Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Biến được định nghĩa trước trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 09:55:45

Mục lục
* * * * *

Super global trong PHP

Bạn có thể sử dụng tất cả các biến dưới đây ở bất kỳ đâu trong phần PHP code của mình.

Supper Global trong PHP
Supper Global trong PHP

Biến $_SERVER trong PHP

Biến $_SERVER là một mảng chứa thông tin như header, path, và vị trí script. Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server. Sẽ không có sự bảo đảm rằng mỗi Web Server sẽ cung cấp bất kỳ biến nào trong dạng biến Server này.

Biến $_Server trong PHP
Biến $_Server trong PHP
Lượt xem: 213