Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập về thì quá khứ đơn

5fd81a17c74e7db9c391a54d8f00983e
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào ngày 2016-05-14 16:25:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 389 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài tập về thì quá khứ đơnBài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. My sister (get) married last month.2. Daisy (come) to her grandparents’ house days ago.3. My computer (be broken yesterday.4. He (buy) me big teddy bear on my birthday last week.5. My friend (give) me bar of chocolate when (be) at school yesterday.6. My children (not do) their homework last night.7. You (live) here five years ago?8. They (watch) TV late at night yesterday.9. Your friend (be) at your house last weekend?10. They (not be) excited about the film last night.Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, hoặc D) để điền vào chỗ trống.1. They __________ the bus yesterday.A. don’t catch B. weren’t catch C. didn’t catch D. not catch2. My sister __________ home late last night.A. comes B. come C. came D. was come3. My father __________ tired when __________ home.A. was got B. is get C. was getted D. were got4. What __________ you __________ two days ago?A. do do B. did did C. do did D. did do5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?A. do go B. does go C. did go D. did wentTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.