Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ 30 đề thi giữa kì 2-Toán 6

1a23cd8327b4f35f03a8a6fd4a6d4ee0
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-12-07 04:22:14 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 53 | Lượt Download: 0 | File size: 4.193743 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu


Tài liệu sưu tầm

BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ II LỚP 6

TÀI LIỆU SƯU TẦM

PHÒNG GD - ĐT CẦU GIẤY

ĐÈ KIÊM TRA GIỮA HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG

MÔN TOÁN-KHỐI LỚP 6
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

NĂM HỌC 2014- 2015
Phần I —Trắc nghiêm (2 điểm):

Trả lời câu hòi bằng cách viểt lại chữ cái (A,B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cặp phân số bằng nhau là:
A.

12
1

4
3

B.

Câu 2. Kết quà rút gọn phân số
A. 15
Câu 3. Cho

4
12

5
15

C.

3
6

15
30

D.

4
8

5
10

C.

3
11

D.

3
4

15.3  15
bằng :
15  11

B. 4

x  2 18
. Giá trị của x là:

3
54

A. x  1

B. x  3

D. x  3

C. x  1

Câu 4. Cho góc A = 80°, góc phụ với góc A có số đo là:
A. 100

B. 1000

C. 400

D. 600

Phần II— Tự luận( 8 điểm)
Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thề):
a) A 

7 3 1
 
20 5 4

c) C  62 : 9  50.2  33.3

b) B  29.  13  19   19.  13  29 
d) D 

5 5 3
6 12


 
11 7 5 11 30

Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết:
3

a) 2 x  25  8  (17) b) ( x  2014)  x    0
5


c) x 

1 1 5
 
2 4 8

d) 3  2x1  24  42   22  1

Bài 3 (1 điểm) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giẩm dần:

1 3 2 4 7
; ; ;1; ;
2 4 3
5 6

Bài 4 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao
xOy  550 ; xOz  1100

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc yOz
c) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Nếu có hãy giải thích vì sao?
d) Vẽ tia Ox’ là tía đối của tia Ox. Khi đó hãy tính số đo góc x’Oz?

1 1
1 1
Bài 5 (0,5 điểm) Cho A     . Hãy chứng tỏ rằng A  2.
6 7
18 19

HƯỚNG DẪN .
Phần I —Trắc nghiêm (2 điểm):
Trả lời câu hòi bằng cách viểt lại chữ cái (A,B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cặp phân số bằng nhau là:
A.

12
1

3
4

B.

12
4

15
5

C.

3
6

30
15

D.

4
8

10
5

D.

3
4

Hướng dẫn .
Chọn C.


3 1
,

15 5

6
1

30 5

Câu 2. Kết quà rút gọn phân số
A. 15

nên

3
6

15 30

15.3  15
bằng :
15  11

B. 4

C.

3
11

Hướng dẫn
Chọn A .
Ta có
Câu 3. Cho

15.3  15 15.  3  1 15.4


 15
15  11
4
4

x  2 18
. Giá trị của x là:

3
54

A. x  1

B. x  3

C. x  1

D. x  3

Hướng dẫn
Chọn B
x  2 18
x  2 1 x  2  1  x  3
3
54
3
3

Câu 4. Cho góc A  80 , góc phụ với góc A có số đo là:
A. 100

B. 1000

C. 400

D. 600

Hướng dẫn
Chọn A .
Góc phụ với góc A có số đo là : 900 – 800 = 100
Phần II— Tự luận( 8 điểm)
Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thề):
a) A 

7 3 1
 
20 5 4

c) C  62 : 9  50.2  33.3

b) B  29.  13  19   19.  13  29 
d) D 

5 5 3
6 12


 
11 7 5 11 30

Hướng dẫn
7 3 1 7  12   5  7
 


20 5 4
20
10

a) A 

b) B  29.  13  19   19.  13  29 
 29.13  29.19  19.13  19.29
  29  19  .13   29.19  19.29 
 10.13  0  130

c) C  62 : 9  50.2  33.3
 36 : 9  100  27.3  4  100  81  104  81  23

d) D 

5 5 3
6 12
=


 
11 7 5 11 30

5 6
5 3 2
5 5


=    
= 1   1 

5
5
7
7
 11 11  7

Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết:
3

a) 2 x  25  8  (17) b) ( x  2014)  x    0
5


c) x 

d) 3  2x1  24  42   22  1

1 1 5
 
2 4 8

Hướng dẫn
a) 2 x  25  8  (17)
2 x  25  25
2 x  25  25
2x  0  x  0
3
3

b) ( x  2014)  x    0  x  2014  0 hoặc x   0
5
5


Với x  2014  0  x  2014
3
3
Với x   0  x 
5
5
3 

Vậy x  2014; 
5


c) x 

1 1 5
 
2 4 8

x

1 5 1
 
2 8 4

x

1 7
1 7
1 7
  x   hoặc x  
2 8
2 8
2 8

1 7
7 1
11
Với x    x    x 
2 8
8 2
8

1 7
7 1
3
Với x  
x
 x
2 8
8 2
8
 3 11 
Vậy x   ; 
8 8

d) 3  2x1  24  42   22  1
3  2 x1  24  16   4  1 

3  2 x1  24  16  3
3  2 x1  11  2 x 1  8  2 x 1  23  x  1  3  x  4

Bài 3 (1 điểm) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giẩm dần:

