Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-06 06:12:00
Nội dung
Doc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO TP CHÍ MINHỞ ỒTR NG THPT NGUY DUƯỜ ỄĐ KI TRA KÌ MÔN SINH KH 10 ỐNăm c: 2016 2017ọ (Th gian làm bài: 45 phút)ờCÂU (2,0 đi m)ểa) Trình bày ch năng ARN thông tin và ARN chuy nấ ểb) Trình bày đc đi chung bào nhân .ặ ơCÂU (2,5 đi m)ểTrình bày ch năng thành ph sau đây bào nhân th c:ứ ự+ Màng sinh ch tấ+ máy Gôngiộ+ LizôxômCÂU (3,0 đi m)ểa) Phân bi chuy th đng và chuy ch đng.ệ ộb) Trình bày ph ng th nh bào.ươ ậCÂU (1,0 đi m)ểKhi chúng ta ch thân rau mu ng thành nh ng nh đem ngâmẻ ồtrong thì sau th gian ng rau mu ng cong i. ng ki th th cướ ựt và ki th đã c, em hãy gi thích hi ng trên.ế ượCÂU (1,5 đi m)ểM gen có chi dài 2550 Trong đó nucleotit lo chi 20% ng ốnucleotit.a) Tính ng nucleotit gen ủb) Tính ng ng lo nucleotit gen.ố ượ ủc) Gen trên có bao nhiêu liên hiđro?ếH tếChúc các em làm bài t!ốDoc24.vnĐÁP ÁN THANG ĐI MỂĐ THI HKI KH 10Ề ỐMÔN: SINH CỌCÂU DUNGỘ ĐI MỂCâu 1(2,0đ) a) a) Trình bày ch năng ARN thông tin và ARN nấ ậchuy nể+ mARN:­ chu polinuclêôtit ng ch th ng.ấ ẳ­ Ch năng: truy đt thông tin di truy n.ứ ề+ tARN: phân tARN có đỗ mang axit amin và đu mang baộ ộđi mã.ố­ Ch năng: chuy axit amin ribôxôm ng nên prôtêin.ứ ợb) b) Trình bày đc đi chung bào nhân .ặ ơ­ trúc đn gi n; có kích th nhấ ướ ỏ­ Ch có ch có màng nhân, bào ch không có th ng màngư ộvà không có bào quan có màng bao c.ọ 1,0đ1,0đCâu 2(2,5đ) Ch năng các thành ph bào nhân th c:ứ ự+ Màng sinh ch t:ấ­ Trao đi ch môi tr ng cách có ch c. ườ ọ­ Ti nh và truy thông tin bên ngoài vào trong bào nh cácế ờprôtêin th th nh bi nhau và nh bi các bào nh “d uụ ấchu n” là glicoprotein.ẩ­ chuy các ch t.ậ ấ­ Là đnh nhi enzim.ơ ề+ máy Gôngi: thu gom, ráp, đóng gói, bi đi và phân ph cácắ ốs ph bào xu đn ng.ả ụ+ Lizôxôm Phân hu bào già, bào th ng, các bào quan tỷ ươ ếth ng... không bào tiêu hoá phân hu th ăn.ờ 1,5đ0,5đ0,5đDoc24.vnCâu 3(3,0đ) a) Phân bi chuy th đng và chuy ch đng.ệ ộĐi phânểbi tệ chuy thậ ụđngộ chuy ch đngậ ộNguyên nhân Do chênh ch ện ng đồ Do nhu ếbào...Nhu uầnăng ngượ Không năng ầl ngượ năng ngầ ượH ngướv chuy nậ Theo chi gradien ền ng đồ Ng chi gradien ượ ền ng đồ ộCh mangấ Không ch mangầ ch mangầ ấK quế Đt đn cân ng ằn ng đồ Không đt đn cân ếb ng ng đằ ộb) Trình bày ph ng th nh bào.