Bài tập về tam giác đồng dạng

Gửi bởi: Hải Linh Nguyễn vào ngày 2019-03-08 21:37:58 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TAM GIÁC NG NG- NH LÍ TA-LÉTỒ Ị1. Cho hình bình hành ABCD(AC>BD). CEẽ AB và FC AD. Ch ng minh ng AB.AE +ứ ằAD.AF AC EFH CA DBHD: AB.AE AC.AHBC.AF AC.CH2. Cho hình vuông ABCD có dàiộc nh là a. M,N là Trungạ ượđi AB và BC Các ngể ườth ng DN và CM nhau .ẳ ạCh ng minh ng :ứ ằa. tam giác CIN vuông b. Tính di tích tam giác CIN theoệa.c. Tam giác AID cân. IMPA NQCBDHD:b.T di tích ng ng ng bìnhồ ốph ng nh ng ng.ươ ươ ức.Q là trung đi CD PQ DN3. Cho hình thang ABCD (BC//AD)v Tính dài ng chéoớ ườAC, bi ng đáy BC và AD theoế ằth có dài 12m, 27m.ứ  A CBDHD: ABC DCA4. Cho tam giác ABC là Trungđi nh BC. đi Eể ểtrên nh BC ta kạ ẻEx//AM. Ex tia CA và tia BAắ G.Ch ng minh ng :FE EG 2ở ằAM FGMC BAEHD: 5. Cho Cho hình bình hành ABCD,trên ng chéo AC I. Tia DIườ ấc ng th ng AB M,c tắ ườ ắđ ng th ng BC N. ườ ạa. Ch ng minh ng :ứ ằCNCBDNDMABAM MBDCAIHD:b.Ch ng minh ng ID 2= IM.IN a. ;b. 6. Cho tam giác ABC ng phân giácườtrong nh AB D.ủ ạCh ng minh ng CD CA.CBMDABCHD: CD CA.CM.7. Cho tam giác ABC BD và CE là 2đ ng cao tam giác ABC DFườ ủvà EG là ng cao tam giácườ ủADE. Ch ng minh ng ằa. Hai tam giác ADE và ABC ngồd ng.ạb. FG//BC FGDEBCAHD:a. b. AFG ABC8. Cho hình bình hành ABCD iớđ ng chéo AC BD. và Fườ ọl là chân ng vuông góc kầ ượ ườ ẻt các ng th ng AB vàừ ườ ẳAD; là chân ng vuông gócọ ườk AC.ẻ ếa. Ch ng minh ng tam giácứ ằCBG và ACF ng ng ạb. Ch ng minh ng AB.AE +ứ ằAD .AF AC GFECADBHD: Xem bài 289. Cho tam giác ABC (AB AC). HaiĐ ng cao BD và CE nhau iườ ạH.a. So sánh và b. So sánh đo th ng BD và CE.ạ ẳc. Ch ng minh ng tam giácứ ằADE và tam giác ABC ngồd ngạF DEB CAHD: c. Xem bài 3410. Cho hình thang ABCD có đáy nớlà CD. Qua ng th ng songẻ ườ ẳsong BC ng chéo BD iớ ườ ạM và CD I. Qua ngắ ườth ng song song AD nhẳ ạCD K. Qua ng th ngở ườ ẳsong song BD BC P. Ch ngớ ứminh ng MP//DC. ằIM PKD CA BHD: DI CK; 11. Trong tam giác ABC trung tuy nẻ ếAM. là đi trên AM sao cho:ể31AMAK, BK AC N.ắ ạa. Tính di tích tam giác AKN,ệbi di tích tam giác ABC là S.ế ệb. ng th ng qua cácộ ườ ắc nh AB và AC vàạ ượ ạJ. Ch ng minh ngứ ằ6AJACAIAB. NED JI HQPMB CAKHD:a. là trung đi AC;ể b. BD //CE//IJ;AE ED 2AMẻ .12. đi trong tam giác ABC.