Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập về phản ứng este hóa

61396533323731366639336231633239623630393034636464333765316137393138346330316636363038613538383637653030306466306435393238626537
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 02:17 PM ngày 3-10-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! BÀI TẬP PHẢN ỨNG ESTE HÓA VÀ ĐIỀU CHẾ ESTE (Có lời giải chi tiết) Câu 1: Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc. B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric. C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc. Câu 2: Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là A. CH2=CH-COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOCH2CH3. Câu 3: Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào A. CH3COOH C6H5OH (xt, to). B. CH3OH C6H5COOH (xt, to). C. (CH3CO)2O C6H5OH (xt, to). D. CH3OH (C6H5CO)2O (xt, to). Câu 4: Cho phản ứng este hóa RCOOH R’OH R-COO-R’ H2O Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận người ta thường A. Dùng H2SO4 đặc để hút nước và làm xúc tác. B. Chưng cất để tách este ra khỏi hỗn hợp phản ứng. C. Tăng nồng độ của axit hoặc ancol. D. Tất cả đều đúng. Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng A. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol luôn là este B. Vinyl axetat không phải là sản phẩm của phản ứng este hóa C. Phản ứng cộng axit axetic với axetilen thu được este D. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch Câu 6: Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol cùng axit axetic và axit propionic, (xúc tác H2SO4 đặc) thì sốTrieste tối đa thu được là: A. B. C. D. Câu 7: Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ A. CH3OH, CH3COOH. B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH. C. C2H5COOH, C2H5OH.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH. Câu 8: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A. là chất lỏng dễ bay hơi. B. có mùi thơm, an toàn với người. C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Câu 9: Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là: A. B. C. D. Câu 10: Hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức và axit no, đơn chức mạch hở.Chia thành phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa. Phần được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được este, đốt cháy este này thu được khối lượng H2O là: A. 1,8g B. 3,6g C. 5,4g D. 7,2g Câu 11: Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là A. 26,4 gam. B. 27,4 gam. C. 28,4 gam. D. 30,4 gam. Câu 12: là hỗn hợp gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam tác dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu được gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đều đạt 80%). Giá trị là A. 40,48 gam. B. 23,4 gam. C. 48,8 gam D. 25,92 gam. Câu 13: Đun nóng gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân cân bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là A. 55% B. 62,5%. C. 75%. D. 80%. Câu 14: Hỗn hợp gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của là A. 10,12 gam. B. 6,48 gam. C. 8,1 gam. D. 16,2 gam. Câu 15: Khi thực hiện phản ứng este hoá mol CH3COOH và mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khiTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! tiến hành este hoá mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện cùng nhiệt độ) A. 0,342. B. 2,925 C. 2,412. D. 0,456. Câu 16: Cho 0,3 mol axit đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là A. CH3COOH, H% 68%. B. CH2=CH-COOH, H%= 78% C. CH2=CH-COOH, H% 72%. D. CH3COOH, H% 72%. Câu 17: Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO trong điều kiện thích hợp thu được hợp chất hữu cơ X. Đun nóng hỗn hợp gồm mol và mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được este và (MZ< MQ) với tỷ lệ khối lượng mZ mQ 1,808. Biết chỉ có 72% ancol chuyển thành este. Số mol và lần lượt là A. 0,36 và 0,18. B. 0,48 và 0,12. C. 0,24 và 0,24. D. 0,12 và 0,24. Câu 18: Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 100 kg poli(metylmetacrylat) là bao nhiêu (Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%) A. 86 kg và 32 kg. B. 107,5 kg và 40 kg. C. 68,8 kg và 25,6 kg. D. 75 kg và 30 kg Câu 19: Hỗn hợp gồm axit axetic và etanol. Chia thành ba phần bằng nhau. Phần tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra. Phần tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra. Các thể tích khí đo đktc. Phần được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu? A. 8,80 gam B. 5,20 gam C. 10,56 gam D. 5,28 gam Câu 20: Để đốt cháy hoàn toàn mol axit cacboxylic đơn chức cần đủ 3,5 mol O2. Trộn 7,4 gam với lượng đủ ancol no (biết tỉ khối hơi của so với O2 nhỏTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! hơn 2). Đun nóng hỗn hợp với H2SO4 làm xúc tác. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 8,7 gam este (trong không còn nhóm chức nào khác). Công thức cấu tạo của là: A. C2H5COOCH2CH2OCOC2H5 B. C2H3COOCH2CH2OCOC2H3 C. CH3COOCH2CH2OCOCH3 D. HCOOCH2CH2OCOH Câu 21: Giả sử trong điều kiện thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylenglicol với gam hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, thu được 32 gam hỗn hợp ba este đa chức. Công thức hai axit hữu cơ đem dùng là: A. HCOOH, CH3COOH B. CH3COOH, CH3CH2COOH C. CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH D. C3H7COOH, C4H9COOH Câu 22: Hỗn hợp gồm este có số mol bằng nhau, đa chức của axit oxalic và hai rượu đơn chức, no, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp bằng dung dịch xút vừa đủ thì thấy đã dùng hết 19,48 ml dung dịch NaOH 11% (có khối lượng riêng 1,12 g/ml). Công thức của hai rượu tạo nên hỗn hợp là: A. CH3OH, C2H5OH B. C4H9OH, C5H11OH C. C2H5OH, C3H7OH D. C5H11OH, C6H13OH Câu 23: Hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là A. 22,80 B. 34,20 C. 27,36 D. 18,24 Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được gam este. Giá trị của là A. 4,08. B. 6,12. C. 8,16. D. 2,04 Câu 25: Hỗn hợp gồm axit no đơn chức và một axit không no đơn chức có một liên kết đôi gốc hiđrocacbon. Khi cho gam tác dụng hết với CaCO3 thoát ra 1,12 lít CO2 (đktc). Hỗn hợp gồm CH3OH và C2H5OH khi cho 7,8 gam tác dụngTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! hết Na thoát ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu trộn gam với 3,9 gam rồi đun nóng có H2SO4 đặc xúc tác thì thu được gam este (hiệu suất h%). Giá trị theo a, là A. (a +2,1)h%. B. (a 7,8) h%. C. (a 3,9) h%. D. (a 6)h%. Câu 26: Cho mol axit axetic tác dụng với hỗn hợp chứa 0,5 mol glixerol và mol etilenglicol (xúc tác H2SO4). Tính khối lượng sản phẩm thu được ngoài nước biết rằng có 50% axit và 80% mỗi ancol phản ứng. A. 312 B. 156,7 C. 170,4 D. 176,5 Câu 27: Cho biết hằng số cân bằng của phản ứng este hoá: CH3COOH C2H5OH CH3COOC2H5 H2O có Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit và ancol tác dụng với nhau thì khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì ancol và axit đã bị este hoá là A. 50%. B. 66,7%. C. 33,3%. D. 65%. Câu 28: Biết rằng phản ứng este hoá CH3COOH C2H5OH ---> CH3COOC2­H5 H2O có hằng số cân bằng 4, Tính ancol etylic bị este hoá nếu bắt đầu với CC2H5OH M, CCH3COOH M. A. 80% B. 68% C. 75% D. 84,5% Câu 29: Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4 ml H2O (lỏng). Tìm thành phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và hiệu suất của phản ứng este hoá. A. 55,3% C2H5OH; 44,7% CH3COOH và hiệu suất 80 B. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH và hiệu suất 75% C. 45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH và hiệu suất 60% D. 53,5% C2H5OH; 46,5% CH3COOH và hiệu suất 80% LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án: Cách tốt nhất để điều chế etylaxetat là đun hồi lưu hỗn hợp gồm cồn tuyệt đối, axit axetic "băng" và H2SO4 đặc C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 H2O (xúc tác: H2SO4 đặc) Câu 2: Đáp án: Phản ứng xảy ra như sau: CH3COOH CH≡CH H3COOCH=CH2  Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Câu 3: Đáp án: Phenyl axetat được điều chế từ phenol và anhidrit axetic: C6H5OH (CH3CO)2O C6H5OOCCH3 CH3COOH Câu 4: Đáp