Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài viết số 5 lớp 12

7b5e71fba0df34ff695d33842075e89e
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-12 05:27:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài vi 12 ớD đây là trong SGKướ ảĐ 1: ềTrong th lu bàn văn ch ng, Nguy Văn Siêu có vi t: "Vănộ ươ ếch ng [...] có lo đáng th Có lo ko đáng th Lo đáng th là lo ch chuyênươ ỉchú văn ch ng. Lo ko đáng th là lo chuyên chú con ng i". Hãy phát bi uở ươ ườ ểý ki quan ni trên.ế 2: ềBuy­phông, nhà văn Pháp ti ng, có vi t: "Phong cách chính là ng i".ổ ườAnh (ch hi ki trên nh th nào? ếĐ 3: ềAnh (ch hãy bày quan đi mình ki nhà văn Pháp La ­ị ơruy­e: "Khi tác ph nâng cao tinh th ta lên và cho ta nh ng tình caoộ ảquý và can đm, không tìm nguyên nào đánh giá nó a: đó là tả ộcu sách hay và do ngh sĩ vi ra". ếĐ 1: ềBài tham kh 1:ảKhông đi đn th XX này con ng có nhi quan đi vănợ ườ ềch ng mà ngay th XIX, Nguy Văn Siêu, danh sĩ th Nguy đã ngươ ừDoc24.vncó ki “Văn ch ng có lo đáng th và không đáng th Lo không đáng th làế ươ ờlo ch chuyên chú văn ch ng. Lo đáng th là lo chuyên chú con ng i”.ạ ươ ườSong nói nh Lê Quý Đôn “Văn ch ng là công thiên ki ng iư ươ ườm khác, phân tích thì đu ch không nên chê ng”. Cho nên, ki Nguy nỗ ễVăn Siêu đáng nên hi và hi nh th nào cho đúng. ếNguy Văn Siêu là văn sĩ có tài, là thân Cao Bá Quát ng đcễ ượng đi tôn th là “Th Siêu, Thánh Quát”. Quan ni ông không ph làườ ảm quan ni dãi, đi quan tr ng là ta ph hi cho đúng nghĩa câu nóiộ ủ“Văn ch ng chuyên chú văn ch ng”, “văn ch ng chuyên chú con ng i” làươ ươ ươ ườnh th nào? ế“ Văn ch ng chuyên chú văn ch ng” là lo văn ch ng ch chăm chút gòươ ươ ươ ỉcâu đo ch tìm nh ng ch th kêu, nh ng đi tích bí n...nói chung đy làẽ ấlo văn ch ng thu tuý, là “văn” kkhông bi dung, ng, là lo iạ ươ ưở ạvăn ch ng thu túy hình th c. ươ ứ“ Văn chuyên chú con ng i” chính là lo hình văn ch ng vi lên cu cở ườ ươ ộDoc24.vns ng con ng i, ng đn con ng i, “làm cho ng ng n” (Điố ườ ướ ườ ườ ườ ờth Nam Cao). đây là các hình th là phát ti anh hoa cách từ ựnhiên, không ý. “V lên su là c, tim ng là máu” (L n). ướ ườ ấNh đi câu nói Nguy là: Văn ch ng có giá tr khi đư ươ ềtài ng con ng và vì con ng i. ườ ườĐu tiên Nguy Văn Siêu nói “Văn ch ng có lo đáng th và lo khôngầ ươ ạđáng th ”. Ông th ng th ph nh lo văn ch ng không đem đn cái gì tờ ươ ốlành cho con ng i, văn ch ng nh th là lo “không đáng th không đáng đườ ươ ểđc, i. Văn ch ng là gì không nói con ng i, nhân sinh? Vănọ ươ ườ ềch ng đu đn nh ng ng th mà văn ch ng ch nh ng kh óc aươ ườ ươ ủnh ng “kĩ tâm n”. Văn ch ng mà ch nh nh ng đoá hoa đp nh ng cữ ươ ắmà vô ng, thì nó đâu còn là văn ch ng a. Quan ni Nguy Văn Siêuươ ươ ễr gi ng nh Cao Bá Quát đng th i: ươ ờ“ Đáng phàn nàn cho ta đóng ch mà giũa câu văn ọL nh nhai ng câu ng ch ữCó khác chi con sâu đo mu đo đt tr i?” ờ(Đ sát vi Bùi Công, yên đài anh ng khúc u). ậDoc24.vnKhông giao đi, văn ch ng tuôn ra ng bút không đu lòngả ươ ừth ng sâu mà vì đi thì ch là văn ch ng “m đn tr i” ch là tươ ươ ộcon sâu bé nh hèn ng ch có nh ng nghĩa ngông cu ng, múôn đoỏ ồc vũ tr Nh ng văn vi ra ng kh công giũa trong ngả ườvăn nh nh sinh ng, văn ch ng thi cái lòng ra đónạ ưỡ ươ ởnh ng vang đng cu đi, thi hô các ng khí ngoài cu ng thì chữ ưỡ ỉnh nh o, ng beo có chăng ch là nh ng Cao cho đó là “đ conạ ồtr là ph đôi tay khéo léo trong tâm ng to ch và gi i. Anhẻ ốđóng phòng văn vi nh ng gì? Trong khi văn ch ng anh là kia, là uử ươ ầtr ngàn gió i, là ng ban mai ng ngói. Anh đóng làmờ ươ ểngh thu t, đu ngh thu khi ngh thu anh ngoài kia, ngoài thanhệ ởs tr gian đy sôi đng: Anh có bi ng ằBài th anh làm ch mà thôi ửCòn do mùa thu làm ấ(Ch Lan Viên) ếVăn ch ng ch bi ch nghĩa duy mĩ làm đích thì th coi có đáng thươ ờDoc24.vnchăng? “Văn ch ng ph có quan đi” (Ngô Thi Sĩ và Cu đi là điươ ơt cũng là đi kh đu văn ch ng” (T u). L. Tônxtôi vĩ đi iớ ươ ởki tác “Chi tranh và hoà bình” thì cũng chính là qu nh ng ông xôngệ ầpha chi tr tìm hi u, ghi chép. “đóng phòng văn hì vi thìơ ếChi tranh và hoà bình nó có ra đi không? không bó, đau đi Nguy Duế ễcó Đo tr ng tân thanh không? ườVăn ch ng không th là nh th văn ch ng ng ta gũi và tôn kínhươ ươ ườ ầch không ph văn ch ng “hũ nút” mà ng ta có th “kính nhi vi chí”. Vănứ ươ ườ ễch ng nh tuy đi là không đáng th Kh ng đã ng trò ngươ ằ“T đt nhi dĩ hí” (nghĩa là văn đt mà thôi, hi mà thôi) đi quanừ ềtr ng là cái “tâm” ng vi t, nghĩa là th ph ng trong cu đi. Quanọ ườ ờni Nguy Văn Siêu gi ng nh nh ng văn hi th Vi Nam vàoệ ệgiai đn 1930­1945, con ng làm ch th sáng o, ngòi bút ng vào conọ ườ ướng i. ườCu đi cũ cu cu sóng gió bão táp đau kh ngày đêm pộ ậDoc24.vnvào con ng i, vào nhân lo là “l ng tâm th đi” (Balzac). “Văn ph iườ ươ ảch đo”, ph làm cho con ng hoàn thi hay ít ra cũng pở ườ ặmình trong đó thì đy là “văn đáng th ”. ờBùi Huy Bích, trò Lê Quý Đôn đã vi nh ng ki th xác đáng:ọ ậ“Ng quân đi sau bi chăm ch mình trườ ởthành ng có văn chu ng là ng nh t. Nh ng ng làm văn ch ngườ ườ ườ ươr th đc nghĩa lí trong đó, là th hai. Còn ng bét thì ch bi có vănồ ươ ếchu ng mà thôi”. ơNói đn “Văn ch ng đáng th Nguy Văn Siêu mu nói đn cái giá tr aế ươ ủvăn ch ng. Là ngh thu đi sâu vào th gi tâm con ng thì vănươ ườch ng ph vì con ng i, vì cu ng con ng i, là chi đũa th trongươ ườ ườ ởcon ng nh ng cái đp cái hay mà tri tiêu nh ng gì xa, có i. Văn ch ngườ ươph ng đn Chân Thi n­ Mĩ ph kh lòng ng nh ng tình nhân ái,ả ướ ườ ảph đem đn cho con ng tia nhìn i. Có ai đã không ng th th ngả ườ ằsay nhâng nháo ch đi nh ng có ai nhìn ra anh Chí ao thiên đngử ướ ườDoc24.vnl ng thi nh Nam Cao ch a? Có ai th đc th gi tâm A.Q ch a?ươ ựơ ưVà có ai đã nhìn th đc cái tình yêu cao quý “th ng gù” kì xíấ ượ ấnh Quazimôđô dành cho Extiranđa ch a? Đc ph chàng Quazimôđô hayư ủChí Phèo ai mà không nghe dâng lên tí gì xanh, ni th ngộ ươyêu nh mu ngh ngào...Và ta kh ng đnh ng Vâng, ch có nh ngủ ữhình ng xúc đng lòng ng mói là văn ch ng, còn thu tuý dùng kĩ thu tượ ườ ươ ậch tr kì, làm xi ngôn ng ta xem nh trò gi trí, “đc iạ ườ ồquên ngay sau lúc đc” đy ch là “th đàn nh ng con ch ch không là nhàọ ứvăn, nhà th Ng ta th ng truy giai tho Nguy Công Tr kích iơ ườ ườ ốs ng sáo ng. Ông các th trên òng khoa ng, theo yêu ,ố ọông ng trên ng bò vàng đc ọ“ Sông Nh Hà sâu ba sáu th c. ươ ướChim ăn ch béo, cá không ăn bay núi ng n. ơNh th vua Th Nông giá t, vua Thu canh n. ấCùng quăng, cùng qu ng, cùng qu ng, ng ngo bò vàng chi li mẳ ếlá”. ngôn vô cùng nh th mà ai cũng cho văn hay Cái aộ ủDoc24.vnT Ch thâm thuý hay thay. ấÝ ki Nguy Văn Siêu đúng song so sánh quan đi ngh thu tế ậc Th ch Lam Th “Th Siêu” thì có nhà văn tr này phátủ ẻbi toàn di n: “Đi tôi văn ch ng không ph là cách đem đn choể ươ ếng đc thoát li hay quên, trái i,văn ch ng là th khi gi thanh caoườ ươ ớvà đc mà chúgn ta có, cáo và thay đi cái th gi gi và tànắ ốác, làm cho lòng ng đc đc thêm trong ch và phong phú n” ườ ựơ ơKhông ph ng nhiên hay vô tình mà Nguy Du vi t: ếThi căn lòng ta ạCh Tâm kia ng ba ch Tài ữ(Truy Ki u)ệ Rõ ràng, thi sĩ Tiên Đi không ph nh ch “tài”. Nh ng coi văn cề ọlà cái cây thì ch “tài” ch là lá cành mà ch “tâm” kia là là ng n. Choộ ọnên “văn ch ng” mà ch đn thu “chuyên chú con ng i” mà khôngế ươ ườ“chuyên chú văn ch ng” thì li có còn giá tr không? Còn là mônở ươ ộngh thu chăng? ữCó văn ch ng nào không con ng làm đi ng. M.Gorki đã kh ngươ ườ ượ ẳDoc24.vnđnh “Văn là nhân lo i”, ta ph hi ng không th tách văn ch ng vàị ươcon ng cũng nh tách dung và hình th bi đt nó. Đành ngườ ằng ta nói “t n” nh ng và thìườ ướ ướ ốsao? dĩ nhiên là Cho nên cái đp đích th thì có chăng là thẽ ếgi con ng i, và vì văn ch ng chân chính nghĩa là văn ch ng cáiớ ườ ươ ươ ủđp là văn ch ng luôn đi đn con ng và th gi con ng i. Văn ch ng làẹ ươ ườ ườ ươngh thu t, là nó đi tìm ki m, sáng cái đp nh ng không th có cái đpệ ẹthu tuý lung linh nào ngoài cái th gi con ng i. tài cái đp văn ch ngầ ườ ươkhông đâu xa mà ngay nh ng gi đn bình th ng nh t. Th ra, vănầ ườ ựch ng chuyên chú văn ch ng và “văn ch ng chuyên chú con ng i” là haiươ ươ ươ ườm gi tr ng. “Văn ch ng chuyên chú con ng i” nh ng không hặ ươ ườ ềquay ng cái Đp, và ng i. Ph đã ng vi “Ng kinh nhân, tư ượ ửb u” ngôn ng ph làm cho ng ta kính ph nh ng cái ch đng trongấ ườ ựngôn ng kia là gì là quan tr ng. tác ph có giá tr thì không bao gi làữ ờm tác ph thô ng th c: Khi anh nhìn th đc nh ng gì ch sâu xaộ ượ ứDoc24.vnnh cu ng, anh đã có cái tâm vĩ đi thì anh không ph là tấ ộcon ng th ng, mà anh bi làm th nào nhân la này hi anh, hi cáiườ ườ ể“tâm” anh Nguy Du Đo tr ng tân thanh tràn ng lòng nhânủ ườ ậđo, nh ng ông cũng công trình ngh thu ngôn đc phongạ ắphú mà thi chúng thì dung truy Ki ch ng làm say mê bao th conế ệng i. ườ trên ta bàn đn cái kh năng có th có gi “văn ch ng chuyênỞ ươchú văn ch ng” và “văn ch ng chuyên chú con ng i”.Nh ng có aiở ươ ươ ườ ộđó đa ph và yêu ch “Đây cái này là và đa tư ộs ph khác là n, bi giá tr cái hào nhoáng nh ngả ướ ưkhông ra gì và cái gi nh ng vĩ đi ch bên nào? ọCâu đó có là th a. Cho nên, văn ch ng chuyên chú con ng iỏ ươ ườthì có giá tr n, nh ng “văn ch ng chuyên chú văn ch ng” thì ch đãễ ươ ươ ẳhay vì ng ta ch đc “đc quên ngay sau khi đc”. ườ ọCái “tâm” là ngu nuôi ng phát huy cái tài. Còn dù có tài đn đâu uồ ưỡ ếTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.