Bài viết về sở thích yêu âm nhạc bằng tiếng anh

Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào ngày 2016-05-14 12:07:51 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài viết ngắn bằng tiếng anh: Về sở thíchâm nhạcOne of my hobbies is listening to music, especially English songs. My hobby started when was first year student at Da Nang University of Technology. spend much time on it. can listening when am doingmy housework such as clean the floor, wash clothes, wash dish…or when sleep…I love Taylor Swift, Rihana…they are great singers. can learn English vocabulary when listening to English songs and it also make me feel relaxed.I think it good hobby and will never stop it.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.