án: Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng, để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận: Tăng cường các chất tham gia Liên tục lấy đi sản phẩm tạo thành Câu 5: Đáp án: Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol. Nếu cho axit vô cơ tác dụng với ancol sẽ không tạo este. VD: C2H5OH HCl C2H5Cl H2O Câu 6: Đáp án: Có trường hợp: Trieste chỉ tạo bởi gốc axit axetic => Có đồng phân Trieste chỉ tạo bởi gốc axit axetic gốc axit propionic => Có đồng phân Trieste chỉ tạo bởi gốc axit axetic gốc axit propionic => có đồng phân Trieste chỉ tạo bởi gốc axit propionic => có đồng phân. => Vậy có tất cả đồng phân Câu 7: Đáp án: Este isoamylaxetat tạo bởi ancol isoamylic (CH3)2CH-CH2-CH2-OH và axit axetic CH3COOH Câu 8: Đáp án: Tiêu chí hàng đầu để sử dụng các chất phụ gia, các chất màu hay hương liệu là phải an toàn cho người sử dụng. Câu 9: Đáp án: Các este thỏa mãn là: etyl axetat (C2H5OH CH3COOH); isoamylaxetat (CH3)2CH-CH2-CH2-OH CH3COOH) anlyl axetat (CH2=CH-CH2OH CH3COOH  Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Câu 10: Đáp án: Vì ancol và axit được este hóa vừa đủ => nancol naxit mol Vì ancol no, đơn chức => khi đốt tạo ra nH2O nCO2 Vì axit no đơn chức => khi đốt tạo nH2O nCO2 => Nếu đốt trực tiếp => nH2O nCO2 0,3 mol Sau phản ứng este hóa, có mol H2O bị loại ra từ => Lượng nước khi đốt este là (0,3 x) 0,3 mol => mH2O 0,3.18 5,4g Câu 11: Đáp án: nCH3COOH 0,5 mol nC2H5OH mol CH3COOH C2H5OH CH3COOC2H5 H2O => Ancol dư axit hết => neste nCH3COOH H% 0,5.60% 0,3 mol => mCH3COOC2H5 26,4g Câu 12: Đáp án: Coi hỗn hợp HCOOH CH3COOH (1:1) là RCOOH với RCOOH C2H5OH RCOOC2H5 H2O nRCOOC2H5 0,4.0,8 0,32 mol => 0,32.(8 44 29) 25,92 Câu 13: Đáp án: CH3COOH C2H5OH CH3COOC2H5 H2O ban đầu: 0,1 mol 0,2 mol sau: 0,0625 mol Do axit hết theo lí thuyết) => 62,5  152  Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Câu 14: Đáp án: Coi hỗn hợp HCOOH CH3COOH (1: 1) là RCOOH, với RCOOH C2H5OH RCOOC2H5 H2O nRCOOH 0,1 mol nC2H5OH 0,125 mol => Axit hết => nRCOOC2H5 0,1.0,8 0,08 mol => 0,08.(8 44 29) 6,48g Câu 15: Đáp án: CH3COOH C2H5OH CH3COOC2H5 H2O Ban đầu: mol mol mol Sau: 1/3 mol 1/3 mol 2/3 mol 2/3 mol => Hệ số cân bằng Để hiệu suất là 90%, giả sử cần mol C2H5OH Vì nCH3COOH mol => nCH3COOC2H5 0,9 mol Do đó: nH2O 0,9 mol nC2H5OH dư 0,9 nCH3COOH dư 0,9 0,1 mol Mà => => 2,925 mol Câu 16: Đáp án: Gọi là RCOOH => RCOOH C2H5OH RCOOC2H5 H2O Gọi số mol este là => naxit dư 0,3 mol nancol dư 0,25 mol Cứ mol RCOOH hoặc C2H5OH đều tạo H2 khi phản ứng với Na. 152  5, 38 45  23 522.[ ].[ ]3311[ ].[ ].33CH COOC OCH COOH OH 0, 9.0, 90,1.( 0, 9)x  12Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! => 0,5.(0,3 x) 0,5.(0,25 x) => 0,18 mol => Meste 100 => RCOOC2H5 100 => 27 (CH2=CH-). Axit là CH2=CH-COOH Hiệu suất 72% (vì ancol hết theo lí thuyết) Câu 17: Đáp án: Oxi hóa OHCCH2CH2CHO tạo axit HOOC-CH2-CH2-COOH => Este là HOOCCH2CH2COOCH3 este là CH3OOCCH2CH2COOCH3 nancol phản ứng 0,72 mol Đặt nZ nQ => 2y nancol 0,72 mol Mà mZ mQ 1,808 => 1,808 Tìm được 0,36 0,18 Câu 18: Đáp án: CH2=C(CH3)COOH CH3OH CH2=C(CH3)COOCH3 H2O Vì hiệu suất đạt 80 => naxit .Maxit. 86 107,5 kg nancol .Mancol 32 40 kg Câu 19: Đáp án: Gọi số mol axit và ancol trong mỗi phần lần lượt là và y. CH3COOH C2H5OH 2,12822, 180,18 0,180, 25esteancolnn 132146xy  100esteM 10, 100100 10, 100esteM 10, 100100 10,  212H  212HTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! 10 => 0,15 CH3COOH Na2CO3 CH3COONa CO2 H2O => nCO2 0,05 => => Khi este hóa, ancol phản ứng hết (theo lí thuyết) Vì hiệu suất là 60% => este 0,6.0,1 0,06 mol => meste 0,06.88 5,28g Câu 20: Đáp án: Gọi CT của axit CxHyO2 CxHyO2 (x 1)O2 CO2 H2O nO2 phản ứng 3,5 => 4x 18 => 3, axit là C3H6O2 Ancol có dY/O2 => MY< 2.32 64 nX 0,1 mol => nH2O (trong phản ứng este hóa) 0,1 mol Bảo toàn khối lượng mX mY mZ mH2O => mY 8,7 0,1.18 7,4 3,1 Nếu đơn chức => nY 0,1 => MY 31 => loại Nếu chức => nY 0,05 => MY 62 (CH2OH-CH2OH) Nếu có nhiều hơn chức thì MY> 64 => loại Vậy là CH3CH2COOCH2CH2OOCCH2CH3 Câu 21: Đáp án: 12 12 12  12 12 12 0, 20,1xy 4y  4y 7, 474 3,10,1 3,10, 05