Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ 160 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán - đề số 64

a6f87c17e3719815bbc4cbdf912af1a1
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào ngày 2018-02-01 09:21:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 305 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

064ề THI MINH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút ờCâu 1: ng cong trong hình bênườ ẽđây là th hàm trong ốb hàm li kê ượ ốph ng án A, B, C, đây. ươ ướ ỏđó là hàm nào?ốA. 22 1y x= +B. 32 1y x= +C. 22 1y x=- +D 22 1y x= +-8-7-6-5-4-3-2-1123456789-22468101214xyCâu 2: Kho ng ngh ch bi hàm ố4 213 20172y x= là:A ()(); 0; 3- B. ()3; 0- C. ()3;+¥ D. ()()3; 3;- +¥ Câu 3: Giá tr hàm sể ố12mxyx+=+ ngh ch bi trên ng kho ng xác ảđ nh:ịA 12m< B. 12m£ C. 12m> D. 12m³Câu Giá tr nh hàm ố3 26 1y x= trên đo ạ[]2; 3- là:A. B. C. D. 6Câu 5: Hàm ố4 22 3y x= ng:ằA. 1± B. C. D. 0Câu 6: Giá tr hàm ố()3 23 2y mx x= ti ạx ng là:ằA. B. C. 11 D. 3Câu 7: ng th ng ườ 1x là ng ti ng th hàm ườ ốA 111xyx-=+ B. 12 12y xx=- ++1C. 23 3y x=- 111y xx= +-Câu 8: Cho hàm số()()3 221 33y x= có tr là ị1 ;x x. Tính giá tr nh bi th ứ()1 2. 2A x= ng :ằA. 92 B. 92 C. D. 92-Câu 9: Ti tuy th hàm ố4 22 3y x= đi có hoành làạ ộnghi ph ng trình ươ "( 20f là:A. 1y x= B. 1y x=- 114 11y xy xé= -ê=- -êë D. 114 11y xy xì= +ïí=- +ïîCâu 10: M, là giao đi ng th ng ườ ẳ1y x= và ng congườ2 41xyx+=-. Khi đó hoành trung đi đo th ng MN là:ộ ẳA. 52 B. 52- C. D. Câu 11: th hàm ố22 21x xyx+ +=- có hai đi tr trên ng ườth ng ẳax+by= ớ?a b+ A. B. -2 C. -4 D.4Câu 12: Gi ph ng trình ươ()2log =.A. 8x B. 9x C. 4x 7x =Câu 13: Tính hàm hàm ố2017xy= .A. 1' .2017xy x-= ' 2017 .ln 2017xy= C. 2016xy= D. 2017ln 2017xy=Câu 14: xác nh hàm ố()523 4y x= là:A. R= ()(); 1;D= +¥ C. ()4;1D= D. 4; 1x x¹ 2Câu 15: Gi ph ng trình ươ 1182 -æ ö>ç ÷è A. 2x B. 2x>- 2x<- D. 2x luôn đi qua đi a;1 ).ểD. th hàm sồ xy a= và 1xya= ớ0; 1a a> thì ng nhau qua ứtr tung.ụCâu 20: Gi ph ng trình ươ5 10x xæ ö÷ ÷ç ç+ =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè .A. 1x B. 1x=- C. 1x=± 2x=±Câu 21: Gi ph ng trình ươ21 33log 5) log (2 0x x- ta ượ ậnghi là:ệ3A 1;12Té ö=÷êë B. 1;2Té ö= +¥÷êë C. ()1;T= +¥ D. ();1T= ¥Câu 22 Cho th hàm f(x). Di tích hình ph ng (ph ch trong ạhình) là:A. 43 1( )I dx dx-= +ò òB 03 4( )I dx dx-= +ò òC. 43 )I dx-=òD. 40 0( )I dx dx-= +ò òCâu 23: Tính tích phân 221x