BaitaptracnghiemToan_5 có đáp án

Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa vào ngày 2016-03-04 14:36:23 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM TOÁN phân sau: theo giảm 1;;; Phân bằng phân đây: sinh, trong sinh nam. nhiêu sinh Trong phân phân viết thành phân thập phân biểu thức được đúng? phép tính: 2045 4090 4085 4080 4075 2347 1917 1223 253 12254 35659 1521 1531- phép tính: biết: Phân thập phân bằng phân đây: Điền thích trống: phép tính: biểu thức được đúng: Trung bình cộng ?73:4:35 2135 3635 3615 2115 2357 1021 1514 10045 4025 3015 1004024 532:431 10470 342215 4651 10128 4513 312:4 1226 Trung bình cộng mảnh hình nhật chiều rộng bằng chiều bằng chiều rộng. Tính diện tích mảnh 1200m2 40m2 120m2 140m2 phép tính: phân thành Viết 50mm theo mẫu: 4dm+dm 4dm. Viết dưới dạng cen-ti-mét. 460cm 470cm 480cm 490cm Viết dưới dạng 90ha vườn hình nhật chiều mét, chiều rộng mét. diện tích vườn bằng …………mm2 5100mm2 5200mm2 52000mm2 52500mm2 75000m2 …………hm2? 1537 1574 1573 1006 1009 100008 10008 1008 10005 1005- Viết phép tính thành phân bằng 100: Diện tích hình nhật bằng ,biết chiều bằng .Tính chiều rộng? hình vuông 8000mm cạnh hình vuông 320m sánh 35dam2 53500m2: 35dam2 53500m2 35dam2 53500m2 35dam2 53500m2 vàng, xanh. xanh chứa nhiêu phần trăm điền trống: 600dam2 200m2 hình vuông cạnh bằng diện tích điền trống: sách trên quyển. trên quyển sách Viết phép tính thành thập phân bằng 100141 100116 100126 100146 100156 10070 10025 10015 1005 10025 10035 321532 20941- Viết dưới dạng dam: 2dam 1dam 3dam 5dam biết: nhiên biết: phân sánh phân phép tính thích điền trống: 30000m2 ………ha? 703ha 73ha 9cm2 5mm2 95mm2 950mm2 9050mm2 905mm2 31273x 2163x 2123x 2162x 2122x 31ba 2311 2311 2311 2311 2311 7431 102- giải hình nhật chiều chiều rộng diện tích giải bằng nhiêu hec-tô-mét-vuông? 80hm2 75hm2 45hm2 35hm2 mươi phần trăm 500.000m2 bằng nhiêu 15ha 17ha 18ha phép tính nghỉ diện tích trong diện tích nước. diện tích nước bằng nhiêu vuông? 5600 56000 Điền thích trống: nặng nặng nhiêu (Viết dưới dạng số). 11tạ 10tạ 12tạ 14tạ Chiếc nặng nhiêu biết rằng 600kg nặng (Viết dưới dạng 3tấn 4tấn 1tấn 2tấn 10dam2 20m2 bằng nhiêu dam2? 4dam2 5dam2 4dam2 4dam2 Điền thích chấm: 40cm2 29990cm2 30cm2 phép tính: 15yến 21yến 23yến 23yến 21yến 3:41:6 1008 phép tính: phép tính: biết biểu thức được đúng: Tuổi theo sau: Cha: Con: tuổi con? tuổi tuổi tuổi tuổi người xong đoạn đường ngày.Vậy người xong đoạn đường ngày? năng suất giống nhau) ngày ngày ngày 2ngày Giải toán theo sau: anh: Tính nhiên biết: phân 3245:54 726737 1273 1416 54:31 1274 52:73 15113 35ba- thập phân sau: 3,025m. phẩy mươi mét. phẩy không trăm mươi mét. mươi cen-ti-mét. mươi lăm. Viết thành thập phân đọc? 6,07kg, phẩy ki-lô-gam. 6,7kg, phẩy ki-lô-gam. 6,07kg, phẩy không trăm linh ki-lô-gam. 6,70kg, phẩy mươi ki-lô gam. Viết thập phân: 5,250 thành theo lớn. 6,085; 7,83; 5,946; 8,41 5,946 6,085 7,83 8,41 8,41 7,83 6,085 5,946 5,946 6,085 8,41 7,83 6,085 5,946 8,41 Viết thập phân thích chấm: 504m …………… 750,4 75,04 7,504 0,7504 Viết thập phân thích chấm: 50dam2 40m2 …………… 50,4 0,504 phép tính: dưới dạng thập phân 5,75 5,65 5,95 5,85 Viết thập phân: 9,125 thành Viết 80kg dưới dạng thập phân 5,08 0,58 phép tính: 750m2 km2. 13,66km2 0,1366km2 1,366km2 136,6km2 1007 biểu thức được đúng: 650m 504,7dam 5,047km 61,5dm 615cm 423,9hm 42,39km 8650m Thực hiện phép tính: 5,316 viết dưới dạng thập phân. 7,116 5,334 5,596 8,116 phép tính: 15,06yến 79,975 79,985kg 80,075 80,065 Trung bình cộng 4,56 8,93 6,574 6,745 7,015 6,475 biết: 13,015 9,515 9,015 8,515 12,97 biết: 4,856 0,607 Thực hiện phép tính: 2,364m 3,415m 4,121m viết dưới dạng phân thập phân bằng thích điền vuông: nhiên không vượt biết 0,375. biết: 12,56 3,16 sinh, trong sinh sinh chiếm nhiêu phần trăm sinh trong 1099 1089 1079 1069 triệu đồng ngân hàng suất 0,6%. tháng nhận nhiêu tiền đồng đồng đồng đồng công nhân đường được đường hoạch. đoạn đường công nhân phải hoàn thành nhiêu ki-lô-mét? phép tính: 525% 950% Trong đường. nhất người đường người đường lại. người nhiêu đường? (Viết dưới dạng thập phân) biết: 435% Tổng sinh khối trường tiểu miền sinh bằng sinh nam. khối trường tiểu miền nhiêu sinh nam? mảnh hình nhật chiều chiều rộng mét. Người dành diện tích mảnh nhà. Tính diện tích phần nhà? 36m2 38m2 83m2 người trong chiếu bóng giảm người bằng tổng người rạp. trước giảm chiếu bóng nhiêu người? người người người người sinh, trong sinh tuổi chiếm 80%, sinh tuổi. Tính sinh tuổi sinh giỏi trường Đồng 468cm, chiếm sinh toàn trường. trường Đồng nhiêu sinh? Tính (Viết dưới dạng phần trăm). xưởng dùng 1020m quần trong quần chiếm 70%. nhiêu mét? 360m 306m 305m 350m 545516