Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài thi Violympic bài 3 vòng 12 môn Toán lớp 7

4f8724ee4d817a17507a338f0b6cb232
Gửi bởi: nhanthuat vào ngày 2016-08-26 14:16:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI VÒNG 12Câu 1:Điểm nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4.Tọa độ của điểm là B( ).(Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" )Câu 2:Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng Câu 3:Cho Góc kề bù với có số đo bằng Câu 4:Cho hàm số f(x )= 3x 8. Khi đó f(-5) Câu 5:Cho hàm số |6-x| 17.Tập hợp các giá trị của để f(x) -12 là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" )Câu 6:Cặp số (x;y) thỏa mãn là (x;y) )(Nhập theo thứ tự trước, sau; cách nhau bởi dấu ";" )Câu 7:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tia phân giác của và cắt nhau tại I.Số đo Câu 8:Cho Lấy A, thuộc tia Ox sao cho OA OB.Lấy các điểm C, thuộc tia Oy sao cho OC OA, OD OB.Gọi là giao điểm của AD và BC. Số đo Câu 9:Tìm biết Trả lời: =Câu 10:Tìm biết 2x 3x 4x 5x 6x ... 99x 100x 200.Trả lời: BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Cho tam giác OAB có OA OB, AB 10cm.Tia phân giác của góc cắt AB tại D. Độ dài AD =cm.Câu 2:Biết rằng điểm B(3;b) thuộc đồ thị hàm số .Vậy Câu 3:Tam giác ABC có AB AC; thìCâu 8:Xác định để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số 3x 5.Trả lời:m =Câu 9:Cho đoạn thẳng AB.Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB,vẽ các tia Ax,By cùng vuông góc với AB.Lấy điểm trên đoạn AB sao cho MA MB.Trên tia Ax, By lần lượt lấy các điểm C,D sao cho AC=BM; BD=AM.Số đo Câu 10:Cho dãy tỉ số bằng nhau và .Tính ta được BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 3:Cho tam giác ABC có ;phân giác AD.Trên đoạn thẳng AB lấy điểm sao cho AI AC.Số đo Câu 5:Cho hàm số f(x) |x+3| 5.Xác định để f(a) đạt giá trị nhỏ nhất.Trả lời:a Câu 8:Tập hợp các giá trị của sao cho là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")Câu 9:Tập hợp các giá trị của thỏa mãn là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")Câu 10:Cho dãy tỉ số bằng nhau và .Tính ta được BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 4:Cho tam giác ABC có ;phân giác AD.Trên đoạn thẳng AB lấy điểm sao cho AI AC.Số đo Câu 7:Cho Khi đó f(-1) 2g(3) h(0) =Câu 8:Cho tam giác ABC có là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm sao cho MK MA. Khi đó,số đoCâu 9:Số tự nhiên lớn nhất để (n+5)(n+6) 6n là Câu 10:Cho dãy tỉ số bằng nhau và .Tính ta được BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Cho hàm số f(x )= 3x 8. Khi đó f(-5) Câu 2:Cho Góc kề bù với có số đo bằng Câu 3:Cho tam giác OAB có OA OB, AB 10cm.Tia phân giác của góc cắt AB tại D. Độ dài AD =cm.Câu 4:Điểm nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4.Tọa độ của điểm là B( ).(Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" )Câu 5:Cho tam giác ABC có .Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A.Trên tia Ax lấy điểm sao cho AD =BC.Số đo Câu 6:Cho hàm số f(x) |x+3| 5.Xác định để f(a) đạt giá trị nhỏ nhất.Trả lời:a Câu 7:Cặp số (x;y) thỏa mãn là (x;y) )(Nhập theo thứ tự trước, sau; cách nhau bởi dấu ";" )Câu 8:Cho hàm số |6-x| 17.Tập hợp các giá trị của để f(x) -12 là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" )Câu 9:Cho a, b, là ba số đôi một khác nhau và .Khi đó Câu 10:Tìm biết 2x 3x 4x 5x 6x ... 99x 100x 200.Trả lời: BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Điểm nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4.Tọa độ của điểm là B( ).(Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" )Câu 2:Tam giác ABC có AB AC; thì Câu 3:Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng Câu 4:Cho Góc kề bù với có số đo bằng Câu 5:Cho tam giác ABC có là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm sao cho MK MA. Khi đó,số đo Câu 6:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tia phân giác của và cắt nhau tại I.Số đo Câu 7:Cho tam giác ABC có .Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A.Trên tia Ax lấy điểm sao cho AD =BC.Số đo Câu 8:Xác định để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số 3x 5.Trả lời:m =Câu 9:Tìm biết 2x 3x 4x 5x 6x ... 99x 100x 200.Trả lời: Câu 10:Tìm x;y thỏa mãn Trả lời: (x;y)=( )(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" )BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Điểm nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4.Tọa độ của điểm là B( ).(Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" )Câu 2:Cho tam giác OAB có OA OB, AB 10cm.Tia phân giác của góc cắt AB tại D. Độ dài AD =cm.Câu 3:Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng Câu 4:Cho hàm số f(x) 3x. Giá trị của khi 26 là =Câu 5:Cho Khi đó f(-1) 2g(3) h(0) =Câu 6:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tia phân giác của và cắt nhau tại I.Số đo Câu 7:Cho tam giác ABC có .Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A.Trên tia Ax lấy điểm sao cho AD =BC.Số đo Câu 8:Xác định để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số 3x 5.Trả lời:m =Câu 9:Cho dãy tỉ số bằng nhau và .Tính ta được Câu 10:Cho tam giác ABC vuông tại C; phân giác AD,BE (D thuộc BC, thuộc AC).Qua và kẻ các đường vuông góc với AB cắt AB tại và N.Khi đó BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Biết rằng điểm B(3;b) thuộc đồ thị hàm số .Vậy Câu 2:Tam giác ABC có AB AC; thì Câu 3:Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng Câu 4:Cho tam giác OAB có OA OB, AB 10cm.Tia phân giác của góc cắt AB tại D. Độ dài AD =cm.Câu 5:Cho Khi đó f(-1) 2g(3) h(0) =Câu 6:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Tia phân giác của và cắt nhau tại I.Số đo Câu 7:Cho hàm số |6-x| 17.Tập hợp các giá trị của để f(x) -12 là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" )Câu 8:Cho Lấy A, thuộc tia Ox sao cho OA OB.Lấy các điểm C, thuộc tia Oy sao cho OC OA, OD OB.Gọi là giao điểm của AD và BC. Số đo Câu 9:Cho tam giác ABC có các góc tỉ lệ với 7;5;3.Khi đó các góc ngoài tương ứng tỉ lệ với a;b;c.Tìm a;b;c biết ƯCLN(a;b;c)=1. Trả lời:(a;b;c)=( )(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" )Câu 10:Tìm x;y thỏa mãn Trả lời: (x;y)=( )(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" )BÀI THI SỐHãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Cho hàm số f(x) 3x. Giá trị của khi 26 là Câu 2:Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng Câu 3:Cho tam giác ABC có ;phân giác AD.Trên đoạn thẳng AB lấy điểm sao cho AI AC.Số đo Câu 4:Cho tam giác OAB có OA OB, AB 10cm.Tia phân giác của góc cắt AB tại D. Độ dài AD =cm.Câu 5:Cho hàm số |6-x| 17.Tập hợp các giá trị của để f(x) -12 là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" )Câu 6:Cho tam giác ABC có .Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A.Trên tia Ax lấy điểm sao cho AD =BC.Số đo Câu 7:Xác định để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số 3x 5.Trả lời:m =Câu 8:Tập hợp các giá trị của sao cho là }(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")Câu 9:Cho tam giác ABC vuông tại C; phân giác AD,BE (D thuộc BC, thuộc AC).Qua và kẻ các đường vuông góc với AB cắt AB tại và N.Khi đóCâu 10:Số tự nhiên lớn nhất để (n+5)(n+6) 6n làTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.