Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 cấp tỉnh có đáp án - đề 5

32fc8f84084e950907dbccdfbb644bf7
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-02-13 20:37:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 393 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KÌ THI CH SINH GI NĂM 2017 2018Ọ ỌĐ THI MÔN: SINH CỀ ỌTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ờ ề(Đ thi có 02 trang)ềCâu (2,0 đi m)ểa) Nguyên nhân ch gây vong khi ng đu là gì? Gi thích nguyên nhânủ ườ ướ ảng khí do hít ph không khí giàu CO.ạ ảb) Hãy ghép phân th ăn (c I) sao cho phù enzim phân gi chúng (c II).ử ộPhân th ăn (I)ử Enzim (II)1. Tinh tộ a. Pepsin2. Lipit b. Amilaza3. Prôtêin c. Nuclêaza4. ADN d. LipazaCâu (2,0 đi m)ểa) Ph có đi ki là gì? ph đi khi ph có đi ki đâu trong th nả ầkinh?b) Có ng nghi ch nhóm máu là A, B, và AB nhãn. Trong phòng thíố ượ ấnghi có huy ng ch kháng th ươ (gây dính A), (gây dính B). Hãy nh bi iế ỗnhóm máu có trong ng nghi nói trên.ố ệCâu (2,0 đi m)ểa) Hãy cho bi nguyên nhân gây .ế ơb) sao khi ng đánh cá Bi Đông khát mà ng bi thì càng khát cạ ườ ướ ướ ướtr tr ng n?ầ ơCâu (2,0 đi m)ểa) Ru gi có nhi th (NST) ng 2n=8. vùng sinh cá th xét 3ồ ưỡ ểt bào sinh khai nguyên phân liên ti t. Có 1,5625% bào con ra nguyênế ầphân cu cùng tr qua gi phân giao .ố ử- Xác nh ng giao thành.ị ượ ạ- Xác nh NST mà môi tr ng cung cho các bào nói trên th hi quá trình gi mị ườ ảphân.b) bào sinh tinh có ki gen AaDdộ gi phân bình th ng và không ra trao chéo sả ườ ẽcho ra lo tinh trùng? Gi thích.ấ ảCâu (2,0 đi m)ểa) qu th cây giao ph và qu th cây th ph có gen bi xu hi ởgiao nh nhau thì th bi th ng phát hi qu th nào? Gi iử ườ ượ ảthích.b) Khi cho các cây Hà Lan Fậ1 th ph n, Menđen thu Fự ượ ở2 có phân tính: vàng,ỉ ạtr vàng, nhăn xanh, tr xanh, nhăn. ch ng nhiên các cây tơ ạvàng, tr Fơ ở2 cho th ph thì theo lí thuy t, ki gen hai gen và ki hình tự ạxanh, nhăn th sau là bao nhiêu?ở ệCâu (2,0 đi m)ểa) Cho ph nh di truy (b nh P) ng nh sau:ơ ườ ưI 2II 7III 10 11 12 ?https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn Nam bình th ngườ bình th ngữ ườ Nam nh Pị nh Pữ ệĐ CHÍNH TH CỀ Ứ- nh do gen tr hay gen quy nh và gen này trên NST th ng hay NST gi tính?ệ ườ ớ- Xác su ch ng IIIấ ồ8 và III9 sinh con trai lòng không nh là bao nhiêu? Bi tầ ếr ng ng IIIằ ườ8 có em gái nh nh ng không nh P.ị ệb) Nói “cô di truy cái má lúm ng ti cô y” là đúng hay sai? Gi thích.ấ ượ ảCâu (2,0 đi m)ểa) Khâu quan tr ng nh công tác gi ng là gì? Vì sao nh ng loài sinh tính,ọ ữđ gi nh các tính quý gi ng ng ta th ng không dùng ph ng pháp nhân gi ng ngể ườ ườ ươ ằh t?ạb) bi gen là gì? bi gen phát sinh trong giai đo nào chu kì bào?ộ ượ ếCâu (2,0 đi m)ểa) nào quy nh tính ch đa ng và thù phân ADN? Hãy cho bi thành ph uế ấtrúc nhi th .ủ ểb) Nhi làm tách hai ch phân ADN là nhi nóng ch ADN. Nhi tệ ượ ệđ nóng ch ADN loài sinh khác nhau kí hi ượ nh sau: ưCA036 ;CB078;CC055 ;CD083 ;CE044 Hãy theo trình tăng ệXGTA phânủt ADN các loài sinh nói trên và gi thích. Bi ng, các phân ADN này có nuclêôtit ngử ằnhau.Câu (2,0 đi m)ểa) Nêu dung ph ng pháp phân tích th lai Menđen. ươ ủb) Cây Hà Lan có đi gì giúp cho vi dòng thu ch ng thu i? saoậ ượ ạtrong th khó duy trì các dòng thu ch ng qua nhi th ?