Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-06 06:30:33
Nội dung
Doc24.vnB THI KÌ MÔN HÓA NĂM 2016 2017Ộ ỌĐ 1Ề ỐPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠCHÂU THÀNH THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: HÓA 9Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờCâu 1: (2 .0 mể )a. Trinh bay tinh ch hoa axit. Vi ph ng trinh hoa minh a.â ươ ob. Hay gi thich vi sao trong hoan nh nao cung không đc cho axit đm đca ươ ăvao c.ươCâu 2: (2 .0 mể )Phân bi cac dung ch sau ng ph ng phap hoa c:ê ươ oa. HNO3 HCl, BaCl2 NaOHb. Al, Fe, CuCâu 3: (1 .0 đi mể )Hoan thanh chu ph ng sau: ưNa NaOH Na2 CO3 Na2 SO4 NaCl Câu 4: (2 .0 mể )Sau đi tham quan nha may, khi lam bai ng trinh th giao co đtô ườ ăra câu th “ô Khi SO2 va CO2 do nha may iả ra gây nhi mễ không khi tấn ngặ yậ em hay nê lên cach lo ng khí trên tr khi th ra môiể ượ ướ ảtr ngườ ”. Ân th kho va không bi cach tr em hay tr đa êgi quy câu nay.a oCâu 5: (3 .0 mể Bi 2,24 lit khi Cacbonic (đktc) tac ng 200 ml dung ch Ba(OH)ê i2 naph thu đc la mu trung hoa va c.â ươ ươ a. Vi ph ng trinh ra.ê ươ b. Tinh ng mol dung ch Ba(OH)ô i2 dung.âDoc24.vn c. Tinh kh ng thu đc.ô ươ ươĐÁP ÁN THI KÌ MÔN HÓA 9Ề ỚCâu a. TCHH axit:u­ Axit lam đi mau qu tim thanh mau đ.ô o­ Axit tac ng oxit bazo thanh mu va c.u ươ H2 SO4 CaO CaSO4 H2 O­ Axit tac ng bazo thanh mu va c.u ươ H2 SO4 Ca(OH)2 CaSO4 2H2 O­ Axit tac ng kim lo thanh mu va gi phong khiu ahidro. 2Fe 6HCl 2FeCl3 3H2­ Axit tac ng mu thanh mu va axit i.u H2 SO4 BaCl2 BaSO4 2HClb. Khi axit ra qua trinh hidrat hoa, đng th să ươ et ra ng nhi n. Axit đc ng nên khi choo ươ ươn vao axit thi lên trên axit, nhi ra lamươ ươ ocho axit sôi manh li va tung toa gây nguy hi mê êN uế TCHH không co ph ngươ trinh thi sẽ không ch đi mấ ểph đó. 0.250.250.250.250.250.75Câu sinh nh bi đung va vi ph ng trinh ra đung.o ươ .0Câu 2Na 2H2 2NaOH H22NaOH CO2 Na2 CO3 H2 ONa2 CO3 H2 SO4 Na2 SO4 H2 CO2Na2 SO4 BaCl2 NaCl BaSO4 0.250.250.250.25Câu Tr khi th ph co th ng khi ch Ca(OH)ươ ư2 .0Câu sinh gi đung qu va giao viên ch m. Tuy theo co osinh co cach gi khac nhau nh ng mi qu đung la choa .0Doc24.vnđiêm.Đ 2Ề ỐPHÒNG GD&ĐT VĨNHT NGƯỜ KI TRA NĂM 2016Ề 2017Môn: Hóa 9o ơTh gian làm bài: 45 phútờ (không th gian giaoể ờđ)ềCho bi nguyên kh (theo đvC) các nguyên :ế ốFe 56; Cu 64; 32; 1; 16; Zn 65; Ag 108; 14; Ba 137; Cl =35,5I. Tr nghi (2,0 đắ mể ). Ch đáp án đúng nh trong các ph ng án tr sau.ọ ươ ờCâu 1. Ph ng trình hóa nào sau đây ươ không đúng?A. 2Fe 3Cl2 ­> 2FeCl3 B. 2CO2 Ca(OH)2 ­> Ca(HCO3 )2C. 2NaCl H2 SO4 ­> Na2 SO4 2HCl D. Fe CuSO4 ­> FeSO4 CuCâu 2. Ngâm lá Zn vào 200 ml dung ch AgNOô i3 1M. Khi ph ng thúca êkh ng Ag thu đc là:ô ươ ươA. 6,5 gam. B. 10,8 gam. C. 13 gam. D. 21,6 gam.Câu 3. Có các ch đng riêng bi trong ng nghi sau đây: Al, Fe, CuO, COâ ê2 ,FeSO4 H2 SO4 cho dung ch NaOH vào ng nghi trên. Dung châ ươ iNaOH ph ng i:a ơA. Al, CO2 FeSO4 H2 SO4 B. Fe, CO2 FeSO4 H2 SO4C. Al, Fe, CuO, FeSO4 D. Al, Fe, CO2 H2 SO4Câu 4. Kim lo có nh ng tính ch hóa sau:a o­ Ph ng oxit khi nung nóng.a ơ­ Ph ng dung ch AgNOa i3 .­ Ph ng dung ch Ha i2 SO4 loãng gi phóng khí Ha2 và mu kim lo hóaô aDoc24.vntr II. Kim lo là:i aA. Cu. B. Fe. C. Al. D. Na.II. lu (8,0 đự mể ).Câu 5. Vi ph ng trình hóa hoàn thành chu bi hóa sau, ghi rõ đi ki (n uê ươ êcó).Al 1 Fe 2 FeCl3 3 Fe(OH)3 4 Fe2 O3 .Câu 6. ng ph ng pháp hóa nh bi các dung ch sau: ươ iNaOH, H2 SO4 Na2 SO4 HCl. Vi ph ng trình hóa (n có).ê ươ êCâu 7. Cho gam Fe và Cu vào dung ch Hô i2 SO4 loãng, thu đcư ươ4,48 lít khí (đktc) và th còn 8,8 gam ch không tan. ph ch không tanâ ăra thu đc 250 ml dung ch ươ .a) Xác đnh ph trăm kh ng các ch trong ươ .b) Dung ch tác ng BaClu ơ2 thu đc 69,9 gam a. Tính ng đươ ômol các ch trong .c) cho 12 gam vào 300 ml dung ch AgNOê i3 0,8M. Sau th gian thu đcô ươ28 gam ch Z. Tính kh ng Ag có trong Z?â ươ uDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN HÓA 9Ề ỚI. Tr nghi (2,0 đi m).ắ câu tr đúng đc 0,5 đi mỗ ượ ểCâu 4Đáp án BII. lu (8,0 đi m).ự ểCâu dung đáp ánộ Đi mể5 Vi đúng ph ng trình hóa đc 0,5 đi m; cân ng đúngê ươ ươ ăm ph ng trình đc 0,25 đi mô ươ ươ ê2Al 3FeCl2 ­> 2AlCl3 3Fe 0,752Fe 3Cl2 ­> 2FeCl3 0,75FeCl3 3KOH ­> Fe(OH)3 3KCl 0,752Fe(OH)3 Error: Reference source not found Fe2 O3 3H2 0,75Chú ý: sinh có th vi PTHH khác đúng cho đi đao ô6 sinh trình bày đc cách nh bi và vi đc PTHH (n uo ươ ươ êcó) đúng dung ch đc 0,5 đi mô ươ 2­ Theo gi thi ta có:a Error: Reference source not found 0,25­ Ph ng trình hóa c: Fe Hươ o2 SO4 ­> FeSO4 H2 (1) 0,25Theo PTHH (1) ta có: Error: Reference source not foundSuy ra, giá tr là: 11,2 8,8 => 20 (gam)i 0,5Doc24.vn7 a. thành ph ph trăm kh ng các ch trong là:â ươ âVà Error: Reference source not found 0,5b.Ph ng trình hóa c:ươ oBaCl2 FeSO4 ­> BaSO4 FeCl2 (2)BaCl2 H2 SO4 ­> BaSO4 2HCl (3) 0,5Theo gi thi ta có: Error: Reference source not found Khi đó theo PTHH (1), (2), (3) ta có:Error: Reference source not found0,25V ng mol các ch trong là:â âVà Error: Reference source not found0,25c. Theo gi thi và qu ph (a) ta có:a âTrong 20 gam có 0,2 mol Fe và 0,1375 mol CuV trong 12 gam có 0,12 mol Fe và 0,0825 mol CuâVà Error: Reference source not found 0,25­ Ph ng trình hóa có th :ươ êFe 2AgNO3 ­> Fe(NO3 )2 2Ag (4)Ho Cu 2AgNOă3 ­> Cu(NO3 )2 2Ag (5)Ho Fe(NOă3 )2 AgNO3 ­> Fe(NO3 )3 Ag (6)­ vào PTHH và gi ki bài, sinh tìm đc mol aư ươ uAg trong là 0,2 mol. đó xác đnh đc kh ng Agừ ươ ươ utrong là 21,6 gam.Chú sinh có th không vi PTHH (4),o (5), (6)nh ng có cách trình bày đúng tìm đc kh ng Ag trongư ươ ươ uZ là 21,6 gam thì đt 0,25 đi mẫ 0,25H sinh có th trình bày gi ng nhi cách khác nhau, đúng đt đi mo êDoc24.vnt đa dung đóô ôĐ 3Ề ỐPHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: HÓA 9Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờCâu 1: Cho 1,84g mu ACOô ô3 và BCO3 tác ng dung ch HCl thuu iđc 0,672 lít COươ2 đktc và dung ch X. kh ng mu trong dung ch là:ở ươ iA. 1,17(g) B. 2,17(g) C. 3,17(g) D. 4,17(g)Câu 2: Trong nhiên mu natri clorua có nhi trong:ư êA. gi ng.ươ B. a.ươ C. sông.ươ D. bi n.ươ êCâu 3: Tr dung ch có ch 0,1mol CuSOô ư4 và dung ch ch 0,3 mol NaOH,ô ưl a, ch đem nung đn kh ng không đi thu đc ch n.o ươ ươ ăGiá tr là:iA. B. C. D. 12 gCâu 4: có đc dung ch NaCl 32%, thì kh ng NaCl hoà tan vào 200ê ươ ươ âgam là:ươA. 141,18 g. B. 94,12 g. C. 100g. D. 90g.Câu 5: Mu pha loãng axit sunfuric đc ta ph i:ô aA. Rót nhanh axit đc vào c.ă ươ B. Rót axit đc vào c.ừ ươC. Rót vào axit đc.ừ ươ D. Rót vào axit đc.ươ ăCâu 6: Kh hoàn toàn 6,4 gam CuO và Feử ơ2 O3 ng khí hiđro nhi cao,ă ôth thành 1,8 gam c. Kh ng kim lo thu đc làâ ươ ươ ươA. 4,5 gam. B. 4,8 gam. C. 4,9 gam. D. 5,2 gam.Doc24.vnCâu 7: Khôi lương quăng hematit chưa 90% Fe2 O3 cân thiêt đê sanxuât đươc tân gang chưa 95% Fe. Biêt hiêu suât cua quá trình la80% la:A. 1884,92 Kg B. 1357,41 kg C. 1696,425Kg D. 2000 kgCâu 8: Cho 3,2 gam CuO và Feô ơ2 O3 tác ng dung ch HCl thu đc 2u ươmu có mol là 1: 1. mol HCl đã tham gia ph ng là:ô ưA. 0,1 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. 0,15 molCâu 9: làm ch dung ch NaCl có Naê ẫ2 SO4 ta dùng:A. Dung ch BaCli2 B. Dung ch Pb(NOi3 )2 .C. Dung ch HCl.i D. Dung ch AgNOi3 .Câu 10: Nhóm baz tác ng đc dung ch HCl, tác ng đc iơ ươ ươ ơdung ch KOH.iA. Ba(OH)2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH)2C. Al(OH)3 và Zn(OH)2 D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2Câu 11: Trong các ch sau đây ch nào ch hàm ng nhi nh t?