Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2017-02-07 07:39:00 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Nguyễn Trường Thái 1/7 BẢNG HỆ THỐNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 12 THEO BÀI BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ VIỆT NAM TỪ 1919 1925 Thời gian Nội dung (Sự kiện) 5-6-1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 6-1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam 1919 Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa của giai cấp tư sản dân tộc 1920 Công nhân Sài Gòn Chơ Lớn thành lập Công hội đỏ 7-1920 Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin. 12-1920 Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 1921 Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa Pari, báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận 1922 Công nhân viên chức sở Công thương Bắc kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương Bãi công của công nhân dệt, rượu, xay xát gạo Nam Định, Hải Dương, Hà Nội 1921-1923 Ra đời các tờ báo Nhân đạo, Đời sống công Nhân... 1923 Phong trào chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì 6-1923 Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân Liên Xô và được bầu vào BCH của Hội 1923-1924 Ra đời các tờ báo Sự thật, tạp chí thư tín quốc tế 11-11-1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu để đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng và truyền bá lí luận cách mạng GPDT vào Việt Nam 8-1925 Công nhân thợ máy xưởng Ba son đấu tranh, đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân 1925 Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ VIỆT NAM TỪ 1925 1930 Thời gian Nội dung (Sự kiện) 2-1925 Thành lập Cộng Sản đoàn 6-1925 Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 21-6-1925 Ra đời báo Thanh Niên 1926-1927 Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền Cao su Cam Tiêm, Phú Riềng 1927 Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc in thành sách Đường Kách Mệnh 25-12-1927 Thành lập Việt Nam quốc dân đảng Cuối 1928 Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 2-1929 Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh Hà NộiNguyễn Trường Thái 2/7 3-1929 Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên Bắc Kì 5-1929 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có cơ sở khắp cả nước 17-6-1929 Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập 8-1929 Thành lập An Nam cộng sản đảng 9-1929 Thành lập Đông Dương cộng sản Liên đoàn 11-1929 An Nam Cộng sản Đảng họp Đại hội bầu ra BCH Trung ương 1928-1929 Cả nước có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân 6-18-2-1930 Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (TQ) 9-2-1930 Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ 24-2-1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN 3-2-1930 Lấy làm ngày kỉ niệm thành lập ĐCSVN 2-1930 Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 1935 Thời gian Nội dung (Sự kiện) 1-5-1930 Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khắp cả nước nhân ngày Quốc tế lao động 12-9-1930 Cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên 9-1930 Xô viết ra đời Nghệ An Cuối 1930 đầu 1931 Xô Viết ra đời Hà Tĩnh 10-1930 Luận Cương chính trị tháng 10 Trần Phú BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 1939 Thời gian Nội dung (sự kiện) 3-1935 Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc) 7-1935 Quốc tế cộng sản tiến hành đại hội lần VII 6-1936 Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền 7-1936 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp tại Thượng Hải (TQ) 11-1936 Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ra đời 3-1938 Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương). BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI Thời gian Nội dung (Sự kiện) 11-1939 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI (Bà Điểm Hóc Môn) 22-9-1940 Nhật vào Việt NamNguyễn Trường Thái 3/7 11-1940 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VII họp Ba Đình Bắc Ninh 28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1019-5-1941 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VIII tại Pác Bó, Cao Bằng 19-5-1941 Mặt trận Việt Minh ra đời 1941 Việt Nam Cứu quốc quân ra đời Thành lập Trung đội cứu quốc quân và II 1943 Đảng đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam, thành lập Hội Văn hóa cứu quốc Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đẩy mạnh hoạt động, 19 ban xung phong “Nam tiến” ra đời 2528-2-1943 Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Võng La (Hà Nội) vạch ra kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang 1944 Hội Văn Hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng trong hàng ngũ Việt Minh 25-2-1944 Trung đội Cứu quốc quân III ra đời 7-5-1944 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị các cấp sửa soạn khởi nghĩa 22-12-1944 Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp 12-3-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 1520-4-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì 16-4-1945 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp 15-5-1945 Hồ Chí Minh chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng 4-6-1945 Khu giải phóng Việt Bắc ra đời 13-8-1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ban bố Quân lệnh số 1415-8-1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng họp Tân Trào (Tuyên Quang) 1617-8-1945 Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thống qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban GPDT Việt Nam 16-8-1945 Một đơn vị giải phóng quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên 18-8-1945 Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền tỉnh lị 19-8-1945 Hà Nội giành chính quyền 23-8-1945 Huế giành chính quyền 25-8-1945 Sài Gòn giành chính quyền 28-8-1945 Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước 30-8-1945 Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ 2-9-1945 Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN NGÀY 19-12-1946 Thời gian Nội dung (sự kiện) 2-9-1945 Quân Pháp xả súng vào đồng bào ta đang dự cuộc mít tinh Sài GònNguyễn Trường Thái 4/7 23-9-1945 Pháp tiến công Sài Gòn mở đầu cho cuộc xâm lược trở lại nước ta lần hai bằng sự kiện đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ 5-10-1945 Lực lượng viễn chinh Pháp đến Sài Gòn 11-11-1945 Đảng tuyên bố tự giải tán nhưng thực chất rút vào hoạt động bí mật 6-1-1946 Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước lần đầu tiên giành thắng lợi 28-2-1946 Pháp Hoa kí hiệp ước Hoa Pháp 2-3-1946 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên đầu tiên lập ra bản dự thảo Hiến Pháp 3-3-1946 Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh chủ trì chọn giải pháp “hòa để tiến” 6-3-1946 Hiệp ước Sơ Bộ được kí kết 5-1946 Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời 7-1946 Cuộc đàm pháp giữa ta và Pháp thất bại tại Phôngtennơblô 14-9-1946 Bản Tạm ước giữa ta và Pháp được kí kết 9-11-1946 Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua 23-11-1946 Quốc hội khóa quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam BÀI 18. NHỮNG NĂM ĐẦU CUỘC KHÁNG HIÊN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 1950) Thời gian Nội dung (Sự kiện) 12-12-11946 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” 15-12-1946 Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ tài chính và Bộ Giao thông công chính 18-12-1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải hạ vũ khí đầu hàng Tối 19-12-1946 Thay mặt Đảng, Chính phủ, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 3-1947 Chính phủ Pháp cử Bôlae sang làm cao ủy Pháp Đông Dương 9-1947 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi ra đời 1947 Chiến dịch Việt Bắc thu đông 19-12-1947 Pháp rút quân khỏi Việt Bắc 1949 Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp 5-1949 Pháp đề ra kế hoạc Rơve 6-1949 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định đi đến thống nhất thành Mặt trận Liên Việt 1948-1949 Quân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta. 1950 Chiến dịch Biên giới thu đông 1-1950 Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với ta 7-2-1950 Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại 8-5-1950 Mỹ viện trợ tài chính và quân sự cho Pháp, chính thức dính liều vào chiến tranh Đông DươngNguyễn Trường Thái 5/7 BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 1953) Thời gian Nội dung (Sự kiện) 2-1951 Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng họp Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 3-3-1951 Đảng đã thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội liên hiệp quốc dân thành Mặt trận Liên Việt 11-3-1951 Liên minh nhân dân Việt Miên Lào được thành lập 6-1951 Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 1952 Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 12-1951 đến 2-1952 Quân ta mở chiến dịch phản công và tiền công địch Hòa Bình 10-1952 đến 12-1952 Ta mở chiến dịch Tây Bắc 4-1953 đến 5-1953 Ta phối hợp với bộ đội Pa-thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào chân hè 1953. BÀI 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC 1953 1954 Thời gian Nội dung (Sự kiện) 7-5-1953 Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp Đông Dương Thu-đông 1953 Nava tập trung lực lượng cơ động Đồng bằng Bắc bộ là 44 tiểu đoàn 9-1953 Bộ chính trị Trung ương Đảng họp và đề ra kế hoạch tác chiến đông-xuân 1953-1954 3-12-1953 Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm “nghiền nát” bộ đội chủ lực của ta. 10-12-1953 Quân ta tấn công địch Lai Châu, bao vây uy hiếp địch Điện Biên Phủ 12-1953 Quân ta phối hợp với quân dân Lào tấn công Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt, uy hiếp xênô. Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 2-1954 Quân ta tiến công địch Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plâyku Từ 13-317-3-1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 1) Từ 30-326-4-1954 Chiến địch Điện Biên Phủ (đợt 2) Từ 1-57-5-1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 3) 17h30 ngày 7-5-1954 Tướng Đờ Cátxtơri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch bị bắt, chiến địch Điện Biên Phủ toàn thắng 8-5-1954 Đoàn đại biểu của ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào Hội nghị Gioơnevơ với tư thế của người chiến thắng 21-7-1954 Hiệp định Giơnevơ được kí kếtNguyễn Trường Thái 6/7 BÀI 21. XÂY DỰNG CNXH MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN MIỀN NAM (1959-1965) Thời gian Nội dung (Sự kiện) 1957-1959 Chính quyền Ngô Đình Diện ban hành chính sách “Tố cộng, diệt cộng” 1-1959 Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 quyết định nhân dân Miền Nm sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ Mĩ và tay sai 1959-1960 Phong trào Đồng Khởi nổ ra Bến Tre 2-1959 Phong trào nổ ra lẽ tẻ Vĩnh Thạnh, Bác Ái,.. 17-1-1960 Phong trào Đồng Khởi nổ ra xã là Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh, sau đó lan toàn Bến Tre 20-12-1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập 510-9-1960 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội 1961-1965 Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ miền Nam 1-1961 Trung ương Cục miền Nam được thành lập 15-2-1961 Quân giải phóng miền Nam ra đời 2-1962 Cố vấn Mĩ đưa quân vào miền nam và thành lập bộ chỉ huy quân sự Mĩ (MACV) Sài Gòn 1962 Quân ta mở nhiều cuộc tập kích vào đồn bốt địch Cuối 1962 Cách mạng kiểm soát trên một nửa tổng số ấp với gần 70% dân số 1-1-1963 Mĩ tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm 2-1-1963 Quân ta giành thắng lợi trong trận ấp Bắc (Mỹ Tho) Đông xuân 1964-1965 Ta giành thắng lợi Bình Giã, Ba Gia, An Lão, Đồng Xoài BÀI 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 1973) Thời gian Nội dung (Sự kiện) 18-8-1965 Chiến thắng Vạn Tường mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”. Đông xuân 1965-1966 Thắng lợi mùa khô lần thứ nhất đã làm thất bại âm mưu của địch 1966-1967 Thắng lợi mùa khô lần thứ hai đánh bại cuộc hành quân càng quét của địch 1965-1968 Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 1-1968 Cuộc Tổng tiền công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1969-1973 Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh 6-6-1969 Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời 24 và 25-4-1970 Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp tại Hà Nội biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mĩ 46-1970 Quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” 30-3-1972 Ta mở cuộc Tiến công chiến lược Xuân năm 1972 lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu 4-1972 Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ II với quy mô lớn hơn lần 6-1972 Ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Đông Nam Bộ và Tây NguyênNguyễn Trường Thái 7/7 829-12-1972 Ta đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ vào Hà Nội làm nên trận Điện Biên Phủ trên không 27-1-1973 Hiệp định Pari được kí kết BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 1975) Thời gian Nội dung (Sự kiện) 7-1973 Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng tiếp tục bạo lực cách mạng... 12-19741-1975 Ta giành thắng lợi trong chiến dịch đường 14-Phước Long Cuối 1974 đầu 1975 Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976 4-324-4-1975 Chiến dịch Tây Nguyên 21-329-3-1975 Chiến dịch Huế Đà Nẵng 26-430-4-1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh 3-1975 Ta đánh nghi binh Kon Tum, Plâyku 10-3-1975 Ta tiến công và giành thắng lợi Buôn Ma Thuột 21-3-1975 Ta tấn công Huế và chặn đường rút chạy của địch. 26-3-1975 Giải phóng Huế và toàn bộ tỉnh Thừa thiên 29-3-1975 Giải phóng Đà Nẵng Cuối đầu -1975 Ta giải phóng các tỉnh còn lại của ven biển miền Trung, phía Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 9-4-1975 Ta tấn công Xuân Lộc, căn cứ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Tây 18-4-1975 Mệnh ra lệnh di tản người Mĩ 21-4-1975 Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống 10h45 ngày 30-4-1975 11h30 Xe tăng của ta tiến thẳng vào dinh "Độc lập\", bắt toàn bộ chính quyền Sài Gòn, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc "dinh độc lập\" báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 2-5-1975 Nam Bộ và miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóngTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.