1 3 2 4 7
; ; ;1; ;
2 4 3
5 6

Hướng dẫn .
Các phân số dương :
Các phân số âm :
Vậy :

4 4 7
7
4
 ; 1; ta có :  1 
5 5 6
6
5

1 6 3 3 9 2 8
6 8 9
1 2 3
ta có
nên 
 ;


 ;12 12 12
2 12 4 4 12 3 12
2
3 4

7
4 1 2 3
1 > 

6
3 4
5 2

Bài 4 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao
xOy  550 ; xOz  1100

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc yOz
c) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Nếu có hãy giải thích vì sao?
d) Vẽ tia Ox’ là tía đối của tia Ox. Khi đó hãy tính số đo góc x’Oz?
Hướng dẫn .
z
y

x'
O

x

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia O x : xOy  55, xOz  110 nên xOy  xOz
 Tia Oy nằm giữa hai tia O x và Oz.

b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia O x và Oz
 xOy  yOz  xOz  yOz  xOz  xOy  110  55  55

c) Vì xOy  55, yOz  55 xOy  yOz
Lại có tia Oy nằm giữa hai tia O x và Oz
Vậy tia Oy là tia phân giác của góc xOz
d)Vì tia Ox’ là tía đối của tia Ox  xOz và xOz là hai góc kề bù
xOz  xOz  180  x ' Oz  180  xOz  180  110  70

1 1
1 1
Bài 5 (0,5 điểm) Cho A     . Hãy chứng tỏ rằng A  2.
6 7
18 19

Hướng dẫn
1 1
1 1
1 1 1
1
1 1
=    ...       ...  
A    
14   15 16
19 
6 7
18 19  6 7

Ta có

1 1
1 1 1
1 9 3
  ...     ...    (1)
6 7
14 6 6
6 6 2

1 1
1 1 1
1
5 1 1
  ...     ...     (2)
15 16
19 15 15
15 15 3 2

Từ (1) và (2) ta có A  2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

QUẬN HÀ ĐÔNG

Năm học: 2018 – 2019
Môn: Toán 8

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 60 phút
(đề thi gồm 01 trang)
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).
Câu 1. Trong các phân số 
A. 

2018 2019 1
1
, phân số có giá trị lớn nhất là:
;
;
;
2019 2018 2019 2018

2018
2019

B. 

2019
2018

C.

1
2019

D.

1
2018

Câu 2. Biết x là số nguyên và 3 x. Khi đó ta có:
A. x 3; 1;0;1;3
Câu 3. Phân số bằng phân số
A.

5
4

B. x 1; 2;3

C. x 3; 1;1;3

D. x 1;3

5
là:
8

B.

10
16

C.

8
5

D.

5
8

Câu 4. Cho hai góc kề bù nhau trong đó một góc có số đo bằng 650 , số đo góc còn lại là:
A. 1000

B. 1150

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

C. 1250

D. 1350

 9 5 3  11
a)     :
 16 8 4  32

b)

1000 2018 19 2018
1
.

.

1009 2019 2018 2019 2020

Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x  Z biết:
5 4
a) x  
9 9

b) 2 x  7  
c)

6 2
:
15 5

11 5 x 7 3
 
 
12 6 36 9 4

Bài 3. (3 điểm) Cho hai tia Om, On cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết
xOm  600 ; xOn  1200

a) Tính số đo góc mOn
b) Tia Om có là tia phân giác của góc xOn không? Vì sao?
c) Vẽ Oy là tia đối của tia Ox. Ot là tia phân giác của góc mOn Tính số đo góc yOt
Bài 4. (0,5 điểm)
Tìm một phân số tối giản, biết rằng khi cộng mẫu số vào tử số và cộng mẫu số vào mẫu số của
phân số ấy thì được một phân số mới lớn gấp 2 lần phân số ban đầu.
---HẾT--(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

HƯỚNG DẪN GIẢI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).
Câu 1. Trong các phân số 
A. 

2018
2019

2018 2019 1
1
;
;
;
, phân số có giá trị lớn nhất là:
2019 2018 2019 2018

B. 

