Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi HKI Địa 10 (2017-2018), chuẩn nhất đề 2

7483c74aa393d084c5d980410188dbc8
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-10-05 15:26:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 340 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG NGÃI KI TRA KỲ 2017-2018Ở TH PT PH VĂN ĐẠ NG Môn: lí 10 CB, tg: 45ị phút tên thí sinh:ọ báo danh:ố p:ớ10A.........Mã thi 209ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUAN 7,0 đi )Ầ ểCâu 1: nhi hình thành kh khí:ả ốA. Chí tuy ng và xích oế ươ ạB. Chí tuy ng và chí tuy aế ươ ịC. Chí tuy và xích oế D. xích và Nam xích ạđ oạCâu 2: Sóng th là:ầA. Sóng xu hi th nấ ầB. Sóng do các th linh ra theo quan đi tôn giáoầ ốC. Sóng cao i, kho ng 20 30mữ ảD. Do thiên nhiên gi nẹ ậCâu 3: Các dòng bi nóng th ng có ng ch y:ể ườ ướ ảA. Nam cắ B. vĩ th vĩ caoừ ộC. Namắ D. vĩ cao vĩ th pừ ấCâu 4: Hãy tính cao nh núi km ?ộ Bi ng Bên núi có gjó bi mang không khí tế ườ ừbi th n, gây a. Gió qua nh núi, khi qua núi: ượ ườ tr nên nóng khô. Nhi chân núi thu là 25°c và ướ ườ chân núi thu là 45°c.ướ ườA. B. C. D. 6Câu 5: vùng ôn nh, sông th ng lũ vào lúc :Ở ườ ụA. Mùa thu là mùa có tuy iắ B. Mùa đông là mùa nhi uư ềC. Mùa là mùa nhi uạ D. Mùa xuân là mùa tuy tanếCâu 6: Trong các nhân nhiên, nhân đóng vai trò quan tr ng nh iố ốv phân các th th trên th gi là:ự ớA. tấ B. Ngu ướ C. Khí D. hìnhịCâu 7: Frông khí quy là:ểA. ti xúc kh khíặ ốB. ti xúc gi kh khí ng kh khí aặ ươ ịC. ti xúc kh khí có ngu khác nhauặ Trang Mã thi 209ềD. ti xúc gi kh không khí vùng ngo tuy nặ ếCâu 8: Sông có chi dài nh Th Gi là:ề ớA. Sông Missisipi B. Sông Tr ng GiangườC. Sông Nin D. Sông AmadônCâu 9: phân th và theo cao ch ph thu vào :ự ốA. Nhi và áp su không khí.ệ B. Nhi và không ẩkhí.C. không khí và áp su không khí.ộ ấD. Nhi và th gian chi sáng.ệ ếCâu 10: Vào th gian đông ta ch nh ng kh khí:ờ ướ ưở ốA. aị B. Ôn aớ ịC. Ôn ngớ ươ D. Chí tuy aế ịCâu 11: Do đón gió qua bên đón gió, không khíấ ườ ườtr nên khô và xu ng 100 mét: t°c tăng:ứ ạA. 0,4 °c B. 0,6 °c C. 0,8 °c D. °cCâu 12: Dao ng th tri nh khi:ộ ấA. Trăng, Tr i, Trái th ng hàngặ ẳB. Trái trí Tr nh tấ ấC. Trăng, Tr i, Trái trên cùng ph ngặ ẳD. Bán ngã phí Tr iầ ờCâu 13: Nh nh nào đây ch chính xác:ậ ướ ưA. Các kh khí chia thành ki và ng là vào các cố ượ ươ tính nhi nóề ủB. Kh khí xích ch có ki ng do di tích khu ươ ởv xích ítạ ấC. Các kh khí có phân theo vĩ ng rõố ươ ốD. bán trên Trái có kh khí chínhỗ ốCâu 14: ng th th ng xuyên gió Tây ôn bán là:ướ ườ ầA. Tây Nam bán uở ầB. Tây bán uắ ầC. Tây Nam bán và Tây bán Namở ầD. Tây bán và Tây Nam bán Namắ ầCâu 15: Trong ng u, trung bình lên cao 100m