Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bài văn mẫu lớp 10 số 5 đề 3: Thuyết minh về di tích lịch sử

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-12 05:42:43
Nội dung
Bài vi 10 3. Thuy minh di tích ch sế ửBài văn 1ẫTrong hàng nghìn di tích ch Hà i, 500 di tích đã đc ng,ố ượ ạthì Văn Mi Qu Giám là di tích li thành kinh đôế ủThăng Long tri Lý, đã có ch nghìn năm, quy mô khang trang thướ ếnh t, tiêu bi nh cho Hà và cũng là đc coi là bi ng cho văn hóa, chấ ượ ượ ịs Vi Nam. ệTheo Đi Vi ký, vào mùa thu năm Canh Tu 1070, Vua Lý Thánh Tông đãạ ấcho kh công xây ng Văn Mi th các tiên thánh tiên hi n, các nho giaở ậcó công c, trong đó có th Kh ng ng sáng ra nho giáo ph ngớ ướ ườ ươĐông và nghi Qu Giám Chu Văn An, ng th tiêu bi đo cao, đcư ườ ứtr ng giáo Vi Nam. Sáu năm sau năm 1076, Vua Lý Nhân Tông quy tọ ếđnh kh xây Qu Giám tr ng Nho cao nh gi nh mị ườ ằđào nhân tài cho đt c. Đây là ki có nghĩa quan tr ng đánh sạ ướ ựch đu tiên tri đình phong ki Vi Nam giáo c, đào oọ ạcon ng Vi Nam theo mô hình Nho châu Á. ườ ọHi trong di tích còn có 82 bia đá, trên đó đc kh tên 1306 đã ngệ ượ ừđ ti sĩ trong 82 thi gi năm 1484 và 1780. Cũng trên các bia này đã ghiỗ ấl ng ti sĩ cao tu nh trong ch là ông Bàn Quang. Ông ti sĩạ ườ ếkhi 82 tu i. Ng tr nh là Nguy Hi n, quê Nam Tr (Nam Đnh), đu tr ngổ ườ ạnguyên năm Đinh Mùi niên hi Thiên ng Chính bình th 16 (t năm 1247) iệ ướtri Tr Thái Tông khi đó 13 tu i. đó Văn Mi cùng Qu Giám đcề ượcoi là tr ng đi đu tiên Vi Nam đã đn th 19. ườ ỷT trên khuôn viên 54.000m2, khu di tích Văn Mi Qu Giám mọ ằgi dãy ph ng chính đng Qu Giám (phía Nam), phía giápữ ườ ắđng Nguy Thái c, phía Đông giáp ph Tôn Đc Th ng, phía Tây là ph Vănườ ốMi u. Bên ngoài có ng vây phía, bên trong chia làm khu c. Khu mế ườ ồDoc24.vncó Văn (h văn); Văn Mi môn, ng tam quan ngoài cùng, ng có ba a,ồ ửc gi to cao và xây hai ng, ng trên có ba ch Văn Mi môn. Khu th hai,ử ứt ng chính đi th ng vào ng th hai là Đi Trung môn, bên trái là Thánh môn,ừ ựbên ph có Đt Tài môn. Ti trong là Khuê Văn Các (đc xây ng vào 1805).ả ượ ǎKhu là gi ng Thiên Quang (Thiên Quang nh có nghĩa là gi ng tr trong sáng).ự ờT khu này có 82 bia Ti sĩ ng thành hai hàng, bia quay gi ng, là tạ ộdi tích th có giá tr Qua Đi Thành là vào khu th 4, Đi Thành cũngậ ạm đu cho nh ng ki trúc chính nh hai dãy Vu và Vu, chính gi là Toàở ữĐi Bái đng, thành ki trúc hình ch kính và truy th ng. a,ạ ườ ưđây là th nh ng đo Nho. Khu trong cùng là gi ng tr ngơ ườQu Giám th Lê, nhi th nhân tài "nguyên khí nhà" đã đc rènố ướ ượgiũa đây. Khi nhà Nguy tr ng Qu vào Hu đây dùng làm đn thạ ườ ờKhi Thánh (cha Kh ng ), nh ng ngôi đn này đã ng hoàn toàn trongẹ ỏchi tranh...ếĐi đáng ng là trong 2000, Chính ph Vi Nam đã quy đnh kh côngề ởxây ng Thái đng giá tr 22 đng. ki hoàn thành vào năm 2003ự ườ ẽnh làm cho khu di tích Mi Qu Giám ngày càng hoàn ch nh n, đúngằ ơv và trí di tích. Công trình này mang tính yêu th đi, đó làớ ạcông trình nh tôn vinh văn hoá dân c. Nh ng ng đi sau đn đâyớ ườ ếcó đc nh ng giây phút ng ni nh ng ng đã có công sáng và xây ngượ ưở ườ ựn giáo Vi Nam. ệTr qua bao thăng tr và nh ng bi ch Văn Mi Qu Giámả ửkhông còn nguyên nh a. Nh ng công trình th Lý, th Lê nh không cònẹ ưn a. Song Văn Mi Qu Giám gi nguyên đc nh ng nét tôn nghiêm cữ ượ ổkính tr ng đi có 1000 năm tr Hà i, ng đáng là khuủ ườ ướ ứdi tích hoá hàng đu và mãi là ni hào ng dân Th đô khi nh đnǎ ườ ếtruy th ng ngàn năm văn hi Thăng Long Đông Đô Hà i.ề ộDoc24.vnBài văn 2ẫH Phòng là quê ng danh nhân văn hóa Tr ng Trình Nguy nh Khiêmả ươ ỉvà là có khu di tích Ðn Tr ng ti ng thôn Trung Am, xã Lý c, huy nơ ệVĩnh o. Ðây hi là trong nh ng đi đn du ch văn hóa, tâm linh thu hútả ịđông du khách trong ch ng trình du kh đng quê ngành du ch thành ph .ươ ốCh ng trình du ch đng quê Phòng đang tr thành ph du ch đcươ ặthù đi nh là khu di tích Ðn Tr ng, th Trình Qu công Nguy nớ ễB nh Khiêm (1491­ 1585), Tr ng nguyên c, mt danh nhân văn hóa đtỉ ấn c. Không ch đc bi đn là nhà th nhà tri c, Tr ng Trình Nguy nướ ượ ễB nh Khiêm còn là ông Tr ng dân gian qua 300 câu Tr ng truy đi nàyỉ ờsang đi khác. Không sa vào mê tín, th bí, nh ng vi khôi ph vănờ ềhóa tâm linh, nghĩa cách có tri c, suy tôn danh nhân văn hóa dânắ ột là thi ng du khách khi đn đây thành kính th nén ngộ ướ ươt ng nh tìm hi và nghe bình Tr ng, lôi cu du khách đích ngưở ướthi n. Ðã nghe và ng đc Tr ng Trình, ch ch nhi du khách mong mu nệ ơm đc đn th y, tai nghe và có nh ng giây phút th thái: càyộ ượ ưmây, cu nguy t, gánh yên hà đm mình vào không gian ch mà sinh th Tr ngố ạt ng tr i.ừ ảÐn Tr ng đc xây ng kho ng năm 1586, sau đó đã đc trùng tu qua cácề ượ ượđi và đã đc Nhà ng Di tích qu gia năm 1991. Cu năm 2000,ờ ượ ướ ốk ni 415 năm Ngày Tr ng Trình, UBND Thành Ph Phòng đã phê duy tỷ ệk ho ch nâng qu th di tích danh nhân văn hóa Nguy nh Khiêm cácế ớh ng công trình: Quán Trung Tân, ph Nguy Văn Ðnh (thân phạ ụNguy nh Khiêm), khu ng đài Nguy nh Khiêm, chùa Song Mai, phuễ ượ ơnhân Nguy nh Khiêm đã tu hành. Ðng đi đc làm i, khuôn viên, câyễ ườ ượ ườl ni đc quy ho ch nh quan đp và khang trang. Vi quy ho ch, trùng tu,ư ượ ạxây ng khu di tích Ðn Tr ng th hi cao nh tính ch giá tr văn hóa, đngự ồDoc24.vnth đc nh ng nhu hàng đu du khách khi thăm Ðn Tr ng.ờ ượ ạTham quan các di tích, du khách có th hi ph nào nhà nho th i, nể ẫth chí trung là chí thi Chí thi vi c, nghĩa đi tài hoa, xu tế ấx linh ho đn tr khi làm quan: Thánh 40 tu ch ng còn ng Ta tu iử ướ ổ40 líu lô/ Ðo lý xa đen nh c/ Văn ch ng ngh cũ xác nh Và "h uẫ ươ ưt ch c, quan nhà", 45 tu đi thi, làm quan vào hàng đu tri tám năm rũạ ạáo ra n, mà: "Xa vua đâu ph đã nguôi lòng", "Phù trì xã ng aề ửnghiêng, Ru rong há ch ng yên ph già", đn "Quá ngổ ươ ừđc nhà, thăm ch a". Ðây còn là đã ngu ng 1.000 bàiượ ủth Hán, Nôm, nói lên thanh ch, trong sáng lòng trung, đã ng đào oơ ạhàng trăm nhân tài cho đt c. Dân làng Trung Am đã khéo ch hoành phi "An namấ ướ ọLý c", và đôi câu th treo chính gi Ðn nh hai câu đi: lai qu dĩ dân viọ ốb n/ Ðc Qu ng tri đc dân (X nay dân làm c, đc nênả ướ ượ ướbi đc dân)... Thăm khu di tích, nghe th văn, thân th nghi Tr ngế ượ ạTrình Nguy nh Khiêm, du khách còn đc th ng th ng th aễ ượ ưở ươ ủquê ng Tr ng. Ng dân Vĩnh khéo tay, hay làm, ch bi nhi món ăn đươ ườ ồu ng đa ph ng đa ng, làm hài lòng du khách.ố ươ ẽPhác đôi nét nh th đc ch ng trình du ch thămọ ượ ươ ịkhu Ðn Tr ng. Ch ng trình đc nghiên hàm ng văn hóa cao, trênề ươ ượ ược tôn tr ng ch lôi cu du khách qua nh ng di tích, di còn i, đc bi làơ ệqua th văn, bia, Tr ng và dung ng n, thuy minh thân th sơ ướ ựnghi p, tài th văn, tài tiên tri, phong cách, ng, đo đc, lòng đau cệ ướth ng dân danh nhân văn hóa Tr ng Trình, đúng "ti ng tăm ng nh mươ ấr n, năng nh tr ch ng tr i, tài năng ki xu t, dung nh tiên iề ơtr th " Tr ng Nguyên Trình Qu công Nguy nh Khiêm. Khu di tích Ðnầ ềTr ng đc gi gìn, trùng tu, xây ng và khai thác trong phát tri du ch, đã và đangạ ượ ịlà tr ng tâm tuy du ch du kh đng quê Phòng các đi du ch phọ ụDoc24.vnc phong phú nh xem Hà, Nhân Hòa, thăm Ðình Nhân c,ậ ướ ụlàng ngh ng Ðng Minh Vĩnh và kéo dài tuy ra Núi voi Ki An, Ðề ượ ồS n, Cát Bà, làm nên nét đc không đâu có ngoài Phòng.ơ ảSau khi án đng 10 hoàn ch nh, tuy du ch qu sang qu 10,ự ườ ộliên nh ng đi du ch ti ng Ninh Bình, Nam Ðnh, Thái Bình, sang Cátế ịBà, (H Phòng), Long, Móng Cái (Qu ng Ninh) ho qua Ninh Giang (H iồ ảD ng) Hà i. Ði này góp ph đa di tích Ðn Tr ng tr thành tâm đi aươ ủtuy du ch qu gia và đang đc nhi hãng hành qu quan tâm đa vàoế ượ ưch ng trình du ch. Tr ng Trình, niêu, mái đàn quê Tr ng cùngươ ượ ạnh ng th bia ký, truy Tr ng và ng là nh ng giá tr văn hóaữ ịt đp vùng nông thôn duyên đang theo chân du khách đi kh mi đtố ấn c, đn năm châu, làm ng danh quê ng, con ng đt Tr ng, gópướ ươ ườ ạph phát tri du ch Phòng.ầ ảBài văn 3ẫ"Dù ai đi ng xuôi,ượ ềNh ngày gi mùng tháng ba."ớ ườGi Hùng ng hay đn Hùng là mang vóc qu giaỗ ươ Vi Nam. Hàng năm, vào ngày 10 tháng âm ch, hàng ng kh iở ườ ọmi qu đn Hùng ng nh và lòng bi công lao aề ưở ướ ủcác vua Hùng, nh ng vua đu tiên dân c.ữ ộĐn Hùng là khu du ch ti ng trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy ng,ề ươhuy Phong Châu, nh Vĩnh Phú cách Hà 100km phía c. Đó là qu nệ ầth ki trúc bao lăng m, đn, mi kính. Do nh ng bi đng ch sể ửvà kh nghi th gian, các ki trúc đn Hùng đã đc trùng tu và xâyự ượd ng nhi n, đây nh là vào năm 1922. chân núi đi lên, qua ng đn,ự ềđi ng chân du khách là đn ng truy là bà Âu ra trămể ươ ọtr ng. Trăm tr ng ra trăm ng con, năm ng theo cha xu ng bi n, nứ ườ ươ ườ ốDoc24.vnchín ng theo lên núi. Ng con làm vua, tên là Hùng ng (thườ ườ ươ ứnh t). Qua đn là đn Trung, các vua Hùng dùng làm bàn các cấ ạh u, ng. Trên đnh núi là đn Th ng là lăng Hùng ng th sáu (trong dânầ ướ ượ ươ ứgian là đn Th ng đi xu ng phía Tây nam là đn Gi ng, có cáiọ ượ ơgi ng đá quanh năm trong t. ng truy ngày các công chúa Tiên Dungế ướ ươ ưvà Ng Hoa, con vua Hùng ng th tám, th ng đu đó.ọ ươ ườ ườ ạL đn Hùng bao nh ng ho đng văn hóa, văn ngh mang tính ch nghiễ ấth truy th ng và nh ng ho đng văn hóa dân gian khác... Các ho đng văn hóaứ ộmang tính ch nghi th còn đn ngày nay là ki vua và dâng ng.ấ ướ ươĐó là hai nghi đc hành đng th trong ngày chính i. Đám ki xu tễ ượ ướ ấphát chân núi qua các đn đn Th ng, làm dângừ ướ ượ ượ ễh ng. Đó là đám ng ng nh ng âm thanh các nh truy vàươ ướ ềmàu ngàn hoa, ng, ki u, trang ph truy th ng... tán láắ ướmát nh ng cây trò, cây th và âm vang tr ng tr ng đng, đámượ ồr nh con ng trên nh ng đá huy tho đnh núiướ ượ ỉThiêng.Góp ph vào quy rũ ngày i, ngoài nh ng nghi th cònầ ướ ễnh ng ho đng văn hóa qu chúng đc c. Đó là nh ng cu thi hát xoan (t hátữ ứgh o), hình th dân ca đc bi Vĩnh Phú, nh ng cu thi t, thi kéo co, hayẹ ậthi tr ngã ba sông ch c, các vua Hùng luy các đoàn th binhơ ủluy chi n.ệ ếNg hành ng đn Hùng không ch vãn nh hay tham vào cái khôngườ ươ ựkhí ng ng ngày mà còn vì nhu đi ng tâm linh. ng hànhư ườh ng đu th lên vài nén ng khi đt nh làn khói th nói hươ ươ ộnh ng đi tâm ni mình tiên. Trong tâm ng Vi thì mữ ườ ắđt, cây đây đu linh thiêng và ch ng có gì khó hi khi nhìn th nh ng cấ ốcây, đá nh ng chân ng.ố ươDoc24.vnTr Đn Hùng là truy th ng văn hóa đp ng Vi Nam. Trong tẩ ườ ấnhi nh ng ngày đc ch trên kh đt c, đn Hùng đc coi làề ượ ướ ượh linh thiêng nh đó là ng Vi Nam nh ngu và truy nộ ườ ềth ng oai hùng, hi hách cha ông.ố ủDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.