bài thi tích hợp 2017-2018: Giáo dục HS.THPT về trách nhiệm, tình yêu đối với chủ quyền Biển đảo Việt Nam.

Gửi bởi: Lê Thị Xuân vào ngày 2018-11-03 20:39:18 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHI MÔ BÀI THI GIÁO VIÊNẾ ỦPh I: Tên c.ầ ọT CH HO NG NGO KHÓA: GIÁO TÌNH YÊU, ÝỔ ỤTH CHO SINH THPT TRÁCH NHI CHỨ ỦQUY BI N, VI NAM.Ề ỆPh II: tiêu .ầ ọ1. Ki th c:ế ứ- sinh trí qu Tr ng Sa và qu oọ ượ ườ ảHoàng Sa. Cung cho sinh khái ni m, thu ng ch quy bi n,ấ ểđ o, ng th y, lãnh i, vùng ti giáp lãnh i, vùng quy nả ườ ềkinh th a, pháp lu bi n; cũng nh nh ng li kh ng nhế ịb ng ch ng ch quy bi n, Vi Nam.ằ ệ- Ch ra trí, vai trò bi o; ti năng kinh nh nh Tr ngỉ ườSa và Hoàng Sa. sinh ph quá trình hình thành bi n, ch quy nọ ượ ềc Vi Nam, có th nói các tri vua đã xác ch quy bi n, o.ủ ảTi là cu tranh Nhân dân ta ch ng chi Trungế ủQu Vi Nam, trong đó nh nh th ch quy nố ềbi n, ng dân Vi Nam. ườ ệ- Trang cho sinh lu pháp qu bi n, là Công Liên pị ướ ợqu Lu Bi năm 1982 và Tuyên ng các bên Bi nố ểĐông và cho sinh hi và Hoàng Sa, quân nhàọ ảNguy n, tr chi tiên quân Vi Nam (1964), Tr ng Sa –ễ ườkhúc bi tráng 14/3, th trên Bi Đông.ắ ể- sinh ng quan đi ng và Nhà ch quy vàọ ướ ềb ch quy qu gia. sinh ph bi ph bác các quan đi sai tráiả ểc thù.ủ ẻ12. năng:ỹ* Qua môn ch :ị ử- Bi nh nh, đánh giá nh ng ch bi đông, vế ềbi n, Vi Nam.ể ệ- Rèn luy các ph ng pháp c, nghiên u, khai thác kênh hình,…ệ ươ ứ- Rèn luy cho sinh kĩ năng xác nh ki th n, ki n, soệ ảsánh, đánh giá các ki ch .ự ử- Rèn luy kĩ năng ng ch tranh nh li u, clip phim tệ ưli u, nh c, bài hát đi hình ph cho bài c.ệ ọ- Rèn năng thu th p, lí li u, ng ng công ngh thông tin (Powerỹ ệPoint Word), xây ng các video…vào vi xây ng bài thuy trìnhự ế- Rèn kh năng làm vi hi qu theo nhóm.ả ả- ng duy phát tri các ng cá nhân ch nàoử ưở ềđó, bi cách ng kĩ thu 5W1H, kĩ thu KWL, bi ng các ph nế ầm Power Point, Word,ề Prezi...chèn hình nh, âm thanh, video....t nênả ạs ph báo cáo án p.ả ậ- Kĩ năng quan sát và th nghi ng; kĩ năng trình bày kĩể ềnăng tranh lu và th lu n; kĩ năng xây ng bài thuy trình bậ ộmôn ch …ị ử* Qua môn lý:ị Rèn năng khai thác, ng trong quáỹ ượ ồtrình xây ng bài thuy trình.ự ế* Qua môn GDCD Rèn kĩ năng ng các khái ni lu và pháp lu ,ử ậtiêu bi trongể công Lu bi Liên Qu năm 1982ướ gi quy tả ếtình hu ng có trong môn ch …ố ử* Qua môn Ng vănữ Phát tri kĩ năng thuy trình, thu th p, lí li u,ể ệng ng công ngh thông tin (Power Point Word) vào vi xây ng bàiứ ựthuy trình. nh n, bình tĩnh và tin khi trình bày Thi pế ậ2đ bài ph ng đúng chu c.ượ Kh năng thuy trình, giao ti pả ếtr đám đôngướ* Qua môn Tin c:ọ Rèn và phát tri kĩ năng th hành vi tìm ki li uể ệtrên ng, lí li u, và trang trí, làm video, cho bài thuy trìnhế* Qua môn Giáo Qu phòng An ninh:ụ Rèn và phát tri kĩ năng thuểth và lí li uậ ki th Qu phòng An ninh vào lí bài thuy trình.ế ế* Rèn kĩ năng ng:ố- Tính tác gi các thành viên trong công vi c; chia phân côngợ ựcông vi theo năng c; khéo léo trong giao ti p; khoa trong kệ ếho ch và làm vi c; Cách th và nh ng nguyên khi cá nhân nạ ếliên công vi và ngh tác lãnh và các ch c; Thói quenệ ứlàm vi đúng nh th gian; kh năng th thách, khó khăn, tháo gệ ượ ỡkhó khăn… Phát huy năng riêng, tr ng ng c: kh năngượ ườ ườ ảgiao ti p, năng hùng bi n, thuy trình, năng lên ho ch, ch sế ựki n, năng vi bình, kĩ năng vi tính, tin c…ệ ọ- Xây ng nh ng kĩ năng ng trong trò: sau khi th hi gi iự ảpháp theo ch này, sinh thành th vi khai thác ki nạ ếth theo ngứ ướ đa chi u”, kĩ năng giao ti nâng lên nhiên,ề ượ ựt tin, khéo léo, có nét văn minh, ch Cách th làm vi khoa n;ự ơTinh th tác gi các thành viên trong th nâng lên. Tầ ượ ừđó các em bi cách ch các ki riêng mình cáchẽ ộhi qu năng thuy trình, hùng bi n, đi hành th các emệ ủs phát tri n. bi năng làm vi và tác trong nhóm p.ẽ ượ ậ3. Thái :ộ- Gi quy ng thông qua th ng ng hòa bình, bình ng, tôn tr ngả ươ ượ ọlu pháp qu gi ng nguyên tr ng, không làm ph thêm tình hình,ậ ạkhông ng ho đe ng vũ nhau.ử ớ3- Thu ng, tìm ki gi pháp lâu dài mà các bên có liên quan uẹ ềch nh c. ượ- Gi ng hòa bình phát tri kinh thi ng nhân dân nữ ếnăm 2020 tr thành Công nghi p, đi đôi toàn lãnh th .ở ướ ổNhanh chóng phát tri th ng c. ướ- p, ch trong các ngo i. Tăng ng ng quan hộ ườ ệđ ngo tác cùng có các tin y, hi bi nhau.ố ướ ẫV ch quy nh ng cũng duy trì ngh tác toànừ ượ ợdi các có liên quan. nh giác tr âm ng ngệ ướ ướ ồchia cô Vi Nam các có liên quan. ướ- Tăng ng công tác giáo th ch quy bi n, cho các emườ ảh sinh là nọ hi lâu dài, toàn di n, ph p. tranh ngo giao vàệ ạtrên th a.ự ị- ch quy bi o, thanh niên, sinh nghiên và nh nể ậth sâu nghĩa thiêng liêng ch quy bi và giá tr to chủquy mà ông cha ta đã ng máu xây ng; ch Vi Nam cề ươ ặbi là ch lý liên quan ch quy bi o, ch hai qu nệ ầđ Hoàng Sa, Tr ng Sa... tìm hi rõ chính sách ngo giao nh quán aả ườ ủĐ ng và Nhà ta bi Đông cũng nh dung lu pháp,ả ướ ậch pháp lý các vùng bi theo Công Liên qu lu bi nế ướ ể1982.- sinh THPT là nh ng Thanh niên ng ng tích các di đànọ ưở ễh pháp trên các ph ng ti thông tín chúng, trên internet, kh ng nhợ ươ ịch quv bi Vi Nam trên các di đàn, ng th ch li lên án vàủ ệđ tranh ngăn ch các hành vi xâm ph ch quy bi Vi Nam.ấ ệ- sinh THPT là nh ng thanh niên ph là thu n, là ch tình mọ ảv ng ch nh ng ng lính bi o, ng nhũng vi làm thi th cữ ườ ự4nh th các ng lính chia ng viên và ti cho cácư ườ ứanh thêm ngh trông gi bi o.ị ả- Đi quan tr ng là không ng ng tu ng ph ch ng Vi Nam ưỡ ườ ệtích tham gia xây ng giàu nh, có nh ng lý ng và ướ ướ ưởđoàn kêt thì chúng ta khôi nh quy bi ểđ o. Bên nh đó sàng chu tinh th tham gia tr ti công cu gi ữgìn bi quê ng ng nh ng gì mình có th sàng lên ng ươ ườkhi Qu n, nh bài hát: ng qu đã làm gì cho ta mà ốph ta đã làm gì cho qu hôm nay.ả ố- Trách nhi tu tr nói riêng là ra gìn gi toàn ph lãnh th ổnày nh Bác năm đã "Các Vua Hùng đã có công ng c, ướBác cháu ta ph cùng nhau gi c".