Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2017- 2018 - Đề 1

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-02-26 17:20:05 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TR XU KI TRA KỲ II ỌNĂM 2017-2018ỌMÔN: SINH 6ỌN DUNGỘ CÁC NH TH CẤ ỨNH BI TẬ THÔNGHI UỂ NGẬ ỤTH PẤ NGẬ ỤCAOQU VÀ TẢ Nêu cượnh ng đi uữ ềki choệ ầs mự ầc tủ ạ1 Gi thích nả ậd ng vào nụ ảxu t.ấ1 đCÁC NHÓMTH TỰ tênể ượcác ngành aủth theoự ậth th pứ ấlên cao1,25 Nêu cượ ặđi chính aể ủt ng ngànhừ1,25đ So sánh cược quan sinhơd ng và sinhưỡs thôngả ủvà ng .ươ ỉ3,5đVAI TRÒC TH CỦ ỰV TẬ sinh nêuọđ nh ngượ ữbi phápệnh vằ ệcây xanh2đTÔNG ĐI MỂT %Ỉ 1,25đ12,5% 2,25đ22,5% 6,5đ65 %MÔ LÀM NG HÌNH TH LU 100%Ả ẬNh bi t: 12,5%.ậ ếThông hi u: 22,5%ểV ng th p: 65%ậ ấDOC24.VN 1PHÒNG GD&ĐT …….TR NG TH&THCS …………….ƯỜ XU KI TRA KỲỀ ỌII NĂM 2017-2018ỌMÔN: SINH 6ỌCâu 1. nh ng đi ki nào? Vì sao sau khi gieo tr ờm to, ng úng thì ph tháo c?(2 đ)ư ướCâu 2: tên các ngành th đã (t th cao)? Nêu đi ểchính ngành.( 2,5 đ)ủ ỗCâu 3: so sánh quan sinh ng và quan sinh cây thông và cây ưỡ ủd ng (3,5đ).ươ ỉCâu 4: nh ng hi bi mình tác ng th con ớng và ng t. là sinh em làm gì cây xanh? (2đ)ườ ệDOC24.VN 2ĐÁP ÁN VÀ NG CH KI TRA KỲ II NĂMƯỚ ỌH 2017-2018ỌMÔN: SINH 6ỌCâu đi ki bên ngoài m: có thích p, thoáng khí, ợnhi phù p. 0,5đ).- Đi ki bên trong ch ng gi ng ph o. ượ 0,5đ).- Sau khi gieo tr to ph tháo ngay vì ng trong ướ ận thi xi hô nên th iướ .( 1đ)Câu 2: 2,5 đ- Ngành o: th th ch có thân, lá, ng c.ả ướ ướ 0,5đ).- Ngành Rêu: Th cao, có than, có lá, có gi ch có ch n,ự ẫsinh ng bào .ả 0,5đ).- Ngành ng có th t, có ch n, sinh ng bào .ươ 0,5đ).- Ngành tr n: than, lá phát tri n, có ch n, quan sinh là ảnón, sinh ng t, trên lá noãn .ả 0,5đ).- Ngành kín: than lá, phát tri đa ng, có hoa, có qu t, ạn trong qu nên t.ằ ượ 0,5đ). Câu 3: A, quan sinh ng: (3,5đ)ơ ưỡ Gi ng nhau:ố- Thân có ch n. (0,5đ) Khác nhau: ng so sánh (0,25 đ)ậ ượ ỗthân Lá RễCây thông Thân gỗ Hình kim c, dài, ọkh eỏCây ng xươ Thân rễ Lá già và lá non ng nễ ắB, quan sinh n:ơ ả Gi ng nhau:ố- Ch có hoa, qu (0,5đ)ư ả Khác nhau: ng so sánh (0,25 đ)ậ ượ ỗC quan sinh ơs nả Sinh ngả ằCây thông nón tạCây ng xươ Túi bào tử Bào tửCâu 4: Tùy theo nh th và cách trình bày ng giáo viên có th ch ưở ốđa đi mể cho câu tr i.ả ờDOC24.VN