Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-13 05:17:38
Nội dung
Doc24.vnB THI GI KÌ MÔN NG VĂN 8Ộ ỚĐ 1Ề ỐTR NG THCS QŨY NH TƯỜ KI TRA CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌMôn Văn 8ớNăm c: 2015ọ 2016Th gian làm bài 90 phútờPH I: Tr nghi khách quan (2,0 đi m)Ầ ểHãy ch ph ng án đúng và vi ch cái đng tr ph ng án đó vào bài làm.ọ ươ ướ ươCâu 1. Bài th “T nh Pác Bó” thu th th nào?ơ ơA. Th ngôn tuy B. Ngũ ngôn tuy tấ ệC. Th ngôn bát cú D. Song th bátấ ụCâu 2. Th tác gi nào đc coi là ch gi hai th đi và hi điơ ượ ạVi Nam?ệA. Tr Tu Kh B. Đàầ ảC. Phan Châu D. Phan Châu TrinhộCâu 3. Tác ph nào đây không thu th lo ngh lu trung đi?ẩ ướ ạA. Chi đô B. ch ng sĩ.ị ướC. Nh ng D. Bình Ngô đi cáoớ ạCâu 4. Đc hai câu th sau và cho bi t: Ngày hôm sau ào trên đ­ Kh dânọ ắlàng đón ghe (T Hanh), thu hành đng nói nào?ấ ộA. B. Trình bàyỏC. Đi khi D. xúcề ảCâu 5. Tác ph “H ch ng sĩ” đc vi vào th kì nào?ẩ ướ ượ ờA. Th kì ta ch ng quân ngờ ướ ốB. Th kì ta ch ng quân Thanhờ ướ ốC. Th kì ta ch ng quân Minhờ ướ ốD. Th kì ta ch ng quân Nguyênờ ướ ốDoc24,vnDoc24.vnCâu 6. Gi ng đi ch đo bài th “Nh ng” (Th là gì?ọ ữA. Bay ng, lãng nổ ạB. Th ng thi t, bi tráng, cố ứC. Nh nh tr ngỏ ắD. Sôi i, hào hùngổCâu 7. Yêu văn bài gi thi danh lam th ng nh là gì?ầ ảA. Có tính hình ngượB. Có nh đi u, giàu xúcị ảC. Có tính hàm xúcD. Có tính chính xác và bi mể ảCâu 8. Dòng nào phù nghĩa “th ng đa” trong câu: “Xem kh đt Vi tợ ệta, ch này là th ng đa.” (Chi đô)?ỉ ờA. Đt có phong nh đpấ ẹB. Đt có phong th tấ ốC. Đt trù phú, giàu cóấD. Đt có phong nh và đa th đpấ ẹPH II: lu (8,0 đi m)Ầ ểCâu (1,0 đi m)ểEm hãy cho bi t: kh ng đnh ch quy đc dân Đi Vi ta,ế ướ ệNguy Trãi đã vào các nào?ễ ốCâu (2,0 đi m): Trình bày nh em đo th sau:ả ơ“ Nay xa cách lòng tôi luôn ng nhưở ớMàu xanh cá c, chi bu vôi,ướ ồThoáng con thuy sóng ch ra kh i,ề ơTôi th nh cái mùi ng quá!”ấ ặ(Quê ng Hanh)ươ ếCâu (5 đi m)ểDoc24,vnDoc24.vnV đp tâm Bác qua bài th Ng trăng.ẻ ắĐÁP ÁN THI GI KÌ MÔN NG VĂN 8Ề ỚPH I: Tr nghi khách quan (2,0 đi m)Ầ ểYêu u:ầ sinh vi ch cái đu câu tr đúng (trong các câu tr sau ỗcâu i). câu đúng đc 0,25 đi m, tr sai ho th thì không cho đi m.ỏ ượ ểCâu 8Đáp án DPH II: lu (8,0 đi m)Ầ ểCâu 1:– Nguy Trãi đã vào các nh văn hi lâu đi, ng lãnh th ;ễ ươ ổphong quán; ch riêng; ch ch quy riêng. (0,5đụ mể )– nh ng căn băn này, tác gi đã đa ra khái ni hoàn ch nh quôcớ ềgia, dân đó là văn hi lâu đi, đó là phong quán riêng, truy th ngộ ốl ch anh hùng (0,5ị mể )Câu 2: sinh nh đc:ọ ượ– Gi thi khái quát dung đo th Hanh đã tr ti bày nh aớ ủmình làng quê mi bi th đng… (0,25ề mể )– nh luôn th ng tr trong ông qua hình nh “luôn ng nh ”. Quê ngỗ ườ ưở ươhi lên th lo hình nh quen thu c, gũi: màu xanh, cá c,ệ ướ ạbu vôi, con thuy n…và “mùi ng n” đc tr ng quê ng làng chài… (1,0ồ ươđ mể )– Tác gi ng đi “nh ”, phép li kê, câu thán góp ph làm iả ổb tình trong sáng tha thi ng con quê ng yêu u. Đo th nhậ ườ ươ ưl nh nh chúng ta nh ngu n, quê ng, đt c… (0,75ờ ươ ướ mể )Câu 3: Doc24,vnDoc24.vna. năngề ỹ– Bi cách vi bài văn ngh lu văn c. tiên, khích nh ng bài vi bi cáchế ếdùng thao tác so sánh gi nguyên tác và ch th .ữ ơ– Văn phong trong sáng, trình bày lu đi rõ ràng, lu ch ch có xúc,ậ ảkhông các chính di đt,…ắ ạb. ki th cề sinh có th làm bài theo nhi cách nh ng n, đmọ ảb nh ng dung sau:ả ộ* bài: Gi thi ng đc tác gi tác ph m.ở ượ ẩ­ Đi 0,5: Làm theo yêu u.ể ầ­ Đi 0,25: Có ph bài nh ng ch t.ể ố­ Đi 0: Không làm ho sai hoàn toàn.ể ặ* Thân bài: (4,0 mể )– Bài th thi quen thu ng trăng song đây, nhân tr tình ng mơ ắtrăng trong hoàn nh tù ng c.ả ụ– Hai câu đu di ng tù vì nh đp mà không có và hoa đầ ườ ượ ểth ng trăng đc tr n. Đó là ngh sĩ.ưở ượ ệ– Hai câu sau di nh ng trăng. đó có giao hòa tuy di gi con ng iễ ườvà thiên nhiên. Trong kho nh kh thăng hoa y, nhân tr tình không còn là tù nhânả ữmà là “thi gia” đang say th ng ngo đp thiên nhiên.ộ ưở ủ– Bài th th hi tâm giàu ch ngh sĩ, yêu thiên nhiên nh ng xét đn cùng,ơ ếtâm là qu lĩnh phi th ng, phong thái ung dung i, cóồ ườ ạth lên trên nh ng tù đày rung đng tr đp thiên nhiên. Đó cũngể ượ ướ ủlà bi hi tinh th quan, luôn ng ng và ánh sáng.ể ướ ố* ý: Dành 1,0 đi khuy khích bài vi có sáng o, gi thi n, iư ờvăn trong sáng, di đt t.ễ ố* Cách cho đi m:ể­ Đi 4: Đm các yêu trên, bài vi có sáng o, gi thi n,ể ẫDoc24,vnDoc24.vndi đt t.ễ ố­ Đi 2,25 3: đáp ng đc theo yêu u, di đt khá t.ể ượ ố­ Đi 3: Bài vi sài, di đt còn u.ể ế­ Đi 0: Không làm ho sai hoàn toànể ặ* bài: khái quát bàn lu n. (0,5ế mể )* Cách cho đi m:ể­ Đi 0,5: Làm theo yêu u.ể ầ­ Đi 0,25: Có ph bài nh ng ch t.ể ố­ Đi 0: Không làm ho sai hoàn toàn.ể ặ* ý:ư– Đi câu ph II:ố ầ+ Bài làm sinh có th trình bày suy nghĩ theo nh ng cách khác nhau. Căn củ ứvào khung đi và th bài làm sinh, giám kh cho đi phù ngể ừph n, đm đánh giá đúng trình sinh.ầ ọ+ sai đn 10 chính dùng đt câu tr 0,5 đi m. Sai trên 10 tr 1,0ế ừđi m.ể– Đi toàn bài là đi các câu ng i, cho đi đn 0,25 không làmể ếtròn. Doc24,vnDoc24.vnĐ 2Ề ỐTR NG THCS TAM NGƯỜ THI GI KÌ NĂM 2015 2016Ề ỌMÔN: NG VĂN 8Ữ ỚTh gian làm bài: 90 phútờCâu (3 ,0 đi m) ểCho đo văn sau:ạ"Ta th ng quên ăn, đêm i, ru đau nh t, đmườ ướ ầđìa; ch căm ch th t, da, nu gan ng máu quân thù. cho trăm thânỉ ẫnày ph ngoài nghìn xác này gói trong da ng a, ta cũng vui lòng" .ơ (H ch ng sĩị ướ Tr Qu Tu n)ầ ấa. Đo văn trên câu? câu đc trình bày theo đích nói nào?ạ ượ ụb. Vi đo vănế (6 câu) rình bày nh em vả tâm trạng của TrầnQuốc Tuấn ?c. tên văn ngh lu trung đi khác trong ch ng trình Ng văn cũng nói vể ươ ềlòng yêu Nêu rõ tên văn n, tác gi )ướ ảCâu (2 ,0 đi m)ểDoc24,vnDoc24.vnCho câu sau:“ Nh Đi Vi ta tr cư ướ ướV ng văn hi đã lâu…”ố ếa) Chép nh ng câu ti theo hoàn thi đoạn trích ?b) “N Đi Vi ta” đc trích trong tác ph nào? Tác gi là ai?ướ ượ ảc) Văn bản được vi tế theo thể lo iạ nào? Em hi gì th văn cể đó ?Câu (5 ,0 đi m)ểCho câu th sau: ơ“ Ta nghe hè bên lòng”ậa) Hãy chép ti các câu th còn hoàn thành kh th ?