nhi gi m:ầ ảA. 0,06°C B. 0,6°C C. 1,6°C D. 1°CCâu 16: Frông ôn i(FP) là frông hình thành do ti xúc kh khí:ớ ốA. Ôn và ôn ngớ ươ B. và ôn iị ớC. Ôn và chí tuy nớ D. và ngị ươCâu 17: Nguyên nhân ch gây nên sóng th là:ủ ầA. Gió nhạ B. Bão nớ Trang Mã thi 209ềC. ng đáy bi nộ ướ D. Núi phun đáy bi nử ướ ểCâu 18: Khi nhi tăng khí áp:ệ ếA. Gi điảB. Ch gi khi nhi tăng lên ch 30°Cỉ ếC. Tăng lênD. Không tăng, không gi mảCâu 19: Khi trong hình thành áp cao, ngoài ng hình thành áp ươ th Gió th ra ng là lo gió gì ?ấ ươ ạA. Gió mùa: mùa hạ B. Gió mùa: mùa đôngC. Gió tấ D. Gió bi nểCâu 20: Câu nào đây không chính xác:ướA. Sóng bi là hình th giao ng bi theo chi th ng ngể ướ ứB. Sóng bi là hình th giao ng bi theo chi ngangể ướ ằC. Nguyên nhân ch sinh ra sóng th là do ng đáy bi nủ ướ ểD. Nguyên nhân ch sóng bi và sóng là gióủ ầCâu 21: Quy ch toàn ng trái là:ể ọA. Th ch quy nạ B. Khí quy nể C. Th nh ng quy nổ ưỡ D. Sinh quy nểCâu 22: Nh nh nào đây ch chính xác:ậ ướ ưA. Gió th ng xu phát các áp caoườ ừB. Hai đai áp cao ngăn cách nhau đai áp th pượ ấC. Trên Trái có đai khí áp chínhấD. Các đai khí áp phân liên theo các ng vĩ tuy nố ườ ếCâu 23: Kh khí chí tuy kí hi làố ượ :A. Tc B. TC C. Tm D. TMCâu 24: Gi sinh quy là:ớ ướ ểA. Đáy ng ng) và đáy ng phong hóa a)ạ ươ ươ ịB. Gi aớ ướ ịC. Gi Trái tớ ướ ấD. sâu 11kmộCâu 25: Gi phía trên sinh quy là:ớ ểA. Gi trên ng uớ B. ti giáp ng ôdônơ ầC. ti giáp ng iônơ D. nh Ev retỉ ơCâu 26: Th tri nh khi nào ?ủ ấA. Trăng tròn B. Trăng Khuy tếC. Không Trăng D. Trăng Tròn ho không trăngặCâu 27: Toàn các lo th khác nhau sinh ng trên vùng ng là:ượ ọA. Th th tả B. Ngu cồ ướ C. ngừ D. th tệ ậCâu 28: Không khí bên Frông có khác bi :ằ ềA. di chuy nố B. Thành ph không khíầ Trang Mã thi 209ềC. dàyộ D. Tính ch líấ ậ---------------------------------------------------------- ----------ẾII. PH LU 3,0 đi )Ầ ểHãy bi thích th hi giá tr so sánh và nh xét che ph ủr ng ta qua các năm ướ ---------------------------------H ------------------------------ẾBài làm :I. PH TR NGHI KHÁCH QUAN 7,0 đi )Ầ ểH ng làm bài:ướ ẫ1. câu và các đáp án cho thi, ch đáp án đúng nh tọ vàđánh ng cách tô đen (ấ vào trong nh ng đáp án A, B, C, ph nầtr iả .2. mu thay câu tr thì ch chéo vào đáp án đã ch (ế và ch nọl đáp án ng tr i. mu ch đáp án đó thì tô đen ôạ ếvuông Ph tr iầ ờCâu Câu Câu D1 ¡11 ¡21 ¡2 ¡12 ¡22 ¡3 ¡13 ¡23 ¡4 ¡14 ¡24 ¡5 ¡15 ¡25 ¡6 ¡16 ¡26 ¡7 ¡17 ¡27 ¡8 ¡18 ¡28 ¡9 ¡19 Trang Mã thi 209ềNăm 1943 1975 1990 2005Đ che ph ng :ộ 42,4 29,1 27,9 37,610 ¡20 ¡II. PH LU 3,0 đi )Ầ ể--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang Mã thi 209ề------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trang Mã thi 209ề