Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bộ đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 7

63656566316137393262316361383030613037643737316562313330326231646631346134396634336464386338356165323837396637326135323736323366
Gửi bởi: Thảo Phương vào 03:52 PM ngày 20-10-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1332 | Lượt Download: 17 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VÀ TÊN………………………………………L P…………….Ọ ỚKI TRA 1T, MÔN CH 12. 006. (đ có 02 trang)Ể ềGhi đáp án các câu vào các ng ng đây:ủ ươ ướCâu 1. ph ánh không đúng âm và th đo Mĩ trong chi "chi tranh " mi Nam làư ượ ềA. ti hành cu hành quân "tìm di t", "bình nh" vào "đ thánh Vi ng".ế ộB. dân " chi c" và coi đây là "x ng ng" chi c.ồ ượ ươ ượC. th binh và ng chi quân "tìm di t".ạ ượ ệD. bu ta ph phân tán nh ho rút biên gi i, làm cho chi tranh tàn n.ộ Câu 2. "M không đi, li không i" là quy tâm ng bào mi Nam trong phong tràoộ ềA. ch ng và phá " chi c" (1961-1965).ố ượB. "Đ ng kh i" (1959-1960).ồ ởC. đòi Mĩ- Di ch hành nghiêm ch nh Hi nh Gi nev .ệ ơD. đòi Mĩ thi hành Hi nh Pari năm 1973ệ Câu 3. nào ng xác nh là "Đ xây ng ch nghĩa xã mi và tranh hòa bình ượ ấth ng nh nhà"ố ướA. IIạ B. IIIạ C. Iạ D. IVạ Câu 4. Phong trào "Đ ng kh i" ra ba xã đi huy Cày làồ ỏA. Ph Hi p, Bình Khánh, Th nh Phú.ướ B. Gi ng Trôm, Ba Tri, Châu Thành.ồC. nh Th y, Ph Hi p, Bình Khánh. ướ D. nh Th y, Bình Khánh, Ba Tri.ị Câu 5. Chi th ng nào cho phong trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ng mà di t" trên kh mi Nam là:ế ềA. Trà ng (Qu ng Ngãi).ồ B. Núi Thành (Qu ng Nam). C. Bình Giã (Bà a).ị D. ng (Qu ng Ngãi).ạ ườ Câu 6. Nhi nào mà Pháp ch th hi khi rút kh mi Nam vào gi tháng 5-1956?ệ ữA. Tăng ng vi tr cho Di m. ườ B. t, chuy quân, chuy giao khu cậ ựC. Cu hi th ng ng tuy th ng nh hai mi Nam-B c. ươ D. Ngô Đình Di lên làm th ng.ư ướ Câu 7. các ki sau theo trình th gianắ :1. Chi th ng ng.ế ườ2. Chi th ng c.ế ắ3. Mĩ tuyên ng ng ném bom phá mi c.ố ắ4. "S ki nh ".ự ộA. 3-1-4-2. B. 1-2-3-4. C. 2-4-1-3. D. 1-3-2-4. Câu 8. Âm nào sau đây không trong âm chi tranh phá ho mi th nh Mĩ?ằ ủA. Ngăn ch chi vi bên ngoài vào mi và mi vào mi Namặ .B. Phá ti kinh qu phòng, công cu xây ng ch nghĩa xã mi cỡ .C. Uy hi p, lung lay tinh th tranh nhân dân hai mi nế .D. nguy cho chi "chi tranh " mi Namứ ượ Câu 9. ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng (1-1959) ch rõ ph ng ng cách ng mi ươ ươ ướ ềNam đánh ách th ng tr Mĩ- Di là ệA. kiên trì con ng tranh chính tr hòa bình. ườ B. ti công ch ba vùng chi (r ng núi, nông thôn và đô th ).ế ượ ịC. ti hành ng ti công và gi phóng mi Nam .ế ềD. tranh chính tr là ch u, tranh vũ trang .ấ Câu 10. Cu ph công chi mùa khô (1965-1966) Mĩ th hiên bao nhiêu cu hành quân nh ?ộ ượ ỏA. 450 cu hành quân.ộ B. 540 cu hành quân.ộ C. 895cu hành quân.ộ D. 980 cu hành quân.ộ Câu 11. Nhi chi cách ng Vi Nam sau Hi nh Gi nev 1954 Đông ng là gì?ệ ượ ươA. Hoàn thành cu cách ng dân dân ch nhân dân trong c.ộ ướB. Th ng nh c, đi lên ch nghĩa xã i.ố ướ ướ ộC. Cách ng xã ch nghĩa mi và ti cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam.ạ ềD. Hoàn thành cách ru ng mi và tranh ch ng ch Mĩ-Di mi Nam.ả Câu 12. Nguyên nhân quy nh bùng phong trào "Đ ng kh i" làế ởA. Ngô Đình Di tuyên "Biên gi Hoa Kì kéo dài vĩ tuy 17".ệ ếB. Chính sách "t ng", "di ng" Mĩ-Di m.ố ệC. Cách ng mi Nam muôn vàn khó khăn 1957-1959.ạ ặD. ngh 15 ng ng cách ng mi Nam.ộ ườ Câu 13. ng Mĩ chi "chi tranh bi t" mi Nam Vi Nam làề ượ ệA. " chi c" và quân Sài GònẤ ượ B. th ng "c n" Mĩệ .C. ng các chi thu "tr thăng n", "thi xa n"ử D. ng quân Sài Gònự ượ Câu 14. Th ng quân nào quân dân mi Nam (1954-1975) đã ra ngo cu kháng chi ch ng Mĩ,ắ ướ ốc cứ ướA. Cu ng ti công và Xuân Thân 1968. B. Tr "Đi Biên Ph trên không".