Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-27 09:50:35 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN L Ớ P 6
ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ

HUYỆN THANH OAI

II
NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN THI: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh
a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12
b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)
Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:
a) x – 105 : 3 = - 23
b) |x – 8| + 12 = 25
Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) Error: Reference source not found
Error: Reference source not found

b) Error: Reference source not found

c)

d)Error: Reference source not found

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz
sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia
phân giác của góc xOz
a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?
Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
A = Error: Reference source not found

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
Câu
Câu 1 a/ (42 – 98) – (42 – 12) -12

Đáp án

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

Điểm
0,5

= (42 – 42) + (12 -12) – 98
= - 98
b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

0,5

= [(-5).(-2)].[4.(-25)].3

0,5

= - 3000
Câu 2 a/ x – 105 : 3 = - 23

0,5

x – 35 = - 23

0,5

x = 12
Vậy x = 12
b/ |x – 8| + 12 = 25

0,5

|x – 8| = 25 – 12

0,5

|x – 8| = 13
=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

0,5

x = 21; x = -5
Câu a3)
b)
c)
d)

Vậy x = 21 hoặc x = -5
Error: Reference source not found
Error: Reference source not found
Error: Reference source not found
Error: Reference source not found

0,75
0,75
0,75

0,75

Câu 4 Hình vẽ đúng chính xác đến câu a

0,5

a) Giải thích được tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

0,75

b) Error: Reference source not found

0,5

Error: Reference source not found

0,5

Error: Reference source not found
Câu 5 A = Error: Reference source not found
= Error: Reference source not found

0,75
0,5

=Error: Reference source not found
= 4.Error: Reference source not found
= 4 . Error: Reference source not found
= Error: Reference source not found
0,5

ĐỀ SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: SỐ HỌC - LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm). Rút gọn các phân số:
1)

-8
12

2)

15
- 60

3)

- 16
- 72

4)

35
14.15

Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính:
1)

5 -7
+
12 12

2)

1 -2
+
2 3

3)

3 4
5 3

4)

- 15 21
.
14 20

Câu 3 (3,0 điểm). Tìm x, biết
1) x -

1 3
=
2 4

7
8

2) x + =

3
4

3)

1
1 -1
.x - =
2
4 2

4)

1 5
2
- :x =
2 6
3

Câu 4 (2,0 điểm)
1) Tính tổng tất cả các phân số có mẫu số là 12 nhỏ hơn

1
8

1
1
1
1
+ + +
.
24 48 80 120

2) Tính nhanh : A =1 + +

-1
-1
và lớn hơn
.
12
2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
Câu

Đáp án
-8 -2
=
12 3
15 - 1
=
2)
- 60 4
- 16 2
=
3)
- 72 9
35
5.7
1
=
=
4)
14.15 7.2.3.5 6
5 - 7 5 +( - 7 )
1) + =
12 12
12
-2
=
12
-1
=
6
1 -2 3 -4
2) + = +
2 3 6 6
3 +( - 4 )
=
6
-1
=
6
3 4 9 æ 20 ö
3) - = +ç- ÷
5 3 15 è 15 ø
9 +( - 20 )
=
15
- 11
=
15
- 15 21 ( - 15 ) .21
. =
4)
14 20
14.20
3
.3
( )
=
2.4
-9
=
8

1)
Câu 1
(2,0 điểm)

Câu 2
(3,0 điểm)

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 3
(3,0 điểm)

0,25

Þ

0,25

Þ

2)
Þ
Þ

3)
Þ
Þ

4)
Þ
Þ

Câu 4
(2,0 điểm)

1 3
1 3
= Þ x= +
2 4
2 4
2 3
x= +
4 4
5
x=
4
7 3
3 7
x+ = Þ x= 8 4
4 8
6 7
x= 8 8
1
x =8
1
1 -1 1
1 -1
.x - = Þ .x = +
2
4 2
2
4 2
1
-1
.x =
2
4
-1
x=
2
1 5
2
5
1 2
- :x = Þ :x = 2 6
3
6
2 3
5
-1
:x =
6
6
x =- 5

1) x -

1) Gọi PS có mẫu số là 12 nhỏ hơn

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

-1
-1
và lớn hơn

12
2

0,25
0,25

x
( x Î Z)
12
-1
x
-1
-6 x -1
Þ
< <
Ta có
< <
2
12 12
12 12 12
Þ - 6 <x <- 1 Þ x Î { - 5; - 4; - 3; - 2}

0,25

Tổng các phân số đó là:

0,25

- 2 - 3 - 4 - 5 ( - 2 ) +( - 3) +( - 4 ) +( - 5 ) - 14 - 7
+ + + =
=
=
12 12 12 12
12
12
6
1
1
1
1
1
2) A =1 + + + +
+
2.4 4.6 6.8 8.10 10.12
1 æ1 1 ö 1 æ1 1 ö 1 æ1 1 ö 1 æ1 1 ö 1 æ1 1 ö
=1 + ç - ÷+ ç - ÷+ ç - ÷+ ç - ÷+ ç - ÷
2 è2 4 ø 2 è4 6 ø 2 è6 8 ø 2 è8 10 ø 2 è10 12 ø

0,25

0,25
0,25

1 æ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ö
1 æ1 1 ö
=1 + ç - + - + - + + - ÷=1 + ç - ÷
2 è2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 ø
2 è2 12 ø
1 5
5
=1 + . =1
2 12
24

0,25
0,25

Chú ý: Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm, học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm
điểm tối đa

ĐỀ SỐ 3
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

ĐỀ CHÍNH THỨC

NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2,0 điểm) Trong từng trường hợp sau, không cần vẽ hình hãy cho biết góc xOy
là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt?

·
1) xOy
=900

·
2) xOy
=1100

·
3) xOy
=1800

·
4) xOy
=650

Câu 2 (3,0 điểm)

·
·
1) Vẽ hai góc kề bù aOb và bOc, biết aOb
?
=800 . Tính bOc
·
·
2) Vẽ mOn
?
=1100 tia Ok là tia phân giác của góc mOn. Tính mOk
Câu 3 (5,0 điểm)
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

·
·
xOy
=350 , xOz
=700 ; vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.

·
1) Tính yOz
?
2) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

·
·
3) Vẽ tia Oy’ là tia phân giác của góc zOt. Tính xOy',
?
yOy'

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
Câu
Câu 1

Câu 2

Đáp án
1)
2)
3)
4)

Góc vuông
Góc tù
Góc bẹt
Góc nhọn
1) Vẽ đúng

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Ta có góc aOb và góc bOc kề bù nên:
·
·
aOb
+bOc
=1800

0,5

·
·
Þ bOc
=1800 - aOb
=1800 - 800 =1000

0,5

2) Vẽ đúng
Do Ok là tia phân giác của góc mOn

0,5
0,5


·
= mOn
nên: mOk
2

1
= .1100 =550
2

0,5

1) Vẽ đúng hết phần 1)
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta

0,5

·
·
có xOy
(vì 350 <700 ) nên tia Oy
<xOz

0,5

nằm giữa hai tia Ox và Oz
·
·
·
khi đó xOy
+yOz
=xOz

0,5

·
·
·
Þ yOz
=xOz
- xOy
=700 - 350 =350
·
·
2) Theo 1) ta có xOy
=yOz
=350 và tia Oy nằm giữa hai tia Ox và

Câu 3

Oz
Suy ra tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
3) Vì góc xOz và góc zOt chung cạnh Oz, hai cạnh Ox, Ot là hai tia

0,5
0,5
0,5

đối nhau nên góc xOz và góc zOt là hai góc kề bù
·
· =1800 Þ zOt
· =1800 - xOz
·
Þ xOz
+zOt
=1800 - 70 0 =1100

0,5


=550
Do Oy’ là tia phân giác của góc zOt nên y· 'Ot = zOt
2

Vì góc xOy’ và góc y’Ot chung cạnh Oy’, hai cạnh Ox, Ot là hai tia
đối nhau nên góc xOy’ và góc y’Ot là hai góc kề bù
·
·
Þ xOy
' +y· 'Ot =1800 Þ xOy
' =1800 - y· 'Ot =1800 - 550 =1250
·
·
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có xOy
<xOy
'

0,5

0,5

(vì 35 <125 ) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy’
·
·
·
·
·
·
khi đó xOy
0,5
+yOy
' =xOy
' Þ yOy
' =xOy
' - xOy
=1250 - 350 =900
Chú ý: Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm, học sinh làm cách khác, đúng vẫn
0

0

chấm điểm tối đa

ĐỀ SỐ 4
TRƯỜNG THCS TAM HƯNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN LỚP 6

Bài 1 (3,0 điểm): Tính
a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2
b)

27 - 5 4 16 1
+ +
23 21 23 21 2

c)

-8 1 2 1 7
+ . + .
9 9 9 9 9

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x

Thời gian làm bài: 90 phút