Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi HKI Địa 10 (2017-2018), chuẩn nhất đề 4

31396537333733623235386339383433393766376630383364383231316263353538326563323638353634366364383563376562376266363962383035333939
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 03:27 PM ngày 5-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG NGÃI KI TRA KỲ 2017-2018Ở TH PT PH VĂN ĐẠ NG Môn: lí 10 CB, tg: 45ị phút tên thí sinh:ọ báo danh:ố p:ớ10A.........Mã thi 485ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUAN 7,0 đi )Ầ ểCâu 1: Trong ng u, trung bình lên cao 100m nhi gi m:ầ ảA. 0,06°C B. 0,6°C C. 1,6°C D. 1°CCâu 2: Khi trong hình thành áp cao, ngoài ng hình thành áp th ươ Gió th ra ng là lo gió gì ?ừ ươ ạA. Gió mùa: mùa hạ B. Gió bi nểC. Gió mùa: mùa đông D. Gió tấCâu 3: Hãy tính cao nh núi km ?ộ Bi ng Bên núi có gjó bi mang không khí tế ườ ừbi th n, gây a. Gió qua nh núi, khi qua núi: ượ ườ tr nên nóng khô. Nhi chân núi thu là 25°c và ướ ườ chân núi thu là 45°c.ướ ườA. B. C. D. 3Câu 4: Sóng th là:ầA. Sóng xu hi th nấ ầB. Do thiên nhiên gi nẹ ậC. Sóng cao i, kho ng 20 30mữ ảD. Sóng do các th linh ra theo quan đi tôn giáoầ ốCâu 5: Toàn các lo th khác nhau sinh ng trên vùng ng là:ượ ọA. th tệ B. Ngu cồ ướ C. Th th tả D. ngừCâu 6: phân th và theo cao ch ph thu vào :ự ốA. Nhi và áp su không khí.ệ B. Nhi và không ẩkhí.C. không khí và áp su không khí.ộ ấD. Nhi và th gian chi sáng.ệ ếCâu 7: nhi hình thành kh khí:ả ốA. Chí tuy ng và xích oế ươ B. Chí tuy và xích oế ạC. xích và Nam xích oắ ạD. Chí tuy ng và chí tuy aế ươ ịCâu 8: Nh nh nào đây ch chính xác:ậ ướ Trang Mã thi 485ềA. Gió th ng xu phát các áp caoườ ừB. Các đai khí áp phân liên theo các ng vĩ tuy nố ườ ếC. Trên Trái có đai khí áp chínhấD. Hai đai áp cao ngăn cách nhau đai áp th pượ ấCâu 9: Do đón gió qua bên đón gió, không khí ườ ườ tr nên khô và xu ng 100 mét: t°c tăng:ở ạA. °c B. 0,4 °c C. 0,8 °c D. 0,6 °cCâu 10: Không khí bên Frông có khác bi :ằ ềA. di chuy nố B. dàyộC. Thành ph không khíầ D. Tính ch líấ ậCâu 11: Nh nh nào đây ch chính xác:ậ ướ ưA. Các kh khí chia thành ki và ng là vào các cố ượ ươ tính nhi nóề ủB. Kh khí xích ch có ki ng do di tích khu ươ ởv xích ítạ ấC. Các kh khí có phân theo vĩ ng rõố ươ ốD. bán trên Trái có kh khí chínhỗ ốCâu 12: Frông khí quy là:ểA. ti xúc kh khí có ngu khác nhauặ ốB. ti xúc gi kh khí ng kh khí aặ ươ ịC. ti xúc kh khíặ ốD. ti xúc gi kh không khí vùng ngo tuy nặ ếCâu 13: Khi nhi tăng khí áp:ệ ếA. Tăng lênB. Ch gi khi nhi tăng lên ch 30°Cỉ ếC. Không tăng, không gi mảD. Gi điảCâu 14: Câu nào đây không chính xác:ướA. Nguyên nhân ch sóng bi và sóng là gióủ ầB. Sóng bi là hình th giao ng bi theo chi th ng ngể ướ ứC. Nguyên nhân ch sinh ra sóng th là do ng đáy bi nủ ướ ểD. Sóng bi là hình th giao ng bi theo chi ngangể ướ ằCâu 15: Sông có chi dài nh Th Gi là:ề ớA. Sông Tr ng Giangườ B. Sông NinC. Sông Missisipi D. Sông AmadônCâu 16: Vào th gian đông ta ch nh ng kh khí:ờ ướ ưở ốA. Chí tuy aế B. Ôn aớ ịC. aị D. Ôn ngớ ươCâu 17: Các dòng bi nóng th ng có ng ch y:ể ườ ướ ảA. vĩ cao vĩ th pừ B. vĩ th vĩ caoừ Trang Mã thi 485ềC. Nam cắ D. NamắCâu 18: Frông ôn i(FP) là frông hình thành do ti xúc kh khí:ớ ốA. Ôn và chí tuy nớ B. Ôn và ôn ngớ ươC. và ôn iị D. và ngị ươCâu 19: Quy ch toàn ng trái là:ể ọA. Th ch quy nạ B. Khí quy nể C. Th nh ng quy ưỡ D. Sinh quy nểCâu 20: Dao ng th tri nh khi:ộ ấA. Trăng, Tr i, Trái trên cùng ph ngặ ẳB. Trăng, Tr i, Trái th ng hàngặ ẳC. Bán ngã phí Tr iầ ờD. Trái trí Tr nh tấ ấCâu 21: Th tri nh khi nào ?ủ ấA. Trăng Tròn ho không trăngặ B. Trăng trònC. Không Trăng D. Trăng Khuy tếCâu 22: ng th th ng xuyên gió Tây ôn bán là:ướ ườ ầA. Tây Nam bán uở ầB. Tây bán uắ ầC. Tây bán và Tây Nam bán Namắ ầD. Tây Nam bán và Tây bán Namở ầCâu 23: Kh khí chí tuy kí hi làố ượ :A. Tm B. TC C. Tc D. TMCâu 24: Trong các nhân nhiên, nhân đóng vai trò quan tr ng nh phân các th th trên th gi là:ớ ớA. Ngu cồ ướ B. tấ C. hình D. Khí uậCâu 25: vùng ôn nh, sông th ng lũ vào lúc :Ở ườ ụA. Mùa là mùa nhi uạ B. Mùa thu là mùa có tuy iắ ơC. Mùa đông là mùa nhi uư D. Mùa xuân là mùa tuy tanếCâu 26: Gi phía trên sinh quy là:ớ ểA. ti giáp ng ôdônơ B. Gi trên ng uớ ưC. ti giáp ng iônơ D. nh Ev retỉ ơCâu 27: Gi sinh quy là:ớ ướ ểA. Gi Trái tớ ướ ấB. sâu 11kmộC. Đáy ng ng) và đáy ng phong hóa a)ạ ươ ươ ịD. Gi aớ ướ ịCâu 28: Nguyên nhân ch gây nên sóng th là:ủ ầA. ng đáy bi nộ ướ B. Núi phun đáy bi nử ướ ểC. Bão nớ D. Gió nhạ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 485ềII. PH LU 3,0 đi )Ầ ểHãy bi thích th hi giá tr so sánh và nh xét che ph ủr ng ta qua các năm ướ ---------------------------------H ------------------------------ẾBài làm I. PH TR NGHI KHÁCH QUAN 7,0 đi )Ầ ểH ng làm bài:ướ ẫ1. câu và các đáp án cho thi, ch đáp án đúng nh tọ vàđánh ng cách tô đen (ấ vào trong nh ng đáp án A, B, C, ph nầtr iả .2. mu thay câu tr thì ch chéo vào đáp án đã ch (ế và ch nọl đáp án ng tr i. mu ch đáp án đó thì tô đen ôạ ếvuông Ph tr iầ ờCâu Câu Câu D1 ¡11 ¡21 ¡2 ¡12 ¡22 ¡3 ¡13 ¡23 ¡4 ¡14 ¡24 ¡5 ¡15 ¡25 ¡6 ¡16 ¡26 ¡7 ¡17 ¡27 ¡8 ¡18 ¡28 ¡9 ¡19 ¡10 ¡20 ¡II. PH LU 3,0 đi )Ầ ể------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trang Mã thi 485ềNăm 1943 1975 1990 2005Đ che ph ng :ộ 42,4 29,1 27,9 37,6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang Mã thi 485ề------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trang Mã thi 485ề