dx--ò có giá tr ng ằA. B. D. 6Câu 24 Nguyên hàm f(x) cos(5x 2) là :ủA. ()5 25 sin C+ B. 5sin(5x 2) CC. ()5 –15 sin C+-D. -5sin(5x 2) CCâu 25: Tính tích phân 220( sinI cos xdxp= +ò4A. -1 B. 4/3 C. 1/3 D. 0Câu 26: Tính tích phân 2204I xdx= -ò có giá tr ng ằA. 2/3 B. 5/3 8/3 D. 10/3Câu 27: Cho hình nh ph tô là ph gi th xẽ ướ 2– 2x tr Oxớ ụTh tích kh tròn xoay quay ph gi quanh tr Ox ng ằA. 325 B. 165 C. 3215 D. 1615 pCâu 28: Tìm nguyên hàm F(x) hàm ố()lnf x= trên kho ng ả()0;+¥ th mãn đi ki n: F(ỏ 2017.A. lnx C- B. lnx x-C ln 2017x x- D. ln 2017x x- -Câu 29: Cho ph th mãn đi ki ệ2 Tính 1A iz i= =A. B.2 C. D. 5Câu 30: Cho ph (1 2i)(4 3i) 8i. Cho các phát bi sau:ố ể1. modun là nguyên tủ ố2. có ph th và ph âmầ ề3. là thu th cố ự4. ph liên có ph là 3iố ảS phát bi sai là:ố ểA. B. C. D. 4Câu 31 zọ1 z2 là hai nghi ph ph ng trình zệ ươ 2z 10 0. Giá tr bi th ứ2 21 2z z+ ngằA. B. 10 C. 20 D. 405Câu 32: Trong ph ng các đi A, B, bi di các ượ ốph ứ13z i=- 22 2z i= 35z i=- ph bi di tr ng tâm tam ủgiác ABC là:A. 2z i=- -B. 2z i=- +C. 1z i=- -D. 1z i=- +Câu 33 Cho ph th mãn (1- 9i) (2+3i)z. Ph ph ứlà:A. -1 B. 65 C. D. -2Câu 34 Trong ph ng Oxy, đi bi di ph w, ứbi ếw 2z i= và 1z i- là ng tròn có tâm I. Hoành tâm có là:ườ ộA. xI -4 B. xI -2 C. xI D. xI 4Câu 35. Cho kh chóp ố.S ABC có (),SA ABC^ tam giác ABC vuông ạB ,, 3.AB AC a= Tính th tích kh chóp ố.S ABC bi ng ằ5SB a= A. 323a B. 364a C. 366a D. 3156aCâu 36. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác nhề SA vuônggóc đáy ABC và (SBC) đáy (ABC) góc 60ộ o. Tính th tíchểhình chópA. 338a B. 3312a C. 34a D. 334aCâu 37. Cho kh chóp ố.S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M, theoọth là trung đi cúa SA, SB. th tích .. ?S CDMNS CDABVV A. 12 38 C. 58 D. 14Câu 38. Kim tháp Kê- Ai xây ng vào kho ng 2500 nămự ượ ảtr công nguyên. Kim tháp này là kh chóp giác u, có chi uướ ềcao là 147m, nh đáy dài 230m. Th tích nó là?ạ ủA. 295 2100 3m B. 776 3003mC. 388 8150 3m D. 259 2100 3mCâu 39 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh a, nh bênề ạSA vuông góc đáy, bi ếa 6SA2= Tính kho ng cách đi nả ếm ph ng (SBC)ặ ẳA. 23 B. C. a2 D. 226Câu 40: Cho lăng tr ng ứABC.A ' ' ' có đáy là tam giác cân, AB AC =a,·0BAC 60=. ph ng (AB’C’) đáy góc 60ặ 0. Tính th tích kh trể ụA.3a 38 33a 38 C. 3a 34 D. 32a 34Câu 41: tam giác ABC vuông có AB 5, AC 12. Cho tam giácộ ạABC quay quanh nh AC ta kh tròn xoay có th tích