ả ướ4. Các năng ng iự ướ hình thành và phát tri sinh .ể ọ- Năng c. Năng gi quy Năng sáng o. Năng tự ựqu lý. Năng giao ti p. Năng tác, nh p. Năng ng ụcông ngh thông tin và truy thông. Năng ng ngôn ng .ệ ữ- Năng xác nh và gi quy liên nh ng, tác ng gi các sự ưở ựki n, hi ng ch nhau.ệ ượ ớ- Năng nh xét, đánh giá rút ra bài ch nh ng ki n, hi nự ệt ng, ch nhân t.ượ ậ- Năng ng, liên ki th ch đã gi quy nh ngự ữv ra trong th ti ng.ấ ố- Năng thông qua ng ngôn ng ch ngôn ng lí, ngôn ng phápự ữlí (giáo công dân), ngôn ng giáo qu phòng th hi chính ki aụ ủmình các ch .ề ử- Năng dung ki th liên môn: gi quy các raự ặtrong án p, sinh và ng các ki th liên mônự ứ5nh Môn lí môn ch môn giáo công dân, môn giáo qu cị ốphòng... gi quy các án ra .ể ặ4. Bài ch này là:ọ ượ ề- Giáo lòng yêu c, truy th ng anh hùng dân cho sinhụ ướ ọTHPT trong vai trò là ch th gi ng ch quy Bi n, oủ ướ ảVi Nam, ng th qua ch giáo nhân ng, cách ng, lýệ ốt ng ng cho thanh niên Vi Nam mà th là các em sinh THPT ngưở ốvà sàng hi sinh khi qu n, sàng ng hi ch quy nẵ ềbi Vi Nam qu Tr ng Sa và Hoàng Sa.ể ườ- Qua ch c, các em sinh giáo luôn luôn cao xuyênủ ượ ựt thù đó ph nh giáo cao thù, tránh vào tìnhạ ơtr ng thù ng làm công kích ng ch ng phá ng, Nhà ta.ạ ướKhông cho thù kích ng vào các cu bi tình gây tr an xã vàể ộkhông đi ki cho thù có duyên cho ta gâyạ ểchi n.ế- Nêu lên quan đi thi chí hòa bình ta, luôn tôn tr ng chể ủquy toàn lãnh th trên bình ng các dân c, th hi gi iề ảquy tranh ch ng bi pháp hòa bình.ế ệ- ng nh ng ki th liên môn Môn lí môn ch môn giáo cậ ụcông dân, môn giáo qu phòng... gi quy các án cụ ọđ ra .ặPh III: ng ch bài c.ầ ượ ọ- ng sinh tr ng THPT trên c.ướ ườ ướ- ng sinh th nghi m: sinh tr ng THPT Th Xuânố ượ ượ ườ ọ5. Toàn sinh kh 10, 11, 12.ộ ố- đi ng sinh: Các em là nh ng thanh niên, Đoàn viên iặ ượ ớtu tr năng ng, sáng o, thích th hi và mong có th hi n, do đóổ ệ6các em ch ng, thông minh, nh bén trong ho ng ngo iấ ạkhóa ch Bi Vi Nam.ớ ệPh IV: nghĩa bài cầ ọ- Làm cho bài gi ng môn ch môn Giáo Qu phòng phong phú,ả ốđa ng, tránh khô khan ng thông báo ki n, hi ng ch ngạ ướ ượ ồth ng thú, đi đam mê p, tìm hi ch dân c,ờ ướ ộgiáo sinh và làm theo các ng anh hùng dân c.ụ ươ ộ- Giúp sinh ch ng, sáng o, tìm ki m, làm ch ki th nhi uọ ềmôn ng gi thính, liên th bài c.ọ ọ- Qua vi ch sinh nhi môn khác nhau, có tệ ượ ưduy lôgic, duy ng ki th nhi môn khác nhau gi iư ảquy hi bi th ti ng mà các em sinh th ng ngế ườ ằngày: hi bi mình ch dân c, anh hùng dân c, các danhể ộnhân văn hóa Vi Nam, bi ng giao ti công ng, có hành vi vàệ ộngôn ng văn hóa các khu di tích ch các danh lam th ng nh.ữ ả- Hình thành năng ng, th th hành, trách nhi ch quy nỹ ềqu gia dân c, ch quy bi o, môi tr ng, các di nố ườ ảvăn hóa Vi Nam.ệ- sinh ch ng phát hi các tình hu ng trong th phát hi cọ ượkh năng mình trong lĩnh ch ngành ngh sau này.