Bài Việt bắc

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-23 14:32:03 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Ngày 20/10/2017Bu 8ổ Vi cệ (T u)ố ữM đích, yêu u: ng nh ng ki th sau:ụ Tác gi .ả Tác ph m: Hoàn nh ra i, xúc ch o.ả Phân tích đo th .ộ nh trong Vi c.ỗ +Nh ng ngh thu t.ữ Phong cách th trong bài.ơ Tính dân trong bài th .ộ ơI.Tác gi .ảT là nhà th lý ng ng n, lá th ca cách ng Vi tố ưở ệNam. th kỳ ch đi qua, riêng mang thỗ ơtr tình chính tr :ữ y, Vi c, Gió ng, Ra tr n, Máu và hoa…ừ 1.Phong cách th uơ ữa.V dung:ề ộ*Th mang phong cách tr tình và chính tr sâu cơ ắ-Cái tôi tr tình là cái tôi chi sĩ, cái tôi nhân danh ng, nhân danh ng ng dân ột c.ộ-Không đi sâu vào cs, vào nh ng tình riêng mà trung th hi nh ng tìnhữ ữc n, mang tính ch tiêu bi u, ph bi con ng CMả ườ-Ni vui ko nh bé th ng mà là ni vui n, sôi i, hân hoan, ườ ươsáng nhât là nh ng th chi th ng.ữ ắ*Th mang tính ch thi và ng lãng CM:ơ ạ-Coi nh ng ki chính tr là ng th hi ch ướ ượ ậnh ng có nghĩa ch và tính ch toàn dânữ ấ-C ng ch là ng ch -dân c, là nh ng ộđ ngồ-Các nhân tr tình mang vóc ch và th iậ ạ*Gi ng th mang tính ch ân tình, nhiên th m, chân thànhọ ắb. ngh thu t:ề Th đà tính dân c..ơ ộ*V th th :ề ơ-V ng thành công th th bát dân cậ ộ-Th th ngôn truy th ng trang tr ng mà nhiênể ự*V ngôn ng ng ng và cáh nói dân gian, phát huy tính nh phong phú ủti ng Vi t.ế ệII.Tác ph m:ẩ1. Hoàn nh sáng tác:ả Vi là quê ng cách ng, là căn ng ch cu khángệ ươ ộchi n, đã che ch đùm ng, Chính ph trong nh ng năm kháng chi gianế ếkh .ổ Sau chi th ng Đi Biên Ph hi nh Gi -ne-v Đông ng kí tế ươ ượ ế( tháng 1954 ), hòa bình tr i, mi ta gi phóng. trang sở ướ ượ ửm và giai đo cách ng ra.ớ ướ ượ ởTháng 10 1954, các quan Trung ng ng và Chính ph chi khuơ ươ ếVi tr Hà i. Nhân ki th có tính ch y, sáng tác bàiệ ữthơ Vi cệ ôn th kì kháng chi gian kh mà hào hùng, th hi nể ệnghĩa tình sâu ng nh ng con ng kháng chi nhân dân Vi c,ặ ườ ắv quê ng Cách ng.ớ ươ Vi cệ là tác ph xu th nói riêngẩ ữvà th Vi tơ Nam hi nói chung trong th kì kháng chi ch ng th dân Pháp.ệ ự2. tác ph m:ố Bài th chia làm ph n:ơ ầ– Ph u: tái hi giai đo gian kh vang cách ng và kháng chi nầ chi khu Vi nay đã tr thành nh ng ni sâu ng trong lòng ng i.ở ườ– Ph cu i: nói lên bó gi mi ng và mi xuôi trong vi nhầ ượ ảhòa bình sáng và thúc ng ng ca công Bác, aươ ướ ủĐ ng dân c.ả ộ3. xúc ch đo tríchả ạ- xúc ch là tình nhân tr tình.ả ữĐo trích nh th ng da di anh cán kháng chi thiên ươ ớnhiên và con ng Vi c. ng th là khúc ca hùng tráng cu kháng chi n. ườ ếTình ng ni tin vào ng, vào Bác ..ả ồ4. bài th :ế ơ– Bài th theo đáp quen thu ca dao, dân ca. Nh ng đâyơ ởkhông ch là i, đáp mà còn là hô ng và ng ng. đáp không chỉ ỉnh gi đáp cho nh ng đi ra mà còn là tán ng, làm thằ ểvà phong phú thêm nh ng tình trong i, có khi tr thành ng ng ngânữ ọvang nh ng tình th chung.