ngạ ượ ằA. 120013p B. 240p 100p D. 120pCâu 42: Cho hình ch nh ABCD nh AB AD 2. M, là trungữ ọđi các nh ạAB và CD. Cho hình ch nh quay quanh MN, ta hình tr tròn xoay cóữ ượ ụth ểtích ng ằA. pB pC. 16 D. 32pCâu 43 Trong không gian vuông góc Oxyz, cho ph ngớ ẳ(P) 2y và ng th ng ườ ẳ1 2: .2 3x zd+ += Ph ng trình ngươ ườth ng trong ph ng (P), ng th và vuông góc ng th ng là:ẳ ườ ẳA .1 15 3- -= =- -x B.1 15 3x z- -= =C.1 15 2x z- -= =- D.1 15 3x z+ -= =-Câu 44 (S) có tâm I(1;2;-3) và đi qua A(1;0;4) có ph ng trìnhươA.+ =2 2(x 1) (y 2) (z 3) 53 B.+ =2 2(x 1) (y 2) (z 3) 53C.- =2 2(x 1) (y 2) (z 3) 53 D.- =2 2(x 1) (y 2) (z 3) 53Câu 45. Cho hai ph ng song song (P): ẳnx z7 0+ và (Q):x my z3 0+ =. Khi đó giá tr và là:A. n7; 13= B. m7; 93= C. n3; 97= D. n7; 93= =Câu 46. Kho ng cách đi (-2; -4; 3) ph ng (ế có ph ngươtrình là:A.3 B. C.2 D.Đáp án khácCâu 47: Cho đi A(1;1;1) và ng th ng ườ ẳ6 4: 21 2x td tz t= -ìï=- -íï=- +î Hình chi trên có làế ộA.()2; 3; 1- B.()2; 3;1 .()2; 3;1- D.()2; 3;1-7Câu 48. giao đi ng th ng ườ ẳ12 1:4 1x zd- -= vàm ph ng (ặ ): là:A. (1; 0; 1) B.(0; 0; -2) C. (1; 1; 6)D. (12; 9; 1)Câu 49. Ph ng trình ng quát ươ ủ()a qua A(2;-1;4), B(3;2;-1) và vuônggóc ớ(): 0x zb+ là:A.11x+7y-2z-21=0 B. 11x+7y+2z+21=0C .11x-7y-2z-21=0 D. 11x-7y+2z+21=0Câu 50 Ph ng trình ng quát ươ ủ()a qua A(2;-1;4), B(3;2;-1) và vuônggóc ớ(): 0x zb+ là:A.11x+7y-2z-21=0 B. 11x+7y+2z+21=0C .11x-7y-2z-21=0 D. 11x-7y+2z+21=08Đáp án:Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án1 21 41 C2 22 42 B3 23 43 A4 24 44 D5 25 45 D6 26 46 B7 27 47 C8 28 48 B9 29 49 C10 30 50 C11 31 C12 32 A13 33 B14 34 A15 35 A16 36 A17 37 B18 38 D19 39 D20 40 BH NG NƯỚ ẪCâu 1: ng cong trong hình bênườ ẽđây là th hàm trong ốb hàm li kê ượ ốph ng án A, B, C, đây. ươ ướ ỏđó là hàm nào?ốA. 22 1y x= +B. 32 1y x= +C. 22 1y x=- +D 22 1y x= +-8-7-6-5-4-3-2-1123456789-22468101214xy9HD- hình lo đáp án A, B.ừ ạ- Đáp án C, ph ng trình y’ có nghi phân bi t, th có ng ươ ạhình ch có lõm quay xu ng, nên lo iữ ạ- Đáp án đúng là D.Câu 2: Kho ng ngh ch bi hàm ố4 213 20172y x= là:A (); 3- và ()0; B. ()3; 0- C. ()3;+¥ D. ()3; 0- và ()3;+¥HD:Ph ng trình y’ có ba nghi phân bi ươ ệ0; 3x x= =± BBT ta có, hàm ngh ch bi trên kho ng ả(); 3- và ()0; 3Câu 3: Giá tr hàm sể ố12mxyx+=+ ngh ch bi trên ng kho ng xác ảđ nh:ịA 12m< B. 12m£ C. 12m> D. 12m³HD:Hàm ngh ch bi trên ng kho ng xác nh khi y’ hay 2m-1 suy raố ị12mî 10