â ươ âA. FeO B. FeS2 C. Fe2 O3 D. Fe3 O4Câu 12: Có ba không nhãn, đng dung ch các ch sau: NaOH,o âBa(OH)2 NaCl. Thu th nh bi ba ch là:ô âA. Qu tím và dung ch HCly B. Phenolphtalein và dung ch BaCli2C. Qu tím và dung ch Ky i2 CO3 D. Qu tím và dung ch NaCly iCâu 13: Cho 5,6 gam tác ng 5,6 lít khí Clă ơ2 (đktc). Sau ph ng thu đca ươm ng mu clorua là:ô ươ ôA. 16,20 g. B. 15,25 g. C. 17,25 g. D. 16,25 g.Câu 14: Nung nóng 16,5 gam hai baz không tan là Mg(OH)ô ơ2 và Fe(OH)3 đnêkh ng khôngô ươ đi, ch còn có kh ng 12 gam. Thành ph ph trămô ươ âm baz trong là:ô ươDoc24.vnA. 35,15% 64,85%. B. 34,15% 65,85%. C. 64,85% 35,15 %. D. 65,85% ;34,15%.Câu 15: Cho 0,2 mol Canxi oxit tác ng 500ml dung ch HCl 1M. Kh ngu ươmu thu đc là:ô ươA. 2,22 B. 22,2 C. 22,3 D. 23,2 gCâu 16: Cho 8,1g kim lo (hoá tr III) tác ng khí clo có thu đc 40,05gô ươmu i. Xác đnh kim lo đem ph ng:ô ưA. Au B. Cr C. Al D. FeCâu 17: Trong các kim lo sau đây, kim lo có ng nh là:a âA. Crom (Cr) B. Nhôm Al C. Fe )ă D. Natri (Na )Câu 18: Nhóm ch tác ng dung ch Hâ i2 SO4 loãng sinh ra ch màuâ utr ng:ăA. CuO, BaCl2 B. Ba(OH)2 ZnO C. BaCl2 Ba(NO3 )2 D. ZnO, BaCl2Câu 19: Trong các lo phân bón sau, lo phân bón nào có ng đm cao nh t?a ươ âA. NH4 Cl B. NH4 NO3 C. (NH4 )2 SO4 D. (NH2 )2 COCâu 20: Cho 2,24 lít khí CO2 đktc) th hoàn toàn 200 ml dung ch Ca(OH)â i2,ch thu đc mu CaCOỉ ươ ô3 ng mol dung ch Ca(OH)ô i2 dùng là:âA. 0,5M B. 0,25M C. 0,1M D. 0,05MCâu 21: Cho sau:ơ ôTh X, Y, phù dãy ch t:ư âA. Cu(OH)2 CuO, CuCl2 B. CuO, Cu(OH)2 CuCl2C. Cu(NO3 )2 CuCl2 Cu(OH)2 D. Cu(OH)2 CuCO3 CuCl2Câu 22: Có th dùng dung ch HCl nh bi các dung ch không màu sau đây:ê iA. KOH, AgNO3 NaCl B. NaOH, Na2 CO3 NaClYXZDoc24.vnC. Na2 CO3 Na2 SO4 KNO3 D. NaOH, Na2 CO3 AgNO3Câu 23: làm ch kim lo đng có và kim lo i, có th ngâmê êm đng này vào dung ch:ẫ iA. FeCl2 .ư B. AlCl3 .ư C. ZnCl2 .ư D. CuCl2 .ưCâu 24: 0,5mol CuO tác ng i:u ơA. 0,25mol HCl. B. 0,5mol HCl. C. 0,1mol H2 SO4 D. 0,5mol H2 SO4 .Câu 25: Khi đt cháy các ch có ph luôn luôn thành oxit không?ô aA. Không ph luôn luôna B. Ch khi đt cháy đn ch tỉ âC. Luôn luôn. D. Ch khi đt cháy ch tỉ âCâu 26: Trong các oxit sau: SO2 CuO; P2 O5 N2 O5 oxit baz là:ơA. SO2 B. P2 O5 C. CuO D. N2 O5Câu 27: Nhôm đc xu theo ph ng trình nào sau đây:ươ ươA. Al2 O3 3CO 0t 2Al 3CO2 B. Al2 O3 3H2 0t 2Al 3H2 OC. 2Al2 O3dpnccriolit 4Al 3O2 D. 3Mg 2Al(NO3 )3 2Al+ Mg(NO3 )2Câu 28: oxit photpho có thành ph ph trăm ng 43,66%. Bi phânô êt kh oxit ng 142đvC. Công th hoá oxit là:ử uA. PO2. B. P2 O5 C. P2 O4 D. P2 O3 .Câu 29: Kim lo đc dùng làm li ch máy bay do có tính và nh ,a ươ ẹđó là kim lo i:aA. Na B. Zn C. Al D. KCâu 30: Đun nóng 6,.4 hu nh và 1,3 m. Sau ph ng thu đc các ch iư ươ ơkh ng là:ô ươA. 2,17g Zn và 0,89 B. 5,76 và 1,94 ZnSC. 2,12 ZnS D. 7,7 ZnSCâu 31: Cho sau: Cacbon ­> Xơ ô1 ­> X2 ­> X3 ­> Ca(OH)2 Trong đó X1 X2 X3 nâl là:ươTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.