Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-11 02:44:20 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN - LỚP 6 - ĐỀ 1
(Thời gian làm bài 90 phút)
PHẦN I . TRĂC NGHIÊM KHÁCH QUAN (2 đêm).

Bài 1. Khoanh tron vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1
Câu 1: Khi đổi hỗn số - 3 ra phân số ta được:
4
-3
- 11
- 13
B.
C.
A.
4
4
4
Câu 2: Trong các phân số sau phân số nào bằng phân số
A.

 9
15

B.

-5
3

C.

D.

13
.
4

3
:
-5

9
15

D.Error: Reference
source not found .

3
số học sinh lớp 6A là 21 bạn. Tổng số học sinh của lớp 6A là :
5
A. 24
B. 25
C. 30
D. 35.
0
·
·
·
Câu 4: Cho AOB
và BOC
là hai góc phụ nhau, biêt AOB
= 60 thì :
·
B. AOB
= 2.
·
·
·
·
·
·
C. AOB
< BOC
D. AOB
= BOC
.
A. 2. AOB
= BOC
·

Câu 3: Biêt rằng

BOC

Bài 2. Xác đinh câu Đung/Sai bằng cách đánh dâu “X” vào ô thich hợp.
Câu
1) Số nguyên âm nhỏ nhât là -1.
2) Tich của năm số nguyên âm là một số nguyên dương .
3) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là 62,5% .
4) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA.
PHẦN II . TỰ LUẬN (8,0 điêm).

Bài 1. (2,0 điêm). Tìm số nguyên x biêt:
a) x + 5 = 2015 – (12 – 7) .
b) - 7 x +3 =- 49 .
Bài 2. (2,5 điêm) .
Câu 1 : (1,5 điêm). Thực hiện phép tinh :
1
5
a) 75% - 1 +0,5:
2
12
Câu 2 : (1,0 điêm).

c) (105 - x ) : 25 = 20150 + 1.
d) 10 – 2x = 25 – 3x .

1 (- 2)2 1
b) - 1 .
+ :2 .
4 5
5

Đúng

Sai

Một thùng đựng dầu sau khi lây đi 16 lit thì số dầu còn lại bằng

7
số dầu đựng trong thùng.
15

Hỏi thùng đựng bao nhiêu lit dầu?
Bài 3. (2,5 đi êm). Trên cùng m ột n ửa m ặt ph ẳng b ờ ch ứa tia Ox, v ẽ hai tia Oy và Ot sao cho
·
·
= 300, xOt
= 700.
xOy
a) Tinh số đo góc yOt?
Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao?
b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox.Tinh số đo góc kề bù với góc xOt ?
c) Vẽ tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tinh số đo góc aOy ?
Bài 4. (1điêm). Chứng minh rằng

1
1
1
1
1
+
+
+... +
<
20.23 23.26 26.29
77.80 9

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN TOÁN - LỚP 6.
NĂM HỌC 2018 – 2019
PHẦN I. TRĂC NGHIÊM KHÁCH QUAN (2,0điêm).

Câu

Câu 1

Bài 1
Câu 2
Câu 3

Bài 2
Câu 4

1)

2)

3)

4)

Đáp án
Điêm

C
0,25

A
0,25

D
0,25

B
0,25

Sai
0,25

Sai
0,25

Đung
0,25

Sai
0,25

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điêm).
. Bài 1. (2,0 điêm).

Điêm

Đáp án
a) x + 5 = 2015 – (12 – 7) .
x + 5 = 2010.

0,25

x = 2010 - 5 = 2005 .

0,25

b) - 7 x +3 =- 49

.
Biến đổi x +3 =( - 49) : (- 7) =7 .
Tìm được: x =4; x =- 10 .

Suy ra

x +3 =7 hoặc x +3 =- 7 .

0,25
0,25

c) Error: Reference source not found(105 - x ) : 25 = 20150 + 1.
(105 – x) : 32 = 1+1

0,25

105 – x = 64
Tìm được : x = 41
d) 10 – 2x = 25 – 3x.

