Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 3

02c05c289b719effae845a499ed27366
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-25 06:47:46 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 42 | Lượt Download: 0 | File size: 1.467806 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN
CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
MÔN: TOÁN
LỚP: 3
KỲ: II

Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia
giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học
trên lớp.
Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con
làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 19
MÔN TOÁN LỚP 3

Bài 1:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

Tám nghìn ba trăm chín mươi năm viết là:
A 8359
C 8398

B 8395
D 8935

Câu 2 (0.5 điểm)

Số hàng trăm của số 4256 là:
A4
C 42

B 25
D2

Câu 3 (0.5 điểm)

Số có bốn chữ số mà cả bốn chữ số giống nhau trong các số sau là:
A 4744
C 3883

B 9999
D 8899

Câu 4 (0.5 điểm)

Số liền sau số 1683 là:
A 1638

B 1689

C 1684

D 2684

Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống
(...)
Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)
Số liền trước

Số đã cho
2589
5522
9756
22000

Số liền sau

Bài 3:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Nối biếu thức với giá trị của biếu thức đó
Câu 1 (2.0 điểm)

3289

6000 + 3

8904

3000 + 200 + 80 + 9

1067

1000 + 60 + 7

6003

8000 + 900 +4

Bài 4:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

Số có bốn chữ số mà tổng các chữ số bằng 22 là:

A 2201

B 5566

C 7632

D 9048

Câu 2 (0.5 điểm)

Kết quả của phép tính 4000 + 30 +3 là số nào?

A 4033
C 4330

B 4303
D 0433
Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

Số 7527 đọc là:

A Bảy nghìn năm trăm hai mươi bảy

B Bảy nghìn hai trăm năm mươi bảy

C Bảy nghìn năm trăm bảy mươi hai

D Bảy trăm năm nghìn hai mươi bảy

Câu 4 (0.5 điểm)

Số đứng giữa số 2018 và số 2020 là:

A 2017

B 2019

C 2119

D 2009

Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống
(...)
Câu 1 (0.5 điểm)

9005; 9010;
; 9020; 9025; 9030
8320 = 8000 +
+20
Số 3508 gồm 3 nghìn ;
trăm ; 8 đơn vị
= 3000 + 700 + 90
Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống
(...)
Câu 1 (0.5 điểm)

9005; 9010;
; 9020; 9025; 9030
8320 = 8000 +
+20
Số 3508 gồm 3 nghìn ;
trăm ; 8 đơn vị
= 3000 + 700 + 90

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 20
MÔN TOÁN LỚP 3

Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm (...)
Câu 1 (0.5 điểm)

2562
8895
7258
4829

2000 + 500 + 60 + 2
8359
7000 + 200 + 80 + 5
4800 +20 + 9
Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng

Câu 1 (0.5 điểm)

Số lớn nhất trong các số 5472 ; 5427 ; 5724 ; 5247 là:
A 5472

B 5724

C 5247

D 5427

Câu 2 (0.5 điểm)

Số bé nhất có bốn chữ số và bốn chữ số đó khác nhau là:
A 1023

B 1234

C 0124

D 2103

Câu 3 (0.5 điểm)

Số tròn trăm lớn hơn 4850 và bé hơn 5000 là:
A 4700

B 4850

C 4800

D 4900

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

A 30

B 45

C 60

D 75

Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Điền D với khẳng định đúng, S với
khẳng định sai vào ô trống (...)
Câu 1 (0.5 điểm)

1, N là trung điểm của đoạn thẳng AD
2, M là trung điểm của đoạn thẳng DC
3, B là điểm nằm giữa hai điểm A và C
4, M là điểm nằm giữa hai điểm D và C
Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống
(...)
Câu 1 (0.5 điểm)

1, Số lớn nhất có bốn chữ số và bốn chữ số đó khác nhau là
2, Số liền trước của số bé nhất có bốn chữ số là
3, Số bé nhất có bốn chữ số và bốn chữ số đó giống nhau là
4, Số liền sau số lớn nhất có bốn chữ số là
Bài 5:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 2 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

5999

8001

6721

7431

7143

1

2

3

4

5

3214

2345

1234

4325

1032

1

2

3

4

5

Câu 2 (0.5 điểm)

Bài 5:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 2 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
Câu 1 (0.5 điểm)

5999

8001

6721

7431

7143

1

2

3

4

5

3214

2345

1234

4325

1032

1

2

3

4

5

Câu 2 (0.5 điểm)

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 21
MÔN TOÁN LỚP 3

Bài 1:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

Tìm x, biết: x - 4276 = 2351. Đáp số là:
A x = 6527
C x = 6577

B x = 6627
D x = 6630

Câu 2 (0.5 điểm)

Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là :
A 8999

B 9003

C 8899

D 9000

Câu 3 (0.5 điểm)

Kết quả của phép tính 2863 + 4165 - 5219 là:
A 1809
C 1799

B 1819
D 1839

Câu 4 (0.5 điểm)

Nhà Nam vụ đầu tiên thu được 2453kg thóc, vụ thứ hai thu được 3215kg thóc. Hỏi cả năm nhà
Nam thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
A 5567kg

B 5668kg

C 5568kg

D 5667kg

Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời các câu hỏi để giải cứu công
chúa

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Trong 1 tháng, tổ sản xuất số 1 làm ra 3219 sản phẩm, tổ sản xuất số 2 làm ít hơn tổ sản xuất số
1 là 185 sản phẩm. Hỏi trong 1 tháng cả hai tổ sản xuất làm ra bao nhiêu sản phẩm?
A 6253 sản phẩm

B 3034 sản phẩm

C 3404 sản phẩm

D 6325 sản phẩm

Câu 2 (0.5 điểm)

Một cửa hàng lần thứ nhất nhập về 2530 bao xi măng, lần thứ hai nhập về nhiều hơn lần thứ
nhất 593 bao xi măng. Hỏi sau khi bán đi 1573 bao xi măng thì cửa hàng còn lại bao nhiêu bao
xi măng?
A 5653 bao
C 7226 bao

B 4080 bao
D 4103 bao

Câu 3 (0.5 điểm)

Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:
A 10908

B 10899

C 11079

D 10809

Câu 4 (0.5 điểm)

Một đội xe gồm 1 xe đi đầu chở được 1070kg hàng, 2 xe đi sau mỗi xe chở được 1342kg hàng.
Hỏi cả đội xe đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?
A 3745kg
C 3754kg

B 3574kg
D 3457kg

Bài 3:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (2.0 điểm)

2000 + 3472

1472 + 4000

4682 - 2957

1000 + 700 + 25

3800 + 53 - 1035

2000 + 810 + 8

9100

4500 + 3000 + 1600

Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 1 (0.5 điểm)

3

9

+5

3=

465

Câu 2 (0.5 điểm)

1

6-3

79 =165

Câu 3 (0.5 điểm)

2

76 + 143

=

0

2

Câu 4 (0.5 điểm)

95

- 18

8=2

04

Bài 5:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Nối phép tính với kết quả đúng

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh