bài tập về tích phân

Gửi bởi: vào ngày 2017-01-14 04:52:16 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TÍCH PHÂN CH CỌ ỌTUY CH CÁC BÀI TÍCH PHÂN THI TNPT &Ể ỌĐH)01. 0cos sin)(dxxxex .02. dxxx22121 .03. dxx 4cos202 .04. dxxx 62sin6sin6005. dxxxx cossin202 .06. dxxx202 cos42sin .07. dxxxe ln12 .08. dxxx1032 13 .09. dxxx sin1cos2010. dxxex 110 .11. dxxx cos1 0 .12. dxxx21021 .13. dxxxe ln541 14.dxxx3220sin12sin.15. dxx sin22sin202 .16. dxxx402 cos .17. dxxxx 2sin1cossin 24 .18. 10311xdx .19. dxxx 2sintanln 34 .20. dxxx 1313703 .21. dxxx 121024 .22. dxexxx2 1210 .23. dxxx10 112 .24. dxxxx2 cos2cossin 25. 202 2sincosdxxx .Giáo viên biên so n: Nguy Văn Phép ®TÍCH PHÂN CH CỌ Ọ26. 404 tandxx .27. dxxx 2121440 .28. dxxxxe ln32129. 311xedx .30. dxxx212 ln .31. edxxx123 ln .32. dxxxx cossin1 302 .33. dxxxxe ln2ln12 .34. dxxx 1ln3 312 .35. 40cossin122sin 4sin xxxdxx .36. 5ln3ln32 xxeedx .37. dxxxxxxxx40 cossincos1sin .38. 1022212 xxxedxexex 39. dxxx cos1cos2203 .40. dxxx604 2costan .41. 32524xxdx .42. dxxx402 2sin1sin21 .43. dxxx202 .44. dxxx 1121 .45. dxxxxe1 lnln31 .46. dxxx322 ln .47. dxxxx cos31sin2sin 20 .48. dxxxx20 cos1cos2sin .49. dxxxex coscos20sin .50. 1145 xdxx .51.3121ln1dxxx 52.1024323dxxxxGiáo viên biên so n: Nguy Văn Phép ®TÍCH PHÂN CH CỌ Ọ53.dxxx402sin1 54.313lndxxx55.32lnlndxxx56.exdxx12ln57.3121lndxxx58.41dxex59.202sinxdxex60.2022cos42cosdxxx61.edxxxx12ln4162.10839dxxx63.214211dxxx64.104242dxxx65.211111dxxxxx66.221ln1xxxdx 67.312211lndxxxxx68.dxxxxx22sincoscossin69.dxxx5270.1021dxxxex 71.20022sin1sindxxxx72.10)1(dxxxxex Đi bi ng I: Đt t=ổ ặx khi dt=dxx có trong ấtích phân ho ch ng c.ặ ốVí ụxdxexcossin đt t=ặxesin thì dt=xdxexcossin ho cặt=sinx thì dt=cosxdxĐi bi ng 2: Đt x=ổ ặt (xlà hàm theo khi các ng:ặ ạ22ax ho ặ221ax đt x=atantặ22xa đt x= asintặ22ax đt ặtaxsin Chú ý: 221xa đt t=ặ22xax vddxx251Tích phân ng ph ng:ừ ạbababavduuvudvNh ng: p(x).ậ ạ22cos1sin1cossine đt u=p(x) còn dv=sin(…)dx….ặ Tìm du=? V=?D ng: p(x).ln(…) đt u=ln(…) còn iạ ạdv=p(x) Nh ng HD trên ch là căn n,khi gi iữ ảc linh ho t.ầ ạGiáo viên biên so n: Nguy Văn Phép ®Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.