ươ ậ­ Ph ng th bào đa các ch có kích th vào bên trong tươ ướ ếbào ng cách bi ng màng sinh ch t.ằ ấ­ Có hai lo nh bào là th bào (ch vào là ch n) và bàoạ ẩ(ch vào là ch)ấ 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ1,0đCâu 4(1,0đ) Khi chúng ta ch thân rau mu ng thành nh ng nh iẻ ồđem ngâm trong thì sau th gian ng rau mu ng bướ ịcong i. ng ki th th và ki th đã c, em hãy gi iạ ảthích hi ng trên.ệ ượ­ Khi ngâm rau vào c, các bào rau đc trong môi tr ngướ ựơ ườnh tr ng bào rau hút c.ượ ươ ướ­ Thân rau mu ng có ngoài đc ph cutin dày, trongố ượ ặkhông ph cutin nên trong hút nhanh và nhi ngoàiủ ướ các bào trong tr ng ngoài thân ng→ ươ ướ ọthân rau mu ng cong.ố 1,0đCâu 5(1,5đ) gen có chi dài 2550 Trong đó nucleotit lo chi 20%ố ết ng nucleotit.ổ ốa) Tính ng nucleotit gen ủN 2L/3,4 2. 2550/3,4 1500b) Tính ng ng lo nucleotit gen.ố ượ 0,25đDoc24.vn2A 2G 1500G 20% 3/2 G→A= 450G 300N ch đáp lo nucleotit trừ 0,25đc) Gen trên có bao nhiêu liên hiđro?ếH 2A 3G 1800Vi đúng công th đc 0,25đế ượ 0,75đ0,25đ0,25đDoc24.vnS GD ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN THI: Sinh 10ọTh gian làm bài: 45 phútờCâu (2 đi m)ểTrình bày các khái ni m: chuy th đng, chuy ch đng, môiệ ộtr ng tr ng, môi tr ng nh tr ng?ườ ươ ườ ượ ươCâu (2 đi m)ểTrình bày trúc hóa và ch năng phân ATP. Năng ng đcấ ượ ượtích tr trong bào ng nào? ướ ạCâu (2 đi m)ểa. Nêu các ch năng Prôtêin?ứ ủb. có đc đi nh th nào phù ch năng nó?ụ ủCâu 4. (2 đi m)ểM gen có chi dài 5100Aộ 0, Guanin 900. Hãy xác đnh:ịa. ng nuclêôtit gen, ng và ng lo nuclêôtit gen.ố ượ ượ ủb. liên hiđrô gen.ố ủCâu 5. (2 đi m) ểa. sao cho nhi mu vào ngâm rau ng thì rau héo?ạ ướ ịb. Em hãy nêu cách xào rau rau không qu mà xanh, ngon. ng ki nể ếth sinh c, em hãy gi thích cách xào em?ứ ủDoc24.vnĐÁP ÁN VÀ BI ĐI KI TRA KÌ IỂ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN THI: Sinh 10ọTh gian làm bài: 45 phútờCâu dungộ Đi mểCâu 1(2 đi m)ể Trình bày các khái ni m: chuy th đng, chuy ch đng,ệ ộmôi tr ng tr ng, môi tr ng nh tr ng?ườ ươ ườ ượ ươ­ chuy th đng là ph ng th chuy các ch qua quaậ ươ ấmàng sinh ch mà không tiêu năng ng. (Là ph ng th nấ ượ ươ ậchuy các ch qua màng sinh ch có ng cao đn cóể ơn ng th mà không tiêu năng ng.)ồ ượ­ chuy ch đng là ph ng th chuy các ch qua màngậ ươ ất ch tan có ng th đn có ng cao và tiêu nừ ốnăng ng.ượ­ MT tr ng: là MT bên ngoài TB có ng ch tan cao ngư ươ ồđ ch tan có trong bào.