ữ ủ– Đây là chia tay, chào bi ng cán bi Vi vờ ườ ềxuôi. Vi làọ mình nh ng ng thân thi t, yêu quý, gũi nh ngọ ườ ưtác gi đã ng vào đây tình nh ng ng chia tay có tình nghĩaả ườm ng.ặ ồ– Sáng tác gi có khiạ ta và mình là hai nhân ng đi nh ng có khiậ ườ ưl tráo cách ng hô, bi hóa linh ho t, chuy hóa đa nghĩa, là ch th ,ạ ểv là ng, hòa nh làm không khí ca dao, làm cho tình gi aừ ượ ững ra đi ng i, gi ng cán ng dân Vi thêm gũi,ườ ườ ườ ườ ầthân t, nhiên, chân tình. Hai này ng bi nậ ượ ếhóa: Mình mình có nh taề mình ng cán ;ườ ta ng Vi ),ườ Ta mìnhềcó nh taớ ta ng cán ;ườ mình ng Vi ),ườ Mình đi mình nhạ ớmình mình hai ch u: ng cán ;ữ ườ mình ng Vi c),…ườ Tác gi đã ng sáng o, linh ho tả mình khi ch thân mình, khi chỉ ỉng khác thân thi nh chính mình. Khi iườ phân thân hóa thân tâm tr ngể ạđ trong hô ng, ng ng, vang ngân. Nh ng cu cùngượ ốv là kh ng nh tình th thi t, keo không th tách gi nh ngẫ ững kháng chi và nhân dân, c.ườ ướ– ng âm đi ng ngào, êm ái, tr đi tr nh nhàngằ như ru, bài th ơđ ng vào th gi tâm tình th ân nghĩa. Trong không khí y, ườ ấm nh thiên nhiên và khung nh sinh ho con ng i, cho nọ ườ các ho tạđ ng kháng chi đà tình nghĩa, bao trong ánh quang hoàiộ ủni nh thi tha, nên không gian th gian tâm ng ưởcho bài thơ. nh đo th sau đây trong bài th “Vi c” u:ả ữMình mình có nh taề ớ…………………………………..C tay nhau bi nói gì hôm nay.ầ ếI. bàiở là nhà th tiêu bi th ca Cách ng Vi tố Nam. “Vi c” là trong nh ng bài th vào ng nh ng bài th “t ngệ ượ ốbi t” u.M dù là tài cũ,nh ng bài th “Vi c” raệ ắđ trong cu chia tay bi gi nhân dân Vi và cán kháng chi vàoờ ếtháng 10/1954.- Ra trong hoàn nh y, bài th không mang nh tr ng cu chia lyờ ộv bu t, mà là ni chia ly trong tình gi cán vàớ ướ ộnhân dân sâu ân tình.ậ- Đo th bài th làạ th hi tinh và sâu nh ng rung ngự ộtrong trái tim ng đi và ng trong gi phút phân lyủ ườ ườ “Mình mình có nh taề …. tay nhau bi nói gì hôm nay”.ầ ếII. Thân bài 1. Toàn đo th có câu, vi theo th th bát âm đi nh nhàngạ ượ ẹtha thi mang âm ng ca dao dân ca, là và giãi bày ni m,ế ưở ướ ễc xúc ng đi ng i.ả ườ ườ a. Tr t, đo thướ là câu th là chân thành aơ ướ ủVi cán kháng chi trong giây phút ban cu chia tay:ệ “Mình mình có nh ta.ề Nhìn cây nh núi nhìn song nh ngu n”.ớ ong th nh ch ra trong ngu ch ca dao.ị Cách ng hô “mình- ta”ư nh bày tình yêu đôi trong dânứ ứgian “ạ mình trong dân gian ch th hi cao trào tình yêu khi hai conỉ ủng hoá thân thành t. đây, tác giườ phép màu nhi tình yêu tấ ắnghĩa, lý gi cho quan bó gi các nhân dân.ả Đi ng và câu tu mình mình có nhệ ”đ láy nượ ầnh kh vào trong ni ng đi và ng .ư ườ ườ Cách dùng nh ng ng ni th gian “m lăm nămữ ườ …” làm chon nh càng nh thăm th .Con sỗ lăm nămườ mang nghĩa th c, aừ ừmang nghĩa đó làư lăm năm các ng. lăm năm chi khu Vi tườ ườ ệB cắ nh ng ng th cũngư là lăm năm bó thu chungườ gi cán khángữ ộchi nhân dân Vi (ế nh tình Kim- Ki qua bao nhiêu năm th tháchư ửv ng nhau).ẫ ướ Cách dùng hình nh ni không gian “cây…núi”; “sông…ngu nả làmcho nh ng nh, thăm th mỗ Các hình nh cây-núi”; “sông-ngu n”ặ ồcũng mang nghĩa th c, mang nghĩa o.--> không gian núi ngừ ượ ừVi nh ng nét riêng, thù. Ngoài ra, nó còn lên tình chung thuệ ỷtrong quan ngu Cán dân mà ra. Nh nhân dân, nh nh vố ềc ngu nộ ồà Cách liên ng so sánh trong bài th đã ng không gian nh làmưở ớcho ni tuôn ra ng ng pỷ ượ .Ti theo,ế câu sau là th hi tâm tr ng bâng khuâng, luy n, aự ủng đi ng iườ ườ ạTi ng ai tha thi bên nế ồ….C tay nhau bi nói gì hôm nay.ầ -Giây phút chia li trong ng ng di ra kỳ sâu nh ng xúcưở ượ ảghìm nén trong tâm tr ng ng đi :ạ ườ “ai” phi chạ nên cõi mông lung trong nh nh cáchạ ưbày trong ca dao :ỏ Ai ai có nh ai…).ề Nh ng láy tha thi t, bâng khuâng, ch n”ữ di chính xác con sóngễ lòngđang lên trong tâm nhà th lúc phân ly.ấ Hình nh hoán “Aó chàm”ả ch ng Vi c) đã th hi tình bóỉ ườ ắc nhà th nh ng ng dân Vi gi nghèo kh mà sâu ân tình.ủ ườ Cách ng nh 3/3; 3/3/2 hai câu th cu iắ đo di cách thân tình cáiạ ộng ng ng trong tâm tr ng, trong ch ng đi .K trao iậ ườ ồmà mà lòng quy luy không th xa.ẫ ờIII. bàiế Có th nói, đây là đo th hay nh tình ca Vi c, lẽ :ể Nhà th đã miêu đúng quy lu nh trong tình con ng iơ ườ vào gi phút chia li nh nào cũng làm cho th gian ng ng và không gianở ẵmênh mông. Nh nhau ng ta tính ng kho ng cách. Có đi đây, ch chia liớ ườ ưmà đã nh Ng còn y, nh còn đây, mà lòng đã bâng khuâng uớ ườ ưluy n.ế Dù miêu tình mang tính ch chính tr nh ng đo th không khôả ơkhan, tr ng tác gi ng quy lu tình i, tình ng i.ừ ượ ườà Chính vì th đo th nói riêng) “Vi c” nói chung) đã qua ranh gi iế ượ ớc th i, th sâu vào ng qua nhi th .ủ ườ Phân tích đo th sau đây trong bài th “Vi uạ Mình đi có nh nh ng ngày…..ớ mái đình cây đa..Nh thì ai cũng bi ông là trong nh ng nhà th tr tình Cách ữM ng hàng văn Vi Nam. Th là ti ng th lẽ ng ốl n, tình n, ni vui con ng Cách ng và cu ng Cách ngớ ườ ạBài Vi cệ là nh cao trong nghi sáng tác th nói riêng, th ơkháng chi ch ng Pháp nói chung.Có th nói,ế Vi cệ là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca,th hi ân tình sâu ng, th chung nhà th căn ịCách ng c. Đi này càng kh rõ nét trong kh th :ạ ướ ượ ơMình đi,có nh nh ng ngày.ớ ữTân Trào, ng Thái, mái đình, cây đa ?ồVi cệ là tác ph tr ng thiên,dài 150 dòng,đ vi vào tháng ườ ượ ế10/1954 khi Trung ng ng và chính ph Bác và cán giãươ Th đô gió ủngàn iể Th đô hoa vàng ng Ba Đìnhủ .Bao trùm đo th là ni hoài ềni nh th ng nh ng năm tháng chi khu Vi c, là nh da di t, ươ ếtâm tr ng bâng khuâng, luy ng đi ng mi ng và ng ườ ườ ượ ườđi kháng chi n.ếM đo th là hàng lo câu ng ngào:ở ọMình đi, có nh nh ng ngàyớ ữM ngu su lũ,nh ng mây cùng aư ưMình có nh chi khuề ếMi ng ch mu i, thù ng vaiế kh th xu hi lo tỞ có nh ,ớ đi này cho ta nh ượtâm tr ng ng tâm tr ng quan tâm, lo ng không bi t: Cán ườ ềxuôi, Cán có còn nh chi khu VB không ?. cho ng là vì nhà ườ ỏth mu kh nh ng ngày kháng chi gian kh Nh thiên nhiên Vi ệB cắ ngu su lũ, nh ng mây cùng mùư câu th đã nh thiên ượ ảnhiên hoang th ti kh nghi núi ng Vi c, tuy khung nh có chút ảm nh ng mang ch tr tình, th ng, phóng khoáng và hùng vĩ. ộNgoài vi ph kh nghi t,khó khăn thiên nhiên,ệ mình và ta còn ph di cu ng thi th n, gian khả mi ng ch mu iế .Hình nh hoán dả thù ng vaiố liên ng nợ ưở thùố sâu ng nhân ủdân nh ng c, nh ng đan tâm bán ta cho gi c. ng ướ ướ ướ ồth còn là nh nh kín đáo ng th hào, mình và ườ ựta đã cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau tiêu đi thù chung, giành ựdo và đem cho nhân dân cu ng nh phúc, no. Ng thu ti ếh cách ng nh 2/2/2 4/4 khi cho câu th tr nên nh nhàng, ịcân i, th càng thêm tha thi t.ố ếTi ch xúc, là nh ng Vi nh ng ch trong ầth là ch tâm ng i, bày tình luy cán ườ ộv xuôi:ềMình ng núi nh aiề ớTrám bùi ng, măng mai giàể ểT đã ng bi pháp hoán dố ng núi nh ai,r ng núiừ chính là hình nh ảng i, còn tườ ai là ch ng cán xuôi, nh nh nh tình ườ ảth thi và nh da di nhân dân Vi nh ng ng kháng ườchi n, ng và chính ph Thiên nhiên và con ng VB nh cán xuôi ườ ềnhi cề trám bùi ng, măng mai già, trám bùi và măng maiể là hai mónăn th ng nh i, cán kháng chi n; ng th cũng làườ nặ ủthiên nhiên Vi c. Mình khi núi ng Vi ng tr nên tr ng ng, ắbu bã th ng, ngay khi trám bùi, măng mai mà cũng không ai thu hái. ườ ảNg đã tình mình th chân thành và tha thi t.ườ ếNhân dân VB ti i, nh ng đo th này nh nh n, ượ ơth hi th và rõ ràng n: "Cán xuôi có nh nh VB, con ng VB, ườnh nh ng năm tháng cùng nhau kháng chi hay không ?"ớ ếMình đi, có nh nh ng nhàớ ữH hiu lau xám, đà lòng sonắ ậMình có nh núi nonề ớNh khi kháng Nh t, thu còn Vi Minh.ớ ệC tụ nh nh ng nhàớ bi pháp hoán cho ta nh tâm tr ng ượ ạlo ng không bi ng: Cán có nh nh ng ng dân Vi hay không? Ch ườ ứnhân dân Vi nh cán nhi m,nh iệ hiu lau xámắ .T láyừ ắhiu hình nh tr ng thiên nhiên Vi cế lau xám càng làm ổb khung nh hoang ng, im ng núi ng. Nh ng ớkhung nh làả lòng sonấ lòng áp và chân thành con ng Vi ườ ệB c. Ngoài ra, nhân dân Vi còn mu bi thêm ng: Cán xuôi có nh ớnúi non, nh thiên nhiên Vi hùng vĩ hay không? Có nh kho ng th gian cùngớ ờnhau kháng Nh t, thu còn Vi Minh hay khôngậ Chính nghĩa tình ng bào ồVi i, Cách ng; ng cùng san gian kh ổni vui, cùng gánh vác nhi ng khó khăn làm cho Vi quê ng ươc Cách ng, ngu nuôi ng cho Cách ng càng thêm ng sáng trong ưỡ ờtâm trí nhà th nói riêng và trong lòng ng nói chung.ơ ườ ọK đo th là nh nh ng danh ch :ế ửMình đi, mình có nh mìnhớTân Trào, ng Thái, mái đình, cây đa.ồCh hai câu th ,nh ng tác gi đã nhi tình m, ch nhi ềđi u; bi là câu th sáu ch có ba tề mình quy vào nhau nghe th tha ậthi và chân thành. Tế mình th nh và th hai dùng ch ng cán ượ ườ ềxuôi, còn từ mình th ba ta có th hi theo nhi cách. hi theo nghĩa ểr ng,ộ mình là Vi c- nhân ng ngôi th hai thì câu th mang hàm ý: Cánạ ơb xuôi, Hà không bi cán có còn nh nhân dân Vi c, nh ớđ ng không ?ế ườ ạTân Trào, ng Thái, mái đình, cây đa.ồ câu th cu trong kh ba, ng nh hai danh ti ng li ườ ềv hai ki quan tr ng đã ng di ra VB. đi th nh t: ki nớ cây đa Tân Trào (12/1944), đây là Vi Nam tuyên truy gi phóng quân làm ễxu phát, lúc ch ch thành viên nh ng sau đó tr thành quân ộVN- ng ch ch đã làm nên chi th ng ngày hôm nay. Còn đi th hai ượ ứlà đình ng Thái, Bác đã ch trì cu (8/1945) quy nh làm cu ộCMT8; chính nh quy nh sáng su này mà cu kháng chi ch ng Pháp đã ốthành công vang i,có th giành do cho nhà. ng hai ướ ồđ danh ch vào trong câu th nh nh nh câu ng i, ng ườ ồth còn là nh nh nh nhàng: Không bi ng cán xuôi có còn nh ớr ng VB chính là cái nôi CM, là ngu nuôi ng Cách ng hay không Và ưỡ ạli ng cán xuôi có còn th chung, bó VB nh không hay là đã ưthay lòng ?ổ ạCh 12 câu th trong kh bài VB, đã ta vào th gi hoài ủni và ni m, vào th gi êm ái,ng ngào, du ng tình nghĩa Cách ươ ủM ng. Cái hay nh trong kh th chính là Tó đã ng khéo léo và ặs hai pắ mình đi mình về Thông th ng, đi và là ch hai ng ườ ướtrái ng nhau, nh ng trong kh th này thìượ mình đi mình về ch ộh ng là xuôi, Hà i. đi trúc nh th 2/2/2 4/4 ướ ơđ n, khi cho âm đi th tr nên nh nhàng, cân ng gi ng nh nh chao ịc võng đong a, phù phong cách th tr tình chính tr u.ủ ữ"Gi ng th tâm tình ng ngào tha thi và ngh thu bi hi giàu tính dân c" ộc đã góp ph nên thành công cho bàiủ Vi cệ Nh ng chi ti ềánh sáng và tình ng i, mi ng ch mu i, trám bùi, măng mai, mái nhàườ ắhiu lau xám nế thùố hai vai chung gánh, nh ngữ lòng sonấ sẽ không bao gi ờphai nh t, sẽ ng mãi trong lòng nhà th và trong tâm trí ng dân Vi c, ườ ắc nh ng cán xuôi.ủ Phân tích đo th sau đây trong bài th “Vi uạ :“Nh gì nh nh ng yêuớ ườ.........................................................I.M bàiở Gi thi ng hoàn nh sang tác bài th .ớ Đo thạ Nh gì nh nh ng yêu……Mình đây ta đó ng cay ng bùiớ ườ thu cộph bài th Vi cầ ắ- Sau nh phân li là đáp ng đi ng nh nh ng iố ườ ườ ườra đi hai dòng bát.Còn ng đi đáp ng nh ng 72 dòng. Trongườ ườ ườ ữ72 dòng y, nh kh ra ch ng ch t; vàấ ượ trong nhi nh có iộ ỗnh da di “ớ nh nh ng yêuư ườ ng đi.ủ ườ .II. Thân bài: 1. Tr tướ câu đo th :ở ơ“Nh gì nh nh ng yêu.ớ ườTrăng lên núi ng chi ng ngầ ươ đã th đo giá tr nh trong tình yêu nghĩa, lý gi iố ướ ảcho tình cán nhân dân. Không ph là nh th aả ủnghĩa vụ mà nh ng trái tim yêu th ng chân thành và da di t.ớ ươ Câu th “ơ Trăng lên núiầ …” nh phân ra làm th gian :ư ượ làế ầhình nh đêm trăng hò tình yêu; sau là hình nh không gianả ợc bu chi lao ng trên ng yủ ươ Th gian nh ch ng nh nhờ ượ ưđi xa, thăm th trong quá kh Tình yêu li lao ng; lao ngừ ộn sinh ra tình yêu .ả Câu th cùng lúc th hi hai không gian tình yêu và laoơ ủđ ng, nên hài hoà gi nghĩa và tình m.ộ 2. hai câu th ti pế tình yêu nh chuy thành nh trong tình giaư ảđình. Toàn không gian núi ng Vi gói trong không khí gia đình mừ ượ ấáp tình th ng.ươ“Nh ng khói cùng ngớ ươS khuya ng th ng đi ”ớ ườ ươ nh không còn mông lung, ng mà đã th trong nh ng nỗ ảlàng, nh ng mái nhà th thoáng trong nh ng làn khói ng o.ữ ươ Hình nhảkhói nglà đi cu ng Vi c, là khói ng thiên nhiên,ươ ươ ủđ ng th nh là tình i, tình ng to raồ ườ .Có hình nh ai đó đangả ủch bên su đêm dài thao th (ờ nh nh ch ch ngứ ). Quan gi cán và nhân dân nh ng di thiêng liêng y.ệ 3.K thúc kh thế tình to ra tràn ng núi ng Vi Bácả Nh ng kữ ỷni chung và riêng đan xen nhau,ệ hi ra trong ng ng ng iầ ượ ưở ượ ườđi :“ Nh ng ng treớ ờNgòi Thia, sông Đáy su Lê yố ng phép li kê làm choằ nh ng ni kh ra ng ng p, hìnhữ ếnh này, hình nh khác.ả Nh ng hình nh “ữ ng treừ chính là hò, cái th banơ ởđ ,lúc quen nhau. Đây cũng là nh ng danh chungmô đi aầ ủkhông gian Vi bao nét ng.ệ Còn Ngòi Thia sông Đáy su Lêố là nh ng danh ch đã ng kh cữ ắghi trong ch Cách ng- đã di ra nhi chi công oanh li .ị Nh ng bó gian kh ng bùiữ đã tr thành nh ng ni da di trong tráiở ếtim ng đi khó có th quên c.ườ ượK bài Đo th là nh ng và nh th ng da di ng đi Vi tạ ươ ườ ệB c.--> lòng CBKC Vi sâu ân tình.Đo th còn là thắ ểhi thành công phong cách th ng ngào tha thi và đà tính dânệ ật c.....ộĐ Phân tích đo th sau đây trong bài th “Vi c” :ạ Ta đi ta nh nh ng ngàyớ .................................... Chày đêm i.........ệ ốM dù đi xa nh ng cán kháng chi không th nào quên th gian đã ng ượ ừg bó ng bào Vi c. Có lẽ nh t, đánh nh nh trong nh ng năm ữtháng chi khu chính là nghĩa tình th thi t:ế ếTa đi ta nh nh ng ngàyớ ữMình đi ta đó ng cay ng bùiắ ọL cán kháng chi giãi bày ng bào chi khu chan ch yêu th ng ươtrong ng hô «ỗ ta mình Câu trên là xác nh chia li xa cách, là ờkh ng nh nh khôn nguôi.ẳ ùa bi bao ni m, bao bó ướ ắgi «ữ ta mình trong su 15 năm y. ni ch rõ hình hài, dáng nét nh ng ưn ng lên ng cay ng bùi. ng cay là nh ng thi th gian kh nh ọnh ng ch t. Còn ng bùi là nghĩa tình yêu th ng gi ng bào ươ ồchi khu và cán kháng chi n. Bi tế bao xúc ng cùng nh ng ng ngào ọd ng ng ch trong chư ng cay, ng bùiắ và ch ng cu ốdòng thơ Ch sâu nh trong tình nghĩa bó gi nhân dân chi khu cán cách ộm ng chính là tình th ngạ ươ :Th ng nhau chia lùiươ ắBát a, chăn sui cùngơ ắTh ng nhau, ng bào chia nhau ng n, khoai, ng mi ng ,manh áoươ ơđ chăn làm cây. ch th ít i, mà ngĩa tình th sâu c, ắthiêng liêng. Tình ng bào, ng chí mà áp thân th ng nh tình gia đình ươ ảru th t. Gi cán và ng bào ng nh không còn kho ng cách nào a. Các ườ ữchi ti ngh thu đây có nghĩa th c, có tính khái quát. kh ngế ẳđ nh ng cam, ng kh gi nhân dân Vi nh ng ng chi sĩ cách ườ ếm ng.ạ Kh sâu nghĩa tình kháng chi n, nghĩa tình cách ng,ắ cán xuôi nh mãi ớhình nh ng Vi cả ườ :Nh ng ng cháy ngớ ườ ưĐ con lên ng ngôị ắHai dòng th nh th phim quay ch nh ng Vi lên y. Tr ướ ườ ờn ng chang chang, ng lên xa xôi, con còn quá th bé, non t, ng ườ ườ ẫc lên ng, lên mi mài ng ngô. Tr ng con th ươ ướ ơsau ng gùi ngô ng, ng cháy ng khó nh c, gian nan không si nh ng ưt vì gia đình, vì cách ng, vì kháng chi n, ng Vi băng qua ườ ẫm gian khó. Hình nhọ ng cháy ngắ th là nhãn câu th Hình nh ảth kh sâu vào tâm trí ng lam lũ, cùng o, hi ườ ứsinh cao quý ng Vi c. Th xúc ng khi lên ti ng ườ ọm tha thi t, ph chăng u, Vi tr thành gia đình mà có ấng ta ch su i.V mang dòng ch nh ng hoài ni m, nh ng ườ ưnh ng ni xóa mù ch nh ng bu liên hoan chi khu mang ạmàu i, náo cắ ươ :Nh sao tớ ờĐ ng khuya th sáng nh ng gi liên hoanồ ờCán cách ng vùng cao đâu ch gây ng kháng chi mà còn gieo ch ữxu ng đem ánh sáng văn hóa xu ng làng. Các bình dân xóa mù ch ữđ ra kh các làng. Cu ng chi khu không ch có ni nh ượ ạphúc chinh ph chân tr chi th mà còn ni vui trong sinh ho th .ụ ểÝ thơ ng khuya đu sáng nh ng gi liên hoanồ ta nhợ nế Doanh tr ng ừlên đu hoaộ trong “Tây Ti n’ Quang Dũng.ế ủCu ng chi khu gi gian kh nh ng luôn áp, nghĩa tình, trái tim ỗng luôn sáng ni quan tin ng:ườ ưởNh sao ngày tháng quanớ ơGian nan ca vang núi đèoờ ẫTinh th tr ng kì kháng chi nh nh th ng i, phong trào “Ti ng hát ái ti ngầ ườ ếbom” th th sâu vào nh th ng i. Và đi đó đã ườ ượ ữth hi trong câu th .ể Khép nh ng th phim cu ng chi khu gi nghĩa tình là nh ng âm ướ ữthanh quen thu thân th ng:ộ ươNh sao ti ng mõ ng chi uớ ềChày đêm, su xaệ ốĐ hai th th văng ng nh ng khúc nh ng quê, âm thanh ợm bình mà th ng. Ti ng mõ ng chi gi đàn trâu hung hăng trở ởv trong ni vui háo đám tr ng sau ngày lao ng hăng say. ộÂm thanh không gian êm thanh bình. Ti ng giã đêm khuya bình ịmà ghi bao nghĩ tình sâu ng. Ti ng su róc rách ng xa cái trong ợng n, th ng nh t. th mà nh ng âm thanh ngân vang mãi ứtrong lòng ng chia xa Vi c.ườ