ự ệCâu 10 (2,0 đi m) ểa) loài th có NST (kí hi là I, II, III, IV, V). Khi kh sát qu th loàiỞ ủnày, ng ta phát hi th bi (kí hi là a, b, c, d). Phân tích NST th bi thuườ ếđược kết quả:Th bi nể ng NST ng pố ượ ặI II III IV Va 3b 2c 2d 4- Xác nh tên các th bi b, d.ị ế- sao th bi và th ng không có kh năng sinh tính bình th ng?ạ ườ ườb) phân ADN vi khu có nuclêôtit trên ch là ạXGTA432 .- Xác nh ệXGTA phân ADN.ủ ử- Nh ng ng bi nào có th làm thay ệXTGA phân ADN? Gi thích.ủ ả----- -----ếThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH và tên thí sinh:....................................................................................; báo danh:....................ọ ốhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 2S GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ—————— KÌ THI CH SINH GI NĂM 2017 2018Ọ ỌH NG CH MÔN: SINH CƯỚ (HDC có 04 trang)——————————Câu (2,0 đi m)ểa) Nguyên nhân ch gây vong khi ng đu là gì? Gi thích nguyênủ ườ ướ ảnhân ng khí do hít ph không khí giàu CO.ạ ảb) Hãy ghép phân th ăn (c I) sao cho phù enzim phân gi chúng (c II).ử ộPhân th ăn (I)ử Enzim (II)1. Tinh tộ a. Pepsin2. Lipit b. Amilaza3. Prôtêin c. Nuclêaza4. ADN d. LipazaCâu dungộ Điểm1 a) Nguyên nhân ch gây vong khi ng đu là do tràn vàoủ ườ ướ ướđ ng khí làm tr thôngườ ưkhí.........................................................................................- Phân CO liên ch hêmôglôbin, chi ch Oử ủ2 làm tr trao iả ổvà chuy khí Oậ ể2 làm cho th thi uơ ếO2 ........................................................................... 0,50,5b) Ghép II:ụ ộ- d. a; c. ..........................................................................................................( ghép đúng cho 0,25 đi m)ỗ 1,0Câu (2,0 đi m)ểa) Ph có đi ki là gì? ph đi khi ph có đi ki đâu trongả ởh th kinh?ệ ầb) Có ng nghi ch nhóm máu là A, B, và AB nhãn. Trongố ượ ấphòng thí nghi có huy ng ch kháng th ươ (gây dính A), (gây dính B). Hãyếnh bi nhóm máu có trong ng nghi nói trên.ậ ệCâu dungộ Điểm2 a) Ph có đi ki là ph hình thành trong ng cá th do quá trìnhả ượ ểh p, rènọ ậluy n.............................................................................................................................ệ- ph đi khi ph có đi ki vộ ỏnão........................................................ 0,50,5https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 3b) Nhận biết mỗi nhóm máu: Dùng các ống nghiệm chứa lầnlượt huyết tương có kháng thể α, để thử máu sẽ thu được kếtquả như sau: Nhóm máu Huy ng ch aế ươ ứα Huy ng ch aế ươ ứβA Ng ng tư Không ng ng tư ếB Không ng ng tư Ng ng tư ếAB Ng ng tư Ng ng tư ếO Không ng ng tư Không ng ng tư 0,250,250,250,25Câu (2,0 đi m)ểa) Hãy cho bi nguyên nhân gây .ế ơb) sao khi ng đánh cá Bi Đông khát mà ng bi thì càng khátạ ườ ướ ướ ển tr tr ng n?ướ ơCâu dungộ Điểm3 a) Nguyên nhân gây :ỏ ơ- co liên làm cho bào thi Oơ ế2 và ra hô kả ịkhí.................................