ộ ế­ MT nh tr ng: là MT bên ngoài TB có ng ch tan th nượ ươ ơn ng ch tan có trong bào.ồ 0,50,50,50,5Câu 2(2 đi m)ể Trình bày trúc hóa và ch năng phân ATP. Năng ngấ ượđc tích tr trong bào ng nào? ượ ướ ạ* ATP là ch cao năng thành ph n: ầ+ baz nit lo Ađênin ạ+ đng ribôzườ (5C)+ nhóm photphat 0,5Doc24.vn­ Lk gi hai nhóm ph cu cùng phá gi phóng năngữ ảl ng. ượ* Vai trò ATP.ủ+ ng nên các ch hóa thi cho TB…ổ ế+ chuy các ch qua màng…..ậ ấ+ Sinh công c….ơ ọ* Năng ng tích lũy trong bào các ng nh hóa năng, đi năng,ượ ệnhi năng…ệ 0,50,50,5Câu 3(2 mể a. Nêu các ch năng Prôtêin?ứ ủHS chỉ nêu ra trong ch phân proteinứ (mỗi chứcnăng và lấy đc ượ VD cho 0,25đ)­ nên TB và th VD: Kêratin nên lông, tóc, móngấ ...­ tr các a.aự VD: Pr trong và Pr cây, anbuminữ ạ­ chuy các ch .VD: Hbậ ấ­ th VD: Kháng th ể­ Xúc tác cho các ph ng hoá sinh VD: nzim- Thu nhận thông tin. VD: ác thụ thể trong TBb. có đc đi nh th nào phù ch năngụ ức nó?ủ* Ch năng của p: Là th hi quá trình Q.H,ạ chuyển đổiNL ánh sáng thành NL trong các liên tế hóa học aủ ch uợ ữcơ .* Để thực hiện được ch năngứ trên thì lục lạp có đi mể sau:­ Bên trong thành ph :ồ ầ+ Ch Stroma) ch ADN và Ribôxôm ứ+ rana gồm các tilacôit ch ng lên nhau,ế các grana nhauố ớb ng th ng màng, trên màng tilacôit ch nhi ch di và cácenzim quang p.ợ 0,250,250,250,250,50,250,25Doc24.vnCâu 4(2 đi m)ể gen có chi dài 5100Aộ 0, Guanin 900. Hãy xác đnh:ịa. ng nuclêôtit gen, ng và ng lo nuclêôtit aố ượ ượ ủgen.­ ng nu gen: 3000ố ượ ủ­ ng lo nu genỉ ủA 20%G 30%­ ng ng lo nu genố ượ ủA 600G 900b. liên hiđrô gen.ố ủH 2A 3G 3900 0,50,50,50,5Câu 5(2 đi m)ể a. sao cho nhi mu vào ngâm rau ng thì rau héo?ạ ướ ị- ho nhi mu vào cề ướ oạ MT ưu trương- Rau sống ngâm trong MT ưu trương các phân tử nướctrong TB rau sẽ thẩm thấu ra ngoài (Gây co nguyên sinh) thể tích TB rau giảm TB co lại rau sống bị héo.b. Em hãy nêu cách xào rau rau không qu mà xanh, ngon.ể ẫB ng ki th sinh c, em hãy gi thích cách xào em?ằ ủ­ ào ngọn lửa to ngay từ đầu và xào rau ít một, trước khicho ra đĩa mới cho gia vị.- Giải thích: xào ngọn lửa to ngay từ đầu để làm cho TB raubị chết màng TB không còn thực hiện được chức năngsinh cọ nữa (như chức năng TĐC) rau không bị mất nướcvà các chất dinh dưỡng nên rau vẫn xanh và ngon. 0,50,50,50,5Doc24.vnTr ng THPT Phan Ng cườ ọHi nể KI TRA I, NĂM 2016 –Ề Ọ2017Môn: Sinh 10ọTh gian: 45 phútờPH TR NGHI M: (4 đi m)Ầ ểCâu 1: Gi sinh nào bao các sinh nhân ?