ế ơb) Kh th chép trích trong tác ph nào? Tác gi nào?ổ ảc) Đo văn có câu thán? Câu thán đó dùng th hi hành đng nói ộlà gì?d) Ti ng chim tu hú cu bài có nghĩa gì?ế ốe) Vi đo văn kho ng 10 12 câu theo hình th ng phân nêu nh ềtâm tr ng ng tù qua kh th chép.ạ ườ ừDoc24,vnDoc24.vnĐÁP ÁN THI GI KÌ MÔN NG VĂN 8Ề ỚCâu (3 ,0 đi mể )a. Đo văn câu (0,25 mể )Ki câu tr thu đc dùng đích bi ượ (0,25 mể )b. Vi đo văn: thi đc tác giớ ượ danh ng ki xu nhà Tr n.ướ ầ­ Đo văn di đng lòng ch ng Tr Qu Tu tr lâmạ ướ ướ ựnguy đt khi ch ng ki ác và ngang ng gi c: ướ ượ au xót đnếqu lòng, căm thù gi sôi, quy tâm không dung tha cho chúng, quy tâm chi nặ ếđu đn cùng cho dù th nát ng ươ tan cho trăm thân này ph ngoài ,ẫ ỏDoc24,vnDoc24.vnnghìn xác này gói trong da ng a, ta cũng vui lòng" (2,0 mể )c. HS đúng tên văn n, tác gi :ể ả­ “Chi đô” Lí Công (0 25 mể )­ “N Đi Vi ta” (ho Bình Ngô đi cáo) Nguy Trãiướ (0 25 mể )Câu 2: (2 ,0 đi mể )a) Chép đy hoàn thi đo trích (0 mể )b) Đo trích “N Đi Vi ta” đc trích trong tác ph “Bình Ngô đi cáo” aạ ướ ượ ủtác gi Nguy Trãiả (0,5 mể )­ Bình Ngô đi cáo đc sáng tác năm 1428 sau khi quân ta đi th ng, di và làm tan rãạ ượ ệ15 quân Minh xâm ược) VB đc vi theo th văn ngh lu cáo (là th văn ngh lu th ng đcượ ườ ượvua chúa ho th lĩnh dùng trình bày ch tr ng hay công qu sặ ươ ựnghi ng cùng bi t. Cáo ph nhi đc vi ng văn bi ng ườ ượ (1 ,0đ mể )Câu 3: ,0 đi m)ểa) Chép đúng các câu th ti (0 mể )Ta nghe hè bên lòngậMà chân mu đp tan phòng hè ôi!ố ạNg làm sao, ch thôiộ ấKhi con tu hú ngoài tr kêu!ờ ứb) Kh th chép trong tác ph Khi con tú hú (sáng tác 7/ 1939 khi bổ ịb giam trong nhà lao Th Ph Hu (0 mể )c) Đo th chép có hai câu thán: (0 mể )Mà chân mu đp tan phòng hè ôi!ố ạKhi con tu hú ngoài tr kêu!ờ ứành đng nói: xúcộ ảDoc24,vnDoc24.vnd) Ti ng chim tu hú thúc bài th là âm thanh do bên ngoài thúc gi đn daế ếdi t, kh kho iế ......(0 mể )e) Đo văn kho ng 10 12 câu (3 ,0 mể )* Hình th c: Trình bày đúng hình th đo văn, đm câu (10 12 câu), cóứ ốđánh câu (0 mể )* dung: (ộ mể )­ đo n: thi khái quát bài th tác gi đn kh 2: Tâm tr ng cớ ựb i, đâu kh và ni khát khao do nhà th .ộ ơ­ Thân đo n: Nêu đc các dung sauạ ượ ộ+ Tâm tr ng ng tù cách ng: ườ au kh ng ng nhà th biê đt tr cổ ượ ựti pế+ câu bát ng nh th ng 6/2, 3/3, dùng hai câu thán liên ti cùngố ườ ếv vi ng các đng nh: tan phòng, ch t, các thán “Ôi, thôi, làmạ ừsao” đo th tr thành ti ng kêu ph ng mát do.ạ ườ ự+ Cùng ti ng kêu chính là tâm tr ng i, ng ng mu phá tan xi ng xíchớ ềc ng tù cách ngủ ườ ạ+ Ni khát khao do cháy ng ng tù mu thoát ra kh ng tr iề ườ ớcu ng đp do bên ngoài. nh bên ngoài bao nhiêu bao nhiêu thìộ ươ ỡng tù càng đau đn sôi nhiêu. Đó là chí khu kiên ng ng iườ ườ ườtù.+ Ti ng kêu con chim tu hú là ti ng thi tha do, ng đyế ầquy rũ ng tù CM tr tu i.ế ườ ổ­ đo n: Khái quát tâm tr ng và ni khát khao ng ng tù.ế ườ ườ 3Ề ỐDoc24,vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.