- 2x +3x =25 - 10
x = 10

0,25

0,25
0,25

Bài 2.
Câu 1 : (1,5 điêm).
1
5
a) 75% - 1 +0,5:
2
12

3 3 1 5
= - + :
4 2 2 12
3 3 6
= - +
4 2 5
15 30 24 9
= + =
20 20 20 20
-5 4 1 1
1 (- 2)2 1
+ :2 = . + .
b) - 1 .
4 5 5 2
4 5
5
1
=(- 1) +
10
- 10 1 - 9
=
+ =
10 10 10

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 2: (1,0 điêm).
Phân số chỉ số lit dầu đã lây ra là: 1 Ta có

7 8
= (số lit dầu).
15 15

8
số lit dầu là 16 lit.
15

Số lit dầu đựng trong thùng là :

0,25
0,25

16 :

8
15
=16. =30 (lit)
15
8

Vậy trong thùng đựng 30 lit dầu .

0,25
0,25

Bài 3. (2,5 điêm).
Vẽ hình đúng toàn bài

0,50

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa

·
·
tia Ox có xOy
< xOt
(vì 300 < 700) .
Nên tia Oy nằm giưa hai tia Ox và Ot .
·
·
·
Suy ra xOy
+ yOt
= xOt
·
Thay số và tính đươc yOt
= 400.
Tia Oy không là tia phân giác của góc xOt
0
0
·
·
+ Nêu vẽ đung hình phần nào thì châm vì xOy =30 ≠ yOt =40 .
điêm phần đó.
·
·
b) -Chỉ ra góc kề bù với xOt
là mOt
+ Nêu câu trước mà sai thì câu sau
-Chỉ ra tia Om và tia Ox là hai tia đối
được sử dụng kêt quả câu trước đê
·
nhau nên mOx
= 1800 ( vì là góc bẹt) .
làm mà không bi trừ điêm.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia
·
·
Ox có xOt
< mOx
(vì 700 < 1800)
Nên tia Ot nằm giưa hai tia Ox và Om
·
·
·
Suy ra xOt
+ mOt
= mOx
·
Thay số và tinh được mOt
= 1100

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

·
c) Tính số đo aOy
?
·
+ Tinh được aOt
= 550

0,25

·
·
·
+Vì tia Ot nằm giưa hai tia Oa và Oy nên aOy
= aOt
+ tOy
= 550 + 400 = 950

0,25

Bài 4: (1điêm).

+ Biên đổi

;
1
1
1
1
1
3
3
3
3
+
+
+... +
= .(
+
+
+... +
)
20.23 23.26 26.29
77.80 3 20.23 23.26 26.29
77.80

1 æ1 1 1 1
1
1 ö
= .ç + +... + ÷
3 è20 23 23 26
77 80 ø

0,25

1 æ1 1 ö
= .ç 3 è20 80 ÷
ø

0,25

1 3 1
=
3 80 80

= .0,25

1 1
1
1
1
1
1
< nên
+
+
+... +
<
80 9
20.23 23.26 26.29
77.80 9

0,25

Chú ý: Học sinh giải theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tương ứng với từng câu, từng bài
theo hướng dẫn trên./.
--------------------- Hêt -----------------

1. Phân số bằng
nhau, t/c cơ bản
phân số, rut gọn
phân số.
2. Các phép tinh

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019
Vận dụng Vận dụng
Nhận biết
Thông hiêu
Tổng
thấp
cao
TN
TL
TN
TL
TN TL
TN TL
4 câu
4 câu
1,0 đ
1,0 đ
2 câu

2 câu

2 câu

2 câu

1 câu

9 câu

về phân số, hôn
số, số thập phân.
3. Ba bài toán về
phân số.
4. Góc, tia phân
giác của góc,
đường tròn, tam
giác.
Tổng

1,5 đ

0,5 đ

1,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

1 câu
1,5 đ
2 câu
0,5 đ

3 câu
2,0 đ

8 câu
3 điêm

7 câu
4 điêm

4 câu
3 điêm

5,0 đ
1 câu
1,5 đ
5 câu
2,5 đ
19 câu
10 đ

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 2
TRƯỜNG THCS …………
Chú ý: Đề thi gồm 2 trang, học
sinh làm bài vào tờ giấy thi.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
MÔN TOÁN 6: NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài 90 phút
(không tính thời gian giao đề)

A. TRĂC NGHIÊM (2 điêm).
Trong mỗi câu sau, hãy chọn phương án thích hợp nhất và ghi vào phần bài làm:

Câu 1. Kêt quả phép tinh: - 5 :
A. 

1
10

1
là:
2

B. -10

C.

5
 10

D.

Câu 2. Trong các cách viêt sau, phân số nào bằng phân số
A.

 2
6

B.

 4
3

Câu 3. Kêt quả so sánh phân số N =
A. N < M
Câu 4. Biêt

Câu 5. Hỗn số 5

D.