ớ ơA. Gi th và gi đng t.ớ B. Gi nguyên sinh.ớC. Gi và gi kh sinh.ớ D. Gi kh sinh.ớ ởCâu 2: Đâu là nh ng nguyên đa ng chính, chi kh ng trong bào?ữ ượ ượ ếA. C­H­Ca­K B. C­O­Na­Ca C. C­H­O­N D. C­N­H­CaCâu 3: Nguyên vi ng là nh ng nguyên ....... kh ng th .ố ượ ượ ểA. ch chi nh 0,01%ỉ B. ch chi nh 0,1%ỉ ơC. ch chi nh 1%ỉ D. ch chi nh 10%ỉ ơCâu 4: Đng đôi saccarôz đc tao thành lo đng đn nào?ườ ượ ườ ơA. Glucôz và galactôzơ B. Lactôz và fructôzơ ơC. Galactôz và lactôzơ D. Glucôz và fructôzơ ơCâu 5: Nh ng vitamin nào sau đây có ch là lipit?ữ ấA. A, D, và K. B. A, B, và K. C. B, E, và K. D. B1, D, và K.Doc24.vnCâu 6: vòng xo ng phân ADN dài bao nhiêu?ỗ ửA. 0,34nm. B. 3,4nm. C. 34nm. D. 340nm.Câu 7: phân ADN có 3200nu, phân ADN đó có bao nhiêu vòng xo ng?ộ ắA. 1600 vòng xo ng.ắ B. 640 vòng xo ng.ắ C. 320 vòng xo ng.ắ D. 160 vòng xo ng.ắCâu 8: phân ADN có 4800nu, sao mã ra phân mARN có bao nhiêu nu?ộ ửA. 2400nu. B. 2400nu. C. 1200nu. D. 9600nu.Câu 9: phân mARN có 1200nu làm khuông ng phân Pr có bao nhiêu a.a?ử ửA. 200a.a B. 400a.a C. 600a.a D. 1200a.aCâu 10: Bào quan nào trong bào nhân và bào nhân th đu không có màngế ềbao c?ọA. Ribôxôm. B. Lizôxôm. C. Không bào. D. Ti th .ểCâu 11: Trong các bào sau đây, bào nào có nhi ti th nh t?ế ấA. bào bi bì.ế B. bào ng u.ế C. bào ch u.ế D. bào tim.ế ơCâu 12: trúc nào màng sinh ch đc xem nh bào?ấ ượ ếA. Các th th .ụ B. Các chu n.ấ ẩC. Các phân Prôtêin xuyên màng.ử D. Các phân Prôtêin bám màng.ửCâu 13: đi đâu đn đâu khi chúng ta cho bào vào môi tr ng uướ ườ ưtr ng?ươA. Không đi đâu t.ế B. Đi trong bào ra môi tr ng.ừ ườC. Đi môi tr ng vào trong bào.ừ ườ D. Lúc đi vào lúc đi ra.Câu 14: Ph ng th bào đng đa ch hay có kích th nươ ướ ớvào trong bào ng cách bi đi màng sinh ch thì là:ế ọA. Th th u.ẩ B. Khu ch tán.ế C. bào.Ẩ D. Th bào.ựCâu 15: Đâu là nh ng lo đng đa?ữ ườA. Xenlulôz glicôgen, tinh và kitin.ơ B. Xenlulôz glicôgen, fructôz và kitin.ơ ơC. Xenlulôz galactôz tinh và kitin.ơ D. Glicôgen, fructôz kitin và lactôz .ơ ơCâu 16: đc .......... và axit béo.ỡ ượ ởA. Glicôgen. B. Glixêrol. C. Galactôzơ D. Glucôz .ơPH LU N: (6 đi m)Ầ ểCâu 1: Gi thích vì sao kích th nh mang nh ng th không nh cho tả ướ ếbào nhân (2 đi m)ơ ểTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.