Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ 160 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán - đề số 160

3f374f195f659d05978ef92875709e30
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào ngày 2018-02-23 23:10:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

160ề THI MINH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút ờCâu 1: Cho hàm ố3 23y x= đi ti hàm là:ể ốA.2 B.3 C.13- D.8627 Câu 2: Hàm nào sau đây ngh ch bi trên xác nh nó :ố ủA. 11xyx -=+ B. 21yx=+ C.3 3y D.1yx= Câu 3: Ch kh ng nh đúng đọ th hàm ố3 1y .A. tr hoành đi mắ B.c tr hoành đi mắ ểC. tr hoành đi mắ D.không tr hoànhắ ụCâu 4: Cho hàm ố() có thồ ịKh ng nh nào sau đây là kh ng nh sai ?A. Hàm có hai trố ịB. th hàm có tâm ng là đi có (1;1)ồ ộC. Hàm có ng ạ3 ax bx cx a>0ớD. Ph ng trình ươ() 0f có hai nghi ng, nghi âmệ ươ ệCâu 5: Cho hàm ố() xác nh, liên trên và có ng bi thiên:ả -1 y’ -1 Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng?ẳ ịA.Hàm có giá tr nh ng 3ố ằB.Hàm có giá tr nh nh ng -1ố ằC.Hàm ngh ch bi trên ậ()() 1;- +¥ D. Ph ng trình ươ() 0f có nghi mệCâu 6: Tìm hàm ố()3 10 2y mx đi ể0 1x =.A. 2m -B. 5m -C. 2, 5m =D. 2, 5m -- -Câu 7: Cho hàm ố3 4y mx là tham có th là (Cố ịm ). Xác nh ể(Cm có các đi và ti ng nhau qua ng th ng ườ .A. 22m B. 22m C.m=0 D. 22m -Câu 8: Cho hàm ố3 33 3( 1)y mx m= (1). Tìm hàm (1) ốcó tr ng th kho ng cách đi th hàm góc ộb ng ằ2 kho ng cách đi ti th hàm góc O.ầ ộA.3 2m B. 2m -C. 2m D.M qu khácộ ảCâu 9: xác nh hàm 12xyx -=+ là A.{} \\ 2D =B. {} \\ 2D -C.() 2;D +¥D. 1( 2) ;2D ö÷ç÷= +¥ç÷ç÷çè øCâu 10: Cho hàm 20162yx=+ ti th hàm làố ốA. B. C. D. 2Câu 11: Ti ng th hàm 11xyx -=+ là:A. 1x =B. 1y =C. 1y -D. 1x -Câu 12: Hàm 11xyx -=+ ng bi trên kho ng nào sau đây?ồ ảA. ;2) ¥; (2; +¥B. ;1); (1; +¥C. 1; +¥D. {} \\ 1R -Câu 13: th sau đây là hàm ố42-211O-2A. 11xyx +=- B. 21xyx +=- C. 22 xyx +=- D. 21xyx+=-- -Câu 14: Tìm hàm 1mxyx -=- ng bi trên ng kho ng xác nh nó.ồ ủA. 1;1)m -B. 1) (1; )m +¥C. Không mồ D. 1;1m ùÎ -ê úë ûCâu 15: Tìm hàm sể 1xyx -=+ xác nh trên (-1;2).ị ậA. 1m ³B. 2m -C. \\ 1;2m ùÎ -ê úë D. 2m ho 1m ³Câu 16: Cho hàm (C):ố1xyx=- Tìm ng th ng ườ thắ ị(C) đi phân bi t.ạ ệA. 4m< C. 1m ho 4m >D. 0m ho 2m >Câu 17: đi tr hàm ố4 3y -là :A B.2 C.0 D.1Câu 18: th sau đây là hàm nào?ồ ốA. 213 34y -B.4 3y -C.4 3y -D .4 3y -Câu 19: Kho ng ng bi hàm ố4 4y +là :A.() 1- -B.() 3;4C.() 0;1D .()() 0;1- -Câu 20: Tìm th (Cm) hàm ố4 22 2017y m= có giao đi ớtr hoành.ụA. 2017m £B. 2017m ³C. 2015 2016 m£ £D 2017Câu 21: Cho hàm ố4 1y mx +. giá tr nào thì hàm có ựtr :ịA. B.m C. D. 0m ¹Câu 22: Ph ng trình ti tuy th hàm ươ ố3 1y đi M(1;1) làạ ểA. 2x B.y 2x C.y 2x D.y 2x 3Câu 23: Giá tr nh và giá tr nh nh hàm ố2 3f trên đo [0; ạ1] làầ ượA.0 và B.3 và -1 C.0 và -1 D. và 0- -Câu 24: Giá tr nh và giá tr nh nh hàm ố2 3)xf trên đo [0; 2] ạl làầ ượA.e và B.e và -3 C.e và 36e D. và -2eCâu 25: Ph ng trình ti tuy th hàm ươ 31xyx -=+ có góc ng là:ệ ằA. 35 17y xy xé= +êê= -êë B. 35 17y xy xé= -êê= -êë C. 35 17y xy xé= -êê= +êë D. 35 17y xy xé= +êê= +êëCâu 26: Giá tr 53loga là:ớA 310 B. 4C. 12 D. 14Câu 27: Kh ng nh nào đây sai?ẳ ịA. 32 +> B. 2007 2008( 1) 1)- -C 2008 2007( 1) 1) D. 2009 20082 2(1 (1 )2 2- -Câu 28 Cho 23 -+ Khi đó, bi th 21 xx --+ +- có giá tr ng:ị ằA 54- B. 12 C. 32 D. 2Câu 29: Ch kh ng nh sai trong các kh ng nh sau:ọ ịA. lnx B. log2 1C. 12 2log log D. 13 3log log >Câu 30: nghi cu ph ng trình ươ22 52 1x x- là: A. B. C. D. Câu 31: Cho hàm f(x) 212log 7) +. Nghi cu ph ng trình f(x) là ươ A. B. ho C. D.x Câu 32: Nghi cu ph ng trình eệ ươ 6x 3e 3x là A. 1ln 23 hay B. ln4 hay 1C. 1ln 33 hay -1 D. 1ln 43 hay -1Câu 33: ph ng trình ươ ln 20ln xx +<- có nghi là: A. 21x ee B. C. 31 1xee Câu 17: y' có nghi phân bi nên hàm có tr .ệ Câu 18: th này là hàm có và có tr nên lo đáp án và B. ạHai đi ti là -1 và nên lo đáp án C.ể ạCâu 19: Dùng ng bi thiên.ả ếCâu 20: yCĐ -m 2017 0.Câu 21: Hàm có tr khi ab -2m 0.ố ịCâu 22: Ta có: y’ 3x góc y’(1) 2ệ ố Ph ng trình ti tuy M(1;1) là: 2x ươ ạCâu 23: Ta có: ’(x) 2x ’(x) (lo i)ạ Khi đó, ta có: f(0) 3, f(1) yậ [0;1] [0;1]max (0) 3, min (1) ff Câu 24: Ta có: 2'( 3)1 (n)'( 03 (l)xf xxf xx= -é=ê= Ûê= -êë Khi đó, ta có: f(0) -3, f(1) -2e, f(2) 2V yậ 2[0;2] [0;2]max (2) min (1) 2f e= Câu 25: Ta có 25'( 1)yx=+ 000 00 3'( 52 7x yy xx yé= -ê= Ûê= =êë Ph ng trình ti tuy Mươ ạ1 (0;-3) là: 5x Ph ng trình ti tuy Mươ ạ2 (-2;7) là: 5x 17Câu 26: 3535 15 30 10. .a a= .Câu 27: 1) nên 2008 2007( 1) 1) .Câu 28: Ta có: 24 (2 23 25x x- -+ ậ5 25 301 25 24+=- Câu 29: ố13 1Câu 30: 2x -7 có nghi mệCâu 31: do 2-5x 3Câu 32: eặ 3x ta có hay hay 1ln 23 Câu 33: xét bi th ln 2ln xx +- ta suy ra nghi cu bpt là ả21x ee