ấ ểCác tia AO,BO,CO BC,AC,ABắl P,Q,R. Ch ngầ ượ ứminh ngằ :2CROCBQOBAPOAP QRKHBCAOHD: Sặ0BC S1 SOAC S2 SOAB S3 SABC =13. Cho đo th ng AB là trungạ ọđi AB. phía ABể ềcác tia Ax và By vuông góc AB.ớL trên Ax, trên By sao cho gócấCOD 90 .a. Ch ng minh ng tam giác ACOứ ằđ ng ng tam giác BDO.ồ ớb. Ch ng minh ng CD AC +ứ ằBD.c. OM vuông góc CD M, iẻ ọN là giao đi AD BC.ể ớCh ng minh ng MN//AC. EN DOA BCHD:b. CO DB E. DCE cân.c. 14. Cho tam giác ABC AB 5ớcm,AC cm BC làọtr ng tâm tam giác ABC là giaoọđi tia phân giác trong aể ủtam giác ABC Ch ng minh ngứ ằGO//AC GO DMB CAHD: 15. Cho hình vuông ABCD trên nh BCạl đi sao cho BM trênấ ểtia tia CD saoố ấcho CN là giao đi tiaể ủAM và BN. Ch ng minh ng 5ứ ằđi A,B,I,C,D cùng cách 1ể ềđi FEICAD BNMHD: NE AB; BF BM AB AIC vuông Iạ16. Cho tam giác ABC ,trung tuy CM,ếQua đi trên AB ngể ườth ng song song CM, ngẳ ườth ng BC và AC P.ẳ ạCh ng minh QA.QB QP.QRứ ếthì tam giác ABC vuông ạPRMAC BQHD: QA.QB QP.QR 17. Trên các nh AB.BC.CA ABC côc nh M,N,P saoị ấcho: (k>0). a.Tính S MNP theo S ABC và theo b.Tính sao cho S MNP giá tr nhạ ỏnh t? HB CAMN PHD: (c/m)a. S MNP b. (k 1) 4k (Co-si)18. Cho tam giác ABC (AB=AC) có góc nh ng 20ở 0; nh đáy là ;ạc nh bên là Ch ng minh ng aứ 3+ 3ab HDCB AHD:AH ABC BCD AD Mà AD AH DH ab 219. Cho đi A,E,F,B theoth yể ấtrên ng th ng Trên cùng aườ ửm ph ng AB các hình vuôngặ ẽABCD FGHE.a. là giao đi AG vàọ ủBH. Ch ng minh ng các tamứ ằgiác OHE và OBC ng ng .ồ ạb. Ch ng minh ng các ngứ ườth ng CE và FD cùng đi qua O.ẳ GHBDA CE FHD:a. b. 20. Cho tam giác ABC có AB 4,BC =6,CA 8. Các ng phân giác trongườAD và BE nhau I.ắ ạa. Tính dài các đo th ngộ ẳBD và CD. b. là tr ng tâm tam giácọ ủABC Ch ng minh ng IG//BCứ ằsuy ra dài IG MDEI CA BHD:b. IG 21. Cho ABC có 30 0. ng bênựngoài BCD u. Ch ng minh ADề 2= AB AC 2.(Bài 18-gi theo cáchảkhác) EDBC AHD:D ng ACE; AD BEề22. Cho hình vuông ABCD trên BC yấM sao cho BCBM31 Trên tia iốc tia CD đi sao choủ ểBCCN21. nh AM BN Iạ ạvà CI AB là hìnhắ ọchi trên AC. Ch ng minhế ứr ng K,M,H th ng hàng.ằ EH KIND BACMHD: Xem bài 42. là tr tâm ACK23. Cho hình thang ABCD có đáy làAB 2a; CD a. Hãy xác nh tríị ịđi trên ng th ng CD saoể ườ ẳcho ng th ng AM chia hìnhườ ẳthang thành ph có di tíchầ ệb ng nhau.ằH KNCABD MHD: HK h; HN x,SADC SADCN ngoài DC.ằ trí trên tia DC.ị ủ24. Cho tam giác ABC (BC