- Hô khí ra axit lactic làm pH gi và ng ATP ra ít nên gây ra iấ ượ ỏc ........ơ(N sinh ch trình bày hô khí axit lactic cho đi 0,5)ế ượ 0,50,5b) Nguyên nhân khát càng tr tr ng thêm do ng bi n:ướ ướ ể- bi th ng (n ng mu trong bi th ng cao ng đướ ườ ướ ườ ộmu trong cố ướti u).........................................................................................................................ể- Khi ng lít bi thì th ph th ra ng ng lít ti đàoố ướ ươ ươ ướ ểth ng mu th a. Vì y, tình tr ng khát càng tr tr ngả ượ ướ ọthêm....................................... 0,50,5Câu (2,0 đi m)ểa) Ru gi có nhi th (NST) ng 2n=8. vùng sinh cá th ,ồ ưỡ ểxét bào sinh khai nguyên phân liên ti t. Có 1,5625% bào con ra ởl nguyên phân cu cùng tr qua gi phân giao .ầ ử- Xác nh ng giao thành.ị ượ ạ- Xác nh NST mà môi tr ng cung cho các bào nói trên th hi quá trìnhị ườ ệgi phân.ảb) bào sinh tinh có ki gen AaDd gi phân bình th ng và không ra trao iộ ườ ổchéo cho ra lo tinh trùng? Gi thích.ẽ ảCâu dungộ Điểm4a) Có bào sinh khai nguyên phân ra ạ1536239 bào conế ).- bào con tham gia gi phân là 1536 1ả 5625 24 bàoế ).+ Tr ng 1: ườ là ru thì sế giao tố ra là 24 4= 96 tinh trùng )......................+ Tr ng 2: ườ là ru cái thì sế giao ra là 24 ạ( tr ngứ )...........................................- Số NST môi tr ng cung cho ườ 24 bào gi phân là 24 =192 NST )....................... 0,250,250,5https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 4b) Hai lo tinh trùng: AD và ad ho Ad và aD.......................................................................ạ ặ- Gi thích: Vì khi thúc gi phân thì bào sinh tinh có ki gen AaDd oả ạra hai bào con có thành ph các gen là AADD và aadd ho AAdd và aaDD. tế ếbào con ra sau gi phân th hi gi phân II ch cho cùng lo giaoạ ạt ...................ử 0,50,5Câu (2,0 đi m)ểa) qu th cây giao ph và qu th cây th ph có gen bi xu tế ấhi giao nh nhau thì th bi th ng phát hi qu thệ ườ ượ ểnào? Gi thích.ảb) Khi cho các cây Hà Lan Fậ1 th ph n, Menđen thu Fự ượ ở2 có phân tính: 9ỉ ệh vàng, tr vàng, nhăn xanh, tr xanh, nhăn. ch ng nhiên cácạ ẫcây vàng, tr Fọ ở2 cho tự thụ phấn thì theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gendị hợp về hai cặp gen và kiểu hình hạt xanh, nhăn thế hệ sau là baonhiêu?Câu dungộ Điểm5 a) Th bi có ki hình th ng phát hi qu th thể ườ ượ ụph n.....ấ- Gi thích: qu th th ph n, các gen có nhi thành th ngả ồh qu th ng ph và bi hi ra ki hìnhợ ểl n.......................................................ặ 0,50,5b) Quy gen: A: vàng, a: xanh; B: tr n, b: nhăn.ướ ạT ki gen các vàng, tr Fỉ ở2 là 1/9AABB 2/9AaBB 2/9AABb 4/9AaBb.Khi cho các cây vàng, tr Fọ ở2 này th ph thì:ự ấ- ki gen AaBb th sau là 4/9.1/4 =ỉ ệ1/9...................................................................- ki hình xanh, nhăn th sau là:ỉ ệ4/9.1/16=1/36................................................. 0,50,5Câu (2,0 đi m)ểa) Cho ph nh di truy (b nh P) ng nh sau:ơ ườ ưI 2II 7III 10 11 12- nh do gen tr hay gen quy nh và gen này trên NST th ng hay NST gi iệ ườ ớtính?- Xác su ch ng IIIấ ồ8 và III9 sinh con trai lòng không nh là bao nhiêu?