ả ề- ng ki th liên môn trong giáo th sinh THPTậ ọb ch quy qu Tr ng Sa và qu Hoàng Sa, đó chính làả ườ ảth đo kh ng nh nét văn hóa, thanh ch, nhân u, trung kiên, trí tu ,ướ ệđ tài song toàn, năng ng, tin, sáng o, gi tay ngh kh năng đứ ểh nh th gi sinh, con ng i, dân Vi Nam, bìnhộ ườ ệtĩnh, tin, nh giác âm thù.ự ẻPh V: Thi c, li u.ầ ệ75.1. Thi dùng cế ọ- Máy chi Projecter, các video mô quá trình trao th t.ế ướ ậ- Tranh nh các hình nh minh cho bài c.ả ọ5.2. li ng trong cọ ọ- Sách giáo khoa, sách giáo viên môn ch môn Giáo Qu phòng, mônị ốĐ lí, môn Giáo công dân.ị ụ- Tài li u, bài vi liên quan ch quy Bi Vi Nam trên Google.ệ ệ- Các bài hát, bài th câu chuy Bi n, o.ơ ả- câu vui, câu Bi n, o.ộ ả- Tài li 100 câu bi n, Vi Nam.ệ ệ- Sách giáo khoa, sách giáo viên môn ch môn Giáo Qu phòng, mônị ốĐ lí, môn Giáo công dân.ị ụ- Tài li u, bài vi liên quan ch quy Bi Vi Nam trên Google.ệ ệ- Các bài hát, bài th câu chuy Bi n, o.ơ ả- câu vui, câu Bi n, o.ộ ả- Tài li 100 câu bi n, Vi Nam.ệ ệ5.3. ng ng công ngh thông tin trong c.Ứ ọ- ng máy quay phim.ử ụ- Máy tính và máy chi Projecter, máy chi đa th .ế ể- Các ph biên và ng phim, nh.ầ ả- ng internet.ạPh VI: Các ho ng và c.ạ ọ- Chia thành các nh sau:ướ ưB 1ướ Trang trí sân kh u, chu th ng âm thanh, bàn gh ,ấ ếb ng bi u, gi y, bút, ph n.ả ấB 2:ướ ch ho ng c.ổ ọ8- Chia các ch làm i, kh 15 sinh tham gia. Kh 12ộ ốmang tên ch Hoàng Sa, kh 11 mang tên ch Tr ng Sa, kh 10ộ ườ ốmang tên ch Ma.ộ ạ- ng các ca khúc liên quan bi n, giáo tình yêu bi n, oử ảcho sinh.ọ Tìm hi trí lí, đi ki nhiên qu Tr ng Sa và qu nể ườ ầđ Hoàng Sa. Qua đó ng ki th ch tranh chả ủquy bi n, Vi Nam. Ph ánh, lên án hành ng vi ph chề ủquy bi n, Vi Nam Trung Qu c.ề ố- iáo và tuyên truy tình yêu và trách nhi sinh chụ ủquy bi n, Vi Nam.ề ng ki th lí, ch lu pháp qu cắ ốt ch quy bi n, Vi Nam.ế ệ- Tuyên truy ch quy qu Hoàng Sa và qu Tr ng Sa aề ườ ủVi Nam. Giao các ng viên các kh giáo tìnhệ ụyêu bi và nêu lên trách nhi ch quy bi sinh.ể ọ- Th hi ng hành ng th th hi trách nhi chự ủquy bi n, Vi Nam khi qu sàng nh ngũ chề ủquy thiêng liêng c: sinh th hi đi nh ngũ, cácề ướ ộthao tác tháo súng AK, ng tác bò cao hai chân tay trên chi tr ng.ắ ườBi di các ti văn ngh .ể ệ- Công đi và trao gi th ng cho các ch i.ố ưở ơ- thúc: Vi bài thu ho ch. Ph này bu thành viên ch iế ơcũng nh ng viên là sinh trong nhà tr ng ph tham gia sauư ườ ộbu ho ng ngo khóa.ổ ạ- Câu i: Hãy vi th cho chính mình khi em 18 tu cách lúc đó cácế ưem đã tr thành nh ng Chi sĩ quân. Các em nghĩ gì, làm gì vở ệ9ch quy bi n, Vi Nam và cách là Chi sĩ quân các em sủ ẽnh nh gì tình yêu bi n, cho các em sinh mình.ắ ướ Ph VII: Ki tra đánh giá qu p.ầ ậS ng ng sau cho đi ng ch i:ử ơTên các ch đủ ềho ngạ Câu i/ Cáchỏth trò ch iứ ch i- Đi cho ng ch iộ ơĐ HoàngộSa- kh 12ố iộTr ngườSa- Kh iố11 cộ ạMa-Kh iố10Tình yêu bi (M iỗcâu đúng đi m,ểcâu sai không tínhđi m)ể Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7T ng đi mổ ể- trí lí qu nị ầđ Hoàng Sa và ảTr ng Sa.ườ- Lên án hành ng vi ph Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 710