, hán.ầ ạ­ ngu ng m.ả ướ ầ­ đi ki cho tu hoàn c, tăng i.ạ ướ ướ ơb. Nh ng vi làm sinh góp ph thiên nhiên:ữ ệ­ Không rác, không ch phá cây bãi.ứ ừ­ Tích tham gia sinh công ng, sinh công viên, tr ngự ườh c, đng ph ...ọ ườ ố­ Tích tr ng cây, chăm sóc và cây.ự ệ­ Tuyên truy giá tr thiên nhiên và đích về ệthiên nhiên cho bè và ng đng.ạ 0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mể0.25 đi mểDoc24.vnĐ 2ềTR NG THCS ĐAN ƯỜPH NGƯỢH và tên: ……………………ọL P: 6…Ớ KI TRA IIỀ ỲMÔN SINH 6ỌNĂM 2016 2017Ọ ĐI MỂĐ BÀIỀI. TR NGHI (3 ĐI M)Ắ ỂCâu 1: Đc đi hoa th ph nh gió:ặ ờA. Hoa th ng trung ng cây, có ng th ng t.ườ ươ ọB. Hoa th ng trung ng cây, bao hoa tiêu gi m, ch nh dài, bao ph treo ngườ ủl ng, ph nhi u, nh và nh .ẳ ẹC. Hoa trung ng cây, có ng th ng t, ph nhi u, nh và nh .ậ ươ ẹD. Hoa trung cây, bao hoa tiêu gi m, ch nh dài, bao ph treo ng ng.ậ ẳCâu 2: Th góp ph đi hòa khí ng cách:ự ằA. Gi nhi đ, tăng m, tăng COả ẩ2 B. Tăng nhi đ, tăng m, tăng gió nhệ ạC. Gi nhi đ, tăng m, tăng Oả ẩ2 gi gió nhả D. Tăng nhi đ, tăng m, tăng COệ ẩ2 Câu 3: Nhóm cây thu Cây lá là:ộ ầA. Lúa, hành, ngô, đu ng.ậ ươ B. Tre, lúa, i, táo.ỏC. Mía, cà chua, c, nhãn.ạ D.Trúc, lúa, ngô, i.ỏDoc24.vnCâu 4: ch sao cho phù B. Ghi ph tr ộC.C Aộ Bộ tộC1. Ngành oả a. Thân không phân nhánh, gi ng n, t, cóễ ướbào .ử 2. Ngành Rêu b. Đã có thân, lá. Có nón, ng trên là ch u.ễ 3. Ngành ng xươ c. Ch có thân, lá, ch có ch n. ng ch ướ ủy uế 4. Ngành ạTr nầ d. Có thân, lá đa ng. ng ch u, có hoa và qu ,ễ ảh trong qu .ạ 5. Ngành ạKín e. Đã có thân, lá. ng ch n, có bào bào ửn thành nguyên n. II. LU (7 đi m)Ự ểCâu 1: Trình bày đc đi và vai trò vi khu trong nhiên? (2 đi m)ặ ểCâu 2: Nguyên nhân nào đn suy gi đa ng th Vi Nam? Nêu các bi ệpháp đa ng th Vi Nam? Liên thân. (4 đi m)ả ểCâu 3: sao th ăn ôi thiu? Làm th nào gi th ăn không ôi thiu? (2 đi m)ạ ểBÀI LÀMDoc24.vnĐ 3ềĐ KI TRA KÌ II SINH (2016­2017)Ề Ọ(Th gian: 45 phút)ờTHI MA TR N:Ế ẬCác ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụT ngổTNKQ TL TNKQ TL Th pấ cao Sốcâu Đi mểCh ng VII:ươQu và tả câu0,75đ câu2đ câu0,5đ 1câu1đ 4,25đCh ng VIII:ươCác nhóm TV câu0,25đ câu0,25đ câu2đ 2,5đCh ng IX:ươVai trò aủth tự câu1đ 1câu0,25đ 1câu2đ 3,25đS câuốT ng ngổ câu 2đ 1câu 2đ câu1đ câu 1câu 2đ câu1đ 13câu 10đDoc24.vnI. TR NGHI (3 đi m)Ắ ể1) Khoanh tròn vào các câu tr đúng nh sau:ả ấCâu 1: Sau khi th tinh, ph nào hoa thành qu ?