ầ ệBi ng ng IIIế ườ8 có em gái nh nh ng không nh P.ị ệb) Nói “cô di truy cái má lúm ng ti cô y” là đúng hay sai? Gi thích.ấ ượ ảCâu dungộ Điểmhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn Nam bình th ngườ bình th ngữ ườ Nam nh Pị nh Pữ ệ6 a) nh do gen trên NST th ng quy nh. (Vì (IIệ ườ ẹ6 và II7 bìnhềth ng sinh con gái (IIIườ ượ10 ), con trai (III12 nhề ệP)...............................................Quy gen: quy nh không nh P; quy nh nh P.ướ ệ- Vì em gái ng IIIườ8 nh có ki gen aa nên có ki gen Aa.ị ểXác su ki gen ng IIIấ ườ8 là 1/3AA 2/3Aa. ng xác su ki gen aươ ủng IIIườ9 là 1/3AA 2/3Aa.→ Xác su ch ng IIIấ ồ8 và III9 sinh con trai lòng không nh làầ ệ9491121............................................................................................................................ 0,50,5b) Nói “cô di truy cái má lúm ng ti cô y” làấ ượ ấsai................................- Vì hay không di truy cho con nh ng tính tr ng đã hình thành (ví má lúmố ụđ ng ti n) mà di truy cho con các alen quy nh các tínhồ ịtr ng............................................ạ 0,50,5Câu (2,0 đi m)ểa) Khâu quan tr ng nh công tác gi ng là gì? Vì sao nh ng loài sinh uọ ữtính, gi nh các tính quý gi ng ng ta th ng không dùng ph ng phápể ườ ườ ươnhân gi ng ng t?ố ạb) Đột biến gen là gì? Đột biến gen được phát sinh trong giai đoạnnào của chu kì tế bào?Câu dungộ Điểm7 a) Khâu quan tr ng nh công tác gi ng là ra gi ng có ki gen →ọ ớcung nguyên li cho quá trình ch nấ ọgi ng........................................................................ố- loài sinh tính, gi nh các tính quý gi ng ng ta th ngỞ ườ ườkhông dùng ph ng pháp nhân gi ng ng t. Vì th sau phân li tính tr ng làmươ ạxu hi các tính tr ngấ ạx u.......................................................................................................................ấ 0,50,5b) bi gen là nh ng bi trong trúc gen liên quan hay sộ ốc pặnuclêôtit.....................................................................................................................................- bi gen phát sinh trong giai đo kì trung gian (quá trình nhân đôi ADN phaộ ượ ởS) chu kì bào...................................................................................................................ủ 0,50,5Câu (2,0 đi m)ểa) nào quy nh tính ch đa ng và thù phân ADN? Hãy cho bi thành ph nế ầc trúc nhi th .ấ ểb) Nhi làm tách hai ch phân ADN là nhi nóng ch ADN.ệ ượ ủNhi nóng ch ADN loài sinh khác nhau kí hi ượ nhưsau: CA036 CB078 ;CC055 ;CD083 ;CE044 Hãy theo trình tăng tắ ỉl ệXGTA phân ADN các loài sinh nói trên và gi thích. Bi ng, các phân ADNủ ửnày có nuclêôtit ng nhauố .Câu dungộ Điểm8 a) quy nh tính ch đa ng và thù ADN là do ng, thành ph ượ ầvà trình các nuclêôtit trong phân ửADN...............................................................- Thành ph trúc NST phân ADN và các phân prôtêin lo ạhiston...... 0,50,5https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 6b) Trình tăng ệXGTA các phân ADN các loài sinh nói trên là ............................................................................................................- Gi thích: Nhi nóng ch phân ADN có liên quan liên hidroệ ếtrong phân ADN đó liên hidro càng ít thì nhi nóng ch càng th pệ vàng i. Vì các phân ADN có cùng nuclêôtit nên ượ ệXGTA càng cao thì phân tửADN đó có liên hidro càngố ếnh ....................................................................................................ỏ 0,50,5Câu (2,0 đi m)ểa) Nêu dung ph ng pháp phân tích th lai Menđen. ươ ủb) Cây Hà Lan có đi gì giúp cho vi dòng thu ch ng thu i? iậ ượ ạsao trong th khó duy trì các dòng thu ch ng qua nhi th ?ự ệCâu dungộ Điểm9 a) dung ph ng pháp phân tích th lai Menđen:ộ ươ ủ- Lai các khác nhau hay tính tr ng thu ch ng ng ph n, iặ ươ ồtheo dõi di truy riêng ng tính tr ng con cháu ng bự ốm ..............ẹ- Dùng toán th ng kê phân tích các li thu c. đó rút ra quy lu di truy ượ ềcác tính tr ng...................................................................................................................................ạ 0,50,5b) đi aặ cây Hà Lan giúp cho vi dòng thu ch ng thu làậ ượ ợcó hoa ng tính và th ph nhiên khá nghiêmưỡ ựng t.........................................................ặ Trong th khó duy trì các dòng thu qua nhi th Vì khó ngănự ểc th ph chéo gi các dòng có ki gen khácả ểnhau................................................................ 0,50,5Câu 10 (2,0 đi m) ểa) loài th có NST (kí hi là I, II, III, IV, V). Khi kh sát qu thỞ ểc loài này, ng ta phát hi th bi (kí hi là a, b, c, d). Phân tích NST thủ ườ ểđ bi thu qu :ộ ượ ảTh bi nể ng NST ng pố ượ ặI II III IV Va 3b 2c 2d 4- Xác nh tên các th bi b, d.ị ế- sao th bi và th ng không có kh năng sinh tính bình th ng?ạ ườ ườb) phân ADN vi khu có nuclêôtit trên ch là ạXGTA432 .- Xác nh ệXGTA phân ADN.ủ ử- Nh ng ng bi nào có th làm thay ệXTGA phân ADN? Gi thích.ủ ảCâu dungộ Điểmhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 710 a) Tên th bi n:ọ ếb: th tam nhi (2n+1)......................................................................................................ể ễd: th (4n)..................................................................................................................ể ộ- Th bi lo là th tam (3n); th bi lo là th nhi (2n-1) cóể ễc NST không thành NST ng ng nên gi phân lo n, khó cặ ươ ượgiao bình th ng có ng nên th ng không th sinh tính bìnhử ườ ườ ữth ng.......................ườ 0,250,250,5b) Phân ADN này có: Aử ẽ1 T1 6X1 G1 X1 7/3X1 .→718GAXGTA .................................................................................................................(H sinh làm theo cách khác đúng cho đi đa)ọ ố- Không có ng bi nào làm thay ệXTGA...........................................................- Gi thích: Vì phân ADN vi khu có trúc ch kép, các nuclêôtit trên 2ả ạm ch liên nhau theo nguyên sung A-T, G-X và ng ượ T, X→ 1XTGA. ................................................................................................................................ 0,50,250,25--------------H t--------------ếhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn