Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:31:25
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT THÁITH YỤ KI TRA NĂM 2016 2017Ề ỌMôn NG VĂN 8ỮTh gian làm bài: 120 phút (không th gian giaoờ ờđ)ềB THI KÌ MÔN NG VĂN NĂM 2016 2017Ộ ỌĐ 1Ề ỐI. PH ĐC HI UẦ ,0 đi mểĐ đá Côn Lônậ ởLàm trai đng gi đt Côn Lôn,ứ ấL ng làm cho núi non.ừ ởXách búa đánh tan năm đng,ả ốRa tay đp trăm hòn.ậ ấTháng ngày bao qu thân sành i,ả ỏM ng càng son.ư ắNh ng vá tr khi c,ữ ướGian nan chi vi con con!ể ệPhan Châu Trinh Sách Ng văn 8, Nhà xu Giáo Vi Nam, 2015ệEm hãy đc văn trên tr các câu sau:ọ ỏ1) Nêu hoàn nh sáng tác bài th .ả ơ2) Em hình dung công vi đp đá ng tù Côn Đo là công vi nh thệ ườ ếnào? (Không gian, đi ki làm vi và tính ch công vi c)ề ệ3) Nêu nghĩa bài th .ủ ơDoc24.vn4) tên các bài th và tác gi đã và đc thêm trong sách Ng văn 8ữ ­ậ ộNhà xu Giáo Vi Nam cùng ch bài th này.ấ ơII. PH LÀM VĂNẦ ,0 đi mểThuy minh loài hoa ho loài cây ngày Vi Nam mà em yêu thích.ế ệĐÁP ÁN THI KÌ MÔN NG VĂN 8Ề ỚI. PH ĐC HI U: 2Ầ ,0 đi mểCâu dungộ Điểm1 Nêu hoàn nh sáng tác bài th :ả ơ­ Bài th đc Phan Châu Trinh làm trong th gian đày ra Cônơ ượ ắLôn (Côn Đo). ả­ HS có th nêu ho không nêu th th gian 1908ể 1910 cũngcho đi đa (0,5 đi m).ể 0,52 Em hình dung công vi đp đá ng tù Côn Đo là côngệ ườ ộvi nh th nào?ệ ếTrên hòn đo tr tr i, gi ng gió bi kh i, trong ch nhà tùả ộkh nghi th dân Pháp, ng tù bu ph làm công vi laoắ ườ ệđng kh sai nh c, không ít ng đã ki và cộ ườ ụngã… 0,53 Nêu nghĩa bài th ng bút pháp lãng và gi ng đi hàoủ ệhùng, bài th giúp ta nh đc hình ng đp li t, ngangơ ượ ượ ệtàng ng anh hùng dù nguy nan nh ng khôngủ ườ ướ ẫs lòng, đi chíờ 0,54 tên các bài th và tác gi đã và đc thêm trong sách Ng văn 8ữ 0,5Doc24.vnt Nhà xu Giáo Vi Nam cùng ch bài thậ ơnày: Yêu sinh đc bài th tác gi ượ Vào nhà ng Qu ngụ ảĐông tácả Phan Châu; Mu làm th ng Cu iố Đà,ủ ảHai ch nhàữ ướ Nam Tr Tu Kh i.ủ ảII. PH LÀM VĂN:Ầ ,0 đi mểCâu dungộ Đi mể2 Thuy minh loài hoa ho loài cây ngày Vi tế ệNam mà em yêu thích.* Yêu u: ầ­ HS ng các ph ng pháp thuy minh, quan sát, tích lũy ki nậ ươ ếth th vi bài văn thuy minhứ loài hoa ho tề ộloài cây ngày Vi Nam mà em yêu thích. ệ­ sinh có th ch thuy minh loài hoa ho tọ ộloài cây ngày Vi Nam mà các em yêu thích. Trong quá trìnhế ệch bài, gv chú cách ng lý thuy ki nấ ếth th hs, khuy khích sáng nh ng bài hs saoứ ữchép bài đã có trong sách giáo khoa và các lo sách thamạ ạkh không cho đi cao.ả 8,0a. bài:ở­ Gi thi khái quát loài hoa ho loài cây ngày ởVi Nam mà em yêu thích.ệ­ Khuy khích gi thi sáng hs (t ra tình hu ng,ế ốm khung nh gi thi loài hoa ho loài cây iộ ớkhung nh ngày truy dân c...)ả 1,00,50,5Doc24.vnb. Thân bài: Yêu hs bi ng các ph ng pháp thuy minhầ ươ ếch (nêu đnh nghĩa, gi thích, li kê, so sánh, phân lo i, dùngủ ạs li u...) làm rõ loài hoa ho loài cây ngày t...ố ế­ Thuy minh hình dáng, màu c, ng th m, đp loàiế ươ ủhoa ho đc đi loài cây ngày t...ặ ế­ Thuy minh o, đc đi m, tính ch loài hoaế ủ(ho loài cây), phong phú ng, th ng tr ng loàiặ ượ ườ ồhoa (loài cây)...­ Gi thi các loài hoa (loài cây) ngày truy dân cớ ột ng đng (g n, cùng cùng loài...), so sánh hình dáng, màu c,ươ ắv đp loài hoa (loài cây) này các loài hoa (loài cây) khác ...ẻ ớ­ Nêu rõ giá tr ho công ng, nghĩa...c loài hoa (loài cây) ngàyị ủT đi cu ng con ng i, truy th ng văn hóa vùngế ườ ủquê, ho đt c...ặ ướ 6,02,02,01,01,0c. bài ế­ sinh bày thái đ, tình loài hoa (ho loài cây) aọ ừthuy minh.ế­ Nêu trách nhi thân vi môi tr ng thiênệ ườnhiên, làm đp nh quan gia đình, nhà tr ng, ngoài xã ...ẹ ườ 1,00,50,5III. NG CHO ĐI (Ph làm văn)ầĐi 8:ể ng ki th đã và ki th th làm bài văn thuy tậ ếminh, trình bày các nhủ trên, bài vi đm chính xác, gãy n, khúcế ọchi t, sáng di đt t, trình bày đp, ch vi đúng chính .ế ảĐi 6:ể Bi ng ki th đã làm bài văn thuy minh, trình bàyế ết ng đi các nhươ trên, bài vi có đôi ch ch đm chính xác, gãyế ảg n; di đt có th ch t, còn có ch sang miêu gi thích, iọ ỗchính .ảĐi 4:ể Ch bi ng ki th làm bài văn thuy minh, còn thi uư ếDoc24.vnnhi ý, nhi ch sang miêu chuy lan man; bài vi ch có chề ạl c, ch vi chạ đúng chính còn nhi di đt.ả ạĐi 2:ể Ch bi ng ki th làm bài văn thuy minh, sangư ềmiêu chuy lan man...ả ệĐi 0:ể gi tr ng.ỏ ắL ý:ư Trong quá trình ch bài, giáo viên quan tâm đn năng di đt vàấ ạtrình bày sinh. Coi di đt và trình bày dung và hình th trình bày,ứch vi t, chính là yêu quan tr ng trong bài làm hs.ữ ủ­ Tôn tr ng sáng trong quá trình làm bài văn thuy minh sinh. Khôngọ ọyêu sinh nh thi ph theo đúng trình nh ng ch bài ki traầ ướ ểtrên đây. Khi cho đi toàn bài, giáo viên xem xét th các yêu này và có ngể ướkh ph trong HK II ng đi ng sinh.ắ ượ ọĐi toàn bài:ể làm tròn 0,5 (4,0; 4,5; 5,0; 5,5 9,0; 9,5; 10).ớĐ 2Ề ỐPHÒNG GD&ĐTVĨNH NGƯỜ KI TRA NĂM 2016Ề 2017Môn: Ng văn 8ữ ớTh gian làm bài: 90 phútờ (không th gian giao đ)ể ềI. Ph tr nghi (2ầ ,0 mể )Câu 1. “Nh ng ngày th u”ữ Nguyên ng đc vi theo th lo nào?ủ ượ ạA. Bút kí. B. Truy ng n. C. kí.ồ D. Ti uểthuy t.ếCâu 2. Trong văn nả “Hai cây phong”, ng chuy gi thi mình làm nghườ ềgì?A. Nhà văn. B. sĩ.ọ C. Nh sĩ.ạ D. Nhà báo.Doc24.vnCâu 3. Ch văn là gì?ủ ảA. A. Là lu đi đc tri khai trong văn nộ ượ ảB. B. Là câu ch đo văn trong văn n.ủ ảC. C. Là đi ng trong văn ảD. D. Là đi ng mà văn nói i, là ng, tình th hi trong văn n.ố ượ ưở ảCâu 4. Câu văn “C chúng tôi reo hò, huýt còi ch lên đi là hai câyứ ồphong kh ng nghiêng ng đung đa nh mu chào chúng tôi đn bóngổ ớrâm mát và ti ng lá xào hi n”ượ ng bi pháp tu nào miêu haiử ảcây phong?A. So sánh. B. Nói quá. C. Đi ng D. .Ẩ ụII. Ph lu (8ầ ,0 mể )Câu 5.Th nào là câu ghép và cho ví th Trình bày các cách câu ghép?ế ếCâu 6.Đc văn “Lão c”ạ Nam cao có ki cho ng: “Lão là lão nôngạ ộnghèo kh mà trong ch, giàu lòng tr ng và yêu con”ổ Em hãy ch ng minhứnh xét trên. ậĐÁP ÁN THI KÌ MÔN NG VĂN 8Ề ỚPh I. Tr nghi m: (2,0 đi m).ầ Tr đúng câu đc 0,5 đi m.ả ượ ểCâu 4Đáp án APh II. lu n. (8ầ ,0 đi m)ểCâu 5: Câu ghép là nh ng câu do hai ho nhi Cữ không bao ch nhau oứ ạthành. Cỗ này đc là câu. (0ượ đi m)ểVí Sáng th haiứ th cô giáoầ giao banọ còn sinhọ trung chào cậ Tr ng ng C1 V1 C2 V2Doc24.vnVí đúng đc 0ụ ượ đi m.ểCó hai cách các câu:ố ế­ Dùng nh ng có tác ng i, th (0ữ đi m)ể+ ng quan .ố ừ+ ng quan .ố ừ+ ng phó đi hay ch th ng đi đôi nhau (c hô ng)ố ườ ứ­ Không dùng i: Trong tr ng này, gi các câu có ph y, uừ ườ ấch ph ho hai ch m. (0ấ đi m)ểCâu 6: Yêu hình th c:ầ ứ­ Vi đúng ki bài ngh lu n: ng minh nh đnh văn nhân tứ ậvăn c.ọ­ rõ ràng ba ph n: bài, thân bài, bài.ố ế­ Di đt rõ ràng, trong sáng, không sai câu, chính ...ễ ả* Yêu dung th :ầ ểA. bài: (0ở đi m)ể­ Gi thi nhà văn Nam cao, nhà văn hi th xu giai đo 1930ớ 1945 iớnhi tác ph hay trong đó có truy ng “Lão c”.ề ạ­ Gi thi nhân lão c, ng nông dân nghèo kh nh ng có nh ng ph mớ ườ ẩch cao đp. Trích nh đnh:ấ “Lão là lão nông nghèo kh mà trong ch,ạ ạgiàu lòng tr ng và yêu con”.ự ựB. Thân bài: (5 ,0 đi m)ể1. Lão đi hình cho cu ng nghèo kh ng nông dân: (2ạ ườ ,0 đi m)ể­ Lão ng nghèo kh cô đn mình con chó Vàng.ố ớ­ Tài n: túp u, ba sào n, con chó.ộ ườ­ Gia nh: ch m, con trai lão vì nghèo không đc ph chí đi làmợ ướ ượ ỏđn đi cao su.ồ ềDoc24.vn­ Hàng ngày lão cày thuê cu ki ng, và mu dành ti cho con.ố ướ ề­ Nh ng lão tr n, tháng 18 ngày. Làng ngh lão không ki mư ếđc vi gì làm thêm; bão, mùa hoa màu không thu đc gì; lão và con chó hàngượ ượngày phai tiêu ba hào o. Lão yêu quý con chó nh ng vì không th nuôi nóẫ ểthêm đành ph bán nh ng lão ăn năn, day ân n, đau kh khi ph bán con chó.ả ả­ Sau khi bán chó lão ông giáo trông nom nh sau này trao cho con; baử ườ ạm đng nh ông giáo đa bà con hàng xóm lo li vi cho lão.ươ ự­ Lão ng càng kh tr c, ki đc gì ăn y: ướ ượ chu i, sung lu c, ráy,...ủ ủ­ Cu cùng lão đã ph xin chó và ch đau đn vã ti ng đng .ố ồCái ch lão ph ánh cùng qu ng nông dân Vi Namế ườ ệtrong xã đng th i, vi làm, cái đói, mi ng ăn đã đè ng lên đôi vai ng nôngộ ươ ườdân.2. Lão là ng nông dân nghèo kh mà trong ch, giàu lòng tr ng và tạ ườ ấm yêu con. (3ự ,0 đi m)ể* Lão ng trong ch, giàu lòng tr ng: (1ạ đi m)ể­ Lão nghèo kh nh ng làm ăn ng thi n, ki ti ng lao đng mình.ổ ươ ủ­ Lão ch ông giáo khi ông giáo ng ng giúp lão nh là hách ch.ừ ị­ Lão ti lo vì không mu làm phi nh ng ng hàng xóm nghèo khử ườ ổnh mình.ư­ Lão yêu quý con chó nên khi bán nó đi lão ăn năn, day ân n, đau đn và nghĩứ ớmình đã con chó.ừ ộ­ Lão đã ch cho mình cái ch con chó ăn ph tr ng ph tự ạmình.* Lão yêu th ng con và giàu đc hi sinh: (1ạ ươ đi m)ể­ Nhà nghèo lão không ti cho con, nên lão đng viên con ki đám khác;ủ ướ ếluôn nh con day vì không lo đc cho con đám và tính toán cho con sauớ ượ ướnày khi nó tr .ở ềDoc24.vn­ Tình yêu th ng con lão qua tình con chó Vàng vì đó là aươ ủcon trai lão i, lão quý chó nh con cháu, trò chuy đi nó nh ng i,ể ườbán nó ăn năn day ân n.ứ ậ­ Lão không bán nh đi ng mà dành cho con; trao ông giáo trôngả ườ ửnom th tr khi ch t. hy sinh lão âm th mà sâu c, cao th ng.ẩ ướ ượC. bài: (0ế đi m)ể­ Kh ng đnh cu đi và ph ch lão c.ẳ ạ­ Kh ng đnh giá tr nhân đo tác ph mẳ ẩ* ý:ư Trên đây là chung mang tính đnh ng. Các giám kh ch mộ ướ ấc linh ho t. chú khuy khích nh ng bài vi hi đ, có ch văn, di đtầ ạt t.ốĐ 3Ề ỐDoc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀOỤT OẠTH XÃ NINHỊ HÒAĐ KI TRA HKI NĂM 2016­2017Ề ỌMôn: NG VĂN ớ8Th gian làm bài: 90 phút (Không tính th gian phátờ ờđ)ềCâu 1: (3,0 đi mể)1. Đc đo trích đây và tr các câu iọ ướ ỏ: “Ph bé và lăn vào lòng ng áp vào nóng ng iả ườ ườm bàn tay ng vu ve trán xu ng m, và gãi rôm ng ng cho, iẹ ườ ớth ng có êm vô cùng. ngã đu tr ng đn nhà, tôi khôngấ ườ ườ ếcòn nh tôi đã tôi và tôi đã tr tôi nh ng câu gì. Trong phút y, cáiớ ấcâu nói cô tôi nh i:ủ ạ­ Mày quá! Vào Thanh Hóa đi, tao ch cho ti tàu. Vào mày may vá,ạ ợs cho và em bé ch .ắ ứNh ng bên tai tôi, câu nói chìm ngay đi, tôi không may nghĩ ng iư ợgì a...”ữa) Đo văn trên đc trích văn nào? Văn đó trong tác ph nào?ạ ượ Tác giảlà ai? Thu th lo gì? theo ngôi th y?ộ ấb) Đo văn trên vi gì?ạ ệ2. Nguyên nhân sâu xa nào đã tác đng đn tâm tr ng sinh Giôn­xi trong truy nộ ệ“Chi lá cu cùng” O.Hen­ri? sao nhà văn thúc truy ng Xiuế ủmà không cho Giôn­xi ph ng gì thêm?ể ứCâu 2: (2,0 đi mể) Đc đo trích sau và tr các câu i:ọ ỏ“Bi luôn thay đi màu tùy theo mây tr i. Tr xanh th m, bi cũng xanhể ểth nh dâng cao lên, ch ch. Tr mây tr ng nh t, bi màng ng.ẳ ươTr âm mây a, bi xám ng Tr dông gió, bi đc ng u, gi nờ ậd ... ”ữ (Theo Vũ Tú Nam Bi đp)ể ẹa) Xác đnh các câu ghép trong đo văn trên.ị ạB CHÍNHẢB CHÍNHẢTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.