Bộ đề ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 2

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-21 00:26:11 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TOÁN (2014 2015) Khoanh trước đúng: 562; 625; viết theo Trong 265; 279; 257; 297; Đúng Viết tiếp chấm thích hợp: 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; …….. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..; cách Điền trống: 562; 625; 625; 562; 652; 625; b.1m 10dm 16cm d.1000m trăm mươi =Năm trăm mươi =Bốn trăm linh bốn=Bốn trăm ==40M==40Q==87R==57U=600 1000 3Doc24.vn tính rồi tính: Hình ………. hình giác Viết hình giác …………….. ……………………………………………… ……………………………………………… con, con. nhiêu Giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (1điểm) Viết thích trống. 216; 217; 228; ..........; ..............; 310; 320; 330; ..........; ...............; điểm) viết lớn: 81,72, điểm) Hoàn thành bảng sau: ABCDDoc24.vn số=Viết số=Trăm=Chục=Đơn vị=Bảy trăm chín mươi=79M====…………………………………………………….=93R==== điểm) Viết thích chấm: .........dm 519cm …….m…....cm ……..dm ............ điểm) tính rồi tính: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ (0,5 điểm) Khoanh dưới hình được vuông. x:(1 điểm) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ điĩm) hình giác ABCD hình Doc24.vn Tính hình giác ABCD. giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (1,5 điểm) trồng được cây, trồng được cây. trồng được nhiêu giải ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI 2014- 2015 TOÁN– KHỐI Thời gian: phút (không chép thích trống: điểm tính tính 2điểm ………=………=………=………=54=–=19=………=………=………=………=33 5V=………=………=………=………=71=–=29=………=………=………=………==Bài điểm 00000000000666 0090 30Doc24.vn –=29 ……………… ………………= ……………….= =…………………==Bài điểm Viết thích trống dm=b) …….. 5:(2 điểm) sinh, thành hàng. hàng nhiêu sinh? điểm). Trong hình bên: hình giác hình giác 1:Tính nhẩm(2đ) 2:Đặt tính tính(2đ) 356+212 857-443 96-48 59+27 ………. …….… ..…… ..……. ………. ………. ..…… ………. ………. ..…… ...…… 3:Tính(2đ) +15=............................ =........................... giờ=....................... 24km 4=........................... (1đ) .…………………… ………………. ………… …..………………….. ………………………….. ………………….. ………………………….. ,chia nhóm .Hỏi nhóm màu?(2điểm) giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… chuồng thỏ. chuồng nhiêu ?Doc24.vn giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Điền ….…cm …….mm 10cm ….dm 10dm 1000m ….km 1000mm …...m 10mm ….cm Điền trống được phép tính đúng: Hình nhiêu hình: giác. giác KIỂM LUYỆN CUỐI học: 2010-2011 MÔN: TOÁN PHẦN cách Khoanh trước đúng: hình giác trên ..... ..... trăm linh năm=Năm trăm mươi mốt=Ba trăm mươi hai=Bốn trăm mươi=Q==R==O===10=P==R==15===30==32O=40R=45M=52N=>=<===Doc24.vn ..... ..... tính tính: .................. ............... .................... ................ .................. ................ ..................... ................ .................. ................ .................... ................ .................. ................ .................... ................ sinh, thành hàng. hàng nhiêu sinh giải: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 105:……………………………………….. 234:……………………………………….. 396:……………………………………….. 424:……………………………………….. Viết Theo Theo ……………………………… ………………………………………. 9/Tính nhẩm tính tính …………….. …………….. ……………… ………………. …………….. …………….. ……………… ………………. …………….. …………….. ……………… ………………. …………….. …………….. ……………… ………………. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. 124Doc24.vn Tính =…………. …………… =…………. ……………. Khoanh trước đúng hình giác hình giác hình giác hình giác hình giác hình giác toán đĩa, cam. nhiêu giải ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. PHẦN NÂNG Tính nhanh: ………………………………………………………………..…………………………… Điền thích viết khác nhau ………………………………………………………..…………………………………. biết rằng cộng bằng hiệu nhất nhất giống nhau. ………………………………………………………..…………………………………. ……………………………………………………………..…………………………………. ……………………………………………………………..…………………………………. biết: ………………………………………………………………..…………………………………. Tổng học, sinh giỏi. Biết sinh giỏi sinh giỏi. nhiêu sinh giỏi giải ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. dDoc24.vn ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. giác cạnh bằng Tổng cạnh cạnh tổng cạnh Tính hình giác ABC. giải ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. tính tính (3đ) ………………………. …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………. …………………………. ………………………….. ………………………….. ---------------- ------------------ ------------------ ------------------ ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. (1,5đ) …….. …………. ………….. …………….;…………… (1đ) ……………….. ……………… ……………….. ……………… nặng 50kg, nặng nhiêu Giải ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. nhóm sinh nhóm vậy. nhiêu sinh? Giải …………………………………………………………….Doc24.vn ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. kiểm định 2014-2015 Toán Trường Tiểu :................... Tên:…………………………. Lớp:……… Bài1 Tính 453+246 ………. 146+725 =……....... 752-569 =………... 972-146=………… tính tính 575-128 492-215 143+279 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… X-428 X+215=772 ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. hàng đường trong ngày được đường Buổi sáng được đường buổi chiều được nhiêu đường? giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… tổng tích ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trường tiểu Bình sinh Biết sinh trường tiểu Bình nhiêu sinh giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… _________________ KIỂM 2014-2015 Lớp: TOÁN viết thích bảng sau: