Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bài văn mẫu lớp 7 số 5 văn lập luận chứng minh

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-12 09:51:41
Nội dung
Doc24.vnBÀI VI 7Ế ỚĐ BÀI:Ề Ít lâu nay, trong có ph là p. Em hãy vi 1ộ ếbài văn thuy ph n: khi còn tr ta không ch khó thì nể ớlên ch ng làm đc vi gì có ích.ẽ ượ ệDÀN BÀI THAM KH OẢI/M Bài:ở­ Lu đi m: Vi trong cu ng là vô cùng quan tr ng. Đây là vi cậ ệc th hi khi còn tr vàtrong su cu đi sau này. Ít lâu nay, nầ ạtrong em có ph là p. Em đã ng thuy ph các và cũngớ ạnh nh nh mình: khi ta còn tr ta không ch khó thì lênư ớs ch ng làm đc vi gì có ích!ẽ ượ ệII/Thân Bài:­ Lu :ậ ứ1) Lí :ẽ­ Lí 1: Gi thích là ti thu ki th ng aẽ ướ ướ ủth cô luy p…(liên “h i”,”h hành”…)ầ ọ­ Lí 2: Ki th an hân lo bao la, mênh mông nh bi còn hi uẽ ểbi ng chúng ta ch nh gi c…ế ườ ướ2) ch ng:ẫ ứ­ ch ng 1: ch ng a: Tr Minh kh chu (b hãy tìm nh ng giaiẫ ữth ai, chuy Tr Minh, th nghèo khó, kh ôngọ ủnh ng ông thành công trong vi và đã thành Tr ng Nguyên)ư ạ­ ch ng 2: ch ng ngày nay: ng Bác Hẫ ươ ồ­ ch ng 3: giúp ng ta qua nh ng khó khăn ng chẫ ườ ượ ưở ừkhông th qua đc: Th Nguy Ng Kí li hai tay, vi ngể ượ ượ ằchân…­ ch ng 4: ch ng th văn: ơ“ ng vàng không ng nang chộ ươ ”Doc24.vn“ là gi ng ki th c, khi th là gi ng nh phúcọ ”III/K Bài:ế­ Lu đi m: Khuyên các trong không nên là mà ph ch uậ ịkhó khi còn tr thì lên làm đc vi có ích, làm đc vi nọ ượ ượ ớBài văn 1ẫH hành có quan tr ng đi cu đi con ng i.ọ ườNg đã nh nh con cháu ng: “N còn tr mà không ch hành thìườ ọkhi lên ch ng th làm đc vi gì có ích”. Bên nh đó còn có nh ngớ ượ ữcâu: “Có thì nh lúa nh p, không thì nh nh ”. Ho c: “B tọ ấh tri lí” (Không thì không bi lí ph i).ọ ảSu ch phát tri ngàn năm, nhân lo đã tích lũy đc khoố ượ ộtàng tri th kh ng nhiên và xã i. Nh ng tri th đc truy nứ ượ ềt đi này sang đi khác qua hình th truy mi ng và ch vi (sách). Mu nừ ốti thu tinh hoa trí tu con ng ch có con đng duy nh là c, cế ườ ườ ọsu đi.ố ờNói đn là nói đn trí c, năng suy nghĩ, tr quan nh yế ạbén, duy lí. Đi thi cho ng i. Chínhộ ườvì y, ngay lúc nh kì ai cũng ph đc hành.ậ ượ ọTrong hai năm tr ng ph thông, sinh đc cung nh ngườ ườ ượ ữki th đng môn nh Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn,ế ưS Đa, Ngo ng Tuy th sinh ph chăm ch hành thì hi vàử ển ng ki th cách có th ng. là, ch nh ng, thi uắ ếnghiêm túc trong vi hành thì cu là th gian, ti mà quệ ảthu đc ch ng đáng là bao.ượ ẳTh cho th là có có n. đích vi là nh ph cự ụv cho công vi đt hi qu cao. ta đn thu làm vi theo thóiụ ệquen ho kinh nghi có thì công vi ti tri ch và ch ngặ ượkhông t. Cách làm nh trên ch thích các công vi gi đn, khôngố ơc nhi đn trí tu Còn đi nh ng công vi ph liên quan đn khoaầ ếh kĩ thu thì cung cách làm vi là u, th i. Mu đt hi quọ ảDoc24.vnt trong lĩnh c, chúng ta bu ph c, ph đc đào chính quyố ượ ạtheo ng chuyên ngành và trong su quá trình làm vi ph khôngừ ậng ng, ng hình th khác nhau.ừ ứTrong th đi khoa kĩ thu phát tri nhanh nh hi nayờ ệthì tri th (ch xám) con ng là ti vô cùng quan tr ng. Có mứ ườ ắv ng lí thuy t, chúng ta làm đc nh ng công vi ph p. Có ngữ ượ ữlí thuy t, chúng ta làm đc nh ng công vi ph p. Lí thuy khoa cế ượ ọcó tác ng soi sáng, đng cho kĩ năng th hành, con ng rút ng nụ ườ ườ ắđc th gian mò m, tìm hi th ti n, do đó tránh đc nh ng sai mượ ượ ầđáng ti c.ếH không ch là quá trình rèn luy tri th mà còn là quá trình rèn luy nọ ệtình và đo đc. Con ng ngoài cái trí còn có cái tâm. là th uả ườ ấhi nh ng huy bí cu đi, vũ tr ch đng trong nh ng côngể ữth toán đn gi ho trong nh ng quy lu th nh suy xã i. Khôngứ ộhòa cái tâm mình vào trong cu đi, vào vũ tr ng tìm và nh thìủ ậlàm sao có đc nh ng tín hi mách cho trí tu con đng đi nh ng lượ ườ ẽhuy di và bí kia ?. Nh là có bi bao kién th i, nh th iề ớv cu đi, th gi mà chúng ta tìm ki đc không ch ng lí trí màề ượ ằcòn ng tâm n.ằ ồH có cái trí và cũng có có cái tâm là vì th cũng là sáng thêmọ ểcái trí, lành thêm cái tâm và đóng góp tài đc mình cho nghi xâyể ệd ng đt nh giàu.ự ướ ạĐi quan tr ng là đã thì ph đu các môn khoa nhiên vàề ựkhoa xã i.ọ ộVăn, là nh ng môn thi t, không nói là đc bi quan tr ngử ọđ nên nhân cách. chúng ta không coi tr ng các môn này thì tâm sể ẽkhô ng, vô tr con ng và cu đi mà đn thái ng ngứ ướ ườ ưtr đp phong phú và giàu có ch văn hóa dân c.ướ ộS không ai trách chúng ta khi ch thích Tin c, Kinh Ngo iẽ ạng Nh ng ch gi ch mà quên ch vi t, gi kĩ thu mà kém vănữ ậhóa thì là thi thòi cho con ng i.ẽ ườDoc24.vnVi hành quan tr ng nh y, do đó chúng ta không th coi nh vaiệ ẹtrò vi hành. Đúng là: “ủ không có hành đn đn ch thìế ốl lên, chúng ta ch ng làm đc vi gì có íchớ ượ ”.Hi nay, tr không nh th đc quan tr ng vi cệ ượ ệh đi thành công hay th đi ng i. Nh th ch cọ ườ ạth ng đn hành đng sai m. đi ch i, giao du nh ng thànhườ ữph rê, sa ngã vào con đng c, ch i, hút chích…ầ ườ ờd nh ng ng đó đánh nhân cách, kh năng làm vi và trầ ườ ởthành gánh ng cho gia đình, xã i. cu ng nh th không đáng làặ ọcu ng con ng chân chính. Đn lúc nào đó nh ng có ănộ ườ ẫnăn, thì cũng đã mu màng.ố ộNh ng ki th mà chúng ta ti thu đc nhà tr ng, sách vàữ ượ ườ ởcu đi đem áp ng vào th ti mang nhi thành qu tinh th n,ộ ầv ch cho cu ng thân, gia đình và xã i.ậ ộTri th loài ng mênh mông nh bi (“B vô ”). chúngứ ườ ẫta có mi mài su cu đi thì cũng ch là ti thu đc ph nh .ệ ượ ỏBác y: “H tr ng, trong sách nhau và dânở ườ ”.Lenin cũng ng khuyên thanh niên: “ừ c! a! mãi!ọ ”. Đó là nh ng iữ ờkhuyên chí lí, có giá tr đi th đi. không coi tr ng vi thìị ọchúng ta không th đáp ng đc nhu ngày càng cao đt trongẽ ượ ướgiai đo i.ạ ớNgu n: Sách Nh ng bài làm văn 7,ồ Tr Th Thìn, NXB ng TP.HCMầ ợBài văn 2ẫVi trong cu ng là vô cùng quan tr ng. Đây là vi th cệ ựhi khi còn tr và trong su cu đi sau này. Ít lâu nay, trong pệ ớtôi có ph là p. Tôi đã ng thuy ph các và cũng nh tầ ựnh nh mình ng khi ta còn tr ta không ch khó thì lên sắ ẽch ng làm đc vi gì có ích!ẳ ượ ệCó ai bi “h hành” mang nghĩa gì không? “H hành” có nghĩa làế ọti thu ki th ng cô, ng th y, nh ng lí thuy ch đ,ế ườ ườ ủchúng ta ph đc th hành nâng cao hi bi t. Còn “h i” là sao?ả ượ ỏDoc24.vnH là chuyên trong không ch khó khăn, song ki nọ ếth đc sung, ngoài vi tr ng p, ta ph nh ng mứ ượ ườ ấg ng ho đi đây đó tìm thêm ki th mình ch bi trong thiên vì ki nươ ếth nhân lo bao la, mênh mông nh bi còn hi bi iứ ỗng chúng ta ch nh gi cườ ướCh các cũng đã bi Bác ph không? Bác khôngắ ồnh ng gi giang vi c, yêu th ng dân lành mà còn thông minh. Bácữ ướ ươ ấH thông minh nh không ph là do Bác chi ti đi c, cũng khôngồ ọph nh ai ch tr c, càng không ph là có tài năng sinh. Bác Hả ướ ồthông minh nh ch khó, kiên trì, nh i. Bác mà không aiờ ầgiúp Tiêu bi trong th kì mà Bác ra đi tim đng c, tr iả ườ ướ ướ ỗl boong tàu, Bác luôn luôn ghi trên tay mình ch cái ti ng Anh.ầ ườ ếBác không bi thì Bác tra tài li u, cho thu lòng, ch tiêu đt raế ượ ặthì ch thôi. nh th ngày qua ngày, Bác tr nên thành đt, thông th oớ ạngo ng ch ng khác chi so ng ngoài .ạ ườ ướ ảCh ch bi ng giúp ng ta qua nh ng khó khănắ ườ ượ ữt ng ch ng nh không th qua đc. ví đi hình cho chúng taưở ượ ượ ểm bài hay chính là th Nguy Ng Kí. Th li hai tay tộ ừnh ng ai cũng nghĩ ng: “ỏ ườ Ch tàn đi còn đâu mà aắ ”nh ng th không ph nh th Dù th li hai tay nh ng th còn yêuư ẫvi tha thi t. “ệ Thua keo này, bày keo khác ng cũng hay nói th .ọ ườ ếTh vi ch ng tay không đc, quy không chí, th li cáchầ ượ ọđ vi đc ch ng chân. Nét ch đúng là có u, nh ng th khôngể ượ ẫn chí mình mà kiên trì kh luy n. Nên qu đt đcả ược th chính là tr thành ng th đc ng quý tr ng, có nétủ ườ ượ ườ ọch th đp.ữ ẹÔng bà ta cũng hay có câu: ng vàng không ng nang chộ ươ ”đ nói cho con cháu hi ng ti không là gì thi cái đu thôngể ầminh… Qu đúng là th “ả ti c, công vi có th thúc ngày nào đó,ề ộnh ng thì không bao giư Đó là câu nói danh nhân iủ ổti ng có ta ng, ti ngày qua ngày n, nh ng ki th sế ẽgiúp ta có vi làm nên ki th quý ngàn ti c: “ệ làọ ậh gi ng ki th c, khi th là gi ng nh phúcạ ”Doc24.vnĐ các không là trong vi c, tôi ch đng khuyên các nể ạtrong không nên là mà ph trung trong n. Ta ph ch khóớ ịh khi còn tr thì lên làm đc vi có ích, làm đc vi đc.ọ ượ ượ ượBài văn 3ẫTr qua trăm năm ách nô th dân Pháp, hai iả ướ ươnăm ch ng qu Mĩ, nhân dân Vi Nam đã bi bao công c, trí tu choố ệs nghi đc p, do qu c, và hôm nay, trên con đng nh iự ườ ớth gi i, Vi Nam đã tr thành công nghi hoá, đang trên đà phátế ướ ệtri n. Chúng ta có quy hào ta là ng Vi Nam, đc sinh ra trênể ườ ượm nh đt anh hùng, luôn nh ng con ng kiên ng, khu t, đy tríả ườ ườ ầtu thông minh và sáng o. Th nh ng có khi nào th tu tr Vi Namệ ệchúng ta, nh ng ng thanh niên là ch nhân ng lai đt trongữ ườ ươ ướth đi nghĩ đn nh ng ti nh ng còn ch chính mình,ờ ủđ đó có nh ng lu đúng đn giúp đt ngày càng đi lên, ng iể ướ ướ ớm ng lai đp n.ộ ươ ơQua th ta nh th còn nhi còn ch i, coiự ọvi là nghĩa ng mà giao cho, ch ng nghiêm túc và giácệ ựtrong p,… Đó là nh ng con ng nhác, ch ng không công,ọ ườ ườ ưởnh ng ng còn đang ng quên trên chi th ng dân c,ch xác đnhữ ườ ịđc lí ng ng đúng đn. Đó là nh ng bi hi th th quá khượ ưở ứhào hùng cha anh, mà hi nay ta ph quan tâm và xem xétủ ảb vì “n khi còn tr ta không ch khó thì lên ch ng làm đcở ượvi gì có ích”. Trong nh ng năm ph thông, sinh đc cung nh ngệ ượ ữki th căn n, nh ng chúng ta không chăm ch hành, là,ế ơch nh ng thì không ng đc ki th cách có th ng màể ượ ốcòn th gian, ti và qu thu đc cũng ch ng đáng là bao, hu ngố ượ ốchi là kho tàng tri th kh ng nhiên và xã mà nhân lo đãả ạtích lũy su ngàn năm ch và nh ng ki th tân ti n, hi đi aố ủkhoa kĩ thu bây gi mà chúng ta không thì tr thành nh ng conọ ững và ch ti n. Vì th vi làm tr tiên thanh niên trongườ ướ ủth đi công nghi hoá, hi đi hoá đt là ph p, trang th tờ ướ ật cho mình ki th c, hi bi th gi i, khoa và con ng i…ố ườDoc24.vnH không ch giúp ta góp ph xây ng đt ng nh,ọ ướ ạphát tri và ph vinh mà còn là con đng nh giúp ta đi đn ngể ườ ươlai ng sáng và đp.ươ ẹ“ là gi ng ki th cọ ứKi th là gi ng nh phúc”ế ạKhông ch ng vi c, thanh niên, sinh còn ph hoàn thi nỉ ệb thân, tu ng và rèn luy đo đc. Có lòng th ng ng và đi xả ưỡ ươ ườ ửv ng theo ph i, đó là nhân nghĩa, là truy th ng cao đp ng iớ ườ ườVi Nam mà chúng ta duy trì và phát tri và thi th nh đó là kínhệ ựtr ng, bi n, hi th cha ông bà…, quan tâm, chia nh ng nh nọ ườ ịv nh ng ng xung quanh, thông và sàng giúp ng khi pớ ườ ườ ặkhó khăn, ho n, luôn có thái kính tr ng và bi nh ng ng đã cóạ ườcông đt c…ớ ướĐc bi t, thanh niên tích rèn luy ng trong sáng, lànhặ ốm nh, tránh xa các xã nh c, thu lá, ma tuý… và nh ng thóiạ ữh u, ng lai căng, th ng, xa các truy th ng văn hóa xãư ủh chúng có tác ghê cho thân, gia đình, xã ng đoộ ưở ạđc, kh e, kinh nòi gi ng…ứ ố“ đem vào giã bao đau đn,ạ ớG giã xong tr ng bông;ạ ựS ng trên đi ng cũng y,ố ườ ậGian nan rèn luy thành công.”ệ ớ(H Chí Minh)ồM ng chúng ta đu có nh ng nh, khác nhau, không ai làỗ ườ ếhoàn mĩ khác, xã luôn không ng ng phát tri n, vì y, thanh niênả ậph luôn hoàn thi thân mình, bi lên khó khăn, tr ng i,ả ượ ạbi phát huy đi m, kh ph c, ch khuy đi m, nh ng đi uế ềhay, đi ng khác. Có nh th thì thân, gia đình, ng đng sề ườ ẽngày phát tri n, ti n.ộ ơ“ là con chim, chi láế ếThì con chim ph hót, chi lá ph xanh,ả ảDoc24.vnL nào vay mà không có trẽ ảS ng là cho, đâu ch nh riêng mình?”ố ậ(T u)ố ữTóm i, thanh niên chúng ta ph ph đu p, xác đnh cạ ụtiêu đúng đn, coi vi khoa kĩ thu là then ch t, tr thànhọ ởnh ng nhà khoa tr tu ng lai, nh ng thanh niên xung phong tronhg th iữ ươ ờđi i, có kích thích sáng o, tìm tòi cái i, ng ng lí thuy vào đi ngạ ốth không ng ng, có tình yêu quê ng đt c, nh lãnh tráchự ươ ướ ậnhi là ng ch nhân ng lai đt c, là thành viên tú xã i.ệ ườ ươ ướ ộSong song đó, chúng ta tránh xa nh ng thói u, tầ ện xã i, luôn có th môi tr ng ng, ph cách trongạ ườ ẩsáng, gia đình, xã i, truy th ng đo đc đp dân c.ả ộNh ng hành đng trên là vô cùng thi th trong th đi công nghi pữ ệhóa, hi đi hóa này, nh ng đi mà ai trong chúng ta cũng có th làm đc đệ ượ ểđt ngày càng phát tri và có th sánh đôi các ng qu khác, gópấ ướ ườ ốph xây ng đt Vi Nam ngày giàu đp n.ầ ướ ơBài văn 4ẫVi Nam đang nh th gi i, đòi nh ng ng có năng cệ ườ ựth am hi nhi lĩnh có th góp ph xây ng, phát tri đtự ấn ngày càng giàu đp. ng có ki th sâu ng, giàu kinhướ ườ ộnghi m. nên vi quan tr ng đi ng trong ng lai aệ ươ ủchúng ta. Nh ng đây trong có ph là p.ư ậNh các đã bi nghe gi ng cũng thi t. Vì nó làư ếđi ki đu tiên giúp trong vi bài nhà sau đó. nghĩ: "Ðã làề ạh sinh khi đn chú tâm nghe gi ng hay không thì gì mà ph nh cọ ắsu t!". Không đâu i! các đu "chú tâm nghe gi ng" thì tôiố ảcó th qu quy ng: nh ng sinh đu là nh ng cể ọsinh gi i. Bài gi ng ti thu thì nhiên bài mau thu c. Nh ngỏ ưn nh y, ch ch tôi không vi bài văn này. thái ngheế ộgi ng các ph ra sao?B cũng có th nhìn lên gi ng, nhìn th côả ầchăm chú, ng ch ng nh đã "nu t" ng gi ng th cô y.ưở ậDoc24.vnNh ng không có nghe gì mà th cô câu, ch ch nư ắb lúng túng ngay. Ph i, không th đáp câu th cô tạ ộcách chính xác đc. Và nh là ch "nhìn" ch có "nghe" đâu. Ðuượ ầóc màng, đang ng mà nghĩ nh ng cu ch xa. Nào làạ ởchi nay đi i, đi đánh lông, bóng đá, đi ra quán đi ch vàoề ơti ng cho đã... các thì ng đn nh ng hàng hi u, hàng i.v.v...ế ưở ớNói chung, đang nhìn th cô mà đang "lang thang" cu cạ ộvi du nào đó ch không có p. Th cô thì kh ti ng, đễ ướ ểtrình bày bài mình, nh ng mong sinh hi sâu, hi ng mà nàoạ ộđc có ai ch khó nghe! ph bi ng đang trong c, vàượ ọb đang có nhi "nghe gi ng bài". ph xác đnh nh tạ ạphăng khác trung cho vi nghe gi ng bài. nh nọ ạkhông chú tâm nghe gi ng thì đâu ph có đng đi c. Mà đng cả ọt thì đúng là đi quan tr ng tu tr ph mình. Taậ ỏđn làm gì? c, thì ph nghe gi ng th cô. không,ế ếb ch có ti ng đi c, mang danh là sinh, nh ng th không ph iạ ảlà sinh. Vì sinh thì ph bi c, chăm và gi a. Ch uọ ịbao lao nh đt ng vào n, mà ph lòng ba sao?ọ ạDù sau này là ai, đa nào trong xã i, mà tu tr chây iạ ườtrong là đã đi. Tr nh là cha Sau đn là th yọ ướ ầcô và cu cùng là xã i. Vì ng trong lòng xã là ph có tráchố ảnhi ph xã i. ộAi làm ra nh ng ph cho xã i? ộLà con ng i. ườMu làm con đng ph có tính toán. Cái áo c, quy nố ườ ểv đc đu do tay con ng làm ra. nh t, bác sĩ và viên thu cở ườ ốb ng cũng sĩ bào ch Nh ng nh ng thành ph đó là ai?ạ ượ ầDo đâu mà đc nh y? cũng ph và cũng đã tr qua quáọ ượ ảtrình gian lao ngày nay có đc công thành danh to đó,nh góp bàn tayể ượ ằxây ng và ki xã i. Ðó cũng có th là "tr áo m", hoàn thànhự ơnghĩa đi xã i...Ngay bây gi còn tr đn mà không thìụ ọDoc24.vnl lên góp ph gì cho xã Ch đã ng nghe câu: "Tr màớ ẻkhông c, già ân n" ch ?ọ ứN đã th chăm chú nghe gi ng, nh đnh là ch cế ắki th bài mà ti thu. Khi đã ti thu còn ph bi nế ậd ng vào bài c, bài làm mình. nhiên nghe, hi u, đc toàn bụ ượ ộbài y, thì vi bài mau thu cách dàng. bài mauạ ọthu là chuy n, ngoài ra ph nh dai. Nh chính xác và không nộ ẫl đó là đi thi t. Có th bài thu mau, nh ng đng th iộ ờcũng mau quên… làm cách nào có th nh bài đc lâu. ph hi bàiậ ượ ểtr khi c. Mu hi bài ph nghe gi ng, ng nhi ph ngướ ươpháp riêng hi cách chính xác bài gi ng. ng tâm não aủ ủb ch không ph "h t". Cũng có thu nh ng không nạ ầhi bài, cách này ng ta là "h t". theo cách thu cể ườ ộlòng này, thì nguy hi cho n, vì đây là cách đi phó, thu tr bài choể ảxong thôi, sau đó ch còn là kh óc ng. Mu tránh tình tr ngợ ạnày, nên xác đnh cách bài ch ng nh ng sao cho mauạ ọthu mà còn ph hi và nh lâu a. Nghĩa là ph ng kh óc và iộ ọgiác quan. Ph quan tr ng nh giúp nh dai là tâp trung nghe gi ng. Ghiầ ảchép nh ng hay nh ng ph quan tr ng. Tóm dung, bài cô đngữ ọnh ng ý. Nghiên bài ngay sau khi nghe gi ng vì nh th giúp ngư ủc các ph quan tr ng kh sâu vào tâm não n. Ghi nh ng chiố ữti quên ra gi nháp, túi lâu lâu ra xem cho bao gi đế ềđó đã hi thôi. các môn Toán Lý Hóa Sinh, nói chung các môn cóể ớcông th c, càng ghi vào gi nháp túi lúc nào, đâu nứ ạcũng có th ra xem đc. Ho cũng có th ghi các công th lênể ượ ấb ng, bàn các công th luôn đp vào n. Nh đnh là nả ạs nh mau và nh mãi. gi nguyên ng nh cho đn khi cácẽ ếcông th đã "n lòng" trong óc xóa đi, vi các công th khác.ứ ứNh ng cách này ch ch có hi qu t.ữ ốB bi cách ghi nh ng tr ng tâm môn. môn cạ ọđu có nh ng yêu và nh ng ph tr ng tâm nó. nên trung vàoề ậph này đào sâu suy nghĩ. Các môn nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh...) cóầ ựTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.