Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BỘ 14 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ 13

993a0d80dc165ee6bfec9b3ef36d008d
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-04-27 15:33:09 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

14 THI SINH GI MÔN SINH ỚĐ 13Ề ỐCâu (1,0 đi m).ểa. Quá trình nguyên phân có nghĩa gì di truy và sinh tr ng phát tri ưở ủc th ?ơ ểb. Th ch quá trình th tinh là gì?ự ụCâu (1,0 đi m).ể sao ADN bào nhân th trung gian là các ARN truy ềđ thông tin di truy n?ạ ềCâu (1,0 đi m).ể Gi ch vùng mã hóa gen trúc loài ộsinh có trình nuclêôtit là: (3' TAXAATX5') 21 ng làm khuôn ng ượ ổh chu pôlipeptit thì axit amin trên chu pôlipeptit ng ng ng là ươ ượ ợbao nhiêu? Bi ng trong môi tr ng không có enzim axit amin u, ba ườ ộkh ng là 5'ở ộAUG 3', các ba 5'UAG 3', 5'UGA 3', 5'UAA 3' làm nhi thúc ng chu i.ộ ỗCâu (1,0 đi m).ể loài ng t, xét phép lai ♂AABBDD ♀aaBbdd. Trong quá ậtrình gi phân th cái, bào, nhi th mang gen Bb ặkhông phân li trong gi phân I, gi phân II di ra bình th ng, th gi phânả ườ ảbình th ng. Theo lí thuy t, con có đa bao nhiêu lo ki gen các gen trên?ườ ềCâu (1,0 đi m).ể Th đa là gì? Có th nh bi th đa thông qua nh ng ấhi nào?ệCâu (1,0 đi m).ể ng i, nh K, L, là các nh di truy do bi genỞ ườ ếl trên nhi th th ng, không liên nhau (các gen quy nh ba nh ườ ệnày trên ba nhi th ng ng khác nhau). ch ng bình ươ ồth ng sinh ra con ba nh trên. ch ng trên mu sinh con ườ ốth hai thì tính theo lí thuy t, xác su con th hai hai trong ba nh là bao ệnhiêu? Bi ng không ra bi trong các sinh con ch ng trên.ế ồCâu (1,0 đi m).ể Cho ph mô lo nh ng do trong alen ườ ộc gen quy nh, trong đó alen tr là tr hoàn toàn.ủ ộDOC24.VN 1Bi ng không có bi ra, tính xác su ng con lòng nh ườ ặv ch ng (7 và 8) th th II.ợ ứCâu (1,0 đi m).ể loài ng tính, màu thân do gen có alen ằtrên nhi th th ng qui nh, alen quy nh thân xám tr hoàn toàn so alen aễ ườ ớquy nh thân đen. Cho các con thân xám giao ph ng nhiên các con cái thân ớđen (P), thu F1 có 25% con thân đen còn là thân xám. Ti cho F1 giao ượ ụph ng nhiên thu F2. Theo lí thuy t, F2 con thân xám chi bao ượ ệnhiêu? Bi ng không ra bi n, ng các giao và nh nhau.ế ưCâu (1,0 đi m).ểa. Quan gi các cá th trong hi ng th th là quan gì? ượ ệTrong đi ki nào hi ng th di ra nh ?ề ượ ẽb. Trong th ti xu t, ph làm gì tránh nh tranh gi các cá th sinh ểv không làm gi năng su nuôi và cây tr ng?ậ ồCâu 10 (1,0 đi m).ể Th nào là dòng bào xôma? nghĩa vi dòng bào ếxôma có bi là gì?ế ị-----------------H T-----------------ẾCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH và tên thí sinh:..................................................................S báo danh:....................ọ ốDOC24.VN 2Đáp ánCâu 1:a. nghĩa nguyên phân Nguyên phân duy trì nh nhi th loài qua các th ếh .................................ệ Nguyên phân làm tăng ng bào là sinh tr ng các mô, cố ượ ưở ơquan, th thay th bào già, bào ổth ng.......................................................................ươb. Th ch th tinh:ự ụ Là hai nhân giao thành nhân ng pự ưỡ ợt ..........ửCâu 2:C ARN trung gian vì:ầ sinh nhân th ADN trong nhân trong khi quá trình ch mã ra ởt bào ch nên trung ầgian............................................................................................................ Vi ng trung gian là ARN giúp qu thông tin di ảtruy n.....................................ề ADN có trúc xo kép ch song song xo liên nhauấ ớb ng liên hidro nên không phù làm khuôn ch ịmã........................................................Câu 3: Vì trình nuclêôtit bài cho nucleotit, mà mã di truy là mã nên ta xác ộđ nh trình nucleotit đo mARN ng ng chu kỳ là:ị ươ ạ5'AUGUUAG. AUGUUAG. AUGUUAG...3' Các mã sao có trên đo mARN ng ng là:ộ ươ ứ5'AUG-UUA-GAU- GUU- AGA-UGU-UAG...3' 7 Nh th trí là thúc, nên axit amin trên chu pôlipeptitậ ỗlà:7-1= 6.................................................................................................................DOC24.VN 3Câu 4: Tr ng bình th ng:ườ ườAA aa Ki gen (Aa)ểBB Bb Ki gen (BB, Bb)ểDD dd Ki gen (Dd)ể→ ki gen ra do gi phân bình th ng 1.2.1= 2..........................ố ườ* Tr ng bi th cái, bào, nhi th mang gen Bb ườ ặkhông phân li trong gi phân I:ảAA aa Ki gen (Aa)ểBB Bb B. (Bb: 0) Ki gen (BBb, B0)ểDD dd Ki gen (Dd)ể→ ki gen ra do gi phân bi 1.2.1= 2...................................ố ế* ng ki gen đa có th ra con là: 2+2= ờ4.................................................Câu 5:* Khái ni th đa i: Th đa là th mà trong bào sinh ng có NST là ưỡ ốb (l ơ2)................................................................................................................* hi nh bi th đa i:ấ ộ bào n, ng NST nhi n, quan sinh ng ượ ưỡto.............................................. Hàm ng ADN nhi ượ ềh n..................................................................................................ơ Th gian sinh tr ng kéo dài, kh năng ch ng ch ưở ịt t.......................................................ốDOC24.VN