ậ ủ1 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30C. Chi th ng c. D. Cu Ti công chi năm 1972.ộ ượ Câu 15. Th ng quan tr ng trong công cu cách ru ng mi (1954-1956) làắ ắA. công nhân và nông dân lên làm ch nông thôn.ư ởB. đánh hoàn toàn giai và ti n.ổ ảC. giai ch phong ki n, nông dân lên làm ch nông thôn.ậ ởD. xóa ách áp c, bóc qu và phong ki n.ỏ Câu 16. Âm chi "chi tranh bi t" là gì?ư ượ ệA. th binh và giành th ch ng trên chi tr ng.ạ ườB. "Dùng ng Vi đánh ng Vi t"ườ ườ ệC. gi ng máu ng Mĩ trên chi tr ng mi Nam.ả ươ ườ ườ ềD. "Dùng ng Đông ng đánh ng Đông ng".ườ ươ ườ ươ Câu 17. Trong nh ng năm 1954-1956, cách ng mi th hi nhi gì?ữ ụA. quan xu t, phát tri kinh -xã i. ướ B. hoàn thành cách ru ng t.ả ấC. khôi ph kinh hàn th ng chi tranh. ươ D. xây ng kinh th tr ng theo nh ng xã ch ườ ướ ủnghĩa. Câu 18. Nh ng chi th ng quân trong đông -xuân 1964-1965, làm phá hoàn toàn chi "chi tranh bi t" ượ ệc MĩủA. An Lão, c, ng XoàiẤ B. c, Bình Giã, ng.Ấ ườC. Bình Giã, An Lão, ng.ạ ườ D. An Lão, Ba Gia, ng Xoàiồ Câu 19. bi toàn qu th III ng (9-1960) đã ch rõ cách ng xã ch nghĩa Mi có vaiạ ắtròA. quy nh tr ti cách ng mi Namế .B. quy nh tr ti cách ng mi Nam và Đông ngế ươ .C. quy nh nh phát tri cách ng cế ướ .D. quy nh nh cách ng mi Namế Câu 20. th hi chi "chi tranh bi t", Mĩ đã ng ng quân nào là ch u?ể ượ ượ ếA. quân ng minh Mĩồ B. Mĩ.ố C. quân Sài Gòn.ộ D. quân Mĩ.ộ Câu 21. qu nh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) làế ởA. Qu chúng gi tán chính quy ch, ch thu ru ng ch .ầ ủB. làm ch nhi thôn, xã Nam Trung Trung và Tây Nguyên.ủ ộC. Thành ban nhân dân qu nậ .D. tr dân gi phóng mi Nam Vi Nam ra (20-12-1960).ặ Câu 22. ph nh không đúng đi gi ng nhau gi "chi tranh " và "chi tranh bi t"?ề ệA. có ho ng phá ho mi c. B. có quân Mĩ là ng ch uề ượ .C. ph ho ng quân chính tr D. Là hình th chi tranh xâm th dân Mĩ.ứ ượ Câu 23. Qua cách ru ng t, mi đã th hi kh hi nào?ợ ệA. "Tăng gia xu nhanh, tăng gia xu a".ả B. "Đ dân c" và "ru ng dân cày".ộ ấC. "T t, vàng"ấ D. "Ng cày có ru ng".ườ Câu 24. ki nào đánh th đô Hà gi phóng?ự ượ ảA. Kh nghĩa giành chính quy Hà th ng (19/8/1945).ở ợB. Chí Minh Tuyên ngôn (2/9/1945).ồ ậC. ng, Chính Ph và Chí Minh ra nhân dân th đô (1/1/1955).ả ủD. Quân ta ti vào ti qu th đô (10/10/1955).ế Câu 25. nghĩa quan tr ng nh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) là:ọ ởA. cách ng mi Nam chuy th gi gìn ng sang th ti công.ạ ượ ếB. lung lay chính quy tay sai Ngô Đình Di m.ề ệC. bu Mĩ ph tuyên "phi Mĩ hóa" chi tranh xâm c.ộ ượD. giáng đòn ng vào chính sách th dân Mĩộ Câu 26. Đâu là " ng ng" chi "Chi tranh bi t" (1961-1965) Mĩ th hi mi Nam Vi Nam?ươ ượ ệA. Ph ng ti chi tranh Mĩ. ươ B. chi c.Ấ ượ C. ng Mĩ. ượ D. Chính quy n, quân Sài Gòn.ề Câu 27. tr dân th ng nh tiên mi Nam Vi Nam (1954-1975) làặ ệA. tr Vi Minh. B. tr Dân ch Đông ng.ặ ươC. Liên minh các ng dân c, dân ch và hòa bình. ượ D. tr Dân gi phóng mi Nam Vi Nam.ặ Câu 28. đi tình hình ta sau Hi nh Gi nev 1954 Đông ng làặ ướ ươA. chia làm Đàng Trong và Đàng Ngoài.ấ ướ ắB. chia làm hai mi hai ch chính tr -xã khác nhau.ấ ướ ộC. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướD. đi lên xây ng ch nghĩa xã i.ả ướ Câu 29. quan cách ng hai mi Nam Vi Nam 1954 1975 làố ếA. tr nhau. B. tác nhau. C. bó, thi và tác ng nhau.ắ D. tác, giúp nhau.ợ Câu 30. Chi th ng quân nào ta đã làm phá "chi tranh bi t" Mĩ?ế ủA. c.Ấ B. An Lão. C. ng Xoài.ồ D. Bình Giã.----------------------------------H t---------------------------------ế(Thí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêm !)ượ