2019
2018

Hướng dẫn
Chọn D
Dễ thấy

1
1

là phân số dương lớn nhất
2018 2018

Câu 2. Biết x là số nguyên và 3 x. Khi đó ta có:

C.

1
2019

D.

1
2018

A. x 3; 1;0;1;3

C. x 3; 1;1;3

B. x 1; 2;3

D. x 1;3

Hướng dẫn
Chọn C
Dễ thấy 3; 1;1;3 là đáp án cần tìm do 3 x.
5
là:
8

Câu 3. Phân số bằng phân số
A.

5
4

B.

10
16

C.

8
5

D.

5
8

Hướng dẫn
Chọn B
10 5
là đáp án cần tìm.

16 8

Câu 4. Cho hai góc kề bù nhau trong đó một góc có số đo bằng 650 , số đo góc còn lại là:
B. 1150

A. 1000

C. 1250

D. 1350

Hướng dẫn
Chọn B
Ta có: 115o  650  1800 .
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 9 5 3  11
a)     :
 16 8 4  32

b)

1000 2018 19 2018
1
.

.

1009 2019 2018 2019 2020

Hướng dẫn
a) Ta có:
 9 5 3  11  9  10  12  32 11 32

   :
.  .  2
16
 16 8 4  32 
 11 16 11

b) Ta có:
1000 2018 19 2018
1
.

.

1009 2019 2018 2019 2020


2018  1000 19 
1



2019  1009 2018  20202018  2000  19 
1
.

2019  2018  20202018 2019
1
1
2019
.

 1 

2019 2018 2020
2020 2020

Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x 

biết:

5 4
a) x  
9 9

b) 2 x  7  
c)

6 2
:
15 5

11 5 x 7 3
 
 
12 6 36 9 4

Hướng dẫn
a) Ta có:

b) Ta có:

c) Ta có:

5 4

9 9
4 5
x 
9 9
9
x
9
x 1

2x  7  

6 2
:
15 5
6 5
2x   .  7
15 2
2 x  1  7  6
x3

11 5 x 7 3
 
 
12 6 36 9 4
33  30 x 28  27


36
36
36
3 x
1


36 36 36
x  3, 2, 1, 0,1

x

Bài 3. (3 điểm) Cho hai tia Om, On cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết
xOm  600 ; xOn  1200

a) Tính số đo góc mOn .
b) Tia Om có là tia phân giác của góc xOn không? Vì sao?
c) Vẽ Oy là tia đối của tia Ox. Ot là tia phân giác của góc mOn Tính số đo góc yOt
Hướng dẫn
a) Do tia Om nằm giữa hai tia Ox, On  600  1200 
nên mOn  xOn  xOm  1200  600  600
b) Tia Om là tia phân giác của góc xOn vì:
+ Tia Om nằm giữa hai tia Ox, On
+ mOn  xOm  600
c) Do tia Ot là tia phân giác của góc mOn nên

n

m
t

mOt  nOt 

600
 300
2

yOn  600 (kề bù với xOn  1200 )

y

x
O

Nên yOt  yOn  nOt  600  300  900

Bài 4. (0,5 điểm)

Tìm một phân số tối giản, biết rằng khi cộng mẫu số vào tử số và cộng mẫu số vào mẫu số của
phân số ấy thì được một phân số mới lớn gấp 2 lần phân số ban đầu.
Hướng dẫn
Gọi phân số tối giản cần tìm là

a
b

a ab
Theo đề bài ta có: 2  
b bb

2a a  b
2a a  b
4a a  b
a 1

 4a  a  b  3a  b  
b bb
b
2b
2b
2b
b 3

Vậy phân số tối giản ban đầu là

1
3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút

Câu I. (2,5 điểm)
1. Thực hiện phép tính: A   3   5.  2   58 :  2  .
2

3

2. Tìm rồi tính tổng tất cả các ước nguyên nhỏ hơn 6 của 12 .
3. So sánh hai phân số

7 9
.
;
72 40

Câu II. (2 điểm)
1. Tìm số nguyên x biết 218   x  31   x  29 .
2. Tìm các số nguyên x sao cho

5 3 2
.
 
2
x 3

Câu III. (2 điểm) Trên cùng một thửa ruộng, ba máy cày nếu cày riêng một mình thi thời gian cày
xong thửa rộng đó lần lượt là 2 ngày, 3 ngày và 7 ngày. Nếu cả 3 máy cùng cày chung trên thửa
rộng đó thì trong một ngày cày được bao nhiêu phần thửa ruộng và trong một ngày có cày xong thửa
ruộng đó không?
Câu IV. (3 điểm) Cho hai tia Oy và Ot cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Biết
xOt  500 , xOy  1200

1. Trong 3 tia Ox, Oy, Ot , tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao? Tính yOt ?
2. Kẻ tia Ox là tia đối tia Ox . Tính số đo góc xOt ?