ụ a/ Noãn. b/ nh y.ầ c/ Đu nh yầ d/ Nh y. ụCâu 2: các ph nào sau đây?ạ a/ t, lá m, phôi nhũ.ỏ b/ Thân m, lá m, ch m.ầ c/ t, phôi, ch dinh ng tr .ỏ ưỡ d/ và phôi.ỏ ạCâu Qu ng là lo qu có đc đi m:ả a/ Qu khi chín dày ch đy th qu .ả b/ Qu có ch ng t.ả c/ qu khô khi chín.ỏ d/ Qu ch đy c.ả ướcâu 4: Trong các nhóm qu sau nhóm nào toàn qu khô ?ả a/ Qu lúa, qu thìa là, qu i.ả b/ Qu bông, qu đu hà lan, qu i.ả c/ Qu me, qu thìa là, qu dâm t.ả d/ Qu c, qu me, qu mùi.ả ảCâu Đc đi nào sau đây không ph là đc đi cây thông:ặ a/ Thân b/ quan sinh là bào .ơ c/ Có hoa, qu t.ả d/ quan sinh là nón.ơ ảCâu 6: Cây nào sau đây có cho kh con ng i?ạ ườ a/ Cây thu ng.ố b/ Cây bông ng.ồTR NG THCS LÝ TR NGƯỜ ỌH và tên………………………ọL 6/…………ớ KI TRA KÌ IIỀ Môn: Sinh 6ọ Năm 2016­2017ọ Đi m:ểDoc24.vn c/ Cây thu phi n.ố d/ Cây ngò gai.Câu quan sinh ng là:ơ ươ a/ Nón b/ Bào tử c/ Túi bào tử d/ HoaCâu Qu nào sau đây thu qu khô ?ả a/ Qu xoài b/ Qu đàoả c/ Qu đu đả d/ Qu đu ắ2). Đi các sau vào ch tr ng cho thích trong dung sau: (1 đi m)ề ểCác đi (đa ng, khai thác, gi sút, tàn phá, )ừ ta có ……………… th khá cao, trong đó nhi loài có giá tr nh ngỞ ướ ưb ……………….do khai thác và môi tr ng ng chúng ..…………… nhi uị ườ ềloài tr nên hi m. Do chúng ta ph ……………….s đa ng th nóiở ậchung và th quý hi nói riêng. ếII/ LU N:Ự (7 đi m) ểCâu 1: Gi cây tr và cây kín có nh ng đc đi gì phân bi t? Đc đi nàoữ ểlà quan tr ng nh cây kín? Vì sao? (2 đi m)ọ ểCâu nh ng đi ki nao? (2 đi m) ểCâu 3: ph làm gì đa ng th t? (2 đi m)ầ ểCâu 4: Nhà Lan có tr ng lo đu đen và đu xanh. Vì sao nhà Lan ph thuạ ảho ch các lo đu đó tr khi qu chín? (1 đi m)ạ ướ ểBÀI LÀM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………H NG ĐÁP ÁN:ƯƠ ÂCâu dungộ Đi mểI. Tr cắnghi m:ệ 1) Câu 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c, 8d.(m câu 0,25đ)ỗ2) Các đi theo th đúng nh sau:ừ đa ng, gi mạ ảsút, tàn phá, (1 đi m) ểĐi đúng 0,25đề 3đII. TựLu nậ1 Đi phân bi t: (m đúng 0,25 đi m)ể ểH tr nạ kinạ­ Không có hoa­ quan sinh là nón. ả­ trên lá noãn Có hoa,­ quan sinh là hoa, qu .ơ ả­ trong qu .ạ ả­ Đc đi có hoa, qu trong qu th kín làặ ạquan tr ng. Vì đc nọ ượ 1,5đ0,5đ2 Nh ng đi ki cho m:ữ ầ­ Đi ki bên trong: Ch ng tề ượ ố­ Đi ki bên ngoai: Nhi đ, (n c), và không khiề ướthich p.ợ 0,5đ1,5đ