6
9

2
3
và M = là:
3
4

B. N > M

15
4

B. – 135

C. N = M

D. N ≤ M

C. 45

D. – 45

3
được viêt dưới dạng phân số là:
4

B.

2
23

Câu 6: Phân số không bằng phân số 
A.

 6
9

 2
?
3

x
 15

số x bằng:
27
9

A. – 5

A.

C.

 5
2

 6
27

B. 

4
19

C.

19
4

D.

23
4

D.

2
 9

2
là:
9

C.

 10
45

µ và B
$ phụ nhau, trong đó B
$ =350 . số đo A
µ là
Câu 7. Cho A
A. 450
B. 550
C. 650
D. 1450
Câu 8: Cho đoạn thẳng MN = 2cm và đường tròn tâm M bán kinh 3cm. Khi đó đi êm N có v i
tri:
A. N thuộc đường tròn tâm M.
B. N nằm trên đường tròn tâm M.
C. N nằm bên trong đường tròn tâm M.
D. N nằm bên ngoài đường tròn tâm M.

B. TỰ LUẬN: (8 điêm)
Bài 1 (2,0 điêm). Thực hiện phép tinh (tinh nhanh nêu có thê).
a/

 2 4

3 15

b/

3 5 3 6
3
. 
. 2
7 11 7 11
7

1
c/ 5 7


æ2
ç3 +4 ÷

è 3

Bài 2 (2,0 điêm).
1/ Tìm x biêt:
5
a/ 2x + =- 1,5
2

2/ Chứng minh :

b/

2 1
5
- x=
3 3
6

91 91 91
91
+ +
+........... +
=30
1.4 4.7 7.10
88.91

Bài 3 (1,5 điêm): Lớp 6A có 45 học sinh, khi được hỏi về sở thich ẩm thực thì có đên
học sinh lớp thich ăn pizza, số học sinh còn lại thich món gà rán.
a/ Tinh số học sinh thich ăn pizza của lớp.
b/ Số học sinh thich ăn gà rán chiêm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp.
·
·
Bài 4 (2,5 điêm): Cho xOy
.
=1200 và tia Oz là tia phân giác của xOy
·
a/ Tinh số đo yOz
.

·
b/ Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. Tia Oy có là tia phân giác của x'Oz
không ? Vì sao?

ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019
A. Trắc nghiệm: 2 điêm
Câu
1
2
Đáp án
B
C
Điêm
0,25
0,25
B. Tự Luận: 8 điêm
Câu
a/ 0,5 điêm

3
A
0,25

4
D
0,25
Đáp án

5
D
0,25

6
B
0,25

7
B
0,25

8
C
0,25
Điêm

4
số
5

0,25

- 2 4 - 10 4
+ =
+
3 15 15 15
-6 -2
= =
15 5

0,25

b/ 0,75 điêm
Bài 1 (2,0
điêm).

-3 5 -3 6
3 - 3 æ5 6 ö 3
. + . +2 = .ç + ÷+2
7 11 7 11 7 7 è11 11ø 7
-3
3
= .1+2 =2
7
7

0,25
0,5

c/ 0,75 điêm
0,25

1 æ2
1ö æ 1
1ö 2
5 - ç3 +4 ÷=ç5 - 4 ÷- 3
7 è 3
7ø è 7
7ø 3
2
11
8
=1- 3 =1=3
3
3

0,5

1a/ 0,75 điêm
0,25

5
3 5
=1,5Þ 2x = + =4
2
2 2
x =4: 2 =2 . Vậy x = 2
2x -

0,5

1b/ 0,75 điêm

Bài 2 (2,0
điêm).

2 1
5
- x=
3 3
6
1
2 5 -1
x= - =
3
3 6 6
-1 1 -1
-1
x = : = . Vậy x =
6 3 2
2

0,25

0,5

2/ 0,5 điêm
91 91 91
91
+ +
+........... +
1.4 4.7 7.10
88.91
91 æ3
3
3
3 ö
= .ç + +
+........... +
3 è1.4 4.7 7.10
88.91÷
ø
91 æ1 1 1 1 1 1
1 1ö
= .ç - + - + +........... + ÷
3 è1 4 4 7 7 10
88 91ø
91 æ1 1 ö 91 90
= .ç = . =30 (điều phải chứng minh)
3 è1 91÷
ø 3 91

Bài 3 (1,5 a/ 0,5 điêm
điêm):
4
Số học sinh thich ăn Pizza của lớp là . 45 =36 (học sinh)
5

0,25

0,25

0,5